IBPBII/2/415-1098/14/MW | Interpretacja indywidualna

Umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w 2003 r.
IBPBII/2/415-1098/14/MWinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. fundusz inwestycyjny
  3. jednostki uczestnictwa
  4. papier wartościowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2014 r. (data otrzymania 10 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 2 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 27 stycznia 2015 r. Znak: IBPBII/2/415-1098/14/MW, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 2 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 24 czerwca 2003 r. Wnioskodawca nabył jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym P.O.D.F. Od tego czasu do chwili obecnej jednostki uczestnictwa nie zmieniały właściciela. W dniu 7 listopada 2011 r. fundusz P.O.D.F. decyzją Towarzystwa i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego połączył się z funduszem P.O.D.P. Środki bez udziału właściciela zostały przeniesione i przydzielono nowe jednostki uczestnictwa.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca musi płacić podatek „Belki” od obligacji dolarowych zakupionych w czerwcu 2003 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, uniknie on podatku „Belki”, gdyż ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. weszła w życie dopiero od 1 stycznia 2004 r., więc wszystkie oszczędności ulokowane w bankach przed tą ustawą nie będą opodatkowane.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał ponadto, że art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. jasno mówi o zwolnieniu z ww. podatku papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie wyjaśnić należy, że w omawianej sprawie jedynym zdarzeniem, z którym wiązać należy powstanie przychodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest moment połączenia dwóch funduszy inwestycyjnych, czyli 7 listopada 2011 r. Wnioskodawca wskazał bowiem, że jego środki znajdujące się w funduszu P.O.D.F. zostały przeniesione i przydzielono mu nowe jednostki uczestnictwa. Z wniosku wynika ponadto, że jednostki uczestnictwa do chwili obecnej nie zmieniały właściciela, a zatem uznać należy, że Wnioskodawca nie dokonał ich zbycia. Wobec tego w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Według art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Przy czym przepis art. 17 ust. 1c ww. ustawy stanowi, że – nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.). Natomiast w pozostałych przypadkach każdorazowe umorzenie jednostek uczestnictwa powoduje obowiązek ustalenia przychodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym.

Powyższy przepis nie znajdzie zastosowania w omawianej sprawie ponieważ z opisu stanu faktycznego nie wynika żeby miała miejsce zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. Z wniosku wynika bowiem, że 7 listopada 2011 r. fundusz P.O.D.F. decyzją Towarzystwa i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego połączył się z funduszem P.O.D.P., a środki bez udziału właściciela zostały przeniesione i przydzielono nowe jednostki uczestnictwa.

Powstanie przychodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym – jak wskazano już na wstępie – wiązać należy zatem z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu P.O.D.F. w związku z połączeniem tego funduszu z funduszem P.O.D.P. i przyznaniem Wnioskodawcy nowych jednostek uczestnictwa.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d (ust. 6 art. 30a ustawy). Jednakże przepis ten nie ma zastosowania w przypadku dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zatem zgodnie z wyżej cytowanym przepisem wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu a tym samym pomniejszają przychód do opodatkowania w momencie odkupienia jednostek.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. jasno mówi o zwolnieniu z podatku „Belki” papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie z treścią ww. art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) – przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Stosownie do art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W myśl art. 5a pkt 11 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391)

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Z przywołanej powyżej definicji wynika zatem, że jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nie są papierami wartościowymi. Za nieuprawnione należy zatem uznać sugestie Wnioskodawcy zawarte w jego pytaniu oraz stanowisku jakoby umorzone jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym były papierami wartościowymi – obligacjami dolarowymi. Wnioskodawca nie posiadał obligacji dolarowych tylko jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, który inwestował w obligacje dolarowe, co w żadnym wypadku nie oznacza, że Wnioskodawca był właścicielem obligacji dolarowych. Z tej też przyczyny w omawianej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania wynikające z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, na które powołuje się Wnioskodawca.

W rozpatrywanej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie dotyczące dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o którym mowa w art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu – zwalnia się od podatku dochodowego dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu – w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59.

Skoro Wnioskodawca nabył jednostki uczestnictwa w funduszu P.O.D.F. w 2003 r. a zwolnienie dotyczy dochodów wypłacanych podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., to zwolnienie to nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie.

Podsumowując, dochód jaki Wnioskodawca uzyskał z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym P.O.D.F. w związku z połączeniem tego funduszu z funduszem P.O.D.P. i przyznaniem Wnioskodawcy nowych jednostek uczestnictwa podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, który powinien zostać pobrany przez płatnika. Uzyskany przez Wnioskodawcę dochód nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ponieważ Wnioskodawca nie dokonał odpłatnego zbycia papierów wartościowych tylko umorzone zostały jego jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, które papierami wartościowymi nie są.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.