ITPB3/423-108/14/15-S/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka zobowiązana jest do składania CIT-ST, tj. informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych?
ITPB3/423-108/14/15-S/MKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. informacja podatkowa
 3. jednostka samorządu terytorialnego
 4. oddział
 5. pracownik
 6. siedziba firmy
 7. sprawozdania
 8. umowa o pracę
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Udziały gmin w podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1178/14 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2014 r. (data wpływu 4 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku składania informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2014 r. wpłynął, uzupełniony w dniu 2 czerwca 2014 r., wyżej wymieniony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku obowiązku składania informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (druk CIT-ST).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta (...) oraz gmin (...). Spółka zarządza: 276 przepompowniami ścieków, 17 stacjami uzdatniania wody, 5 oczyszczalniami ścieków, 649,5 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych, 898,7 km sieci i przyłączy wodociągowych.

Tak rozbudowana i skomplikowana technicznie i technologicznie infrastruktura wymaga profesjonalnej i mobilnej kadry. Struktura organizacyjna (...) Sp. z o.o. zbudowana została w oparciu o kompetencje. Działy zarządzające infrastrukturą działają na obszarze wszystkich gmin. Dzięki temu uzyskuje się efekt profesjonalnego i wyszkolonego zespołu. Bazą dla niego jest siedziba Spółki.

Rodzaj prowadzonej działalności wymaga utrzymania służb dyżurnych w zakresie energetyki i automatyki, usuwania awarii kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, systemu zarządzania kryzysowego, przyjmowania zgłoszeń awarii, które ma miejsce w siedzibie Spółki.

Umowy o pracę w Spółce zostały skonstruowane w taki sposób, iż wszyscy zatrudnieni w Spółce pracownicy miejsce wykonywania pracy mają określone jako teren powiatu (...).

Spółka nie posiada zakładu, oddziału położonego na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Siedzibą Spółki jest miasto (...), natomiast działalność prowadzona jest na terenie powiatu (...) (tj. gminy (...). W umowach o pracę wszystkich pracowników Spółki jako miejsce świadczenia pracy wskazano obszar powiatu(...), czyli obszar działalności Spółki w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Jest to podyktowane koniecznością obsługi i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez pracowników na obszarze gmin (...) .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka zobowiązana jest do składania CIT-ST, tj. informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku składania informacji CIT-ST.

Powyższe wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z art. 10 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego, które nakładają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji do urzędów skarbowych zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na umowę o pracę w poszczególnych zakładach ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego na których obszarze są położone.

Spółka nie posiada zakładów ani oddziałów czyli wyodrębnionych i samodzielnych organizacyjnie części Spółki a wszyscy pracownicy ze względu na charakter prowadzonej działalności i częstą mobilnością pracowników jako miejsce wykonywania pracy mają określone powiat(...), czyli obszar prowadzenia działalności przez Spółkę i należy uznać, że praca jest świadczona na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego, w której mieści się siedziba spółki.

W dniu 5 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB3/423-108/14/MK, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2014 r. jest nieprawidłowe. W dniu 24 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 18 lipca 2014 r. ... (doręczonym w dniu 21 lipca 2014 r.). W skardze z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) na ww. interpretację wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 1178/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W wyroku tym sąd wskazał, min.:

Z przepisu art. 10. ust. 3 u.d.j.s.t. tego wprost wynika, że zakładem jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy, natomiast bez znaczenia jest, czy w danym miejscu istnieje zorganizowane biuro podatnika. Z tym poglądem organu należy się zgodzić. Nie przeczy temu brzmienie art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. który jako warunek konieczny do powstania obowiązku składania formularza CIT-ST wymaga posiadanie przez podatnika zakładu (oddziału) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby. W rezultacie powstanie powyższego obowiązku uzależnione jest od stwierdzenia, czy podatnik posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby.

Zgodzić się zatem należy z organem, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samoistnie definiuje pojęcie zakładu (oddziału) dla potrzeb tejże regulacji. W ocenie Sądu nie ma podstaw i potrzeby sięgania, jak chciałaby Skarżąca do przepisów innych ustaw. Wobec treści art. 10 ust. 3 u.d.j.s.t. nie należy interpretować tego pojęcia biorąc pod uwagę pozostałe przepisy prawa, w tym art. 155 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz w art. 5 pkt 4 u.s.d.g. zgodnie z którym oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę, i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Nie sposób w kontekście powyższego uznać za zasadne stanowisko organu co do obowiązku pracodawcy, pomimo określenia w umowie o pracę miejsca jej wykonywania, ustalania miejsca (gminy), w którym najczęściej jest wykonywania praca przez pracownika. Takiego kryterium ustawodawca podatkowy nie przewidział w powołanych regulacjach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1178/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Tymi odrębnymi przepisami, o których mowa w powyższym przepisie jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1693). Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 rozporządzenia, informacja podatnika zawiera:

 1. wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone,
 2. liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
  1. na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
  2. na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Innymi słowy, wzór i terminy składania ww. „informacji podatnika” określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Z przepisu tego wynika, że np. spółka akcyjna albo z o.o. musi składać CIT-ST tylko jeśli ma oddział położony w gminie innej niż siedziba oraz zatrudnia w nim pracowników.

Przepis art. 10 ust. 4 cytowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania do urzędów skarbowych informacji, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) – ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których są położone te zakłady.

Przywołana wyżej ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera własną definicję „zakładu (oddziału)”, którą należy stosować dla potrzeb tej ustawy. W związku z powyższym w przedmiotowym zakresie nie ma podstaw i potrzeby sięgania do przepisów innych ustaw, tj. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Z ww. przepisu art. 10. ust. 3 wprost wynika, że zakładem jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy, natomiast bez znaczenia jest, czy w danym miejscu istnieje zorganizowane biuro podatnika. Nie przeczy temu brzmienie art. 28 ust. 1 ww. ustawy, który jako warunek konieczny do powstania obowiązku składania formularza CIT-ST wymaga posiadanie przez podatnika zakładu (oddziału) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby. W rezultacie powstanie powyższego obowiązku uzależnione jest od stwierdzenia, czy podatnik posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby.

Zatem o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.

Jak wynika z powyższego, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że – dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wyodrębnionym organizacyjnie zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę, i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Z treści art. 10 ust. 1 u.d.j.s.t. wynika, że część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca używa pojęcia "zatrudnienia w zakładzie (oddziale)" jednakże tym zakładem (oddziałem) jest stosownie do art. 10 ust. 3 u.d.j.s.t. miejsce wykonywania pracy pracownika tej osoby prawnej określone w umowie o pracę.

W związku z powyższym nie ma konieczności ustalania czy na obszarze określonej jednostki samorządu terytorialnego istnieje taki wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) osoby prawnej, a dopiero w następstwie tak poczynionych ustaleń wskazanie liczby zatrudnionych w takim oddziale pracowników. Zakładem (oddziałem) podatnika, o którym mowa w art. 28 u.p.d.o.p. i art. 10 u.d.j.s.t. nie jest wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika, będącego osobą prawną, wyposażona w odpowiedni substrat ludzki, zorganizowana na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tej osoby prawnej. Takim zakładem (oddziałem) podatnika może być wyłącznie miejsce wykonywania pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 u.d.j.s.t.

Określenie miejsca wykonywania pracy może być szczegółowe, np. przez wskazanie konkretnego zakładu produkcyjnego, lub bardziej ogólne, np. przez ustalenie, że jest nim siedziba pracodawcy, co w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego oznacza obowiązek podjęcia przez pracownika pracy w każdym zakładzie produkcyjnym znajdującym się w miejscowości będącej siedzibą pracodawcy. Miejscem wykonywania pracy przez pracowników mobilnych jest określony w umowie obszar, na którym wykonują swoje obowiązki. Stopień szczegółowości ustalenia miejsca wykonywania pracy ma więc duże znaczenie dla określenia obowiązków pracownika, przy czym jest oczywiste, że interes pracodawcy przemawia za jego określeniem w sposób jak najszerszy.

Z przepisów u.d.j.s.t. do których odsyła u.p.d.o.p. wynika, że to „miejsce wykonywania pracy” uzgodnione pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, wskazane w umowie o pracę determinuje obowiązek (lub jego brak) składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A. Nie ma przy tym znaczenia, czy tak ustalone miejsce wykonywania pracy ma jakąkolwiek samodzielność (tj. czy jest to odrębny oddział, zakład).

Reasumując w związku z rozliczeniami podatku dochodowego od osób prawnych, podatnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji CIT-ST (informacje o wysokości należnych gminom udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych), przy czym wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest dla rozliczenia tego podatku miejsce świadczenia pracy wyszczególnione przez pracodawcę w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem.

W przypadku określenia w umowie o pracę miejsca jej świadczenia obejmującej obszar powiatu (kilku gmin), nie da się ustalić w związku ze wskazaną definicją ustawodawcy, uprawnionej gminy.

Jak bowiem wynika z powyższego, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wyodrębnionym organizacyjnie zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę, i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Konsekwencją tego jest konieczność raportowania nie tylko klasycznych zakładów (np. filii i oddziałów spółek położonych w różnych miejscowościach), ale także wskazanie w formularzu pracowników świadczących pracę, np. w domu położonym na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż ta, w której znajduje się siedziba spółki. Zatem określenie przez pracodawcę (w umowie o pracę) miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika, przesądza o tym, która gmina, uzyska odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika).

Zatem, jeśli miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy - wówczas nie istnieje obowiązek sporządzania informacji na druku CIT-ST, a z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Zatem, jeśli miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy – wówczas nie istnieje obowiązek sporządzania informacji na druku CIT-ST.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.