IPTPB3/423-400/12-2/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na PFRON ponoszone przez Wnioskodawcę, które są w całości finansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2012 r. (data wpływu 2 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidulanej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu wydatków na PFRON w całości finansowanych dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu wydatków na PFRON w całości finansowanych dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca –jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod nr , prowadzonego przez samorząd województwa .

Do podstawowych zadań Wnioskodawcy, zgodnie z treścią § 4 ust. 1 Statutu należy:

  1. prowadzenie działalności artystycznej z udziałem twórców i wykonawców, posiadających odpowiednie kwalifikacje, w celu kreowania i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w kraju ze szczególnym uwzględnieniem ... i województwa;
  2. aktywny udział w tworzeniu wizerunku regionu, poprawy jakości życia jego mieszkańców i zwiększeniu spójności społecznej w województwie w oparciu o rozwój kultury;
  3. reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

Działalność Wnioskodawcy finansowana jest niemal w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji (w 2011 r. finansowanie tego rodzaju stanowiło około 90 % wszystkich środków będących w dyspozycji Wnioskodawcy ).

Ze środków finansowych, pochodzących z dotacji Wnioskodawca pokrywa swoje zobowiązania, w tym wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jednocześnie Wnioskodawca nalicza i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu powyższych wpłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na PFRON ponoszone przez Wnioskodawcę, które są w całości finansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki i koszty sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu. Za koszty uzyskania przychodu nie uważa się także wpłat PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

We wskazanym powyżej stanie faktycznym i prawnym wpłaty na PFRON jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Dochód ten, nie jest jednak wolny od podatku dochodowego, gdyż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest przeznaczony na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy, więc nie może on skorzystać ze zwolnień o charakterze podmiotowym.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż wpłaty na konto PFRON nie mają charakteru ,,podatku”, jednakże sam PFRON jest funduszem celowym, a wpłaty dokonywane na jego rzecz mają charakter sankcyjny.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W tej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na PFRON, które w całości są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód wolny od podatku, gdyż korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe stanowisko potwierdzone zostało w interpretacji indywidulanej wydanej w dniu 06 sierpnia 2012 r. przez Izbę Skarbową. W interpretacji tej Izba Skarbowa uznała za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, które jest tożsame ze stanowiskiem Wnioskodawcy w niniejszej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stan faktyczny wniosku wskazuje, iż działalność Wnioskodawcy finansowana jest niemal w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji (w 2011 r. finansowanie tego rodzaju stanowiło około 90 % wszystkich środków będących w dyspozycji Wnioskodawcy).

Ze środków finansowych, pochodzących z dotacji Wnioskodawca pokrywa swoje zobowiązania, w tym wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest, co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, z którego wynika, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.). Następnie wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Przepis powyższy, stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawych nie ma zastosowania w:

  1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach, przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  2. zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z kolei z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 47 wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Mając na uwadze wskazaną regulację art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca wyłączył z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane wymienionymi w niej dochodami (przychodami) – art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, w kontekście powyższego, skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.