ITPB2/4514-38/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

Ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (czyli: gminy, powiaty, województwa). Omawianym przywilejem podatkowym nie są natomiast objęte jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym również biblioteka.
ITPB2/4514-38/15/DSZinterpretacja indywidualna
  1. biblioteki
  2. jednostka samorządu terytorialnego
  3. strona
  4. umowa sprzedaży
  5. zwolnienia przedmiotowe
  6. zwolnienie
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania o którym mowa w art. 8 pkt 4 tej ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania o którym mowa w art. 8 pkt 4 tej ustawy.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest samorządową instytucją kultury (biblioteką) posiadającą osobowość prawną. Bezpośredni nadzór nad Wnioskodawczynią sprawuje Zarząd Województwa, a Jej organizatorem jest Województwo. Wnioskodawczyni wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Wnioskodawczyni działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Statutu. Wnioskodawczyni w roku 2014 oraz obecnie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jako biblioteka publiczna bezpłatnie wypożycza czytelnikom zbiory biblioteczne.

W dniu 29 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zakupiła nieruchomość zabudowaną siedmiokondygnacyjnym murowanym budynkiem oraz udział w wysokości 56043/123853 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej. Nieruchomość została zakupiona na siedzibę Wnioskodawczyni. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży został pobrany podatek z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od kwoty 22.500.000 zł, tj. kwotę 450.000 zł. Pobrana kwota podatku od czynności cywilnoprawnych została opłacona przez Województwo przelewem bankowym na adres kancelarii notarialnej.

Ponadto, Wnioskodawczyni zakupiła w listopadzie 2014 r. od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna sprzedaży starodruki na kwotę 3.800 zł od której odprowadziła podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 76 zł.

W grudniu 2013 r. Wnioskodawczyni kupiła również od osoby fizycznej starodruki na wartość 4.300 zł, od której odprowadziła podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 86 zł.

Wnioskodawczyni nie korzystała ze zwolnień z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w art. 8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie są wymienione jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego czy samorządowe instytucje kultury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień dla jednostek samorządu terytorialnego zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawczyni wskazuje, że w interpretacji indywidualnej znak IPTPB2/436-158/12-4/AK z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz w interpretacji indywidualnej znak IBPBII/1/436-44/08/MCZ z dnia 20 marca 2009 r. stwierdzono, że jeżeli muzeum jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, to jest ono zwolnione z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni zauważa, że w opisanym przypadku posiada taki sam status jak wskazane w ww. interpretacjach muzeum (muzeum również posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury).

Wobec powyższego Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że powinna korzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym wystąpić o zwrot zapłaconego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późń. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży. Podatkowi podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że zwalnia się od podatku jako strony czynności cywilnoprawnych: jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przedstawionym w niniejszej sprawie stanem faktycznym, Wnioskodawczyni jest samorządową instytucją kultury (biblioteką) posiadającą osobowość prawną. Bezpośredni nadzór nad Wnioskodawczynią sprawuje Zarząd Województwa, a Jej organizatorem jest Województwo. Wnioskodawczyni wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Wnioskodawczyni działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Statutu. Wnioskodawczyni w roku 2014 oraz obecnie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jako biblioteka publiczna bezpłatnie wypożycza czytelnikom zbiory biblioteczne.

W dniu 29 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zakupiła nieruchomość zabudowaną siedmiokondygnacyjnym murowanym budynkiem oraz udział w wysokości 56043/123853 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej. Nieruchomość została zakupiona na siedzibę Wnioskodawczyni. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży został pobrany podatek z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od kwoty 22.500.000 zł, tj. kwotę 450.000 zł. Pobrana kwota podatku od czynności cywilnoprawnych została opłacona przez Województwo przelewem bankowym na adres kancelarii notarialnej. Ponadto, Wnioskodawczyni zakupiła w listopadzie 2014 r. od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna sprzedaży starodruki na kwotę 3.800 zł od której odprowadziła podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 76 zł. W grudniu 2013 r. Wnioskodawczyni kupiła również od osoby fizycznej starodruki na wartość 4.300 zł, od której odprowadziła podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 86 zł.

Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. W myśl art. 8 ww. ustawy, biblioteki mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną albo wchodzić w skład innej jednostki (art. 10 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, zaś inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa (art. 164 ust. 1 i 2 Konstytucji).

Podstawowym aktem prawnym ustalającym podział terytorialny państwa jest ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.). Przewiduje ona w art. 1 ust. 2, że jednostki tego podziału stanowią gminy, powiaty i województwa.

Z powyższego wynika w sposób jednoznaczny, że ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (czyli: gminy, powiaty, województwa). Omawianym przywilejem podatkowym nie są natomiast objęte jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W obrocie prawnym działają one bowiem jako odrębne w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego podmioty. Brak jest więc podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej, jaką jest biblioteka, z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego tylko z tego względu, że biblioteki mogą być tworzone przez te osoby prawne.

Mając zatem na uwadze przedstawiony w niniejszej sprawie stan faktyczny oraz treść zacytowanych przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni jako strona czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.