Jednostki uczestnictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostki uczestnictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
11
maj

Istota:

Skutki podatkowe związane z realizacją prawa w postaci jednostek uczestnictwa uprawniającego do otrzymania rozliczenia pieniężnego w związku uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym

Fragment:

W przypadku braku osiągnięcia zysku netto przez Grupę M., realizacja Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień realizacji będzie zależna bezpośrednio od wysokości Wskaźników wymienionych wyżej i algorytmu liczenia ceny Jednostki Uczestnictwa. Szczegółowy mechanizm obliczania wartości Jednostek Uczestnictwa, oparty na wartości Wskaźników, został ustalony w Regulaminie Programu. W przypadku nieosiągnięcia celów indywidualnych, określonych w Umowie, część Jednostek Uczestnictwa ulegnie automatycznemu umorzeniu. Do realizacji mogą być przedstawione jedynie Jednostki Uczestnictwa, które nie uległy umorzeniu. Realizacja Jednostek Uczestnictwa będzie mieć formę rozliczenia pieniężnego i będzie polegać na żądaniu od Spółki wypłaty środków pieniężnych i, w następstwie tego, na wypłacie przez Spółkę środków pieniężnych na rzecz Uczestnika (dalej: Realizacja), na zasadach określonych w Umowie. Realizacja Jednostek Uczestnictwa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego (rok obrotowy Spółki), do którego są one przyporządkowane oraz opublikowaniu informacji na temat wartości Wskaźników. Jednostki Uczestnictwa w dniu zawarcia Umowy nie przedstawiały żadnej wartości rynkowej.

2016
11
maj

Istota:

Skutki podatkowe związane z realizacją prawa w postaci jednostek uczestnictwa uprawniającego do otrzymania rozliczenia pieniężnego w związku uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym

Fragment:

W przypadku braku osiągnięcia zysku netto przez Grupę M., realizacja Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień realizacji będzie zależna bezpośrednio od wysokości Wskaźników wymienionych wyżej i algorytmu liczenia ceny Jednostki Uczestnictwa. Szczegółowy mechanizm obliczania wartości Jednostek Uczestnictwa, oparty na wartości Wskaźników, został ustalony w Regulaminie Programu. W przypadku nieosiągnięcia celów indywidualnych, określonych w Umowie, część Jednostek Uczestnictwa ulegnie automatycznemu umorzeniu. Do realizacji mogą być przedstawione jedynie Jednostki Uczestnictwa, które nie uległy umorzeniu. Realizacja Jednostek Uczestnictwa będzie mieć formę rozliczenia pieniężnego i będzie polegać na żądaniu od Spółki wypłaty środków pieniężnych i, w następstwie tego, na wypłacie przez Spółkę środków pieniężnych na rzecz Uczestnika (dalej: Realizacja), na zasadach określonych w Umowie. Realizacja Jednostek Uczestnictwa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego (rok obrotowy Spółki), do którego są one przyporządkowane oraz opublikowaniu informacji na temat wartości Wskaźników. Jednostki Uczestnictwa w dniu zawarcia Umowy nie przedstawiały żadnej wartości rynkowej.

2016
11
maj

Istota:

Skutki podatkowe związane z realizacją prawa w postaci jednostek uczestnictwa uprawniającego do otrzymania rozliczenia pieniężnego w związku uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym

Fragment:

W przypadku braku osiągnięcia zysku netto przez Grupę M., realizacja Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień realizacji będzie zależna bezpośrednio od wysokości Wskaźników wymienionych wyżej i algorytmu liczenia ceny Jednostki Uczestnictwa. Szczegółowy mechanizm obliczania wartości Jednostek Uczestnictwa, oparty na wartości Wskaźników, został ustalony w Regulaminie Programu. W przypadku nieosiągnięcia celów indywidualnych, określonych w Umowie, część Jednostek Uczestnictwa ulegnie automatycznemu umorzeniu. Do realizacji mogą być przedstawione jedynie Jednostki Uczestnictwa, które nie uległy umorzeniu. Realizacja Jednostek Uczestnictwa będzie mieć formę rozliczenia pieniężnego i będzie polegać na żądaniu od Spółki wypłaty środków pieniężnych i, w następstwie tego, na wypłacie przez Spółkę środków pieniężnych na rzecz Uczestnika (dalej: Realizacja), na zasadach określonych w Umowie. Realizacja Jednostek Uczestnictwa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego (rok obrotowy Spółki), do którego są one przyporządkowane oraz opublikowaniu informacji na temat wartości Wskaźników. Jednostki Uczestnictwa w dniu zawarcia Umowy nie przedstawiały żadnej wartości rynkowej.

2015
4
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odkupienia przez Fundusz w danym dniu wyceny, na zlecenie lub zlecenia jednego Uczestnika tego Funduszu, Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) osiągniętym z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) poniesionymi na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa?

Fragment:

(...) Jednostek Uczestnictwa a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) poniesionymi na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odkupienia przez Fundusz w danym dniu wyceny, na zlecenie lub zlecenia jednego Uczestnika tego Funduszu, Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego samego Funduszu dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) osiągniętym z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu przez Fundusz) poniesionymi na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa także w przypadku, gdy odkupienie nastąpi na podstawie: jednego zlecenia dotyczącego odkupienia na dany dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu, kilku zleceń dotyczącego odkupienia na ten sam dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa kilku Subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu.

2015
2
gru

Istota:

1. Czy podstawę opodatkowania powinna stanowić wypłacona (przypadająca spadkobiercy – Wnioskodawczyni) kwota odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o kwotę wydatkowaną przez spadkodawcę (męża Wnioskodawczyni) na ich zakup (koszt uzyskania przychodu)?
2. Czy prawidłowym będzie ponowne rozliczenie zryczałtowanego podatku od sprzedaży jednostek uczestnictwa przez spółki zarządzające funduszami w stosunku do spadkobierców, w tym Wnioskodawczyni?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania pierwszego – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek na nabycie jednostek uczestnictwa stanowi koszt uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia. Nabycie zatem jednostek uczestnictwa tworzy uprawnienie do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia. W ocenie Wnioskodawczyni, z uprawnienia tego skorzystać mogą również spadkobiercy nabywcy, którzy w drodze sukcesji generalnej praw i obowiązków nabywają prawo do potrącenia wydatku poniesionego przez spadkodawcę z uzyskanym przez nich przychodem ze sprzedaży jednostek uczestnictwa. Wynika to jednoznacznie z treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W ocenie Wnioskodawczyni nabyła Ona, jako spadkobierca męża, prawo w postaci możliwości zaliczenia przez podatnika (spadkodawcę) do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży jednostek uczestnictwa wydatków poniesionych na ich nabycie. Prawo to nie jest ograniczone czasowo i nie wiąże się z koniecznością spełnienia innych warunków, a jedynie konkretyzuje się z momentem sprzedaży jednostek uczestnictwa. Prawo to należy uznać za dziedziczne prawo majątkowe, w myśl przepisów prawa cywilnego.

2015
5
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Fragment:

Jednakże, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych są kosztem uzyskania przychodów z odkupienia tychże jednostek. W odniesieniu zatem do jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych (podobnie zresztą jak w przypadku udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, wkładów w spółdzielni i in.) ustawodawca powiązał możliwość rozliczenia kosztów poniesionych na nabycie takich jednostek (odpowiednio udziałów/akcji, wkładów), jedynie z przychodami uzyskanymi z ich zbycia (odkupienia jednostek uczestnictwa przez emitenta), a nie ogólnie z osiągniętymi przez podatnika przychodami również z innych tytułów. Naturalną konsekwencją takiego rozwiązania jest przesunięcie w czasie momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym kosztów poniesionych na nabycie jednostek (wydatki takie stają się kosztami podatkowymi dopiero w momencie odkupienia tych jednostek). Dopóki zatem podatnik nie uzyska przychodu z odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz kapitałowy, nie może uwzględnić poniesionych na ich nabycie wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Podsumowując, stwierdzić należy, że stosownie do art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) Wnioskodawczyni – jako spadkobierca – ma prawo do odliczenia poniesionych przez spadkodawcę wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych od przychodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek.

2015
26
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Fragment:

Uwzględniając powyższe, Zainteresowany uważa, że w jego przypadku dochodem (od którego winien być naliczony 19% podatek dochodowy) z odpłatnego zbycia jednostek funduszy inwestycyjnych, winna być różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę jednostek uczestnictwa (wartość jednostek uczestnictwa na dzień odkupienia ich przez fundusz inwestycyjny), a kosztami uzyskania przychodu (wartość zakupu jednostek uczestnictwa przez spadkodawcę). Zainteresowany powołał się na wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 821/11, gdzie wskazano, iż zgodnie z art. 97 Ordynacji podatkowej następca prawny wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika. Zasada ta dotyczy również spadkodawcy i spadkobiercy. Ten ostatni po śmierci spadkodawcy wstępuje w jego prawa i obowiązki, w tym prawo do pomniejszenia przychodu z umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym o koszty ich nabycia. Jak wyjaśnił sąd prawo takie jest realizowane w chwili umorzenia jednostek. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy posiadacz jednostek uczestnictwa nabył je na podstawie spadkobrania i odprowadził z tego tytułu należny podatek od spadku, to nie może być obowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od całej kwoty otrzymanej tytułem odsprzedaży jednostek uczestnictwa. Takie bowiem rozwiązanie powodowałoby, w porównaniu ze spadkobiercami gotówki, czy też rzeczy, niczym nieuzasadnione dodatkowe obciążenie podatkowe spadkobierców jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, akcji albo też innych papierów wartościowych.

2015
22
mar

Istota:

Umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w 2003 r.

Fragment:

Przy czym przepis art. 17 ust. 1c ww. ustawy stanowi, że – nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.). Natomiast w pozostałych przypadkach każdorazowe umorzenie jednostek uczestnictwa powoduje obowiązek ustalenia przychodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym. Powyższy przepis nie znajdzie zastosowania w omawianej sprawie ponieważ z opisu stanu faktycznego nie wynika żeby miała miejsce zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. Z wniosku wynika bowiem, że 7 listopada 2011 r. fundusz P.O.D.F. decyzją Towarzystwa i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego połączył się z funduszem P.O.D.P., a środki bez udziału właściciela zostały przeniesione i przydzielono nowe jednostki uczestnictwa. Powstanie przychodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym – jak wskazano już na wstępie – wiązać należy zatem z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu P.O.D.F. w związku z połączeniem tego funduszu z funduszem P.O.D.P. i przyznaniem Wnioskodawcy nowych jednostek uczestnictwa.

2015
10
lut

Istota:

Program motywacyjny – jednostki uczestnictwa – obowiązki płatnika.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł pisemne umowy o pochodny instrument finansowy (dalej: „ Umowa ”) z każdym z Uprawnionych, na mocy których nastąpiła kreacja jednostek uczestnictwa, będących pochodnymi instrumentami finansowymi. Jednostki te zostały nieodpłatnie przyznane Uprawnionym na warunkach i zasadach precyzyjnie określonych w Umowach. Zgodnie z brzmieniem Umów i na ich podstawie Uprawnionym została przyznana z góry określona liczba jednostek uczestnictwa. Realizacja jednostek uczestnictwa na zasadach i warunkach określonych w Umowie daje Uprawnionym prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej, kalkulowanej jako iloczyn liczby jednostek uczestnictwa i ich wartości na dzień realizacji. Możliwość umorzenia jednostek uczestnictwa oraz wartość jednostek uczestnictwa jest bezpośrednio uzależniona od wartości określonych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw oraz od kursu akcji Spółki, która jest notowana na rynku N. Zgodnie z Umowami realizacja praw z jednostek uczestnictwa ma nastąpić w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków: upływu terminu wskazanego w Umowie; osiągnięcia przez Spółkę na wskazany w Umowie dzień realizacji, określonych wskaźników finansowych w tym m.in. poziomu zysku określonego za pomocą instrumentu bazowego, jakim jest wartość wskaźnika finansowego EBIDTA (wskaźnik finansowy dotyczący zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, podatków oraz amortyzacji).

2014
17
paź

Istota:

1.Czy ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Wnioskodawcę, z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa, powinno zostać za kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych?2.Czy momentem powstania ewentualnego przychodu po stronie Wnioskodawcy będzie moment realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa?3.Czy ewentualny dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa będzie podlegał opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 19%?

Fragment:

(...) Jednostek Uczestnictwa jest możliwa nie wcześniej niż po zakończeniu danego kwartału i ogłoszeniu wyników finansowych Spółki za kwartał do którego przyporządkowane są konkretne Jednostki, realizacja Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika będzie mieć postać wypłaty pieniężnej stanowiącej ekwiwalent wzrostu wartości Jednostek Uczestnictwa, wypłata pieniężna możliwa jest pod warunkiem, iż EBIT za dany kwartał przekroczy wartość określoną w regulaminie Programu, warunkiem realizacji praw wynikających z konkretnych Jednostek Uczestnictwa jest pozostawanie przez Uczestnika członkiem zarządu lub pełnomocnikiem zarządu Spółki na dzień realizacji tych praw, nabyte przez Uczestników Jednostki Uczestnictwa nie dają im prawa do partycypacji w zysku Spółki ani prawa głosu, prawa wynikające z Jednostek Uczestnictwa nie stanowią elementu treści umowy o pracę ani żadnej umowy, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy usługi na rzecz Spółki. Według wiedzy Wnioskodawcy, jednostki uczestnictwa będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe, w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż wypełnią dyspozycję ww. przepisu, tj. są niebędącymi papierami wartościowymi innymi instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy (EBIT), które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.