PL/LM/830/79/KPV/14/72828 | Interpretacja indywidualna

Czy muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia dla jednostek samorządu terytorialnego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
PL/LM/830/79/KPV/14/72828interpretacja indywidualna
  1. jednostka samorządu terytorialnego
  2. strony
  3. zwolnienie
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia interpretację indywidualną Nr IPTB2/436-158/12-4/AK, wydaną w dniu 10 stycznia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770,z późn. zm.), w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko .... Muzeum , zwanego dalej „wnioskodawcą”, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2012 r. (data wpływu 28 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2012 r. (data wpływu 24 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia podmiotowego z podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego strony czynności cywilnoprawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni - Zarząd Województwa. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury (ma prawo do używania nazwy "muzeum rejestrowane") oraz do księgi rejestrowej prowadzonej przez Zarząd Województwa. Muzeum działa na podstawie: ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) i Statutu Muzeum. Wstęp do muzeum jest bezpłatny na podstawie Uchwały Zarządu Województwa.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że stan faktyczny dotyczy trzech zawartych umów sprzedaży pomiędzy Muzeum, a osobami fizycznymi, w wyniku których Muzeum nabyło muzealia. Dwie umowy zostały zawarte w 2008 r., tj. na kwoty 2.500 zł i 2.000 zł, od których został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości odpowiednio 50 zł i 40 zł oraz umowę w 2012 r. na kwotę 28.250 zł od której również zapłacono podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 565 zł.

We wniosku zadano następujące pytanie:

Czy muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia dla jednostek samorządu terytorialnego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)...

Wnioskodawca wskazał, że nie korzystał ze zwolnienia, ponieważ w ww. przepisie nie ma mowy o jednostkach organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, czy samorządowych instytucjach kultury. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2009 r. nr IBPBII/1/436-44/08/MCZ stwierdził, że jeżeli muzeum jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa to jest zwolnione z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle tej interpretacji, Wnioskodawca niesłusznie zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych, bowiem na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może korzystać ze zwolnienia podmiotowego jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego (samorządowa instytucja kultury). Tym samym powinien wystąpić o zwrot zapłaconego podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2012 r. Nr IPTPB2/436-158/12-4/AK uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, gdyż stosownie do art. 8 pkt 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Jeżeli zatem muzeum jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa to jest ono zwolnione z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jako strona czynności cywilnoprawnych.

Minister Finansów po dokonaniu analizy akt sprawy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlega umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 8 pkt 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 9 pkt 6 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Mając na względzie powyższe przepisy należy wskazać, że nieprawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym muzea korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli stanowią jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. W myśl bowiem art. 8 pkt 4 i 5 ww. zwolnione są od podatku jedynie jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa.

Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z poźn. zm.) posiada osobowość prawną. Jeżeli województwo jest podatnikiem z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej to na mocy wyżej wskazanego przepisu korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.) muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W świetle powyższych przepisów brak jest podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej jaką jest muzeum z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, tylko z tego względu, że są one utworzone przez te osoby prawne. Muzea jako strony czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnień określonych w art. 8 pkt 4 i 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2009 r. Nr IBPBII/1/436-44/08/MCZ prezentująca odmienne stanowisko została zmieniona przez Ministra Finansów w dniu 24 grudnia 2013 r. zmianą interpretacji indywidualnej nr PL/LM/830/46/KPV/13/RD-133876.

Nieprawidłowe jest więc stanowisko wnioskodawcy odnośnie do braku obowiązku zapłaty podatku w związku z nabyciem muzealiów. Kwota transakcji umów sprzedaży wskazanych we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej przekracza 1000 zł, zatem umowy te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Muzeum jako nabywca było zobowiązane do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapłacony podatek nie stanowi nadpłaty, a więc brak jest podstaw do wystąpienia o jej zwrot.

Sumując powyższe, wskazać należy, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera nieprawidłową ocenę skutków podatkowych umów sprzedaży muzealiów. Nieprawidłowa jest również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi aprobująca to stanowisko. Powyższe uzasadnia więc zmianę tej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Centralne Muzeum i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) - w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zmiany interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi tego organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ ten nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.