1061-IPTPB2.4511.832.2016.1.Aku | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy umorzenie jednostek uczestnictwa w FCPE po zakończeniu Okresu Blokady będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych, tzn. z zastosowaniem skali podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2016 r. (data wpływu 11 listopada 2016 r.), oraz pismem z dnia 7 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie umorzenia jednostek uczestnictwa w związku z uczestniczeniem w programie akcjonariatu pracowniczego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestniczeniem w programie akcjonariatu pracowniczego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 27 października 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.623.2016.1.AKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 27 października 2016 r., zaś w dniu 10 listopada 2016 r. (data nadania 4 listopada 2016 r.) oraz w dniu 14 listopada 2016 r. (data nadania 7 listopada 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zamierza uczestniczyć w programie akcjonariatu pracowniczego oferowanego przez koncern, do którego należy pracodawca Wnioskodawczyni (dalej: Program). Przez cały okres, w którym Wnioskodawczyni będzie uczestniczyła w Programie, zamierza pozostać polskim rezydentem podatkowym, co oznacza, że zamierza mieć przez ten okres nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej „ustawy PIT”.

Podmiotem wdrażającym Program akcjonariatu pracowniczego jest francuska korporacja ..., której akcje są notowane na giełdzie ... (dalej: Spółka, ....). Program ma zasięg ogólnoświatowy. W ramach Programu pracownicy Spółki oraz niektórych jej podmiotów zależnych, z siedzibą w innych niż Francja państwach (w tym pracownicy podmiotu z siedzibą w Polsce, który jest pracodawcą Wnioskodawczyni), będą mieć możliwość wzięcia udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego, które planowane jest na listopad 2016 r. oraz związaną z tym podwyższeniem możliwością udziału w programie akcjonariatu pracowniczego. Koszty udziału w Programie, a w szczególności koszty przystąpienia do Programu będą finansowane przez Spółkę, tj. organizatora Programu na poziomie Grupy .... – w zakresie kosztów dotyczących 20% dyskonta, o którym mowa poniżej oraz w zakresie tzw. Akcji Bezpłatnych. Z kolei koszty bieżącej obsługi Programu, będą obciążały pośrednio osoby uczestniczące w Programie jako koszty funkcjonowania funduszu FCPE, o którym mowa w dalszej części wniosku. Koszty zarządzania FCPE będą bowiem obniżały zyskowność tego Funduszu, a tym samym będą wpływały na oczekiwane zyski uczestników. Żadne z powyższych kosztów nie będą przenoszone na pracodawcę Wnioskodawczyni.

Pracownicy spółek zależnych, w tym Wnioskodawczyni, będą mogli wziąć udział w Programie oferowanym w ramach Międzynarodowego Grupowego Pracowniczego Planu Oszczędnościowego (franc.: Plan dEpargne Groupe International), dzięki któremu będą uprawnieni do zakupu akcji Spółki po preferencyjnych cenach oraz do uzyskania akcji bezpłatnych (po spełnieniu określonych warunków). Założenia Programu zostały przyjęte w drodze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, które upoważniło jej zarząd do określenia szczegółowych warunków udziału pracowników i realizacji Programu. Do założeń Programu określonych w przedmiotowej uchwale należy m.in. określenie osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie, czyli warunków jakie musi spełniać pracownik, aby móc przystąpić do Programu, w tym m.in. wykazania określonego stażu pracy. Na dzień przystąpienia do Programu Wnioskodawczyni będzie spełniała warunki określone w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, w związku z czym nabędzie akcje Spółki jako osoba uprawniona na podstawie tej uchwały.

Akcje Spółki (dalej: Akcje) będą emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego i będą obejmowane przez pracowników spółek z grupy ... (w tym Wnioskodawczynię), za pośrednictwem stosowanego zwykle we Francji w tym celu instrumentu FCPE (franc.: Fonds Communs de Placement dEntreprise, dalej: FCPE lub Fundusz). FCPE jest oszczędnościowym funduszem pracowniczym, utworzonym zgodnie z przepisami prawa francuskiego. Jego statut podlega zatwierdzeniu przez francuski organ giełdowy – Autorite des marches financieres. Fundusz został utworzony we Francji, według prawa francuskiego i zgodnie z obowiązującym we Francji prawem nie jest traktowany jako osoba prawna, ani spółka osobowa. Według informacji udzielonej Wnioskodawczyni przez organizatora akcjonariatu pracowniczego, Fundusz FCPE, o którym mowa we wniosku, jest funduszem w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/EC z 13 lipca 2009 r.

Zgodnie z francuskimi przepisami FCPE jest transparentny prawnie i podatkowo, tzn. jest formą wspólnego posiadania akcji przez pracowników, którzy pozostają współwłaścicielami akcji. Głównym zadaniem istniejącego FCPE jest wspólne inwestowanie w akcje ... oraz ich przechowywanie.

W wykonaniu założeń Programu FCPE dokona subskrypcji Akcji z wykorzystaniem dobrowolnych wkładów pracowników uczestniczących w Programie. Pracownicy otrzymają jednostki uczestnictwa w FCPE, które będą potwierdzać i odzwierciedlać ilość należących do nich Akcji lub części ułamkowych Akcji nabytych i przechowywanych w FCPE. Z przyczyn technicznych, subskrypcja zostanie przeprowadzona przez tymczasowy fundusz FCPE, a następnie, już po podwyższeniu kapitału Spółki, jednostki funduszu tymczasowego zostaną automatycznie konwertowane na jednostki w istniejącym funduszu FCPE mającym ten sam charakter, co fundusz tymczasowy. Konwersja jednostek tymczasowego funduszu FCPE na jednostki istniejącego funduszu FCPE jest procesem automatycznym i technicznym, pozostającym poza kontrolą uczestniczących pracowników, w tym Wnioskodawczyni.

Fundusz FCPE jest powszechnie wykorzystywany we Francji dla celów przechowywania akcji posiadanych przez pracowników – inwestorów. Fundusz FCPE wyda Wnioskodawczyni jednostki uczestnictwa, których wartość będzie odzwierciedleniem ceny subskrypcji Akcji lub części ułamkowej Akcji przypadającej na Wnioskodawczynię i będzie potwierdzeniem inwestycji Wnioskodawczyni. Wartość jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE będzie ulegała zmianom odpowiadającym zmianom kursu akcji Spółki.

Akcje nabywane w ramach Programu będą nabywane z uwzględnieniem 20% dyskonta w stosunku do aktualnej wartości rynkowej, ustalanej w oparciu o tzw. kurs referencyjny Akcji (z 20 wcześniejszych notowań). Akcje te podlegają pięcioletniej blokadzie (dalej: Okres Blokady). W trakcie Okresu Blokady Wnioskodawczyni nie może rozporządzać ani Akcjami, które są przechowywane przez FCPE, ani jednostkami uczestnictwa w tym Funduszu, chyba że zajdą okoliczności przewidziane w zasadach Programu (np. śmierć lub inwalidztwo uczestniczącego pracownika). W takim przypadku jednostki uczestniczą w Funduszu mogą być jedynie umorzone przez FCPE, ale nie zbyte na rzecz innego podmiotu.

Pracownicy uczestniczący w Programie będą współwłaścicielami Akcji przechowywanych w FCPE, jednakże podmiotem uprawnionym do dywidendy będzie Fundusz. Dywidenda przypadająca na Akcje przechowywane w FCPE wypłacana będzie do Funduszu, który za jej wartość będzie automatycznie dokonywał zakupu kolejnych Akcji, co będzie powodowało zwiększenie portfela akcyjnego danego pracownika (i będzie odzwierciedlone poprzez zwiększenie wartości jednostek uczestnictwa w Funduszu). W Okresie Blokady prawa głosu z Akcji zgromadzonych w FCPE są wykonywane zbiorczo przez Radę Nadzorczą Funduszu, która złożona jest w 50% z pracowników – posiadaczy jednostek uczestnictwa.

Po upływie Okresu Blokady Wnioskodawczyni będzie mogła nadal utrzymywać Akcje za pośrednictwem Funduszu lub dokonać umorzenia jednostek w FCPE. W wyniku umorzenia jednostek w FCPE Wnioskodawczyni będzie mogła otrzymać gotówkę w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Akcji z dnia umorzenia (scenariusz podstawowy) lub fizyczne Akcje, które będzie mógł posiadać bezpośrednio lub sprzedać (scenariusz alternatywny).

Pracownicy uczestniczący w Programie będą uprawnieni, pod pewnymi warunkami, do przyszłego otrzymania dodatkowych Akcji bezpłatnych (dalej: Akcje Bezpłatne). Przyznanie prawa do przyszłego otrzymania Akcji Bezpłatnych nastąpi przed upływem Okresu Blokady, natomiast wydanie Akcji Bezpłatnych – w dacie zniesienia Blokady, po spełnieniu przez danego pracownika określonych warunków (m.in. w zakresie stażu pracy). Okres pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami będzie okresem nabywania przez danego prawnika uprawnień do Akcji Bezpłatnych, a w toku trwania tego okresu Wnioskodawczyni nie będzie właścicielem Akcji Bezpłatnych. Liczba Akcji Bezpłatnych będzie ustalana w oparciu o specjalną formułę przeliczenia proporcjonalnego i będzie uzależniona od wysokości pierwotnego wkładu danego pracownika, przekazanego w 2016 r. na nabycie Akcji za pośrednictwem FCPE. Akcje Bezpłatne zostaną wydane funduszowi FCPE i nie będą podlegać dalszej blokadzie – pracownik, który je trzyma po upływie zasadniczego Okresu Blokady (tj. w 2021 r.) będzie mógł niezwłocznie dokonać umorzenia jednostek i zbycia Akcji Bezpłatnych (w scenariuszu podstawowym) lub zadecydować o utrzymaniu inwestycji, poprzez posiadanie jednostek w funduszu FCPE (lub bezpośrednio w scenariuszu alternatywnym).

Przedmiotem wniosku jest wyłącznie scenariusz podstawowy, tj. scenariusz, w którym po otrzymaniu Akcji Bezpłatnych i po zakończeniu tzw. Okresu Blokady Wnioskodawczyni zadecyduje o zakończeniu inwestycji i udziału w Programie akcji pracowniczych, poprzez umorzenie przysługujących jej jednostek FCPE.

Jednostki uczestnictwa w FCPE będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 3 pkt 28a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 12 września 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1636). Zgodnie bowiem z przepisami tej ustawy, pochodne instrumenty finansowe to m.in. prawa majątkowe, których cena nabycia zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości np. instrumentów finansowych (do których zalicza się papiery wartościowe, w tym akcje spółek). Uczestnikowi Programu zostanie przyznana taka ilość jednostek, która odpowiada jego wkładowi. Wartość pojedynczej jednostki uczestnictwa odzwierciedla zaś ilość Akcji przypadających na tę jednostkę, która z kolei zależy od ceny Akcji ustalonej na dzień określony w założeniach Programu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy nabycie jednostek uczestnictwa w FCPE będzie skutkowało powstaniem po strome Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT)?
  2. Czy konwersja jednostek uczestnictwa w funduszu tymczasowym na jednostki w funduszu finalnym jest dla Wnioskodawcy zdarzeniem neutralnym z punktu widzenia PIT?
  3. Czy dywidenda wypłacana w Okresie Blokady na rzecz FCPE i reinwestowana przez FCPE będzie stanowiła dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu PIT?
  4. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, po zakończeniu Okresu Blokady, Akcji Bezpłatnych będzie skutkowało powstaniem po jego stronie dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT, na dzień otrzymania Akcji Bezpłatnych?
  5. Czy umorzenie jednostek uczestnictwa w FCPE po zakończeniu Okresu Blokady będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych, tzn. z zastosowaniem skali podatkowej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytania nr 5, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, umorzenie jednostek uczestnictwa w FCPE po zakończeniu Okresu Blokady będzie skutkowało powstaniem po Jej stronie dochodu z praw majątkowych, a więc dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dochód ten będzie równy różnicy pomiędzy otrzymanym przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia wynagrodzeniem a kwotą faktycznego wkładu Wnioskodawczyni do FCPE, który zostanie dokonany w 2016 r. na poczet nabycia Akcji w ramach Programu.

Wnioskodawczyni wskazała, że co do zasady każde przysporzenie majątkowe skutkuje powstaniem przychodu dla celów PIT. Wyjątki od tej zasady określają przepisy ustawy PIT. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE Wnioskodawczyni uzyska realne przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że wartość jednostek na dzień ich umorzenia powinna być inna niż wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawczynię na poczet nabycia Akcji za pośrednictwem FCPE w momencie przystąpienia do Programu, tj. w 2016 r. Jest oczekiwane, że przez cały Okres Blokady jednostki uczestnictwa FCPE będą zyskiwały na wartości ze względu na dokonywane w tym okresie reinwestowanie wypłacanych dywidend oraz zakładany wzrost kursu giełdowego Akcji. W rezultacie należy przyjąć, że w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE Wnioskodawczyni uzyska dochód podlegający opodatkowaniu PIT.

Ustawa PIT wyróżnia kilka rodzajów źródeł przychodów, wśród nich przychody z praw majątkowych i przychody z kapitałów pieniężnych, w tym z funduszy inwestycyjnych i ze zbycia papierów wartościowych/pochodnych instrumentów finansowych (w tym z realizacji praw z tych instrumentów).

Dla celów ustawy, przez fundusz kapitałowy należy rozumieć fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 5a pkt 14 ustawy) Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami alternatywnymi definiuje fundusz zagraniczny jako fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Wnioskodawczyni nie posiada informacji czy FCPE jest funduszem inwestycyjnym otwartym lub spółką inwestycyjną, w związku z czym stoi na stanowisku, że należy przyjąć, że FCPE nie jest funduszem kapitałowym, o którym mowa w przepisach ustawy PIT. W rezultacie, uzyskany przez Wnioskodawczynię na dzień umorzenia dochód nie będzie, zdaniem Wnioskodawczyni, dochodem z funduszy kapitałowych.

Jednostki uczestnictwa w FCPE nie są również papierami wartościowymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 6 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014, poz. 94) – nie są to instrumenty zbywalne, możliwe jest wyłącznie ich umorzenie. W rezultacie, dochód z umorzenia przedmiotowych jednostek nie będzie dochodem ze zbycia papierów wartościowych.

Jak wskazano w stanie faktycznym, jednostki uczestnictwa w FCPE należy uznać za pochodne instrumenty finansowe. Umorzenie tych jednostek nie jest jednak ich zbyciem. W wyniku umorzenia nie następuje także realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych, gdyż do realizacji takich praw dochodzi wtedy, gdy ziści się warunek, od którego uzależnione jest spełnienie świadczenia pieniężnego. W analizowanym przypadku spełnienie świadczenia pieniężnego nie będzie uwarunkowane żadnymi niezależnymi okolicznościami, będzie wyłącznie wynikiem decyzji uczestnika Programu o zakończeniu okresu inwestowania w Akcje. W wyniku podjęcia tej decyzji nastąpi rozliczenie wniesionych przez danego pracownika do FCPE wkładów z uwzględnieniem spodziewanego zwiększenia wartości tych jednostek, będącego skutkiem wzrostu wartości Akcji.

Skoro dochód z umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE nie będzie dochodem ze zbycia papierów wartościowych ani dochodem ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych, ani dochodem z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, dochód z umorzenia tych jednostek nie będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, dochód z umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE należy uznać za dochód z praw majątkowych, w związku z czym dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali progresywnej 18% i 32% - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Dochodem będzie w tym przypadku różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia uzyskanego przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE a kwotą wydatku stanowiącego faktyczny wkład Wnioskodawczyni do FCPE na poczet nabycia Akcji w ramach Programu w 2016 r.

Zainwestowaną pierwotnie kwotę należy bowiem uznać za wydatki na nabycie Akcji, których wartość jest odzwierciedlona w ilości jednostek uczestnictwa w FCPE, czyli za wydatki poniesione, w celu uzyskania przychodu z umorzenia jednostek. Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy PIT, wydatki te będą więc stanowiły koszty uzyskania przychodu z umorzenia jednostek w FCPE. W przypadku Akcji Bezpłatnych kwota przychodu otrzymanego z tytułu umorzenia jednostek FCPE odpowiadających wartości tych Akcji będzie stanowiła jednocześnie dochód, gdyż w przypadku tych Akcji nie będzie możliwe rozpoznanie kosztów nabycia Akcji Bezpłatnych.

Reasumując, w opinii Wnioskodawczyni w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE, po zakończeniu Okresu Blokady, co jest zakładane na 2021 r., Wnioskodawczyni uzyska dochód równy różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu umorzenia a wkładem wniesionym przez Nią do FCPE; dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu PIT zastosowaniem skali podatkowej jako dochód z tzw. praw majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).

Pojęcie papierów wartościowych zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Na podstawie art. 5a pkt 14 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza uczestniczyć w programie akcjonariatu pracowniczego oferowanego przez koncern, do którego należy Jej pracodawca. Podmiotem wdrażającym Program akcjonariatu pracowniczego jest francuska korporacja, której akcje są notowane na giełdzie. Wnioskodawczyni będzie mogła wziąć udział w ww. Programie, dzięki któremu będzie uprawniona, po spełnieniu określonych warunków, do zakupu akcji Spółki po preferencyjnych cenach oraz do uzyskania akcji bezpłatnych. Akcje Spółki będą emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego i będą obejmowane przez Wnioskodawczynię, za pośrednictwem utworzonego we Francji Funduszu FCPE, nie mającego statusu osoby prawnej ani spółki osobowej.

Według wiedzy Wnioskodawczyni Fundusz jest funduszem w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/EC z 13 lipca 2009 r.

Jednostki uczestnictwa w FCPE będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 3 pkt 28a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Po upływie okresu blokady Wnioskodawczyni planuje zakończenie inwestycji i udziału w Programie akcji pracowniczych poprzez umorzenie przysługujących Jej jednostek uczestnictwa.

W konsekwencji, należy uznać, że w związku z umorzeniem jednostek FCPE w zamian za wynagrodzenie w formie pieniężnej po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) oraz zgodnie z ww. art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, w myśl art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 30b ust. 1 ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W związku z powyższym, ponieważ na rzecz Wnioskodawczyni zostaną wypłacone przez podmiot mający siedzibę we Francji środki pieniężne z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa będzie na Niej ciążył obowiązek rozliczenia się z uzyskanego przychodu.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5).

Na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Umowy zyski pochodzące ze sprzedaży majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 albo ze sprzedaży udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten jest położony.

W myśl ust. 2 tego przepisu zyski ze sprzedaży ruchomego majątku stanowiącego majątek zakładu, który posiada przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw w drugim Umawiającym się Państwie, albo podstawowych ruchomości stałego urządzenia, które osoba trudniąca się wykonywaniem wolnego zawodu zamieszkała w jednym Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane przy sprzedaży takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiego stałego urządzenia, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie. Jednakże zyski ze sprzedaży ruchomego majątku wymienionego w artykule 22 ustęp 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek ruchomy według wspomnianego artykułu może być opodatkowany.

Stosownie zaś do ust. 3 art. 13 zyski ze sprzedaży majątku niewymienionego w ustępach 1 lub 2 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym sprzedający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Odnosząc się do opodatkowania dochodu, który Wnioskodawczyni uzyska z umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE mającego siedzibę we Francji należy stwierdzić, że dochód ze sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych zaliczany jest do zysków kapitałowych w rozumieniu art. 13 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powyższe oznacza, że dochód Wnioskodawczyni z tego tytułu, w myśl postanowień art. 13 ust. 3 ww. Umowy, podlega opodatkowaniu w całości w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania.

Tym samym zbycie jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE mającego siedzibę we Francji na rzecz tego funduszu, będzie podlegało opodatkowaniu jedynie w Polsce zgodnie z ww. art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem 19% stawki podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. lf lub ust. 1g oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, co oznacza, że na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie w przypadku odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE na rzecz Funduszu FCPE w celu ich umorzenia stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.