IPPB2/4514-598/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy Muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-598/15-2/AFinterpretacja indywidualna
  1. jednostka samorządu terytorialnego
  2. muzeum
  3. nieruchomości
  4. umowa sprzedaży
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
  2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości.

We wniosku przedstawiony następujący stan faktyczny.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez samorząd województwa, który jest organizatorem. Muzeum otrzymuje dotacje od organizatora: podmiotową i celowe na zadania inwestycyjne ze środków finansowanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Muzeum posiada osobowość prawną.

29 października 2015 r. Muzeum nabyło nieruchomość zabudowaną, na której znajduje się między innymi budynek murowany wpisany do rejestru zabytków. Sporządzony został akt notarialny Rep. A.

Powyższa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności statutowej Muzeum.

Na zakup nieruchomości Muzeum otrzymało dotację celową od organizatora w wysokości 1.955.000,00 zł.

Notariusz sporządzający akt notarialny pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 39.000,00 zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy Muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...
  2. Czy od zawartej umowy kupna nieruchomości Muzeum słusznie opłaciło podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39.000,00 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, Muzeum jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie powinno płacić podatku pcc od umowy zakupu nieruchomości.

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392).

Zakupiona nieruchomość, przeznaczona na działalność statutową, kulturalną, jest czynnością z zakresu zadań samorządu województwa mazowieckiego, a Muzeum jest jednostką wykonującą zadanie.

W celu wykonania zadań województwa tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy). Taką jednostka jest Muzeum.

Dlatego też, ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.) w art. 8 pkt 4 zwalnia jednostki samorządu terytorialnego a tym samym jednostki organizacyjne, które powołane są do wykonywania zadań o charakterze wojewódzkim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późń. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży.

Podatkowi podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Muzeum) jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez samorząd województwa mazowieckiego, który jest organizatorem. Muzeum otrzymuje dotacje od organizatora: podmiotową i celowe na zadania inwestycyjne ze środków finansowanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Muzeum posiada osobowość prawną. 29 października 2015 r. Muzeum nabyło nieruchomość zabudowaną, na której znajduje się między innymi budynek murowany wpisany do rejestru zabytków. Sporządzony został akt notarialny. Powyższa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności statutowej Muzeum. Na zakup nieruchomości Muzeum otrzymało dotację celową od organizatora w wysokości 1.955.000,00 zł. Notariusz sporządzający akt notarialny pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 39.000,00 zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku jako strony czynności cywilnoprawnych: jednostki samorządu terytorialnego.

Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) posiada osobowość prawną. Jeżeli województwo jest podatnikiem z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej to na mocy wyżej wskazanego przepisu korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.) muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W świetle powyższych przepisów brak jest podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej jaką jest muzeum z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, tylko z tego względu, że są one utworzone przez te osoby prawne. Muzea jako strony czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnień określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że umowa sprzedaży nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca (Muzeum) jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego nie korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Muzeum, jako nabywca nieruchomości, na podstawie art. 4 pkt 1, zobowiązane było do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.