ITPB2/4511-313/15/IB | Interpretacja indywidualna

1. Czy podstawę opodatkowania powinna stanowić wypłacona (przypadająca spadkobiercy – Wnioskodawczyni) kwota odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o kwotę wydatkowaną przez spadkodawcę (męża Wnioskodawczyni) na ich zakup (koszt uzyskania przychodu)?
2. Czy prawidłowym będzie ponowne rozliczenie zryczałtowanego podatku od sprzedaży jednostek uczestnictwa przez spółki zarządzające funduszami w stosunku do spadkobierców, w tym Wnioskodawczyni?
ITPB2/4511-313/15/IBinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. fundusz inwestycyjny
 3. jednostki uczestnictwa
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. podstawa opodatkowania
 6. spadek
 7. zbycie
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa nabytych w spadku - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie opodatkowania dochodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa nabytych w spadku.

Wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2015 r. oraz wezwaniem z dnia 8 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o uzupełnienie wniosku.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Mąż Wnioskodawczyni, z którym związek małżeński zawarła 27 września 2014 r., zmarł 16 października 2014 r. Wcześniej od 1993 r. żyli razem w związku nieformalnym (konkubinat).

W trakcie konkubinatu zakupił On jednostki uczestnictwa dwóch funduszy inwestycyjnych, był wpisany jako uczestnik tych funduszy, jednakże to zakup jednostek funduszy sfinansowany został ze środków, które tworzyli oni w trakcie konkubinatu. Żyjąc razem nie miało to dla małżonków (wcześniej konkubentów) większego znaczenia.

W dniu 17 października 2014 r. po śmierci męża Wnioskodawczyni, jeden ze spadkobierców (syn zmarłego z pierwszego małżeństwa), zlecił odkupienie jednostek funduszy. Przy czym polecenie to wydał, będąc upoważniony przez męża Wnioskodawczyni za życia. Małżonkowie wiele podróżowali i z tych przyczyn zmarły upoważnił syna do konta i oszczędności. Jako współwłaścicielka funduszy (po śmierci męża) Wnioskodawczyni nie wiedziała nic o zleceniu wykupu jednostek przez syna. Nie wydawała żadnego upoważnienia dla takiego działania Wartość jednostek uczestnictwa została skalkulowana przez obydwa fundusze na dzień 20 października 2014 r., a środki wpłynęły na konto zmarłego w dniu 22 października 2014 r.

W niniejszej sytuacji zarządzające funduszami spółki dokonały wyliczenia podatku w odniesieniu do podatnika – męża Wnioskodawczyni, gdyż to on, za pośrednictwem pełnomocnika zlecał wykup jednostek. W związku z tym, iż koszty nabycia jednostek przewyższały kwotę wykupu podatek wyliczony przez płatników w obu przypadkach wynosił zero. Jednakże powyższe rozliczenie podatkowe nie było precyzyjne, gdyż podatnik – mąż Wnioskodawczyni - od 16 października 2014 r. nie żył. Spółki zarządzające nie miały jednak informacji o tej okoliczności.

Spadkobiercy zmarłego dokonali umownego działu spadku po mężu Wnioskodawczyni, w formie aktu notarialnego, w skład którego weszły między innymi wyżej wymienione jednostki funduszy inwestycyjnych.

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Wnioskodawczyni nabyła wyłącznie w spadku, przy czym z uwagi na to, że spadek dziedziczyły trzy osoby (Wnioskodawczyni oraz dwoje dzieci zmarłego) spadkobiercy dokonali umownego działu praw związanych z akcjami i funduszami inwestycyjnymi w ten sposób, że każdy ze spadkobierców otrzymał udział proporcjonalny do przysługujących im udziałów w spadku. Tytułem tego nabycia Wnioskodawczyni nie dokonała żadnych spłat na rzecz pozostałych spadkobierców.

Wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nastąpiła na rachunek spadkodawcy, wskazany przez niego za życia jako rachunek do wypłaty środków po ewentualnym umorzeniu jednostek.

Dyspozycję wykupu jednostek złożył jeden ze spadkobierców -syn zmarłego, działający jako pełnomocnik zmarłego. On też wypłacił całość środków pieniężnych. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży jednostek zostały podzielone zgodnie z udziałami, jakie przysługiwały spadkobiercom (w tym Wnioskodawczyni) w spadku. Wnioskodawczyni odebrała pieniądze w gotówce, na co sporządziła pokwitowanie dla syna spadkodawcy. Wnioskodawczyni nadmienia, że dyspozycja wykupu jednostek została złożona bez porozumienia z Wnioskodawczynią.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podstawę opodatkowania powinna stanowić wypłacona (przypadająca spadkobiercy – Wnioskodawczyni) kwota odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o kwotę wydatkowaną przez spadkodawcę (męża Wnioskodawczyni) na ich zakup (koszt uzyskania przychodu)...
 2. Czy prawidłowym będzie ponowne rozliczenie zryczałtowanego podatku od sprzedaży jednostek uczestnictwa przez spółki zarządzające funduszami w stosunku do spadkobierców, w tym Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania pierwszego – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek na nabycie jednostek uczestnictwa stanowi koszt uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia. Nabycie zatem jednostek uczestnictwa tworzy uprawnienie do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia. W ocenie Wnioskodawczyni, z uprawnienia tego skorzystać mogą również spadkobiercy nabywcy, którzy w drodze sukcesji generalnej praw i obowiązków nabywają prawo do potrącenia wydatku poniesionego przez spadkodawcę z uzyskanym przez nich przychodem ze sprzedaży jednostek uczestnictwa. Wynika to jednoznacznie z treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W ocenie Wnioskodawczyni nabyła Ona, jako spadkobierca męża, prawo w postaci możliwości zaliczenia przez podatnika (spadkodawcę) do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży jednostek uczestnictwa wydatków poniesionych na ich nabycie. Prawo to nie jest ograniczone czasowo i nie wiąże się z koniecznością spełnienia innych warunków, a jedynie konkretyzuje się z momentem sprzedaży jednostek uczestnictwa. Prawo to należy uznać za dziedziczne prawo majątkowe, w myśl przepisów prawa cywilnego.

Powyższe argumenty Wnioskodawczyni opiera również o stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2013 r. sygn. akt II FSK 941/12.

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania drugiego – na spółkach zarządzających funduszami inwestycyjnymi spoczywa obowiązek pobrania 19 % zryczałtowanego podatku od uzyskanego dochodu. Tym samym każdy ze spadkobierców, w tym Wnioskodawczyni, w chwili wykupu jednostek funduszu, byli zobowiązanymi z tytułu zryczałtowanego 19% -towego podatku. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, to spółki zarządzające funduszami powinny dokonać wyliczenia należnego podatku, przy czym w ocenie Wnioskodawczyni, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w kwestii pytania pierwszego, powinien on również wynosić zero złotych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa nabytych w spadku oraz za prawidłowe w zakresie opodatkowania dochodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Pojęcie „fundusze kapitałowe” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 14 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez pojęcie „fundusze kapitałowe” należy rozumieć fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 52a, pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 22 ust. 1m ww. ustawy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zgodnie zatem z wyżej cytowanym przepisem wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych poniesione przez spadkodawcę podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszają przychód uzyskany przez spadkobiercę z tytułu sprzedaży (odkupienia) tych jednostek.

Wobec okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku i w jego uzupełnieniu uznać zatem należy, że podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi dochód, tj. kwota z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszona o koszt nabycia tych jednostek poniesiony przez spadkodawcę (męża Wnioskodawczyni).

W sytuacji odkupienia jednostek uczestnictwa i wypłaty należności z tytułu udziału w funduszach kapitałowych na płatniku (płatnikach) ciąży obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. W związku z tym jednak, że jak wskazano w stanie faktycznym koszty nabycia przewyższały kwotę wykupu i ustalając podstawę opodatkowania można przyjąć, że nie wystąpił dochód, to uznać także należy, że u Wnioskodawczyni nie występuje z tego tytułu obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jednocześnie jednak, w niniejszej sprawie koszt uzyskania przychodu podlega ustaleniu na podstawie art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie na podstawie powoływanego przez Wnioskodawczynię art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W przypadku nabycia w spadku podatnik nie ponosi bowiem wydatków na nabycie, które mogą być kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie wadliwa argumentacja prawna, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, skutkowała uznaniem stanowiska Wnioskodawczyni za nieprawidłowe w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa nabytych w spadku.

Dodatkowo, mając na uwadze, iż Wnioskodawczyni była współspadkobierczynią wskazanych we wniosku jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zaznacza się, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niniejszej interpretacji przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić – również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – tylko Wnioskodawczyni.

Natomiast wyjaśnianie i interpretowanie regulacji prawnych mających związek z ewentualną odpowiedzialnością płatnika za nieprawidłowe wykonanie jego obowiązków niezależnie od tego, że dotyczy kwestii normowanych przepisami prawa o innym charakterze niż przepisy materialnego prawa podatkowego oraz ingeruje w sferę postępowania procesowego organu podatkowego, to nie dotyczy podatnika (Wnioskodawczyni) jako osoby zainteresowanej w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.