ITPB4/4511-443/15/MP | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odkupienia przez Fundusz w danym dniu wyceny, na zlecenie lub zlecenia jednego Uczestnika tego Funduszu, Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) osiągniętym z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) poniesionymi na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa?
ITPB4/4511-443/15/MPinterpretacja indywidualna
  1. fundusz
  2. jednostka
  3. jednostki uczestnictwa
  4. umorzenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego funduszu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego funduszu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – ... Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz” lub „Wnioskodawca”) jest otwartym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami i siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 157, dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Zasady działalności Wnioskodawcy zostały ustalone w statucie nadanym przez ... Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), zgodnie z którym Wnioskodawca jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, a jego wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych tytułem wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wnioskodawca, jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa (dalej: „Jednostki Uczestnictwa”) i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Uprawnionymi do złożenia zapisu na Jednostki Uczestnictwa są m.in. osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”). Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przez liczbę jednostek ustaloną na podstawie rejestru Uczestników Funduszu w dniu wyceny. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut Funduszu tak stanowi.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 159 ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzi działalność, jako Fundusz składający się z subfunduszy (dalej: „Subfundusze”) różniących się w szczególności tym, że każdy Subfundusz może stosować inną politykę inwestycyjną. Zgodnie z art. 159 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość prawną posiada jedynie Fundusz. Uczestnik Funduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa różnych Subfunduszy utworzonych w ramach Funduszu. Oznacza to, że Wnioskodawca zbywa na rzecz Uczestników Jednostki Uczestnictwa różnych Subfunduszy, zaś Uczestnik może posiadać Jednostki Uczestnictwa kilku Subfunduszy jednocześnie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy zapisywane są na właściwych subrejestrach Uczestnika, wyodrębnionych dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu. Takie Jednostki Uczestnictwa są Jednostkami Uczestnictwa Subfunduszu, nie Funduszu i wyrażają udział Uczestnika w aktywach tego Subfunduszu. Aktywa wszystkich Subfunduszy składają się na aktywa Funduszu, który sam nie posiada odrębnych aktywów, które nie byłyby aktywami Subfunduszy.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu realizowane jest przez Fundusz na żądanie zawarte w zleceniu zgłoszonym przez Uczestnika. W określonych przypadkach może dojść do sytuacji, w której Fundusz zobowiązany będzie do odkupienia na zlecenie lub zlecenia Uczestnika Jednostek Uczestnictwa różnych Subfunduszy tego Funduszu w tym samym dniu wyceny (dniu, w którym zgodnie ze statutem Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa), a co za tym idzie, realizacja przez Fundusz tych żądań odkupienia realizowana będzie jednocześnie. Powyższe oznacza, iż może dojść do sytuacji, w której Fundusz odkupi na zlecenie lub zlecenia jednego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa reprezentujące prawa do udziału w aktywach różnych Subfunduszy tego samego funduszu inwestycyjnego.

Kwota środków pieniężnych przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa podlega pomniejszeniu o zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% podstawy opodatkowania do którego obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zobowiązany jest Fundusz pełniący rolę płatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odkupienia przez Fundusz w danym dniu wyceny, na zlecenie lub zlecenia jednego Uczestnika tego Funduszu, Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) osiągniętym z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) poniesionymi na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odkupienia przez Fundusz w danym dniu wyceny, na zlecenie lub zlecenia jednego Uczestnika tego Funduszu, Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) osiągniętym z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) poniesionymi na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa także w przypadku, gdy odkupienie nastąpi na podstawie:

  • jednego zlecenia dotyczącego odkupienia na dany dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu,
  • kilku zleceń dotyczącego odkupienia na ten sam dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu.

W ocenie Wnioskodawcy, za przyjęciem powyższego stanowiska przemawiają następujące okoliczności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”) źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c. W myśl art. 5a pkt 14 Ustawy PIT przez wspomniany wyżej fundusz kapitałowy rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Stosownie do art. 22 ust. 1 Ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e (zgodnie z którym przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych).

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy PIT dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 tej ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 1 Ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m. in. w art. 30a ust. 1 ww. ustawy.

W myśl przywołanych powyżej przepisów na Wnioskodawcy, jako płatniku podatku dochodowego spoczywa prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odkupienia od Uczestnika na ten sam dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa różnych Subfunduszy na podstawie:

  • jednego zlecenia dotyczącego odkupienia na dany dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu,
  • kilku zleceń dotyczącego odkupienia na ten sam dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu dochód powinien być obliczany jako różnica pomiędzy przychodem otrzymanym przez Uczestnika z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w poszczególnych Subfunduszach a kosztami będącymi sumą wydatków poniesionych przez Uczestnika na nabycie odkupywanych Jednostek Uczestnictwa w tych Subfunduszach.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od uzyskanych dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, a nie w ramach poszczególnych subfunduszy wyodrębnionych w ramach funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. W konsekwencji Wnioskodawca jest zdania, iż dla obliczenia - w wyżej wymieniony sposób - dochodu z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w kilku Subfunduszach nie ma znaczenia, czy odkupienie dokonywane jest na podstawie jednego zlecenia, czy też kilku zleceń, o ile mają być one zrealizowane w tym samym dniu (dotyczą Jednostek Uczestnictwa odkupowanych w tym samym dniu). Wobec powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w ramach takiego zlecenia/zleceń, nie będzie podlegać dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu każdego subfunduszu oddzielnie. W związku z tym, dla potrzeb ustalenia dochodu do opodatkowania, nabycie oraz odkupienie Jednostek Uczestnictwa różnych Subfunduszy jednego Funduszu należy traktować jako jedność.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają również interpretacje podatkowe wydane przez organy podatkowe, w tym m.in.: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak: IPPB2/415-109/11-4/AS, w której potwierdzono, że: „w przypadku odkupienia/umorzenia w danym dniu wyceny przez fundusz, na żądanie lub żądania jednego uczestnika tego funduszu, jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego funduszu dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez fundusz) osiągniętym z tytułu zbycia jednostek przed potrąceniem podatku, a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez fundusz) poniesionymi na nabycie tych jednostek uczestnictwa, niezależnie od tego, czy odkupienie nastąpi na podstawie jednego zlecenia dotyczącego odkupienia na dany dzień wyceny jednostek uczestnictwa kilku subfunduszy wydzielonych w ramach tego funduszu czy kilku zleceń”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.