IPPB2/415-635/14-9/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dochodów z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w Wielkiej Brytanii
IPPB2/415-635/14-9/MGinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. fundusz inwestycyjny
 3. jednostka uczestnictwa
 4. kapitały pieniężne
 5. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/415-635/14-5/MG z dnia 14 października 2014 r. (data nadania 15 października 2014 r., data doręczenia 21 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 18 listopada 2014 r. (data nadania 19 listopada 2014 r., data wpływu 21 listopada 2014 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/415-635/14-7/MG z dnia 5 listopada 2014 r. (data nadania 5 listopada 2014 r., data doręczenia 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada pewien kapitał ulokowany w funduszu inwestycyjnym S., którego właścicielem jest Bank w Wielkiej Brytanii. Miarą wielkości ulokowanych środków są jednostki uczestnictwa, które mogą być sprzedane lub kupione według kursu dnia. Fundusz działając na rynkach finansowych osiąga zyski, które dzieli pomiędzy uczestników funduszu. Uzyskane w ten sposób nowe jednostki uczestnictwa mogą być sprzedane i zamienione na gotówkę, lub dodane do istniejących, zasobów uczestnika. Fundusz co kwartał podaje wysokość zysków w jednostkach uczestnictwa i jego wartość w walucie (GBP). W przypadku Wnioskodawcy jednostki nie są sprzedawane, lecz powiększają dotychczas zgromadzoną ilość jednostek uczestnictwa. Żadne pieniądze nie są oddawane do dyspozycji Wnioskodawcy.

W 2013 roku Urząd Skarbowy uznał, że od zysku kapitałowego należy się tzw. podatek Belki, lecz ustąpił na skutek argumentacji Wnioskodawcy, że dopóki nie pojawiają się pieniądze, nie może być mowy o podatku Belki. Fundusz nie jest bankiem, a Urząd Skarbowy nie ma prawa opodatkować jednostek uczestnictwa, które pieniędzmi nie są.

W ubiegłym tygodniu Urząd Skarbowy po roku wrócił do tej sprawy zalecając Wnioskodawcy szukania ostatecznego rozstrzygnięcia w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym tut. organ podatkowy pismem z dnia 14 października 2014 r. Nr IPPB2/415-635/14-2/MG (data nadania 15 października 2014 r., data doręczenia 21 października 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Ponowne sformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, z uwagi na to, że sformułowane pytanie nie jest pytaniem podatkowym mogącym być przedmiotem interpretacji.
 • Przedstawienie jednoznacznego stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego.
 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez podanie szczegółowych informacji odnośnie mechanizmu inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego S. oraz sposobu otrzymywania nowych jednostek uczestnictwa, a ponadto wskazanie, czy Wnioskodawca nabył jednostki uczestnictwa zagranicą oraz czy osiągnął przychód z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa, tj. dokonał ich umorzenia.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie pismem z dnia 25 października 2014 r. (data nadania 27 października 2014 r., data wpływu 29 października 2014 r.). Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wyjaśniając, że do funduszu inwestycyjnego S. w Wielkiej Brytanii Wnioskodawca przystąpił w 1992 roku, kiedy mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii. Podpisując umowę Wnioskodawca wybrał opcję, która nie przewiduje konieczności podania decyzji Wnioskodawcy w sprawie odsprzedaży funduszowi zysków liczonych kwartalnie. Na podstawie umowy fundusz automatycznie każdorazowo dopisuje zyski Wnioskodawcy do ogólnego stanu posiadania liczonego w jednostkach uczestnictwa. Od 1992 r. Wnioskodawca nigdy nie zmienił tej reguły i nie otrzymałem od funduszu żadnych środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży jednostek uczestnictwa. Nie powstał zatem żaden kapitał, który mógłby podlegać podatkowi Belki. Dopiero kiedy Wnioskodawca zdecyduje się na umorzenie udziałów poprzez odsprzedanie ich funduszowi pojawią się pieniądze i od zysków osiągniętych po roku 2004, tzn. od kiedy podatek ten obowiązuje, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek Belki.

Wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 5 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-635/14-7/MG (data nadania 5 listopada 2014 r., data doręczenia 13 listopada 2014 r.) ponownie wezwał Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie:

 • czy jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym S. w Wielkiej Brytanii nabyte przez Wnioskodawcę stanowią papiery wartościowe w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w Wielkiej Brytanii...
 • czy zyski liczone kwartalnie stanowią dywidendę...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku pismem z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) wyjaśniając, że:

 1. Jednostki uczestnictwa nabyte przez Wnioskodawcę w otwartym funduszu inwestycyjnym S. w Wielkiej Brytanii nie są papierami wartościowymi w rozumieniu prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od papierów wartościowych nie podlegają one obrotowi na rynkach finansowych. Jednostki uczestnictwa można sprzedać wyłącznie emitentowi, który je wystawił, a ten ma obowiązek je nabyć po kursie dnia i wypłacić ich pieniężną równowartość.
 2. Zyski wypracowane przez Fundusz, liczone kwartalnie nie mają nic wspólnego z dywidendą. Dywidendę wypłaca się właścicielowi pakietu akcji po upływie pewnego czasu ich posiadania. Dla Funduszu byłoby to mało opłacalne zamrożenie kapitału i dlatego Fundusz zarabia poprzez ciągły obrót posiadanymi środkami na rynkach finansowych. Dywidendę Wnioskodawca mógłby otrzymywać od Funduszu tylko wtedy gdyby był właścicielem akcji samego Funduszu. Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku Wnioskodawcy: Wnioskodawca ma jednostki uczestnictwa Funduszu, a żadnych akcji nie posiada.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek Belki od dochodów kapitałowych pochodzących z inwestycji w otwartym funduszu inwestycyjnym S. w Wielkiej Brytanii...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie zostały przedstawione do dyspozycji Wnioskodawcy żadne środki pieniężne. Wnioskodawca nie ma rachunku bankowego za granicą. Wnioskodawca uważa, że podatek Belki nie dotyczy sytuacji Wnioskodawcy i nie ma podstaw prawnych aby go płacić.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)– c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych przychód dla celów podatkowych powstaje w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca posiada kapitał ulokowany w otwartym funduszu inwestycyjnym S., którego właścicielem jest Bank w Wielkiej Brytanii. Do funduszu inwestycyjnego S. Wnioskodawca przystąpił w 1992 r. Podpisując umowę Wnioskodawca wybrał opcję, która nie przewiduje konieczności podania decyzji Wnioskodawcy w sprawie odsprzedaży funduszowi zysków liczonych kwartalnie. Na podstawie umowy fundusz automatycznie każdorazowo dopisuje zyski Wnioskodawcy do ogólnego stanu posiadania liczonego w jednostkach uczestnictwa. Miarą wielkości ulokowanych środków są jednostki uczestnictwa, które mogą być sprzedane lub kupione według kursu dnia. Fundusz działając na rynkach finansowych osiąga zyski, które dzieli pomiędzy uczestników funduszu. Uzyskane w ten sposób nowe jednostki uczestnictwa mogą być sprzedane i zamienione na gotówkę, lub dodane do istniejących, zasobów uczestnika. Fundusz co kwartał podaje wysokość zysków w jednostkach uczestnictwa i jego wartość w walucie (GBP). W przypadku Wnioskodawcy jednostki nie są sprzedawane, lecz powiększają dotychczas zgromadzoną ilość jednostek uczestnictwa. Żadne pieniądze nie są oddawane do dyspozycji Wnioskodawcy. Od 1992 r. Wnioskodawca nigdy nie zmienił tej reguły i nie otrzymałem od funduszu żadnych środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa nabyte przez Wnioskodawcę w otwartym funduszu inwestycyjnym nie są papierami wartościowymi w rozumieniu prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od papierów wartościowych nie podlegają one obrotowi na rynkach finansowych. Jednostki uczestnictwa można sprzedać wyłącznie emitentowi, który je wystawił, a ten ma obowiązek je nabyć po kursie dnia i wypłacić ich pieniężną równowartość. Zyski wypracowane przez Fundusz, liczone kwartalnie nie mają nic wspólnego z dywidendą. Dywidendę wypłaca się właścicielowi pakietu akcji po upływie pewnego czasu ich posiadania. Dla Funduszu byłoby to mało opłacalne zamrożenie kapitału i dlatego Fundusz zarabia poprzez ciągły obrót posiadanymi środkami na rynkach finansowych. Dywidendę Wnioskodawca mógłby otrzymywać od Funduszu tylko wtedy gdyby był właścicielem akcji samego Funduszu. Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma jednostki uczestnictwa Funduszu, a żadnych akcji nie posiada. Dopiero kiedy Wnioskodawca zdecyduje się na umorzenie udziałów poprzez odsprzedanie ich funduszowi pojawią się pieniądze i od zysków osiągniętych po roku 2004.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przestawiony stan faktyczny, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dopóki Wnioskodawca nie zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa w zagranicznym funduszu, które to jednostki nie są papierami wartościowymi w rozumieniu prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii, poprzez ich odsprzedanie funduszowi, nabywanie przez Wnioskodawcę nowych jednostek uczestnictwa, które są dodawane do istniejących zasobów Wnioskodawcy (powiększają dotychczas zgromadzone jednostki uczestnictwa), będących jedynie miarą osiąganych przez fundusz zysków dzielonych pomiędzy uczestników funduszu, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z wniosku, w momencie dopisywania przez fundusz nowych jednostek uczestnictwa Wnioskodawca nie otrzymuje środków pieniężnych, bowiem jak twierdzi – żadne pieniądze nie są oddawane do dyspozycji Wnioskodawcy.

Należy jednak podkreślić, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.