Jednostka uczestnictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka uczestnictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Wypłata wynagrodzenia pracownikom w postaci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych lub innych określonych w § 6 pkt 10 Rozporządzenia instrumentów finansowych w ramach przyjętej przez Wnioskodawcę Polityki wynagrodzeń.

Fragment:

W stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Pracownicy nie ponoszą osobiście ciężaru wykupu jednostek uczestnictwa (potencjalnego kosztu uzyskania przychodów). Koszt wykupu jednostek uczestnictwa ponoszony jest przez Towarzystwo jako integralny element zmiennych składników wynagrodzenia należnego Pracownikom. Obowiązek poniesienia ww. kosztu nabycia jednostek uczestnictwa czy certyfikatów inwestycyjnych spoczywa na Towarzystwie na podstawie § 6 pkt 10 Rozporządzenia. W związku z czym Pracownicy nie są uprawnieni do rozpoznania ceny nabycia jednostek uczestnictwa jako kosztów uzyskania przychodów. Podsumowanie Na podstawie powyższej analizy Wnioskodawca stoi na stanowisku, że umorzenie przez Pracowników jednostek uczestnictwa wypłaconych w ramach wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Polityki oraz Rozporządzenia podlega opodatkowaniu zryczałtowaną 19% stawką PIT jako przychody z kapitałów pieniężnych oraz nie znajdą do nich zastosowania postanowienia obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. art. 10 ust. 4 Ustawy o PIT. Na funduszu, który wypłaca wynagrodzenie z tytułu odkupu jednostek uczestnictwa w celu ich umorzenia, w związku z powyższym będą ciążyć obowiązki płatnika zgodnie z zasadami ogólnymi, w szczególności art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT.

2018
9
cze

Istota:

Skutków podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzenia pracownikom w postaci jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w ramach przyjętej przez Wnioskodawcę Polityki Wynagradzania Osób Mających Wpływ na Profil Ryzyka oraz Członków Zarządu

Fragment:

Podstawową grupą kosztów podatkowych są, w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof, wydatki faktycznie poniesione na nabycie jednostek uczestnictwa. W niniejszym przypadku jednostki uczestnictwa nie są nabywane przez Pracowników (nie ma fizycznego wydatkowania środków pieniężnych na zakup jednostek). Towarzystwo ponosi koszt nabycia jednostek, które stanowią element wynagrodzenia zmiennego wypłaconego Pracownikom. Powyższe skutkuje brakiem rozpoznania kosztów podatkowych w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa u Pracowników gdzie podstawą opodatkowania będzie wypracowany zysk wraz z kwotą wypłaconego wynagrodzenia. Z przedstawionej powyżej argumentacji i przepisów prawa podatkowego wynika wprost, że przychód przyznany w postaci jednostek uczestnictwa podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego jako przychód z kapitałów pieniężnych. Wprowadzony do ustawy o pdof art. 10 ust. 4 nie ma zastosowania do przychodów wypłaconych w formie jednostek uczestnictwa. Uzyskany przez Pracowników przychód jest kwalifikowany jako przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Pojęcie funduszy kapitałowych zdefiniowano w art. 5a pkt 14 ww. ustawy. W ramach definicji ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to: fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 ze zm.), ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

2018
16
kwi

Istota:

1) Czy nabycie jednostek uczestnictwa w FCPE będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawczyni dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy konwersja jednostek uczestnictwa w funduszu tymczasowym na jednostki w funduszu finalnym jest dla Wnioskodawczyni zdarzeniem neutralnym z punktu widzenia PIT?
3) Czy dywidenda wypłacana w Okresie Blokady na rzecz FCPE i reinwestowana przez FCPE będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni dochód podlegający opodatkowaniu PIT?
4) Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię, po zakończeniu Okresu Blokady, Akcji Bezpłatnych będzie skutkowało powstaniem po jego stronie dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT, na dzień otrzymania Akcji Bezpłatnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni (odnośnie pytania nr 2), techniczna operacja konwersji jednostek uczestnictwa w funduszu tymczasowym na jednostki w funduszu finalnym będzie zdarzeniem technicznym i formalnym w ramach działalności FCPE, a zatem nie będzie skutkowała powstaniem po jego stronie obowiązków podatkowych w PIT. Z prawnego punktu widzenia nie nastąpi zmiana właściciela jednostek uczestnictwa w tymczasowym FCPE. Opisywana we wniosku konwersja jednostek uczestnictwa nie będzie wiązała się z żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie Wnioskodawczyni. W szczególności, nie będzie to zbycie praw majątkowych w drodze zamiany. Wnioskodawczyni nie dokona bowiem zbycia posiadanych jednostek uczestnictwa w Funduszu tymczasowym na rzecz innego podmiotu w zamian za jednostki uczestnictwa w Funduszu ostatecznym. Z prawnego punktu widzenia nie nastąpi zmiana właściciela jednostek uczestnictwa w tymczasowym FCPE. Nie nastąpi również umorzenie jednostek uczestnictwa w Funduszu tymczasowym. Zdarzenie będzie tylko czynnością techniczną „ wewnątrz ” Funduszu, przeprowadzoną bez jakiegokolwiek udziału Wnioskodawczyni. W rezultacie, będzie to zdarzenie neutralne dla Wnioskodawczyni z punktu widzenia PIT. W opinii Wnioskodawczyni (odnośnie pytania nr 3), dywidenda wypłacana w Okresie Blokady na rzecz FCPE i reinwestowana przez FCPE, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

2018
16
kwi

Istota:

Czy umorzenie jednostek uczestnictwa w FCPE po zakończeniu Okresu Blokady będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych, tzn. z zastosowaniem skali podatkowej?

Fragment:

Skoro dochód z umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE nie będzie dochodem ze zbycia papierów wartościowych ani dochodem ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych, ani dochodem z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, dochód z umorzenia tych jednostek nie będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy PIT. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, dochód z umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE należy uznać za dochód z praw majątkowych, w związku z czym dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali progresywnej 18% i 32% - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Dochodem będzie w tym przypadku różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia uzyskanego przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE a kwotą wydatku stanowiącego faktyczny wkład Wnioskodawczyni do FCPE na poczet nabycia Akcji w ramach Programu w 2016 r. Zainwestowaną pierwotnie kwotę należy bowiem uznać za wydatki na nabycie Akcji, których wartość jest odzwierciedlona w ilości jednostek uczestnictwa w FCPE, czyli za wydatki poniesione, w celu uzyskania przychodu z umorzenia jednostek. Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy PIT, wydatki te będą więc stanowiły koszty uzyskania przychodu z umorzenia jednostek w FCPE.

2018
16
kwi

Istota:

Czy wydatki Spółki na rzecz Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa stanowić będą koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przykładowo, jeśli cena wykonania Jednostek Uczestnictwa u jednego z Uczestników na koniec roku obrotowego będzie wynosić 100.000 zł, a okresem obowiązywania kontraktu menadżerskiego w ciągu danego roku obrotowego będzie 6 miesięcy, wówczas cena wykonania Jednostek Uczestnictwa przysługujących danego Uczestnika będzie wynosić 50.000 zł. Z Uczestnikami podpisane zostaną Umowy określające indywidualne parametry i warunki uczestnictwa w Programie, w tym liczbę przyznanych im Jednostek Uczestnictwa. Cena wykonania Jednostki Uczestnictwa będzie zależała wyłącznie od wartości Wskaźnika Bazowego. Wskaźników Uzupełniających oraz od okresu obowiązywania kontraktu menadżerskiego w ciągu roku obrotowego objętego Programem. Obliczenia wartości Jednostek Uczestnictwa dokona komplementariusz Spółki, a zatwierdzi Zgromadzenie Wspólników Spółki. Rozliczenie pieniężne Jednostek Uczestnictwa, w postaci wypłaty na rzecz Uczestników środków pieniężnych nastąpi na żądanie Uczestników. W przypadku śmierci Uczestnika Programu, jego spadkobiercy będą uprawnieni do rozliczenia pieniężnego Jednostek Uczestnictwa na zasadach wskazanych w Umowie. Jednostki Uczestnictwa w dniu zawarcia Umowy nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej – nie jest ona możliwa do obliczenia, gdyż w dniu zawarcia Umowy nie jest znana wartość Wskaźnika Bazowego ani Wskaźników Uzupełniających, od których zależy wartość Jednostek Uczestnictwa.

2017
10
maj

Istota:

Czy na podstawie art. 72 § 1 pkt 2, art. 73 § 1 pkt 2, art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wystąpiła nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, że podstawę opodatkowania powinna stanowić wypłacana spadkobiercy kwota odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o kwotę wydatkowaną przez spadkodawcę na ich zakup (koszt uzyskania przychodu)?

Fragment:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części. W myśl z kolei art. 6 ust. 2 tej ustawy jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Z powyższego wynika, że jednostka uczestnictwa rodzi po stronie podmiotu, na rzecz którego została zapisana, prawo uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki, także o charakterze podatkowym. Zatem osoba, która na podstawie dziedziczenia nabyła jednostkę uczestnictwa, również staje się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, wchodzi w ogół praw i obowiązków jej poprzednika. Przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa podatnika – spadkodawcy, to między innymi uprawnienie do rozpoznania kosztów nabycia jednostek uczestnictwa na wypadek ich zbycia. Fakt, że „ wydatki nie są aktywne ”, a nie budzi wątpliwości, że zostały rzeczywiście poniesione, nie oznacza, że prawo do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów ma charakter potencjalny – nie przysługuje w chwili nabycia jednostek uczestnictwa, a aktywuje się dopiero, gdy nastąpi ich zbycie. Uprawnienie to nie jest ściśle związane z osobą podatnika i nie wygasa z chwilą jego śmierci, ma również wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, a więc ma charakter majątkowy.

2016
15
gru

Istota:

1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa powinno, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypłaty?
2. Czy w związku z realizacją praw wynikających z jednostek uczestnictwa na Spółce będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z przewidywanym brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdej osobie (Uprawnionemu) może zostać przyznana z góry określona liczba jednostek uczestnictwa. Liczba przyznanych jednostek uczestnictwa każdemu Uprawnionemu uzależniona będzie bezpośrednio od oceny rocznej realizacji indywidualnych celów. Realizacja jednostek uczestnictwa, na zasadach i warunkach określonych w Umowie ma dawać Uprawnionemu prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej, kalkulowanej jako iloczyn liczby jednostek uczestnictwa i ich wartości na dzień realizacji. Wartość jednostek uczestnictwa będzie z kolei bezpośrednio uzależniona od wartości określonych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw. Należy podkreślić, że realizacja indywidualnych celów przez uprawnionych pracowników będzie tylko i wyłącznie warunkiem otrzymania określonej liczby jednostek uczestnictwa, ale nie będzie miała wpływu na wartość instrumentu. Zgodnie z Umową, realizacja praw z jednostek uczestnictwa powinna nastąpić w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków: upływu terminu wskazanego w Umowie, osiągnięcia przez Spółkę, na wskazany w Umowie dzień realizacji, określonego wskaźnika finansowego, tj. poziomu zysku określonego za pomocą instrumentu bazowego, jakim jest zysk netto wynikający z zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki.

2016
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz związane z tym obowiązki płatnika

Fragment:

W ocenie Spółki, przyznawane w ramach Programu, na zasadach opisanych w stanie faktycznym Jednostki Uczestnictwa spełniają wyżej wskazaną definicję instrumentu finansowego, gdyż: wartość Jednostki Uczestnictwa zależna jest od Wskaźnika (nie jest ustalana w sposób uznaniowy), w szczególności w momencie przyznania Jednostki Uczestnictwa nie ma ona żadnej wartości ekonomicznej, gdyż w momencie przyznania Jednostki Uczestnictwa nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikom jakiekolwiek korzyści materialne; wartość Wskaźnika jest niepewna i zależny od uwarunkowań rynkowych (czynników zewnętrznych w stosunku do Spółki i Uczestników); nabycie Jednostki Uczestnictwa nie powoduje poniesienia jakichkolwiek wydatków początkowych; rozliczenie Jednostki Uczestnictwa nastąpi w przyszłości. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, przyznane w ramach Programu Jednostki Uczestnictwa spełniają definicję instrumentu pochodnego w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 13 ustawy PIT. Tym samym, przekazywane w ramach Programu, Jednostki Uczestnictwa są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT. W konsekwencji, ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT.

2016
28
lip

Istota:

Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz związane z tym obowiązki płatnika

Fragment:

Osobom Uprawnionym zostaną przyznane jednostki uczestnictwa będące pochodnymi instrumentami finansowymi (dalej: Jednostki Uczestnictwa). W tym celu Wnioskodawca podpisał i podpisze z Osobami Uprawnionymi indywidualne umowy o przyznanie i realizację pochodnych instrumentów finansowych (dalej: Umowa). W ocenie Spółki Umowa spełnia definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 UPDOF. Jednostki Uczestnictwa nie były i nie będą oferowane innym osobom niż Osoby Uprawnione. Celem programu jest wsparcie realizacji strategii Spółki, wzrost jej wartości i zapewnienie realizacji ponadprzeciętnych wyników finansowych poprzez powiązanie wartości Jednostek Uczestnictwa przyznanych Osobom Uprawnionym ze wzrostem wartości Spółki. Wartość Jednostek Uczestnictwa uzależniona jest i będzie od podlegających obiektywnej weryfikacji zagregowanych wskaźników finansowych, a w szczególności od: wyniku rocznego EBIT Spółki, wyniku rocznego wskaźnika ROCE Spółki. W Umowie zostały określone i będą określane m.in. liczba przyznanych Jednostek Uczestnictwa, warunki ich rozliczenia (realizacji) oraz sposób kalkulacji wartości Jednostek Uczestnictwa na moment rozliczenia instrumentu. Jednostki Uczestnictwa są i będą przyznawane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.

2016
26
lip

Istota:

W zakresie przeliczania przychodów i kosztów na złote polskie związanych z odkupowaniem jednostek uczestnictwa w subfunduszach w walucie obcej w celu ustalenia dochodu i ewentualnego potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

Fragment:

Czyli: W przypadku dokonania przez klienta wpłaty w walucie rozliczeniowej liczbę zbywanych jednostek uczestnictwa ustala się w dniu zbycia jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy w ten sposób, że: ustalana jest wartość aktywów netto danego subfunduszu (w PLN), przypadającą na jednostkę uczestnictwa, wpłata walutowa klienta przeliczana jest na PLN według średniego kursu NBP, liczba zbywanych przez fundusz jednostek uczestnictwa stanowi iloraz przeliczonej na PLN wpłaty walutowej i wartości aktywów netto subfunduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa tego subfunduszu, W przypadku odkupywania od klienta przez fundusz jednostek uczestnictwa zbytych w walucie rozliczeniowej wartość wypłaty netto w walucie rozliczeniowej należnej klientowi ustala się w dniu odkupu jednostek uczestnictwa w następujący sposób: ustalana jest wartość aktywów netto danego subfunduszu (w PLN), przypadająca na jednostkę uczestnictwa, ustalana jest wartość odkupywanych jednostek uczestnictwa, jako iloczyn liczby odkupywanych jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, ustalany jest (w PLN) dochód podatkowy klienta jako różnica łącznej wartości (w PLN) odkupywanych jednostek i łącznej wartości tych (...)