Jedyny udziałowiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jedyny udziałowiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy przejęcie przez E. w związku z likwidacją Wnioskodawcy, w ramach podziału majątku o którym mowa wart. 286 Kodeksu spółek handlowych, składników majątku niestanowiących w dniu podziału majątku zorganizowanej całości zdolnej do samodzielnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo, pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2009r. (data wpływu 18 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pozostawania poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług przejęcia w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych w związku z likwidacją spółki, składników majątku spółki niestanowiących w dniu podziału majątku zorganizowanej całości zdolnej do samodzielnego funkcjonowania jako (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wypłaty świadczeń dokonane przez Spółkę z o. o. na rzecz jej wiceprezesa będącego jednoosobowym udziałowcem, będą świadczeniami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) prawnych. Zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). Zgodnie z art. 201 § 1 wskazanej ustawy zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, natomiast na podstawie § 4 członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jedyny udziałowiec Spółki nie pozostaje z nią w stosunku pracy, a jedynie pełni funkcje zarządzające i reprezentuje Spółkę na podstawie uchwały organu stanowiącego Spółki. Natomiast z danych ujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wersja elektroniczna) wynika, iż organem reprezentującym Spółki jest zarząd, a sposób reprezentacji określony jest następująco: prezes zarządu jednoosobowo, dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem. Sprawia (...)