IPPB2/4511-788/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

Ustalenia dochodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa w funduszu.
IPPB2/4511-788/15-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. fundusz inwestycyjny
 2. jednostka uczestnictwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa w funduszu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa w funduszu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności Spółka S.A. (dalej TFI lub Wnioskodawca) zarządza m.in. funduszami inwestycyjnymi otwartymi i specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (dalej zwane funduszem lub funduszem inwestycyjnym). Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wnioskodawca ze względu na pełnione funkcje wobec funduszy inwestycyjnych oraz ich uczestników dokonuje pełnej obsługi tak funduszy inwestycyjnych jak i uczestników. W związku z powyższym Wnioskodawca pełni w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi między innymi funkcję płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak też przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego może nabywać jednostki uczestnictwa (dalej: j.u.) różnych subfunduszy utworzonych w ramach tego funduszu. Oznacza to, że fundusz zbywa na rzecz uczestników j. u. różnych subfunduszy, zaś uczestnik może posiadać j. u. kilku subfunduszy jednocześnie.

Jednostki uczestnictwa są jednostkami uczestnictwa subfunduszu, nie funduszu i wyrażają udział uczestnika w aktywach tego subfunduszu. Aktywa wszystkich subfunduszy składają się na aktywa funduszu, który sam nie posiada odrębnych aktywów, które nie byłyby aktywami subfunduszy.

J. u. funduszy nie składających się z subfunduszy zapisywane są na właściwych kontach/rejestrach uczestnika funduszu. J.u. subfunduszy (w przypadku funduszu składającego się z subfunduszy) zapisywane są na właściwych kontach/rejestrach uczestnika funduszu, wyodrębnionych dla j.u. danego subfunduszu.

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której nabywane kolejno j.u. danego funduszu lub subfunduszu, należące do tej samej osoby fizycznej, będą zapisywane na różnych kontach (rejestrach). Konieczność dokonania zapisu j.u. na odrębnych kontach wynika niejednokrotnie z przyczyn technicznych (np. w celu wyodrębnienia j.u. zakupionych w ramach wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego) lub z woli uczestnika. Należy jednak podkreślić, że są to nadal j.u. jednego funduszu/subfunduszu.

Odkupienie j. u. funduszu (subfunduszu w przypadku funduszu składającego się z subfunduszy) realizowane jest przez fundusz na żądanie zawarte w zleceniu, zgłoszone przez uczestnika. Zgodnie ze stosowaną procedurą (uzasadnioną istniejącym oprogramowaniem) uczestnik składa, co do zasady, osobne zlecenie do każdego konta (rejestru), co oznacza, że jeżeli j.u., które mają podlegać odkupieniu są zapisane na odrębnych kontach (rejestrach), to musi być złożona odpowiednia ilość zleceń. W przypadku odkupywania j.u. zapisanych na jednym koncie (rejestrze) uczestnik może też złożyć klika zleceń, które realizowane będą w tym samym dniu wyceny.

Czyli w określonych przypadkach może dojść do sytuacji, w której fundusz zobowiązany będzie do odkupienia na kilka zleceń uczestnika realizowanych w tym samym dniu wyceny (dniu, w którym zgodnie ze statutem fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa) j.u. uczestnictwa różnych subfunduszy tego funduszu. Zatem realizacja przez fundusz tych żądań odkupienia dokonana będzie jednocześnie. Ponadto, odkupywane j.u. funduszu/subfunduszu mogą być zapisane na różnych kontach (rejestrach). Powyższe oznacza, iż może dojść do sytuacji, w której fundusz w tym samym dniu wyceny zobowiązany będzie odkupić j.u. zapisane na kilku:

 • kontach (rejestrach) danego funduszu lub subfunduszu wydzielonego w ramach jednego funduszu lub
 • kontach (rejestrach) różnych subfunduszy działających w ramach jednego funduszu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku gdy fundusz (nie składający się z subfunduszy) odkupuje w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. funduszu zapisane na jednym koncie (rejestrze), dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia j.u. funduszu zapisanych na danym koncie (rejestrze) uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz...
 2. Czy w przypadku gdy fundusz (nie składający się z subfunduszy) odkupuje w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. funduszu zapisane na kilku kontach (rejestrach), dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia j.u. funduszu zapisanych na wszystkich rejestrach uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz...
 3. Czy w przypadku odkupienia przez fundusz (składający się z subfunduszy) w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. kilku subfunduszy działających w ramach tego funduszu zapisanych na kilku kontach (rejestrach), dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia j.u. subfunduszy zapisanych na wszystkich rejestrach uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że:

 1. W przypadku gdy fundusz (nie składający się z subfunduszy) odkupuje w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. funduszu zapisane na jednym koncie (rejestrze), dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia j.u. funduszu zapisanych na danym koncie (rejestrze) uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz.
 2. W przypadku gdy fundusz (nie składający się z subfunduszy) odkupuje w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. funduszu zapisane na kilku kontach (rejestrach), dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia j.u. funduszu zapisanych na wszystkich rejestrach uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz.
 3. W przypadku odkupienia przez fundusz (składający się z subfunduszy) w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. kilku subfunduszy działających w ramach tego funduszu zapisanych na kilku kontach (rejestrach), dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu odkupienia j.u. subfunduszy zapisanych na wszystkich rejestrach uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz.

Uzasadnienie takiego stanowiska jest następujące:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W/w ustawa przyporządkowuje dochody osiągane przez osoby fizyczne do różnych źródeł przychodów. Jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 p. 7 w/w ustawy), w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się m. in. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 17 ust. 1 p. 5 w/w ustawy).

Definicję funduszy kapitałowych zawiera przepis art. 5a p. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym pojęcie to obejmuje m.in. fundusze inwestycyjne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych. Zaś przepis art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi, iż „Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.” Ponadto, zgodnie z przepisem art. 159 ust. 1 i 3 w/w ustawy 1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną.

(...)

 1. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.”

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. Zaś przepis art. 23 ust. 1 p. 38 w/w ustawy stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Jednak wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu z odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Jeżeli natomiast nie jest możliwa identyfikacja wykupywanych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO) (art. 30a ust. 3 w/w ustawy).

Dochodem ze źródła przychodów jest, co do zasady, (art. 9 ust. 2 w/w ustawy) nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ta nadwyżka podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych reguluje art. 30a ust. 1 p. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego od uzyskanego dochodu pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich (art. 30a ust. 5 w/w ustawy).

Jak podano to w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca realizuje jednego dnia wyceny kilka zleceń uczestnika funduszu dotyczących odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu (lub subfunduszy) zapisanych na jednym lub kilku rejestrach. Istotą problemu, którego dotyczy niniejszy wniosek o interpretację jest to, czy w opisanych stanach faktycznych jednego dnia realizowana jest jedna transakcja podlegająca zbiorczemu opodatkowaniu, czy wiele transakcji, w stosunku do których odrębnie ma być określany dochód (lub strata podatkowa).

Cytowane powyżej przepisy nie regulują wprost podatkowego rozliczania takiej sytuacji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W przypadku gdy fundusz (nie składający się z subfunduszy) odkupuje w danym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. funduszu zapisane na jednym koncie (rejestrze), mamy do czynienia z 1 łączną transakcją, w której przychodem jest suma przychodów z tytułu odkupienia j.u. funduszu zapisanych na tym koncie (rejestrze) uczestnika objętych kilkoma zleceniami, a kosztem jest suma kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz. Dochodem z transakcji jest różnica pomiędzy tymi dwiema sumami.

Mamy bowiem sytuację, w której:

 • odkupywane są jednostki tego samego funduszu,
 • jednostki odkupywane są w tym samym dniu,
 • odkupienie następuje po tej samej cenie.

Nie ma przy tym znaczenia, że złożono na ten dzień kilka zleceń. Jest to bowiem kwestia ściśle techniczna, która nie może mieć merytorycznego wpływu na sposób opodatkowania transakcji. Należy w tym miejscu zauważyć, że w oparciu o art. 30a ust. 1 p. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest podstaw do różnego traktowania umorzenia w zależności od liczby zleceń, na podstawie których jest ono realizowane, o ile zlecenia te podlegają realizacji w tym samym dniu wyceny.

Należy zauważyć, że gdyby „rozdrabniać” transakcję odkupienia j.u. dokonywaną jednego dnia można by dojść do absurdalnej konkluzji, że pojedynczą transakcją jest odkupienie jednej jednostki uczestnictwa i dla każdej jednostki określać odrębnie dochód (stratę podatkową).

 1. W przypadku gdy fundusz (nie składający się z subfunduszy) odkupuje wdanym dniu wyceny - na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. funduszu zapisane na kilku kontach (rejestrach), mamy do czynienia z 1 łączną transakcją, w której przychodem jest suma przychodów z tytułu odkupienia j.u. funduszu zapisanych na wszystkich rejestrach uczestnika w danym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a kosztem jest suma kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz. Dochodem z transakcji jest różnica pomiędzy tymi dwiema sumami.

Analogicznie jak w przypadku omawianym w p. 1 powyżej, mamy bowiem sytuację, w której:

 • odkupywane są jednostki tego samego funduszu,
 • jednostki odkupywane są w tym samym dniu,
 • odkupienie następuje po tej samej cenie.

W przypadku omawianym w niniejszym punkcie umorzenie będzie co prawda dotyczyło jednostek uczestnictwa zgromadzonych na kilku rejestrach, jednak należy pamiętać, że pomimo, iż jednostki uczestnictwa będą zapisane na kilku rejestrach, nadal będą one jednostkami tego samego funduszu. Konieczność odrębnego zapisu będzie wynikała z przyczyn technicznych, (np. w celu wyodrębnienia j.u. zakupionych w ramach wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego).

W tym kontekście należy również pamiętać, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 30a ust. 1 p. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy jest pobierany od uzyskanych dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Oznacza to, że dla ustalenia dochodu z tytułu odkupienia (umorzenia) jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego bez znaczenia jest fakt, że jednostki te są zapisane na kilku odrębnych rejestrach tego samego funduszu. Jest to bowiem cały czas ten sam fundusz.

Jak podano to w punkcie poprzednim, złożenie kliku zleceń jest kwestią ściśle techniczną, i nie może mieć merytorycznego wpływu na sposób opodatkowania transakcji. W tym zakresie pozostaje w mocy argumentacja z p. 1.

Przedstawiony powyżej tok rozumowania został potwierdzony np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 września 2012 r. o sygnaturze IPPB2/415-566/12-2/AK.

 1. W przypadku odkupienia przez fundusz (składający się z subfunduszy) wdanym dniu wyceny-na podstawie kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu (osobę fizyczną) - j.u. kilku subfunduszy działających w ramach tego funduszu zapisanych na kilku kontach (rejestrach), mamy do czynienia z 1 łączną transakcją, w której przychodem jest suma przychodów z tytułu odkupienia j.u. subfunduszy zapisanych na wszystkich rejestrach uczestnika wdanym funduszu objętych kilkoma zleceniami, a kosztem suma kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu przez dany fundusz. Dochodem z transakcji jest różnica pomiędzy tymi dwiema sumami.

Mamy bowiem sytuację, w której;

 • odkupywane są jednostki tego samego funduszu,
 • jednostki odkupywane są w tym samym dniu.

Należy bowiem zauważyć, że fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość prawną posiada jedynie fundusz inwestycyjny. Aktywa wszystkich subfunduszy składają się na aktywa funduszu, który sam nie posiada odrębnych aktywów, które nie byłyby aktywami subfunduszy. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż posiadanie jednostek uczestnictwa w subfunduszu jest równoznaczne z posiadaniem jednostek w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami. Z kolei umorzenie jednostki subfunduszu jest równoznaczne z umorzeniem jednostki w takim funduszu. W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych przychód dla celów podatkowych powstaje w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu. W funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami umorzenie jednostki uczestnictwa następuje poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa w subfunduszu lub subfunduszach.

Ponieważ, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 p. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są przychody z udziału w funduszach kapitałowych (do których zalicza się również fundusze inwestycyjne), to dla potrzeb podatkowych wszystkie przychody z tytułu odkupienia j.u. poszczególnych subfunduszy danego funduszu są przychodami z udziału w tym funduszu, którego „składnikiem” jest dany subfundusz. Ustawa bowiem odnosi się do przychodów uzyskiwanych od osoby prawnej jaką jest fundusz inwestycyjny, a nie do przychodów z jej jednostek organizacyjnych.

Aktualne pozostają przy tym rozstrzygnięcia dokonane w p. 1 i 2 powyżej, zgodnie z którymi:

 • Nie ma znaczenia, że zrealizowano na ten dzień kilka zleceń. Jest to bowiem kwestia ściśle techniczna, która nie może mieć merytorycznego wpływu na sposób opodatkowania transakcji.
 • Dla ustalenia dochodu z tytułu odkupienia (umorzenia) jednostek uczestnictwa bez znaczenia jest fakt, że jednostki te są zapisane na kilku odrębnych rejestrach danych subfunduszy.

Argumentacja w tym zakresie została przedstawiona w w/w punktach.

Zatem odkupienie jednego dnia jednostek uczestnictwa subfunduszy (dwóch lub więcej) jednego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, niezależnie od liczby złożonych zleceń i niezależnie od liczby rejestrów, które obejmuje, stanowi jedną transakcję, która jako całość podlega opodatkowaniu.

Takie stanowisko znajduje poparcie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. o sygnaturze IPPB2/415-109/11-4/AS, w którym Dyrektor stwierdza:

„Wobec powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w ramach takiego zlecenia / zleceń, nie będzie podlegać dochód z odkupienia jednostek funduszu inwestycyjnego każdego subfunduszu oddzielnie. W związku z tym, dla potrzeb ustalenia dochodu do opodatkowania, nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa różnych subfunduszy jednego funduszu inwestycyjnego, należy traktować jako jedność.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż dochodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku zlecenia / zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu składającego się z jednostek uczestnictwa różnych subfunduszy, jest różnica pomiędzy przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia wszystkich jednostek, a kosztami poniesionymi przez uczestnika na ich nabycie.”

Analogicznie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 maja 2012 r. o sygnaturze IPPB2/415-171/12-2/MG.

„Końcowo wskazać należy, iż fundusz inwestycyjny nie stawia kwot pieniężnych uzyskanych z odkupienia jednostek uczestnictwa różnych klas ujętych w odrębnych subrejestrach związanych z danym subfunduszem oddzielnie do dyspozycji podatnikowi, tylko łącznie z tytułu uczestnictwa w portfelu. Podobnie w przypadku, gdy uczestnik posiada kilka rejestrów (subrejestrów) w tym samym funduszu, jednostki uczestnictwa są bowiem jednostkami uczestnictwa danego funduszu.

Reasumując, dochodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa różnych klas ujętych w odrębnych subrejestrach związanych z danym subfunduszem jednego funduszu inwestycyjnego jest różnica pomiędzy przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia wszystkich jednostek, a kosztami poniesionymi przez uczestnika na ich nabycie.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.