IPPB5/4510-787/15-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskanych przez holenderski fundusz inwestycyjny.
IPPB5/4510-787/15-4/IŚinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. akcja
 4. fundusz inwestycyjny
 5. jednostka uczestnictwa
 6. podmiot
 7. uczestnicy
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2015 r. (data nadania 16 listopada 2015 r., data wpływu 18 listopada 2015 r.) na wezwanie z dnia 22 października 2015 r. Nr IPPB5/4510-787/15-2/IŚ (data nadania 22 października 2015 r., data opdbioru 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych przez holenderski fundusz inwestycyjny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych przez holenderski fundusz inwestycyjny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

N. (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest holenderską spółką akcyjną i holenderskim rezydentem podatkowym, tj. podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Spółka może uzyskać od holenderskich władz podatkowych certyfikat rezydencji potwierdzający powyższe.

Spółka objęła jednostki uczestnictwa w holenderskim funduszu inwestycyjnym - I. (dalej „I.”) - który działa w formie tzw. „fonds voor gemene rekening” (dalej „FGR”), tj. w formie funduszu wzajemnego, będącego podmiotem kontraktualnym.

Charakterystyka prawna FGR

Z punktu widzenia prawa holenderskiego, FGR stanowi wyodrębnioną masę majątkową i nie podlega przepisom holenderskiego prawa spółek handlowych. FGR nie posiada osobowości prawnej, w szczególności FGR nie jest spółką kapitałową, spółką osobową, ani inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. FGR nie posiada również zdolności do czynności prawnych, ani struktury organizacyjnej (w rozumieniu organów stanowiących, pracowników etc.).

Zgodnie z prawem holenderskim, FGR działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczestnikami (w tym m.in. Spółką), depozytariuszem oraz menedżerem, przy czym udział menedżera i depozytariusza podyktowany jest charakterem prawnym FGR.

Przedmiotem działalności FGR jest zarządzanie oraz inwestowanie aktywów wniesionych przez jego uczestników. Zgodnie z założeniami, uczestnicy wnoszą aktywa do FGR w zamian za jednostki uczestnictwa w FGR. Menedżer oraz depozytariusz FGR nie są uczestnikami FGR i tym samym, nie otrzymują takich jednostek uczestnictwa.

Menedżer zarządza oraz inwestuje aktywa wniesione przez uczestników (w tym Spółkę) do FGR, jak również odpowiada za sprawy organizacyjne, administracyjne oraz zarządcze FGR. Dodatkowo, odpowiada za przeprowadzenie wyceny aktywów FGR oraz przygotowanie odpowiednich sprawozdań do uczestników.

Z kolei depozytariusz występuje jedynie jako posiadacz tytułu prawnego do inwestycji dokonywanych z inicjatywy menedżera. Depozytariusz zawiera umowy i zaciąga zobowiązania w imieniu FGR, niemniej jednak każdorazowo na rachunek i ryzyko uczestników FGR. Okoliczność działania przez depozytariusza na rachunek i ryzyko FGR przekazywana jest każdorazowo do wiedzy osób trzecich oraz każdorazowo zawarta jest w dokumentacji danej inwestycji. Tym samym, z punktu widzenia holenderskiego prawa podatkowego, jak również ekonomicznie rzecz biorąc, inwestycje dokonywane są przez poszczególnych uczestników (w tym przez Wnioskodawcę). Jednocześnie, depozytariusz nie działa nigdy z własnej inicjatywy, lecz każdorazowo w oparciu o instrukcje menedżera FGR, który - jak wskazano powyżej - zarządza FGR i inwestuje jego aktywa w imieniu uczestników. Dodatkowo, depozytariusz nie może reprezentować ani zaciągać zobowiązań w imieniu uczestników FGR wobec osób trzecich.

FGR może mieć charakter zamknięty jak i otwarty. FGR ma charakter zamknięty, gdy przewiduje ograniczenia w zakresie możliwości swobodnego zbycia jednostek uczestnictwa przez uczestników (co do zasady, możliwość zbycia uzależniona jest od zgody pozostałych uczestników) oraz w zakresie przystąpienia nowych uczestników do FGR.

Z kolei FGR o charakterze otwartym są te wszystkie FGR, które nie spełniają warunków określonych przepisami prawa holenderskiego do uznania za zamknięty FGR. Tym samym, FGR o otwartym charakterze będą te FGR, w których zbycie jednostek uczestnictwa lub/oraz przyjęcie nowych uczestników nie wymaga zgody wszystkich uczestników lub też nie odbywa się poprzez FGR (co do zasady, jednostki uczestnictwa FGR o charakterze otwartym mogą być przedmiotem swobodnego obrotu, co oznacza, że obrót tymi jednostkami nie wymaga zgód uczestników FGR lub też nie odbywa się poprzez FGR).

Co więcej, istnieją dwa rodzaje FGR o charakterze zamkniętym:

 1. FGR, którego jednostki uczestnictwa mogą być emitowane lub przenoszone jedynie za uprzednią zgodą wszystkich uczestników,
 2. FGR, którego jednostki uczestnictwa mogą być emitowane lub przenoszone (w ramach umorzenia) poprzez FGR.

FGR nie stanowi funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.). Powyższe wynika z faktu, że FGR nie jest ani funduszem inwestycyjnym otwartym (z uwagi na jego zamknięty charakter) ani spółką inwestycyjną, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Jak wskazano powyżej, FGR – z punktu widzenia prawa holenderskiego - stanowi wyodrębnioną masę majątkową i nie podlega przepisom holenderskiego prawa spółek handlowych. Tym samym, FGR nie posiada osobowości prawnej, w szczególności FGR nie jest spółką kapitałową, spółką osobową, ani inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Dochody wygenerowane przez FGR wynikają ze zmiany wartości posiadanych przez FGR aktywów. Wycena aktywów dokonywana jest w ustalonych okresach rozliczeniowych (zwykle na bazie miesięcznej). Dochód wygenerowany przez FGR przyporządkowany do danego uczestnika FGR - co do zasady - zwiększa wartość posiadanych już przez niego jednostek uczestnictwa lub znajduje odzwierciedlenie w postaci nowych jednostek uczestnictwa w FGR alokowanych do danego uczestnika przez menedżera. Dodatkowo, menedżer FGR - według swojego uznania - może zdecydować o wypłacie dochodu osiągniętego przez FGR jego uczestnikom (w formie pieniężnej lub niepieniężnej).

Dochód uzyskiwany przez FGR jest alokowany do poszczególnych uczestników partycypujących w udziale w zyskach FGR (takich jak Wnioskodawca), którzy są faktycznymi odbiorcami dochodów wygenerowanych przez FGR.

Charakterystyka podatkowa FGR

Zgodnie z holenderskim prawem podatkowym, FGR o charakterze zamkniętym jest podmiotem transparentnym podatkowo. Tym samym, nie jest on uważany za podatnika holenderskiego podatku dochodowego od osób prawnych oraz holenderskiego podatku u źródła. Tym samym, FGR o charakterze zamkniętym:

 • nie posiada numeru identyfikacji podatkowej w Holandii dla celów podatku dochodowego od osób prawnych,
 • nie składa w Holandii deklaracji na podatek dochodowy/podatek od dywidend,
 • nie może uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej od holenderskich władz podatkowych.

Wskazana powyżej transparentność podatkowa FGR nie ma charakteru fakultatywnego, lecz ma charakter warunkowy, tj. jeśli fundusz spełnia warunki określone prawem holenderskim - stanowi FGR transparentny podatkowo. Zgodnie z przepisami holenderskiego prawa podatkowego, FGR nie ma możliwości wyboru opodatkowania na poziomie funduszu lub jego uczestników.

Z kolei FGR o charakterze otwartym jest podatnikiem holenderskiego podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wskazano powyżej, dochód uzyskiwany przez FGR o charakterze zamkniętym jest alokowany do poszczególnych uczestników partycypujących w udziale w zyskach FGR „zamkniętych” (takich jak Wnioskodawca), którzy są faktycznymi odbiorcami dochodów wygenerowanych przez podmiot transparentny podatkowo - FGR „zamknięty”. Tym samym, to uczestnicy FGR o charakterze zamkniętym (w tym Spółka) wykazują dochód z tytułu dokonanych przez FGR inwestycji w składanych deklaracjach na podatek dochodowy / podatek od dywidend.

Zgodnie z przepisami holenderskiego prawa podatkowego, dochód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w FGR powstaje wskutek wypłaty dywidendy lub wraz z realizacją zysku kapitałowego. Ten ostatni ma miejsce w wyniku umorzenia lub zbycia jednostek uczestnictwa w FGR. Sam wzrost wyceny posiadanych przez FGR aktywów (bez faktycznej wypłaty zrealizowanego wzrostu na rzecz uczestników) nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, który - co do zasady - powstaje w momencie umorzenia lub zbycia jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi, ani depozytariusz (pomimo, iż posiada tytuł prawny do inwestycji FGR), ani menedżer (pomimo, iż zarządza aktywami wniesionymi przez uczestników oraz inwestycjami) nie podlegają opodatkowaniu w Holandii z tytułu dochodów uzyskanych z inwestycji dokonanych przez FGR. Powyższe wynika z faktu, iż z ekonomicznego punktu widzenia faktycznymi odbiorcami zysku z przedmiotowych inwestycji są uczestnicy FGR (w tym m.in. Spółka), podczas gdy menedżer uzyskuje wyłącznie wynagrodzenie za jego usługi świadczone na rzecz FGR. Podobnie Depozytariusz, który otrzymuje wynagrodzenie w postaci tzw. opłat depozytowych za świadczone przez siebie usługi.

I., którego uczestnikiem jest Wnioskodawca

I. - w którym jednostki uczestnictwa nabyła Spółka - inwestuje zgromadzone aktywa m.in. w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej„GPW”). W wyniku dokonanych inwestycji, I. uzyskuje dywidendy z tytułu prawa do uczestnictwa w zysku spółek kapitałowych. Zgodnie z podaną powyżej charakterystyką prawno-podatkową I., zyski te alokowane są bezpośrednio do uczestników I., w tym m.in. do Spółki. I. będący przedmiotem niniejszego wniosku (tj. FGR, którego Wnioskodawca jest uczestnikiem) stanowi FGR o charakterze zamkniętym. Tym samym, jest to podmiot transparentny podatkowo (zgodnie z prawem holenderskim), tj. nie jest uważany za podatnika holenderskiego podatku dochodowego od osób prawnych oraz holenderskiego podatku od dywidend. Dlatego też dochód uzyskiwany przez taki podmiot jest alokowany do poszczególnych uczestników partycypujących w udziale w zyskach FGR (w tym Spółki), którzy są faktycznymi odbiorcami dochodów wygenerowanych przez podmiot transparentny podatkowo - I..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w odniesieniu do zysków osiąganych przez I. z tytułu inwestycji w akcje spółek kapitałowych notowanych na GPW, Wnioskodawca - a nie I. - występuje jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120; dalej „Polsko-Holenderska UPO”) w związku z przychodem uzyskanym z tytułu dywidend alokowanym do Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym:

 1. w odniesieniu do zysków osiąganych z tytułu inwestycji w akcje spółek kapitałowych notowanych na GPW, Spółka - a nie I. - występuje jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie (z dnia 13.02.2002 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej „Polsko-Holenderska UPO”) w związku z przychodem uzyskanym z tytułu dywidend alokowanych do Spółki.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; (dalej „ustawa o PDOP”) podatnikami tego podatku są:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce uzyskania tych dochodów.

Dodatkowo - stosownie do art. 1a ustawy o PDOP - opodatkowaniu PDOP podlegają również podatkowe grupy kapitałowe pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków wskazanych w tym przepisie.

Przepisy ustawy o PDOP określają zamknięty katalog podmiotów będących podatnikami dla celów PDOP. Tym samym, aby uznać dany podmiot za podatnika na gruncie ustawy o PDOP, powinien on mieścić się w jednej z kategorii podatników wskazanych powyżej. W przeciwnym wypadku, podmiot taki nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOP.

Mając na względzie przedstawioną w stanie faktycznym charakterystykę prawnopodatkową FGR, zdaniem Wnioskodawcy, I. nie może zostać uznany za którąkolwiek z form prawnych określonych w katalogu podatników PDOP. W szczególności, I. nie posiada osobowości prawnej, ani nie jest traktowany jako osoba prawna. Ponadto, I. nie jest ani spółką kapitałową w organizacji, ani spółką komandytowo-akcyjną. Z uwagi na brak struktury organizacyjnej oraz zdolności prawnej nie tworzy jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Ponadto, I. nie może być uznany za ostatni ze wskazanych wyżej podmiotów, tj. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jako zagraniczna spółka niemająca osobowości prawnej, jako że I. nie spełnienia przesłanek zawartych w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOP. Mianowicie, zgodnie z przepisami holenderskiego prawa podatkowego, I. nie jest traktowany jak osoba prawna oraz nie jest podatnikiem holenderskim dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od dywidend. W konsekwencji, dochody I. nie podlegają opodatkowaniu w Holandii.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że I. nie jest podmiotem, o którym mowa w katalogu określonym w art. 1 oraz art. 1a ustawy o PDOP i tym samym I. nie może być uznany za podatnika dla celów ustawy o PDOP.

Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie art. 5 ustawy o PDOP, zgodnie z którym „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału)”. Zgodnie natomiast z ust. 2 przytoczonego przepisu, zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio m. in. do kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy - z uwagi na transparentność podatkową I. zarówno na gruncie ustawy o PDOP, jak i holenderskiego prawa podatkowego - dochód uzyskany z inwestycji dokonanych przez I. powinien być opodatkowany przez jego poszczególnych uczestników (w tym m.in. przez Spółkę) proporcjonalnie do udziału tych uczestników w zysku I..

Powyższe wynika również z założeń FGR o charakterze zamkniętym, uregulowanych prawem holenderskim, w szczególności z faktu alokacji zysku FGR o charakterze zamkniętym bezpośrednio do uczestników I. oraz spoczywającego na nich obowiązku wykazania dochodu osiągniętego z udziału w zysku I. w holenderskich deklaracjach na podatek dochodowy/podatek od dywidend.

Wnioskodawca, jak wskazano w stanie faktycznym, posiada osobowość prawną i jest podatnikiem dla celów holenderskiego prawa podatkowego. Tym samym, Spółka będzie również podatnikiem na gruncie art. 1 ustawy o PDOP i jako taki będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP). W konsekwencji, Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania dla celów PDOP zysku z tytułu inwestycji w akcje polskich spółek kapitałowych, w części odpowiadającej jej udziałowi w zysku I..

Powyższe podejście zgodne jest z założeniami funkcjonowania FGR o charakterze zamkniętym na gruncie prawa holenderskiego, zgodnie z którymi podatnikami z tytułu zysku osiągniętego przez FGR o charakterze zamkniętym są jego uczestnicy. Podatnikami nie są menedżer oraz depozytariusz (których udział w FGR wynika z charakterystyki prawnej I., tj. braku zdolności do czynności prawnych), gdyż nie uczestniczą oni w podziale zysku wypracowanego przez I. i tym samym, nie są ekonomicznymi beneficjentami zysku FGR. Zysk ten - zgodnie z postanowieniami umowy o założeniu I. - przypisany jest bezpośrednio (w odpowiednich proporcjach) do uczestników FGR. Natomiast menedżer i depozytariusz otrzymują niezależne wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz I., które wykazują dla potrzeb holenderskiego podatku dochodowego.

Powyższe stanowisko, co do podatkowego traktowania FGR oraz jego uczestników, znajduje odzwierciedlenie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. W szczególności, w odniesieniu do samej sytuacji podatkowej FGR, na uwagę zasługują interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-68/13-4/AJ) oraz z dnia 22 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-69/13-3/AJ), w których organ potwierdził, iż „należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, iż FGR jako masy majątkowej nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (tudzież struktury organizacyjnej, organów) nie można uznać za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych”.

Podobnie - również w odniesieniu do FGR - wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-68/14-4/AJ, IPPB5/423-71/14-4/AJ, IPPB5/423-70/14-4/AJ, IPPB5/423-69/14-4/AJ). Należy jednocześnie zauważyć, że stany faktyczne wskazanych powyżej interpretacji dotyczyły analogicznego funduszu typu FGR. Na tym tle organ stwierdził, co następuje:

„Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe (w tym informacje dotyczące obowiązującego w Holandii prawa), należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że brak jest podstaw do przyznania podmiotowości prawnopodatkowej „fonds voor gemene rekening” (dalej: „FGR”). FGR nie posiada bowiem przewidzianego w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: „ustawa”) minimalnego pierwiastka zorganizowania, które uprawniałoby do traktowania go jak jednostkę organizacyjną w rozumieniu ustawy. Tym samym przychody osiągane z tytułu inwestycji dokonywanych w ramach FGR należy rozpatrywać przez, pryzmat wspólnego przedsięwzięcia podejmowanego przez podmioty uprawnione do czerpania korzyści z jego funkcjonowania. Istnieją zatem podstawy do zastosowania wobec tych podmiotów, będących podatnikami, art. 5 ustawy”.

Konkludując, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz argumentację Spółki, a także przywołaną praktykę administracyjną organów podatkowych, zdaniem Spółki, to Wnioskodawca - a nie I. - powinien zostać uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zysku FGR osiąganego z inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie natomiast do art. 22a, przepisy art. 22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tym samym, sposób opodatkowania przychodów z tytułu dywidend z tytułu posiadania akcji spółek kapitałowych, które są alokowane do Spółki, powinien zostać określony w zgodnie z postanowieniami Polsko-Holenderskiej UPO.

Na podstawie art. 10 Polsko-Holenderskiej UPO dywidendy wypłacane przez spółki mającą siedzibę w Polsce do osób mających siedzibę w Holandii podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, z tym że jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma siedzibę w Holandii, „to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach”.

W świetle powyższego, Polsko-Holenderska UPO przewiduje preferencyjne stawki podatkowe dla dywidend wypłacanych przez polskie spółki kapitałowe do Holandii.

Niemniej jednak, aby skorzystać z postanowień Polsko-Holenderskiej UPO, odbiorca dywidend powinien być:

 • rezydentem podatkowym Holandii, co powinno zostać potwierdzone odpowiednim certyfikatem rezydencji potwierdzającym rezydencję podatkową tego odbiorcy, oraz
 • osobą uprawnioną” do dywidend (tzw. „beneficial owner”).

Zdaniem Spółki, Spółka spełnia powyższe warunki. Jak wskazano powyżej, Spółka podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Co więcej, Wnioskodawca może uzyskać od holenderskich władz podatkowych certyfikat rezydencji potwierdzający powyższe.

Dodatkowo, Spółka będzie posiada status „osoby uprawnionej” (tzw. „beneficial owner”) do dywidend otrzymanych przez I. (proporcjonalnie do jego udziału w I.). Przepisy ustawy o PDOP, ani postanowienia Polsko-Holenderskiej UPO nie zawierają definicji „osoby uprawnionej”. Niemniej jednak, w doktrynie przyjęło się, że „obejmuje ono każdego, kto posiada prawny tytuł do poboru określonych świadczeń (dywidendy, odsetek, należności licencyjnych) na własny rachunek. Nie jest w tym miejscu ważne, czy dana osoba ma tytułu prawny do mienia lub praw, z tytułu których świadczenia takie są wypłacane (może go mieć lub nie mieć). Pojęcie to dotyczy bowiem wyłącznie kwestii prawa do ich poboru (np. osoba, która nabyła od właściciela udziałów lub akcji, z tytułu których dywidenda jest wypłacana, wyłącznie prawo do poboru dywidendy za dany rok)” (Józef Banach, Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, C.H. Beck 2002, str. 198).

Kwestia ta została również rozwinięta w Komentarzu OECD z 2014 r. do Konwencji Modelowej OECD, z którego wynika, że postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym dywidend oraz odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący dywidendy / odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru.

W analizowanym stanie faktycznym, Spółka będzie rzeczywistym odbiorcą dywidend, tj. podmiotem, który ma prawo do pełnego i swobodnego dysponowania dywidendami uzyskanymi przez I. (w proporcji odpowiadającej jego udziałowi) oraz ich faktycznym ekonomicznym beneficjentem. Powyższe wynika bezpośrednio z umowy o utworzeniu FGR oraz z faktu alokacji zysków osiąganych przez I. do poszczególnych jego uczestników. Za osobę uprawnioną (tzw. „beneficial owner”) nie może zostać uznany I., który występuje wyłącznie w roli podmiotu pośredniczącego w dystrybucji dywidend. Za taką osobę nie mogą również zostać uznani ani menedżer, ani depozytariusz, którzy - co wynika wprost z umowy o utworzenie I. - nie mają żadnego prawa do zysku wypracowanego przez I..

W świetle powyższego, mając na uwadze, że Spółka jest holenderskim rezydentem podatkowym (co może zostać potwierdzone odpowiednim certyfikatem rezydencji) oraz, że będzie osobą uprawnioną do dywidend - zdaniem Spółki - Spółka będzie miała prawo skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych dla dywidend wypłacanych przez polskie spółki kapitałowe przewidzianych postanowieniami Polsko-Holenderskiego UPO.

Powyższe stanowisko jest również potwierdzane w praktyce administracyjnej organów podatkowych. W szczególności, na uwagę zasługują interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-68/14-4/AJ, IPPB5/423-71/14-4/AJ, IPPB5/423-70/14-4/AJ, IPPB5/423-69/14-4/AJ), w których organ potwierdził, że fundusz holenderski uczestniczący w FGR ma prawo skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych dla dywidend wypłacanych przez polskie spółki kapitałowe.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w zaistniałym stanie faktycznym, będzie on uprawniony do skorzystania z postanowień Polsko-Holenderskiej UPO w związku z przychodem uzyskanym z tytułu dywidend alokowanym do Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.