IPPB2/4511-451/16-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF, podlegający opodatkowaniu w momencie ich realizacji?
IPPB2/4511-451/16-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. jednostka
 2. kapitały pieniężne
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. program motywacyjny
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji praw wynikających z Jednostek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji praw wynikających z Jednostek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka), której Wnioskodawca jest pracownikiem, zawarła z Wnioskodawcą dodatkowo umowę o przyznanie i realizację instrumentów finansowych (dalej: Umowa). Na podstawie tej Umowy wykreowane zostały Jednostki 2014, Jednostki 2016 oraz Jednostki ZDP (dalej również łącznie: Jednostki), spełniające definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz; 1538, z późn. zm., dalej: OIF). Jednostki te zostały Wnioskodawcy nieodpłatnie przyznane na warunkach i zasadach określonych w Umowie.

Wartość Jednostek zakotwiczona jest w wartości udziałów podmiotu będącego pośrednim udziałowcem Spółki, P. Holdings 2 S.ą.r.l. (dalej: Podmiot Raportujący), a potencjalna możliwość ich realizacji zależna jest od wartości sumy udziałów, zgodnie z wartością zdefiniowaną poniżej.

Realizacja instrumentów finansowych jakimi są przyznane Jednostki, następuje na następujących zasadach:

(1)

Realizacja Jednostek 2014 nastąpiła 31 lipca 2014 r.

Cena Realizacji Jednostek 2014 została wyrażona w złotych polskich i wyniosła łącznie J 2014, gdzie:

J 2014 = N Jednostek 2014 x Wartość Jednostki 2014, gdzie:

 • N Jednostek 2014 oznacza liczbę Jednostek 2014, które przysługiwały Wnioskodawcy na podstawie Umowy, wyrażonych jako liczba naturalna;
 • Wartość Jednostki 2014 oznacza równowartość 0,01% Wartości Kapitałowej 2014, przy czym:

Wartość Kapitałowa 2014 (W 2014) oznacza wartość grupy kapitałowej kontrolowanej przez Podmiot Raportujący (dalej: Grupa Kapitałowa P.) wyliczoną według następującego wzoru:

W 2014 = 2 x Wskaźnik EBITDA 1H2014 x 6,5 - Dług Netto - Nadwyżka Kapitału 2014, gdzie:

 • Wskaźnik EBITDA 1H2014 oznacza określony na podstawie skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej P. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. sporządzonego przez Podmiot Raportujący, powtarzalny zysk operacyjny Grupy Kapitałowej P., powiększony o koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nieobejmujący transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, nadzwyczajnych oraz niezwiązanych z podstawową działalnością gospodarczą Grupy Kapitałowej P.;
 • Dług Netto oznacza ustaloną na podstawie skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej P. na dzień 31 grudnia 2013 r. sporządzonego przez Podmiot Raportujący różnicę pomiędzy wartością oprocentowanego długu Grupy Kapitałowej P. wynikającego z kredytów, pożyczek, obligacji i innych instrumentów dłużnych, a środkami pieniężnymi z wyłączeniem środków pieniężnych o ograniczonych możliwościach dysponowania (np. kaucje klientów, gotówka w jednostkach w innych jurysdykcjach, itp.);
 • Nadwyżka Kapitału 2014 oznacza kwotę, 250.600.000 EUR tj. kwotę o jaką wkład kapitałowy przekracza 425.000.000 EUR, przeliczoną na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów średnich EUR/PLN ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na stronie internetowej www.nbp.pl w okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 a 30 czerwca 2014.

(2)

Realizacji Jednostki 2016 może nastąpić w terminie do 31 lipca 2016 r. po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia Spółce w terminie pomiędzy 1 lipca 2016 a 22 lipca 2016 r.

Cena, po której może nastąpić Realizacja Jednostek 2016 będzie wyrażona w złotych polskich i będzie wynosiła łącznie J 2016, gdzie:

J 2016 = N Jednostek 2016 x Wartość Jednostki 2016 - X ZDP, gdzie:

 • N Jednostek 2016 oznacza liczbę Jednostek 2016, które zostały Wnioskodawcy przyznane na podstawie Umowy, wyrażonych jako liczba naturalna;
 • Wartość Jednostki 2016 oznacza równowartość 0,01% Wartości Kapitałowej 2016, gdzie:

Wartość Kapitałowa 2016 (W 2016) oznacza wartość Grupy Kapitałowej P. wyliczoną według następującego wzoru:

W 2016 = Wskaźnik EBITDA LTM2016 x 6,5 - Dług Netto - Nadwyżka Kapitału 2016, gdzie:

 • Wskaźnik EBITDA LTM2016 oznacza określony na podstawie skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej P. za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., powtarzalny zysk operacyjny Grupy Kapitałowej P., powiększony o koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nieobejmujący transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, nadzwyczajnych oraz niezwiązanych z podstawową działalnością gospodarczą Grupy Kapitałowej P.;
 • Nadwyżka Kapitału 2016 oznacza kwotę 250.600.000 EUR tj. kwotę o jaką Wkład Kapitałowy przekracza 425.000.000 EUR, przeliczoną na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów średnich EUR/PLN ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na stronie internetowej www.nbp.pl w okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 a 30 czerwca 2014.
 • X ZDP oznacza sumę wszystkich wypłat należnych na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy, niezależnie czy są one dokonywane/spełniane w formie gotówkowej, czy też poprzez emisję (ustanowienie) lub przeniesienie udziałów.

(3)

Realizacja Jednostki ZDP może nastąpić w przypadku zaistnienia każdego Zdarzenia Dotyczącego Płynności (Ostateczne Zdarzenie Dotyczące Płynności, tj. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej (IPO); Zmianę Kontroli Spółki lub rekapitalizację; umorzenie udziałów Spółki i rozdzielenie środków pieniężnych i/lub innych aktywów; zbycie, które razem z udziałami poprzednio zbytymi bez wywoływania Zdarzenia Dotyczącego Płynności stanowią przynajmniej 10% kapitału zakładowego Spółki w momencie takiego zbycia) w okresie pomiędzy dniem zawarcia Umowy a 30 czerwca 2016 r.

Co do zasady, Realizacja Jednostek ZDP może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne, a cena, będzie wyrażona w złotych polskich i będzie wynosiła ZDP, przy czym:

ZDP = N Jednostek ZDP x Wartość Jednostki ZDP, gdzie:

 • N Jednostek ZDP oznacza liczbę Jednostek ZDP przysługujących na podstawie Umowy wyrażonych jako liczba naturalna;
 • Wartość Jednostki ZDP oznacza równowartość 0,01 % Wartości Kapitałowej ZDP, gdzie:

Wartość Kapitałowa ZDP (W ZDP) oznacza wartość Grupy Kapitałowej P. wyliczoną według następującego wzoru:

W ZDP = NLEPS*S, gdzie:

 • NLEPS oznacza Cenę Netto Spółki dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności przypadającą na udział, obliczaną w następujący sposób:

NLEPS = (NLEP – A*S/TS)/S

gdzie:

 • NLEP oznacza cenę netto Spółki dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności;
 • NLEPS oznacza cenę netto Spółki dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności przypadającą na udział;
 • A oznacza kwotę, o jaką wkład kapitałowy Spółki przekracza 425.000.000 EUR;
 • S oznacza liczbę udziałów podlegających Zdarzeniu Dotyczącemu Płynności, tj. liczbę zbytych udziałów lub umorzonych przez podstawowych udziałowców;
 • TS oznacza łączną liczbę udziałów posiadanych przez podstawowych udziałowców podczas Zdarzenia Dotyczącego Płynności oraz wszystkie udziały zbyte lub umorzone we wszystkich poprzednich Zdarzeniach Dotyczących Płynności.

Cena Netto Spółki dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności będzie wyższa od Wartości Granicznej, gdzie Wartość Graniczna oznacza kwotę obliczaną zgodnie z następującym wzorem:

HV = (1.33 * ECS * S - PLEP),

gdzie:

 • HV oznacza Wartość Graniczną;
 • ECS oznacza kwotę wkładu kapitałowego podzieloną przez łączną liczbę udziałów wyemitowanych (ustanowionych) przez Spółkę znajdujących się w posiadaniu podstawowych udziałowców w dniu danego Zdarzenia Dotyczącego Płynności;
 • S oznacza liczbę udziałów podlegających Zdarzeniu Dotyczącemu Płynności, tj. liczbę zbytych udziałów lub umorzonych przez podstawowych udziałowców w wyniku danego Zdarzenia Dotyczącego Płynności. Dla celów niniejszej definicji, łączna liczba udziałów podlegających Zdarzeniu Dotyczącemu Płynności zostanie zaokrąglona w górę, jeżeli ułamek jest równy lub większy niż połowa udziału oraz zaokrąglona w dół, jeżeli ułamek jest mniejszy niż połowa udziału;
 • PLEP oznacza skumulowaną wartość cen netto Spółki dla Zdarzeń Dotyczących Płynności w odniesieniu do wszystkich Zdarzeń Dotyczących Płynności, które miały miejsce przed danym Zdarzeniem Dotyczącym Płynności.

W sytuacji, gdy:

 1. Ustalenie ceny netto Spółki dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności przypadającej na udział nie jest możliwe z powodu braku Ceny dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności, cena netto dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności przypadająca na udział zostanie ustalona przez uznaną firmę księgową wyznaczoną przez Spółkę; lub
 2. Ostatecznym Zdarzeniem Dotyczącym Płynności jest pierwsza Oferta Publiczna (IPO), cena netto Spółki dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności przypadająca na udział będzie ceną notowania udziałów bezpośrednio po ich dopuszczeniu do obrotu na danej giełdzie papierów wartościowych w ramach IPO.

Zgodnie z Umową, Wnioskodawca ma prawo zażądać rozliczenia przysługujących mu Jednostek ZDP w terminie 28 dni od otrzymania informacji od Spółki o zaistnieniu każdego Zdarzenia Dotyczącego Płynności, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce.

Wypłata środków pieniężnych z tytułu realizacji Jednostek ZDP będzie dokonana według następującego harmonogramu: 1/2 będzie płatna po upływie 3 miesięcy (Pierwsza Część) oraz 1/2 (Pozostała Część) będzie płatna po upływie 12 miesięcy od otrzymania wpływów z tytułu danego Zdarzenia Dotyczącego Płynności lub, w przypadku Pierwszej Emisji Publicznej (IPO), zakończenia IPO i otrzymania przez Spółkę wpływów z tytułu emisji udziałów zgodnie z IPO.

Natomiast jeżeli, w momencie lub po wystąpieniu ZDP, ale nie później niż w terminie lub przed terminem płatności Pozostałej Części, którykolwiek z podstawowych udziałowców będzie musiał złożyć jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie do naprawienia szkody w odniesieniu do działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, Pozostała Część zostanie zmniejszona o X %, gdzie:

X = S/T x 100, przy czym:

 • S = kwota wszelkich płatności dokonanych w dniu lub przed terminem płatności Pozostałej Części przez podstawowych udziałowców z tytułu roszczeń wniesionych na podstawie zapewnień biznesowych;
 • T = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.

W drodze wyjątku od powyższej zasady rozliczenia gotówkowego Jednostek ZDP, Umowa przewiduje, iż Spółka może zamiast realizacji Jednostki ZDP poprzez wypłatę w gotówce, zdecydować się w terminie do 21 lipca 2016 r. albo wyemitować na rzecz Wnioskodawcy nowe udziały, których wartość odpowiada wartości Jednostek ZDP, albo doprowadzić do przeniesienia udziałów na rzecz Wnioskodawcy, a liczba udziałów, które mają być wyemitowane lub przeniesione zostanie ustalona następująco:

 • w przypadku przeniesienia istniejących udziałów, przez podzielenie wartości Jednostki ZDP przez NLEPS; lub
 • w przypadku Pierwszej Emisji Publicznej (IPO) lub jeżeli cena dla Zdarzenia Dotyczącego Płynności nie może zostać ustalona, przez podzielenie wartości Jednostki ZDP przez rynkową wartość godziwą każdego udziału,

Podsumowując powyższe, w każdym przypadku, realizacja Jednostek 2014 lub Jednostek 2016 lub Jednostek ZDP jest oparta o Wartość Grupy Kapitałowej P.

(4)

Niezależnie od metody ustalania wartości Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP i od tego czy realizacja Jednostek następuje w wyniku zmiany kontroli, czy też po upływie okresu wskazanego w Umowie, Umowa przewiduje ograniczenia w realizacji praw wynikających z Jednostek przez Wnioskodawcę w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie.

Ponadto umowa zakłada, iż Wnioskodawca może potencjalnie mieć możliwość realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP dopiero po zaistnieniu wyżej wymienionych zdarzeń. Zatem dopiero wówczas po stronie Wnioskodawcy może pojawić się ewentualne roszczenie wobec Spółki z tytułu przyznania Wnioskodawcy Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP.

Wnioskodawca nie ma możliwości zbycia Jednostek 2014, Jednostek 2016, ani Jednostek ZDP, ani prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich.

Przyznanie Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością korzyści i charakterem instrumentów finansowych.

Prawo do przyznania oraz realizacji Jednostek nie wynika ze stosunku pracy wiążącego Wnioskodawcę ze Spółką. W szczególności, ten stosunek prawny nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki.

Wnioskodawca także zaznaczył, że Spółka w dniu 27 czerwca 2014 r. uzyskała wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego (sygn. IPPB2/415-295/14-2/MK1), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów potwierdził, że kwalifikacja przychodów uzyskanych w drodze realizacji Jednostek jako przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361; dalej: UPDOF), jest prawidłowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF, podlegający opodatkowaniu w momencie ich realizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 i Jednostek ZDP powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF. W konsekwencji jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego będzie realizacja praw wynikających z Jednostek.

Na wstępie Wnioskodawca podkreślił, że, jak zostało wyszczególnione w stanie faktycznym, do określonych w Umowie terminów, zaistnienia wskazanych okoliczności oraz spełnienia opisanych warunków, nie ma możliwości realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP. Tym samym Wnioskodawca nie ma podstaw do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie do Spółki. Dodatkowo do momentu realizacji praw wynikających z Jednostek nie ma możliwości określenia wartości (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Wnioskodawcy. Ostateczna wartość przysporzenia uzależniona jest także od kontynuowania współpracy ze Spółką. Co za tym idzie, przychód uzyskany w związku z realizacją uprawnień wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP powstaje w momencie realizacji tego instrumentu i dopiero wtedy Wnioskodawca może otrzymać realne przysporzenie majątkowe. W konsekwencji, wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w UPDOF w art. 5a pkt 13. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF. Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak wskazywano wielokrotnie w opracowaniach dotyczących funkcjonowania instrumentów pochodnych w Polsce, nie ma w polskim systemie prawnym jednej legalnej definicji finansowego instrumentu pochodnego. „System prawny, co do zasady, odwołuje się do apriorycznego, tj. wynikającego z języka finansów, pojęcia instrumentu finansowego (podobnie -instrumentu pochodnego czy opcji). Prawnik, definiując dany instrument finansowy, musi zatem posługiwać się zasadami, kryteriami i definicjami języka ekonomii i finansów” (A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2009).

Inne instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Nie wprowadzono również w OIF odniesienia do innego aktu prawnego, który zawiera warunki i kryteria dla uznania danego prawa za inny instrument pochodny wymieniony w lit. c. Stąd, zdaniem Wnioskodawcy, celem potwierdzenia, że program funkcjonuje w formie innego instrumentu pochodnego, którego instrumentem bazowym jest papier wartościowy/wskaźnik finansowy i który jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne, należy odwołać się do wykładni językowej i systemowej.

Wykładnia językowa

Co do zasady, instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Przez pojęcie instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych).

Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z powyższym instrumentem bazowym może być np. wartość udziałów w Spółce.

Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi.

W ocenie Wnioskodawcy przewidziana konstrukcja kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Wykładnia systemowa

Jak wskazano powyżej, w polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, legalna definicja finansowego instrumentu pochodnego, natomiast podjęto kilka prób ich zdefiniowania na potrzeby różnych aktów prawnych.

Definicja zawarta w § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) jest jedyną do tej pory próbą ustawodawcy przedstawienia warunków uznania danej konstrukcji za instrument pochodny - instrument finansowy, a nie jedynie wyliczeniem rodzajów instrumentów finansowych, bez próby ich definiowania, które mogą być uznane za instrument pochodny. W świetle Rozporządzenia finansowy instrument pochodny to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, iż Jednostki 2014, Jednostki 2016 i Jednostki ZDP stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 i Jednostek ZDP spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrumenty bazowe - wartość udziałów przedsiębiorstwa oraz kluczowe wskaźniki biznesowe (np. EBITDA),
 • Jednostki 2014, Jednostki 2016 oraz Jednostki ZDP są przyznawane nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości,
 • realizacja praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje (co do zasady) formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia jest realizacja praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 i Jednostek ZDP, których wartość jest ściśle zależna od wartości udziałów i zdefiniowanych wskaźników finansowych (np. EBITDA) osiąganych przez Spółkę. Na wysokość tych wskaźników wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości, a nie inne okoliczności, w tym Wnioskodawcy inna aktywność na rzecz Spółki. Nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów, w szczególności do takich, które bezpośrednio wynikają z ewentualnej relacji Wnioskodawcy ze Spółką.

Należy również zaznaczyć, iż stosownie do postanowień art. 17 ust. 1b UPDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. W konsekwencji, we wskazanym stanie faktycznym przychód będzie występował zgodnie z Umową w momencie realizacji praw wynikających z przyznanych Jednostek. Jak zostało wskazane powyżej wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe. Realizacja praw wynikających z Jednostek jest zatem pierwszym i jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego.

Podobne stanowisko w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskanych w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych jako przychodów z kapitałów pieniężnych, zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy skarbowe, takich jak: m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-107/16/JG), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 marca 2016 r. (sygn. IPPB2/4511-6/16-4/AK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 marca 2016 r. (sygn, IPTPB2/4511-834/2015-2/JR), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2016 r. (sygn. ITPB4/4511-707/15/KK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. (sygn. IPPB2/4511-1136/15-2/KW1), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (sygn. ITPB2/4511-636/15/IB), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2015 r. (sygn. IBPBII/2/4511-199/15/HS), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r. (sygn. IPPB2/415-973/14-4/MK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/2/415-1051/14/MM), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/2/415-992/14/MZM), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/2/415-932/14/AK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 r. (sygn. IPTPB1/415-604/14-2/MM).

W szczególności wiążąca interpretacja przepisów prawa podatkowego, w której zaprezentowano takie samo stanowisko, została wydana Spółce przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-295/14-2/MK1) w odniesieniu do opisywanego programu motywacyjnego w zakresie braku obowiązków płatnika.

Nie ulega zatem wątpliwości, że stanowisko występujących w imieniu Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych w podobnych przypadkach jest jednoznaczne i ugruntowane.

W świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 UPDOF wyliczony dochód powinien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT 38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania, obliczony według stawki wynoszącej 19% dochodu, powinien zostać wpłacony przez Wnioskodawcę do urzędu skarbowego.

Mając na uwadze przytoczone fakty i argumenty, Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718).

Skargę doWSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.