Jednostka uczestnictwa | Interpretacje podatkowe

Jednostka uczestnictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka uczestnictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podstawie art. 72 § 1 pkt 2, art. 73 § 1 pkt 2, art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wystąpiła nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, że podstawę opodatkowania powinna stanowić wypłacana spadkobiercy kwota odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o kwotę wydatkowaną przez spadkodawcę na ich zakup (koszt uzyskania przychodu)?
Fragment:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części. W myśl z kolei art. 6 ust. 2 tej ustawy jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Z powyższego wynika, że jednostka uczestnictwa rodzi po stronie podmiotu, na rzecz którego została zapisana, prawo uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki, także o charakterze podatkowym. Zatem osoba, która na podstawie dziedziczenia nabyła jednostkę uczestnictwa, również staje się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, wchodzi w ogół praw i obowiązków jej poprzednika. Przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa podatnika – spadkodawcy, to między innymi uprawnienie do rozpoznania kosztów nabycia jednostek uczestnictwa na wypadek ich zbycia. Fakt, że „ wydatki nie są aktywne ”, a nie budzi wątpliwości, że zostały rzeczywiście poniesione, nie oznacza, że prawo do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów ma charakter potencjalny – nie przysługuje w chwili nabycia jednostek uczestnictwa, a aktywuje się dopiero, gdy nastąpi ich zbycie. Uprawnienie to nie jest ściśle związane z osobą podatnika i nie wygasa z chwilą jego śmierci, ma również wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, a więc ma charakter majątkowy.
2017
10
maj

Istota:
1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa powinno, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypłaty?
2. Czy w związku z realizacją praw wynikających z jednostek uczestnictwa na Spółce będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z przewidywanym brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdej osobie (Uprawnionemu) może zostać przyznana z góry określona liczba jednostek uczestnictwa. Liczba przyznanych jednostek uczestnictwa każdemu Uprawnionemu uzależniona będzie bezpośrednio od oceny rocznej realizacji indywidualnych celów. Realizacja jednostek uczestnictwa, na zasadach i warunkach określonych w Umowie ma dawać Uprawnionemu prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej, kalkulowanej jako iloczyn liczby jednostek uczestnictwa i ich wartości na dzień realizacji. Wartość jednostek uczestnictwa będzie z kolei bezpośrednio uzależniona od wartości określonych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw. Należy podkreślić, że realizacja indywidualnych celów przez uprawnionych pracowników będzie tylko i wyłącznie warunkiem otrzymania określonej liczby jednostek uczestnictwa, ale nie będzie miała wpływu na wartość instrumentu. Zgodnie z Umową, realizacja praw z jednostek uczestnictwa powinna nastąpić w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków: upływu terminu wskazanego w Umowie, osiągnięcia przez Spółkę, na wskazany w Umowie dzień realizacji, określonego wskaźnika finansowego, tj. poziomu zysku określonego za pomocą instrumentu bazowego, jakim jest zysk netto wynikający z zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz związane z tym obowiązki płatnika
Fragment:
W ocenie Spółki, przyznawane w ramach Programu, na zasadach opisanych w stanie faktycznym Jednostki Uczestnictwa spełniają wyżej wskazaną definicję instrumentu finansowego, gdyż: wartość Jednostki Uczestnictwa zależna jest od Wskaźnika (nie jest ustalana w sposób uznaniowy), w szczególności w momencie przyznania Jednostki Uczestnictwa nie ma ona żadnej wartości ekonomicznej, gdyż w momencie przyznania Jednostki Uczestnictwa nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikom jakiekolwiek korzyści materialne; wartość Wskaźnika jest niepewna i zależny od uwarunkowań rynkowych (czynników zewnętrznych w stosunku do Spółki i Uczestników); nabycie Jednostki Uczestnictwa nie powoduje poniesienia jakichkolwiek wydatków początkowych; rozliczenie Jednostki Uczestnictwa nastąpi w przyszłości. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, przyznane w ramach Programu Jednostki Uczestnictwa spełniają definicję instrumentu pochodnego w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 13 ustawy PIT. Tym samym, przekazywane w ramach Programu, Jednostki Uczestnictwa są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT. W konsekwencji, ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz związane z tym obowiązki płatnika
Fragment:
Osobom Uprawnionym zostaną przyznane jednostki uczestnictwa będące pochodnymi instrumentami finansowymi (dalej: Jednostki Uczestnictwa). W tym celu Wnioskodawca podpisał i podpisze z Osobami Uprawnionymi indywidualne umowy o przyznanie i realizację pochodnych instrumentów finansowych (dalej: Umowa). W ocenie Spółki Umowa spełnia definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 UPDOF. Jednostki Uczestnictwa nie były i nie będą oferowane innym osobom niż Osoby Uprawnione. Celem programu jest wsparcie realizacji strategii Spółki, wzrost jej wartości i zapewnienie realizacji ponadprzeciętnych wyników finansowych poprzez powiązanie wartości Jednostek Uczestnictwa przyznanych Osobom Uprawnionym ze wzrostem wartości Spółki. Wartość Jednostek Uczestnictwa uzależniona jest i będzie od podlegających obiektywnej weryfikacji zagregowanych wskaźników finansowych, a w szczególności od: wyniku rocznego EBIT Spółki, wyniku rocznego wskaźnika ROCE Spółki. W Umowie zostały określone i będą określane m.in. liczba przyznanych Jednostek Uczestnictwa, warunki ich rozliczenia (realizacji) oraz sposób kalkulacji wartości Jednostek Uczestnictwa na moment rozliczenia instrumentu. Jednostki Uczestnictwa są i będą przyznawane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.
2016
28
lip

Istota:
W zakresie przeliczania przychodów i kosztów na złote polskie związanych z odkupowaniem jednostek uczestnictwa w subfunduszach w walucie obcej w celu ustalenia dochodu i ewentualnego potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Czyli: W przypadku dokonania przez klienta wpłaty w walucie rozliczeniowej liczbę zbywanych jednostek uczestnictwa ustala się w dniu zbycia jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy w ten sposób, że: ustalana jest wartość aktywów netto danego subfunduszu (w PLN), przypadającą na jednostkę uczestnictwa, wpłata walutowa klienta przeliczana jest na PLN według średniego kursu NBP, liczba zbywanych przez fundusz jednostek uczestnictwa stanowi iloraz przeliczonej na PLN wpłaty walutowej i wartości aktywów netto subfunduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa tego subfunduszu, W przypadku odkupywania od klienta przez fundusz jednostek uczestnictwa zbytych w walucie rozliczeniowej wartość wypłaty netto w walucie rozliczeniowej należnej klientowi ustala się w dniu odkupu jednostek uczestnictwa w następujący sposób: ustalana jest wartość aktywów netto danego subfunduszu (w PLN), przypadająca na jednostkę uczestnictwa, ustalana jest wartość odkupywanych jednostek uczestnictwa, jako iloczyn liczby odkupywanych jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, ustalany jest (w PLN) dochód podatkowy klienta jako różnica łącznej wartości (w PLN) odkupywanych jednostek i łącznej wartości tych (...)
2016
26
lip

Istota:
Skutki podatkowe odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze dziedziczenia.
Fragment:
(...) jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze dziedziczenia – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze dziedziczenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Po śmierci ojca Wnioskodawcy - F. B. zmarłego 24 lutego 2011 r. w skład spadku po nim wchodziły między innymi jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa zostały odkupione po śmierci spadkodawcy, i tak: 1 939,679548 jednostek uczestnictwa I, P. Śród. Europejskich SEKTORA FINANSOWEGO, po 52,02 zł za jednostkę, co łącznie daje kwotę brutto 100.902,13 zł, fundusz potrącił podatek dochodowy w wysokości 19.171,00 zł (19%), i przekazał Wnioskodawcy kwotę 81.731,13 zł; 12 118,2353 jednostek uczestnictwa, S. GLB, po 8,8300 zł za jednostkę, co daje łącznie kwotę brutto 107.004,02 zł, fundusz potrącił podatek dochodowy w wysokości 20.331,00 zł, (19%) i przekazał Wnioskodawcy kwotę 86.673,02 zł.
2016
10
lip

Istota:
Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Osoby uprawnione z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wypłata z tytułu Realizacji Jednostek uczestnictwa będzie dokonywana w ciągu dwóch miesięcy od miesiąca, w którym zostało sporządzone i przekazane do GUS sprawozdanie F-01 za dany kwartał kalendarzowy. Jednostki uczestnictwa będą przyznawane Osobom uprawnionym nieodpłatnie. Korzyści wynikające z przyznania Jednostek uczestnictwa będą warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością zysku i charakterem pochodnych instrumentów finansowych. W momencie przyznania Jednostki uczestnictwa nie będą posiadały przypisanej hipotetycznej wartości docelowej w przyszłości, natomiast ich realna wartość będzie równa zero. Osoby uprawnione w momencie przyznania nie będą mogły w żaden sposób zbyć, obciążyć lub przenieść jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich. Dopiero po zaistnieniu opisanych powyżej zdarzeń warunkujących realizację pochodnego instrumentu finansowego, po stronie Osób uprawnionych może pojawić się roszczenie w stosunku do Wnioskodawcy wynikające z posiadanych Jednostek uczestnictwa. Spółka stoi na stanowisku, że Jednostki uczestnictwa będą stanowić pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2016
1
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
W świetle powyższego przepisu, przychód po stronie Uprawnionego nie powstanie w momencie przyznania jednostek uczestnictwa, gdyż na tym etapie nie otrzymuje On jeszcze środków pieniężnych ani jakichkolwiek nieodpłatnych świadczeń, przyznanie jednostek uczestnictwa stanowi jedynie zobowiązanie Spółki do wypłaty określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości po zaistnieniu określonych warunków. Otrzymanie jednostek uczestnictwa nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej jednostki uczestnictwa. W momencie ich przyznania nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uprawnionemu wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Dodatkowo należy podkreślić, że prawo Uprawnionego do dysponowania jednostkami uczestnictwa jest ograniczone. W okresie do dnia realizacji, Uprawniony nie może zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim nie ma on w tym czasie prawa zbycia jednostek uczestnictwa i praw z nich wynikających. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt IBPBII/2/415 -1445/11/ŁCz, stwierdził, że samo otrzymanie prawa do opcji na akcje nie rodzi skutku w postaci przychodu, w związku z czym w momencie otrzymania opcji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
kwi

Istota:
Skutki udziału w programie motywacyjnym.
Fragment:
Z Uczestnikami podpisane zostaną Umowy określające indywidualne parametry i warunki uczestnictwa w Programie, w tym liczbę przyznanych im Jednostek Uczestnictwa. Liczba Jednostek Uczestnictwa może zostać zredukowana w trakcie rozliczania Programu, w przypadku niezrealizowania indywidualnych celów przez Uczestnika, jednakże cena Jednostki Uczestnictwa zależy wyłącznie od wartości Wskaźnika. Obliczenia wartości Jednostek Uczestnictwa dokona Zarząd Spółki, a zatwierdzi Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy. Rozliczenie pieniężne Jednostek Uczestnictwa, w postaci wypłaty na rzecz Uczestników środków pieniężnych nastąpi na żądanie Uczestników zgłoszone w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą obliczenia wartości Jednostek Uczestnictwa. Prawo uczestnictwa w Programie potwierdzone zawartą Umową jest niezależne od zapisów umowy o pracę łączącej Uczestnika ze Spółką i w żaden sposób nie wpływa na wysokość wynagrodzenia za pracę wynikającego z umów o pracę zawartych między pracownikami będącymi Uczestnikami a Spółką. Jednostki Uczestnictwa w dniu zawarcia Umowy nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej - nie jest ona możliwa do obliczenia, gdyż w dniu zawarcia Umowy nie jest znana wartość Wskaźnika, od którego zależy wartość Jednostek Uczestnictwa.
2016
27
mar

Istota:
Skutki udziału w programie motywacyjnym.
Fragment:
Z Uczestnikami podpisane zostaną Umowy określające indywidualne parametry i warunki uczestnictwa w Programie, w tym liczbę przyznanych im Jednostek Uczestnictwa. Liczba Jednostek Uczestnictwa może zostać zredukowana w trakcie rozliczania Programu, w przypadku niezrealizowania indywidualnych celów przez Uczestnika, jednakże cena Jednostki Uczestnictwa zależy wyłącznie od wartości Wskaźnika. Obliczenia wartości Jednostek Uczestnictwa dokona Zarząd Spółki, a zatwierdzi Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy. Rozliczenie pieniężne Jednostek Uczestnictwa, w postaci wypłaty na rzecz Uczestników środków pieniężnych nastąpi na żądanie Uczestników zgłoszone w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą obliczenia wartości Jednostek Uczestnictwa. Prawo uczestnictwa w Programie potwierdzone zawartą Umową jest niezależne od zapisów umowy o pracę łączącej Uczestnika ze Spółką i w żaden sposób nie wpływa na wysokość wynagrodzenia za pracę wynikającego z umów o pracę zawartych między pracownikami będącymi Uczestnikami a Spółką. Jednostki Uczestnictwa w dniu zawarcia Umowy nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej - nie jest ona możliwa do obliczenia, gdyż w dniu zawarcia Umowy nie jest znana wartość Wskaźnika, od którego zależy wartość Jednostek Uczestnictwa.
2016
27
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.