ILPB2/415-878/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
ILPB2/415-878/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. fundusz kapitałowy
 2. jednostka uczestnictwa
 3. płatnik
 4. wkład
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 7 listopada 2014 r. nr ILPB2/415-878/14-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 7 listopada 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 12 listopada 2014 r.), zaś w dniu 14 listopada 2014 r. (data nadania 13 listopada 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego – funduszu obligacji. Liczba jednostek uczestnictwa nabytych przez Zainteresowanego w przedmiotowym funduszu wynosi 776,735. Jednostki te zostały nabyte w dwóch transzach:

 1. 22 listopada 2001 r.: nabycie 495,085 jednostek,
 2. 29 listopada 2001 r.: nabycie 281,650 jednostek.

Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie dokonać odkupienia wszystkich jednostek (776,735) funduszu obligacji. Chciałby jednak skorzystać z przewidzianego prawem zwolnienia podatkowego od podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku B.”).

Zgodnie z postanowieniami art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej w skrócie: „ustawa o PDOF”), zwalnia się od podatku dochodowego dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że wpłaty (wkłady) do funduszu – za które nabyto jednostki uczestnictwa – zostały dokonane przez Wnioskodawcę przed dniem 1 grudnia 2001 r.

Przedmiotowe wpłaty do funduszu zostały bowiem dokonane w dwóch transzach:

 1. w dniu 22 listopada 2001 r. nastąpiło nabycie 495,085 jednostek,
 2. w dniu 29 listopada 2001 r. nastąpiło nabycie 281,650 jednostek.

Nabycie 495,085 oraz 281,650 jednostek funduszu wiązało się dla Wnioskodawcy z koniecznością faktycznej i natychmiastowej zapłaty za wykup przedmiotowych jednostek (odpowiednio w dniach: 22 listopada oraz 29 listopada 2001 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w przypadku odkupienia jednostek funduszu obligacji, o którym mowa powyżej – płatnik podatku może umniejszyć dochód wynikający z odkupienia jednostek funduszu obligacji o podatek od dochodów kapitałowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF ustawodawca wprowadził regulacje oznaczające, że opodatkowanie dotyczy jedynie dochodów powstałych na mocy umów zawartych od dnia 1 grudnia 2001 r. Respektując bowiem ochronę praw nabytych, ustawodawca zwolnił od podatku dochody, które powstały na mocy umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r. Opodatkowanie dochodów wcześniejszych byłoby pogwałceniem praw nabytych do zwolnienia podatkowego, co do którego podatnik miał uzasadnione prawo spodziewać się, ze będzie mu przysługiwało w momencie osiągnięcia dochodu.

W związku z tym, że ewentualne dochody związane z uczestnictwem Wnioskodawcy w funduszu obligacji będą wypłacane na podstawie umów zawartych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. (odpowiednio 22 oraz 29 listopada 2001 r.) – dochody te powinny być wolne od podatku na podstawie wyżej cytowanych postanowień art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF.

Jak wskazał Zainteresowany, ponieważ nie ma wpływu na to, w jaki sposób zachowa się płatnik podatku, jako podatnik występuje o oficjalną odpowiedź na swoje zapytanie i upewnienie, że płatnik nie powinien odprowadzić „podatku B.” od dochodu wynikającego z odkupienia przedmiotowych jednostek funduszu obligacji. W przypadku rejestru prowadzonego na rzecz osoby fizycznej płatnikiem podatku jest bowiem fundusz, który w imieniu uczestnika rozlicza się z urzędem skarbowym, tj. oblicza, pobiera i odprowadza należny podatek do urzędu skarbowego. Fundusz nie wystawia informacji PIT o przychodach i kosztach poniesionych przez uczestnika w związku z inwestycją w funduszu, a uczestnik funduszu nie wykazuje w zeznaniu rocznym przychodów i kosztów związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Według art. 5a pkt 14 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W przypadku odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa na tymże funduszu ciąży jako na płatniku obowiązek obliczania, pobrania i wpłacania podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Stanowi o tym art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego płatnicy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), którzy dokonują wypłaty należności (świadczeń) z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 tej ustawy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, tj. m.in. dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.

Jednakże na mocy art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, gdy dochody te pochodzą ze środków wpłaconych lub wniesionych wkładów do programu oszczędzania z funduszem inwestycyjnym od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, kiedy podatnik zawarł umowę lub dokonał zapisu.

Zwolnienie to stosuje się jedynie do omawianych dochodów, gdy zarówno umowa lub zapis, jak również wpłata lub wkład, były dokonane przed dniem 1 grudnia 2001 r.

Z wniosku wynika, że ewentualny dochód związany z uczestnictwem w funduszu zostanie wypłacony na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r.

Jak podał Zainteresowany, wpłaty (wkłady) do funduszu – za które nabyto jednostki uczestnictwa – zostały dokonane przez Wnioskodawcę przed dniem 1 grudnia 2001 r. Przedmiotowe wpłaty do funduszu zostały bowiem dokonane w dwóch transzach:

 1. w dniu 22 listopada 2001 r. nastąpiło nabycie 495,085 jednostek,
 2. w dniu 29 listopada 2001 r. nastąpiło nabycie 281,650 jednostek.

Nabycie 495,085 oraz 281,650 jednostek funduszu wiązało się dla Wnioskodawcy z koniecznością faktycznej i natychmiastowej zapłaty za wykup przedmiotowych jednostek (odpowiednio w dniach: 22 listopada oraz 29 listopada 2001 r.).

Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących przepisów prawa, ewentualne dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jakie osiągnie Wnioskodawca będą zwolnione od podatku dochodowego na mocy art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zarówno umowy (zapisy), jak również wpłaty (wkłady), były dokonane przed dniem 1 grudnia 2001 r.

W konsekwencji, w stosunku do tychże ewentualnych dochodów nie będą miały zastosowania uregulowania dotyczące obowiązków płatnika.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy poinformować, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowanego i stanowiskiem Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.