IPPB2/4511-246/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych uzyskiwany w Polsce przez Wnioskodawcę posiadającego rezydencję podatkową w Singapurze podlega opodatkowaniu w Polsce?
IPPB2/4511-246/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Singapur
 2. fundusz inwestycyjny
 3. jednostka uczestnictwa
 4. nierezydent
 5. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności wypłacanej rezydentowi Singapuru z tytułu odsprzedaży jednostek uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym otwartym w celu umorzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności wypłacanej rezydentowi Singapuru z tytułu odsprzedaży jednostek uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym otwartym w celu umorzenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W lipcu 2013 r. Wnioskodawca wyjechał z Polski wraz z rodziną do Singapuru, zmieniając centrum swoich interesów życiowych i gospodarczych, przenosząc tym samym swoją rezydencję podatkową do Singapuru. Zgodnie z interpretacją indywidualną, jaką Wnioskodawca otrzymał w sierpniu 2013 r., znak IPPB4/415-388/13-2/JK, według Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, od lipca 2013 r. Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania, także dla celów podatkowych, w Singapurze, a zatem od lipca 2013 r. podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Fakt rezydencji podatkowej Wnioskodawcy w Singapurze potwierdza również certyfikat rezydencji wydany przez właściwy dla Wnioskodawcy organ podatkowy w Singapurze.

Po swoim wyjeździe do Singapuru, Wnioskodawca nadal uzyskuje w Polsce m.in. dochody z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych (przychód z |odsprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu w celu umorzenia) działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 157 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych uzyskiwany w Polsce przez Wnioskodawcę posiadającego rezydencję podatkową w Singapurze podlega opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Wnioskodawcy będącego rezydentem podatkowym w Singapurze z tytułu dochodu uzyskanego ze odkupienia przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa w tym funduszu podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania podatnika, a więc nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Opodatkowanie tego dochodu następuje bowiem na zasadach wskazanych w art. 13 ust. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym na podstawie art. 4a. ustawy o PIT przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Dochody z tytułu odsprzedaży jednostek uczestnictwa podlegają co do zasady w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanych podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 stawy o PIT wg stawki 19% jako dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o PIT. Z tym jednak zastrzeżeniem, że przepis ten w przypadku podatników z tzw. ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce stosuje się z uwzględnieniem zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 ustawy o PIT).

Przechodząc zatem do uregulowań umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Singapuru podpisanej w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (Dz. U. Z 2014 r., poz.443) obowiązującej od dnia 01.01.2015 r. należy zdaniem Wnioskodawcy odwołać się do zapisów art. 13 tej umowy regulującej kwestię miejsca opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym nie są bowiem co prawda papierem wartościowym, ale są instrumentem finansowym, a ten jako prawo majątkowe podlega pod obrót polegający na odkupowaniu ich przez fundusz w celu ich umorzenia.

Zgodnie bowiem z definicją legalną zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lica 2005 r. (Dz. U. z 2014.94 j.t. z późn. zm.) instrumentem finansowym są m.in. jednostki uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Instytucje takie stanowią właśnie fundusze inwestycyjne otwarte regulowane ustawą o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U.2014.157 j.t. z poźn. zm.) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

Z tego też względu w opinii Wnioskodawcy dochód z odprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym w celu umorzenia należy zakwalifikować jako zysk z przeniesienia majątku, a więc w rozumieniu art. 13 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 13 aktualnie obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Singapurem zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży majątku podatnika są określone w następujący sposób:

 1. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 2. Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, altjo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z tymi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 3. Zyski osiągane z tytułu przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym oraz z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.
 4. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności akcji (udziałów) spółki, innych niż akcje znajdujące się w obrocie na uznanej giełdzie papierów wartościowych, których więcej niż 75% wartości pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 5. Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku innego, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Ponieważ zbycie w celu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym nie mieści się w kategoriach majątku wskazanego w ust. 1-4 ww. art. 13 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zatem na podstawie ust. 5 art. 13 tej umowy- jako kategoria dochodu ze zbycia własności majątku innego niż ten wskazany w ust. 1-4 - podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w tym kraju, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, a zatem w analizowanym przypadku tylko i wyłącznie w Singapurze.

Na taką właśnie kwalifikację dochodów z odsprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwarty, wskazał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 6 marca 2007 r., znak DD4/033-01652/IDY/06/5688, wydanej na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA i Wielką Brytanią.

Ponieważ zarówno te umowy, jak i umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Singapurem zostały zawarte wg wzoru stanowiącego modelową konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, to stanowisko zawarte w tej interpretacji może posłużyć również jako pomoc przy kwalifikacji źródła dochodów także na podstawie umowy o unikaniu podwójnego zawartej między Polską a Singapurem.

Zgodnie zatem ze stanowiskiem Ministra Finansów zawartym w tej interpretacji: „W świetle umowy z dnia 8 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) oraz umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20) umorzenie jednostek uczestnictwa stanowić będzie dochód zaliczany do zysków kapitałowych w rozumieniu art. 14 polsko-amerykańskiej umowy oraz do zysków majątkowych w rozumieniu art. 13 polsko-brytyjskiej umowy z 1976 r.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dochód Wnioskodawcy będącego rezydentem podatkowym w Singapurze z tytułu dochodu uzyskanego z odkupienia przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa w tym funduszu podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania podatnika, a więc nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Opodatkowanie tego dochodu następuje bowiem na zasadach wskazanych w art. 13 ust. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście warunkiem zastosowania w analizowanym przypadku zasad opodatkowania wskazanych w art. 13 ust. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem jest przedstawienie przez Wnioskodawcę płatnikowi certyfikatu rezydencji w postaci dokumentu oryginalnego wydanego przez właściwy dla Wnioskodawcy organ podatkowy w Singapurze lub w postaci odpisu tego certyfikatu rezydencji poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, że w lipcu 2013 r. Wnioskodawca wyjechał z Polski wraz z rodziną do Singapuru, zmieniając centrum swoich interesów życiowych i gospodarczych, przenosząc tym samym swoją rezydencję podatkową do Singapuru. Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania, dla celów podatkowych, w Singapurze, potwierdzone wydanym przez właściwy organ podatkowy w Singapurze certyfikatem rezydencji podatkowej Wnioskodawcy. Od m-ca lipca 2013 r. podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Po swoim wyjeździe do Singapuru, Wnioskodawca nadal uzyskuje w Polsce m.in. dochody z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych (przychód z |odsprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu w celu umorzenia).

Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych zalicza się do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z kapitałów pieniężnych.

W świetle art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Z tytułu inwestowania w fundusze kapitałowe opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym określonym w art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy podlegają dochody z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym.

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest dochód.

Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych stanowi różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia jednostek uczestnictwa a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Koszty uzyskania przychodów stanowią wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach kolejnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 2 ww. ustawy przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1 – 5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym przez niego certyfikatem rezydencji.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą uregulowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Singapuru podpisanej w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.443).

Artykuł 13 tej umowy reguluje kwestie miejsca opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku.

Stosownie do art. 1 Umowy, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z tymi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 Umowy).

W myśl art. 13 ust. 3 Umowy, zyski osiągane z tytułu przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym oraz z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności akcji (udziałów) spółki, innych niż akcje znajdujące się w obrocie na uznanej giełdzie papierów wartościowych, których więcej niż 75% wartości pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 4 Umowy)

Zgodnie natomiast z ust. 5 Umowy, zyski z tytułu przeniesienia własności majątku innego, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 uwag ogólnych do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy przeniesienie własności majątku są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD).

Z treści art. 13 Umowy wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie, musi nastąpić przeniesienie własności majątku i osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę jest osiągnięty w związku z |odsprzedażą jednostek uczestnictwa funduszu w celu ich umorzenia, Zatem, spełnione będą kryteria przewidziane w art. 13 Umowy, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

Zatem dochód Wnioskodawcy będącego rezydentem podatkowym w Singapurze z tytułu dochodu uzyskanego z odkupienia przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa w tym funduszu podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania podatnika, a więc nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednakże warunkiem niezbędnym aby niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z Umową było możliwe jest udokumentowanie dla celów podatkowych miejsca zamieszkania Wnioskodawcy uzyskanym przez niego certyfikatem rezydencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.