IPPB2/4511-71/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych oraz czy powinno ono podlegać opodatkowaniu w Polsce?
IPPB2/4511-71/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. jednostka uczestnictwa
 2. majątek
 3. obciążenia
 4. przychód z kapitału pieniężnego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy, który nie jest polskim rezydentem podatkowym w programie motywacyjnym organizowanym prze spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy, który nie jest polskim rezydentem podatkowym w programie motywacyjnym organizowanym prze spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim nierezydentem podatkowym (podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) i posiada certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez organy skarbowe Austrii, z którą Rzeczpospolita Polska zawarła stosowne umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Status Wnioskodawcy, jako nierezydenta podatkowego w Polsce został potwierdzony w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2009 r., sygn. akt IPPB4/415-619/09-2/JK2.

Wnioskodawca jest prezesem zarządu polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka), której bezpośrednim udziałowcem jest spółka luksemburska (dalej: Spółka luksemburska). Obie spółki należą do grupy kapitałowej (dalej: Grupa).

W celu maksymalizacji wartości Grupy, Spółka luksemburska stworzyła program motywacyjny. W związku z tym Wnioskodawcy zaproponowano zawarcie umowy ze Spółką luksemburską o przyznanie i realizację instrumentów finansowych - Shadow Share Agreement (dalej: Umowa). Umowa została podpisana w 2014 roku.

Na podstawie Umowy kreowane są jednostki uczestnictwa (dalej: Jednostki Uczestnictwa lub Jednostki) spełniające definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej: ustawa OIF). Jednostki te zostały nieodpłatnie przyznane na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Jednostki Uczestnictwa nie mają wartości w momencie ich przyznania.

Wartość Jednostek określana jest w oparciu o wartość udziałów Grupy. Udziały w Spółce są głównym aktywem Grupy. Na skutek realizacji Jednostek Uczestnictwa, przy spełnieniu warunków określonych w Umowach, Wnioskodawca może uzyskać uprawnienie do otrzymania wypłaty gotówkowej. Wartość wypłaty gotówkowej oblicza się według wzorów wskazanych w Umowie i przedstawionych poniżej.

Na podstawie Umowy możliwe jest otrzymanie 3 różnych rodzajów Jednostek Uczestnictwa (Jednostki Uczestnictwa 1, 2 i 3), których realizacja na określony moment (związany z procesem inwestycyjnym w Grupie) uprawniać może do otrzymania niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty kwoty pieniężnej.

Umowa przewiduje, że - po wystąpieniu okoliczności przewidzianych w Umowie - wartość należnej wypłaty gotówkowej z tytułu realizacji Jednostek Uczestnictwa 1 będzie obliczana według wzoru:

(Profit Share 1 + Profit Share 2) - Grossed Up Interim Exercise Payment, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero, gdzie:

Profit Share 1 oznacza iloczyn Wartości Jednostki Uczestnictwa 1 i łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa 1 (liczba możliwych do zrealizowania Jednostek Uczestnictwa 1 w danym momencie wynika z treści załącznika do umowy);

Profit Share 2 oznacza iloczyn Wartości Jednostki Uczestnictwa 2 i łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa 2 (liczba możliwych do zrealizowania Jednostek Uczestnictwa 2 w danym momencie wynika z treści załącznika do Umowy), chyba że jest on niższy niż jedna ze stałych wartości określonych w Umowie;

Grossed Up interim Exercise Payment oznacza sumę kwot uzyskanych w wyniku realizacji Jednostek Uczestnictwa 3;

Wartość Jednostki Uczestnictwa 1 określa się jako iloraz różnicy (Final Trigger Event Value - Eguity Value 1) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero.

Wartość Jednostki Uczestnictwa 2 określa się jako iloraz różnicy (Final Trigger Event Value - Equity Value 2) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero.

Final Trigger Event Value oznacza:

 • w przypadku wejścia Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych na giełdę - wartość akcji rozumianą jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez obecnych właścicieli udziałów oraz ceny subskrypcyjnej jednej akcji,
 • w przypadku zmiany właściciela udziałów w Spółce luksemburskiej lub jej spółek zależnych - wartość udziałów rozumianą jako wartość świadczeń należnych obecnym właścicielom udziałów w związku ze zmianą kontroli nad Spółką pomniejszoną o koszty transakcyjne.

Equity Value 1 oznacza różnicę wskazanej w Umowie wartości wkładów wniesionych do Spółki przez obecnych właścicieli udziałów (tzw. Equity Injected), powiększonej o 10% w skali roku, oraz Equity Repayment.

Equity Value 2 oznacza różnicę wskazanej w Umowie wartości wkładów wniesionych do Spółki przez obecnych właścicieli udziałów (tzw. Equity injected), powiększonej o 5% w skali roku, oraz Equity Repayment

Equity Repayment oznacza wartość kwot otrzymanych przez udziałowców od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych z tytułu posiadania udziałów (np. w formie dywidend, bonusów, wykupu udziałów własnych lub w inny sposób), a więc parametr związany z zyskownością lub wartością udziałów.

Dodatkowo, zgodnie z Umową wartość niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty gotówkowej z Jednostek Uczestnictwa 3 jest określana na poniższych zasadach.

Kwota otrzymana w wyniku realizacji Jednostek Uczestnictwa 3 jest równa iloczynowi realizowanych Jednostek Uczestnictwa 3 oraz wartości jednej Jednostki Uczestnictwa 3.

Wartość jednej Jednostki Uczestnictwa 3 jest równa iloczynowi współczynnika określonego w Umowie oraz Equity Repayment, gdzie

Equity Repayment oznacza wartość kwot otrzymanych przez udziałowców od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych z tytułu posiadania udziałów (np. w formie dywidend, bonusów, wykupu udziałów własnych lub w inny sposób), a więc parametr związany z zyskownością lub wartością udziałów.

Uwagi ogólne do Umowy

Potencjalna możliwość realizacji Jednostek Uczestnictwa zależna jest od spełnienia warunków określonych w Umowie. Wśród nich znajdują się m.in. brak naruszeń określonych przepisów prawa, w szczególności dotyczących przestrzegania zasad poufności informacji oraz zakazu nieuczciwej konkurencji w stosunku do Grupy. Umowa przewiduje również ograniczenia w realizacji praw wynikających z Jednostek w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego ich stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie.

Przyznanie Jednostek Uczestnictwa jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania są warunkowe. Tym samym, ewentualne przysporzenie z realizacji Jednostek ma charakter niepewny i uzależniony od obiektywnych czynników (wskaźników). Jednostki spełniają tym samym cechy instrumentów finansowych.

Prawo do przyznania oraz realizacji Jednostek Uczestnictwa nie wynika ze stosunku prawnego wiążącego Wnioskodawcę ze Spółką. W szczególności, ten stosunek prawny nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki luksemburskiej. Umowa zawarta ze Spółką luksemburską nie uprawnia również do kierowania roszczeń pod adresem Spółki.

Co do zasady spółką organizującą program jest Spółka luksemburska. Wypłaty gotówkowe wynikające z realizacji Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane bezpośrednio przez Spółkę w ramach porozumienia zawartego ze Spółką luksemburską. Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Spółka wykonywałaby jedynie techniczne czynności związane z wypłatą. Koszt programu jest rozliczany pomiędzy podmiotami. Nie można jednak wykluczyć, że ciężar ekonomiczny uczestnictwa w programie motywacyjnym ostatecznie będzie alokowany także do Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych oraz czy powinno ono podlegać opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361; dalej: UPDOF). Jednakże w ocenie Wnioskodawcy dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, gdyż nie stanowi on dochodu osiągniętego z polskich źródeł.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF, obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast, zgodnie z ust. 2a powyższego artykułu, osoby fizyczne nieposiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Źródła przychodów/dochodów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w UPDOF w art. 5a pkt 13. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak wskazywano wielokrotnie w opracowaniach dotyczących funkcjonowania instrumentów pochodnych w Polsce, nie ma w polskim systemie prawnym jednej legalnej definicji finansowego instrumentu pochodnego, „System prawny, co do zasady, odwołuje się do apriorycznego, tj. wynikającego z języka finansów, pojęcia instrumentu finansowego (podobnie - instrumentu pochodnego czy opcji). Prawnik, definiując dany instrument finansowy, musi zatem posługiwać się zasadami, kryteriami i definicjami języka ekonomii i finansów. (A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym. Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2009)”.

Inne instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Nie wprowadzono również w OIF odniesienia do innego aktu prawnego, który zawiera warunki i kryteria dla uznania danego prawa za inny instrument pochodny wymieniony w lit. c. Stąd, zdaniem Wnioskodawcy, celem potwierdzenia, że Program funkcjonuje w formie innego instrumentu pochodnego, którego instrumentem bazowym jest papier wartościowy / wskaźnik finansowy i który jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne, należy odwołać się do wykładni językowej i systemowej.

Wykładnia językowa

Co do zasady, instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Przez pojęcie instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych).

Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z powyższym instrumentem bazowym może być wartość udziałów w Spółce.

Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi.

W ocenie Wnioskodawcy przewidziana konstrukcja kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Wykładnia systemowa

Jak wskazano powyżej, w polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, legalna definicja finansowego instrumentu pochodnego, natomiast podjęto kilka prób ich zdefiniowania na potrzeby różnych aktów prawnych.

Definicja zawarta w § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 149, poz, 1674 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) jest jedyną do tej pory próbą ustawodawcy przedstawienia warunków uznania danej konstrukcji za instrument pochodny - instrument finansowy, a nie jedynie wyliczeniem rodzajów instrumentów finansowych, bez próby ich definiowania, które mogą być uznane za instrument pochodny. W świetle Rozporządzenia finansowy instrument pochodny to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny, zdaniem Wnioskodawcy, Jednostki Uczestnictwa stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość Jednostek Uczestnictwa (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrumenty bazowe - cenę udziałów w Spółce,
 • Jednostki Uczestnictwa są przyznawane nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości (w skrajnym przypadku wartość ta może wynosić 0),
 • realizacja praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia jest realizacja praw wynikających z Jednostek, których wartość jest ściśle zależna od wartości udziałów i zdefiniowanych wskaźników finansowych. Na wysokość tych wskaźników wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Grupy, a nie inne okoliczności, w tym aktywność Wnioskodawcy na rzecz Spółki.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych niż kapitały pieniężne źródeł przychodów.

Miejsce położenia źródła przychodu

Należy zauważyć, że przysporzenie nie stanowi przychodu ze źródeł położonych na terytorium Polski. Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części wniosku, przychód powstaje na podstawie Umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką luksemburską. Spółka, mająca siedzibę w Polsce, wykonuje jedynie techniczne czynności związane z wypłatą. Podkreślić należy, że ewentualne przysporzenie z tytułu realizacji Jednostek Uczestnictwa ma na celu zwiększanie wartości aktywów Spółki luksemburskiej. Z tego względu w ocenie Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że przychód z tytułu realizacji Jednostek Uczestnictwa nie jest osiągnięty ze źródła polskiego.

Na podstawie art. 3 ust. 2a UPDOF polscy nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwentnie katalog dochodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu w Polsce określony w art. 3 ust. 2b UPDOF nie przewiduje opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych.

W związku z powyższym oraz faktem, że Wnioskodawca jest polskim nierezydentem podatkowym, a przychód Wnioskodawca uzyskał poza Polską, osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód z kapitałów pieniężnych nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Prawo do opodatkowania tego rodzaju dochodów przysługuje krajowi rezydencji Wnioskodawcy. Taką regułę wprowadzają zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym stosowna umowa zawarta z Austrią, krajem mojej rezydencji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.