ILPB4/4510-1-4/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Obowiązek składania informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
ILPB4/4510-1-4/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dane
 2. deklaracja podatkowa
 3. deklaracje
 4. gmina
 5. informacja podatkowa
 6. jednostka samorządu terytorialnego
 7. miejsce pracy
 8. obowiązek płatnika
 9. pracownik
 10. przedstawiciel handlowy
 11. siedziba firmy
 12. sprawozdania
 13. umowa o pracę
 14. zakład
 15. zatrudnianie (zatrudnienie)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Udziały gmin w podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej formularza CIT-ST,
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej formularza CIT-ST/A.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. do Urzędu Skarbowego. wpłynął wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Pismem z 30 grudnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego. – na podstawie art. 170 § 1, art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770 ze zm.) – przekazał niniejszy wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie celem jego załatwienia. Wniosek ten wpłynął do Organu 5 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży oraz dystrybucji maszyn rolniczych, ogrodniczych i komunalnych na rynku w Polsce za pośrednictwem sieci dealerów, którzy oferują i sprzedają te maszyny klientom końcowym. Dealerzy są podmiotami niezależnymi i niepowiązanymi ze Spółką - w szczególności nie są zakładami (oddziałami) Spółki.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Spółka zatrudnia pracowników na stanowiskach (...), którzy wykonują pracę na rzecz Spółki również poza siedzibą Spółki mieszczącą się w A. (dalej: Pracownicy). W umowach z Pracownikami zawarto postanowienie, że miejscem wykonywania przez nich pracy jest konkretna miejscowość, będąca miejscem ich zamieszkania. Niemniej zapis ten nie odzwierciedla faktycznego miejsca wykonywania przez nich pracy. W praktyce bowiem Pracownicy mają określony i przypisany im na wyłączność teren działania obejmujący ustalony obszar kraju, który może obejmować kilka gmin, powiatów lub województw, lecz który nie musi pokrywać się z granicami administracyjnymi tych jednostek samorządu terytorialnego.

Spółka ma możliwość wskazania obszaru pracy Pracownika, ale nie jest w stanie wskazać, na terenie której jednostki samorządu terytorialnego na tym obszarze Pracownik wykonuje swoją pracę najczęściej. W praktyce bowiem jednego dnia Pracownik może przebywać/przejeżdżać przez szereg gmin i powiatów, a nawet przekraczać granice województw. Jednocześnie może zdarzyć się, że w danym okresie Pracownik nie będzie w ogóle wykonywał pracy na terenie miejscowości stanowiącej miejsce jego zamieszkania.

Spółka nie posiada żadnych zakładów (oddziałów), tj. wyodrębnionych organizacyjnie części jej struktury, w których może znaleźć zatrudnienie określona liczba pracowników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka ma obowiązek składania informacji CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • skoro nie posiada on wyodrębnionej organizacyjnie części struktury, wyposażonej w odpowiedni substrat ludzki, zorganizowanej na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych, gdzie znaleźć zatrudnienie mogłaby określona liczba pracowników, to nie można uznać, że Spółka posiada zakład (oddział), o którym mowa w art. 28b ust. 1 ustawy o CIT - a tym samym - na Spółce nie ciąży obowiązek składania informacji CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A;
 • nawet gdyby uznać, że zakładem (oddziałem) może być określone w umowie o pracę z Pracownikiem miejsce świadczenia pracy, to na Spółce również nie ciąży obowiązek składania informacji CIT-ST (wraz z załącznikiem CIT-ST/A), bowiem w praktyce Pracownicy wykonują swoją pracę na terenie kilku różnych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym Spółka nie ma obiektywnej możliwości określenia, gdzie dany Pracownik najczęściej wykonuje swoją pracę.

Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

Ramy prawne.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy posiadający zakłady (oddział) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle powyższego art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, jako warunek konieczny do powstania obowiązku składania informacji CIT-ST (wraz z załącznikiem CIT-ST/A), wymaga posiadania przez podatnika zakładu (oddziału) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa dla jego siedziby. W rezultacie jeżeli brak jest takiego zakładu (oddziału), to automatycznie podatnik nie ma obowiązku składania formularza CIT-ST i załącznika CIT-ST/A. Ustawa o CIT nie zawiera przy tym definicji pojęcia zakładu (oddziału).

Jednocześnie art. 28 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że podatnicy składają stosowne informacje sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. Zdaniem Spółki takimi odrębnymi przepisami są:

 • ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1115, ze zm.; dalej: ustawa o dochodach JST) oraz
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1693; dalej: Rozporządzenie).

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach JST, jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalne do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a tego artykułu.

Tym samym art. 10 ust. 1 ustawy o JST określa, iż warunkiem niezbędnym do powstania obowiązku złożenia informacji CIT-ST jest:

 • posiadanie zakładu (oddziału) na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby oraz
 • zatrudnienie w tym zakładzie (oddziale) osób na podstawie umowy o pracę.

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach JST, zakładem (oddziałem) w rozumieniu tej ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Przepis definiujący zakład (oddział) nie może być jednak interpretowany i stosowany z pominięciem pozostałych regulacji w zakresie składania informacji CIT-ST jakie zostały zawarte w ustawie o CIT, ustawie o dochodach JST oraz rozporządzeniu.

Ad. 1) Brak posiadania przez Spółkę zakładu (oddziału) jako przesłanka wyłączająca stosowanie art. 28 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Spółki, skoro ustawodawca używa pojęcia „zatrudnienia w zakładzie (oddziale)”, to należy przyjąć, że tym zakładem (oddziałem) powinna być wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika będącego osobą prawną, wyposażona w odpowiedni substrat ludzki, zorganizowana na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tej osoby prawnej, w którym może znaleźć zatrudnienie określona liczba pracowników.

Takim zakładem (oddziałem) podatnika nie może być wyłącznie miejsce wykonywania pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach JST. Trudno bowiem uznać za część struktury osoby prawnej miejsce wykonywania pracy przez pracownika, określone w umowie o pracę. Tym bardziej nie do przyjęcia jest założenie, iż zakładem (oddziałem) osoby prawnej może być osoba fizyczna, będąca pracownikiem podatnika. Taka interpretacja byłaby bowiem rażąco niespójna z całym systemem prawnym, w którym osadzone są analizowane przepisy. Przyjęcie takiego założenia prowadziłoby m.in do trudno akceptowalnego wniosku, że pracownik może zostać zatrudniony nie w zakładzie, lecz „w umowie o pracę” albo że jedną umową można związać taki stosunek z kilkoma pracownikami.

Wprawdzie art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach JST posługuje się pojęciem „miejsca wykonywania pracy określonego w umowie o pracę” w celu zdefiniowania zakładu (oddziału), jednakże - jak podkreślono powyżej - w celu ustalenia właściwej treści zawartej w art. 28 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 10 ustawy o dochodach JST, przepisy te należy odczytywać łącznie.

Przepis art. 10 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach JST zawiera bowiem definicję lokalizacji zakładu (oddziału) spójną z rozumieniem miejsca wykonywania pracy w świetle przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.; dalej: KP). Określenie miejsca wykonywania pracy jest obligatoryjnym elementem każdej umowy o pracę, o czym przesądza art. 29 § 1 pkt 2 KP. Jednocześnie w tym kontekście należy zauważyć, że obowiązujące przepisy KP pozwalają na określenie miejsca wykonywania pracy posługując się szerszym zakresem terytorialnym niż określona miejscowość. W szczególności miejscem wykonywania pracy może być powiat, województwo lub kilka województw lub też nawet terytorium całego kraju. Tym samym zrównanie miejsca wykonywania pracy z pojęciem zakładu powodowałoby, że dany podmiot posiadałby np. zakład zlokalizowany na terytorium całego kraju.

Ponadto na pojmowanie zakładu (oddziału) jako wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo części struktury osoby prawnej wskazuje treść art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach JST. Przepis ten stanowi, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Brzmienie tego przepisu wskazuje wprost, iż podatnik w pierwszej kolejności musi podać wykaz zakładów (oddziałów), a dopiero następnie liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach). Przyjęcie, że zakładem (oddziałem) jest miejsce wykonywania pracy niweczyłoby w istocie sens wskazanej wyżej regulacji. Skoro bowiem już miejsce wykonywania pracy jest zakładem (oddziałem), podawanie zarówno wykazu oddziałów, jak i liczby pracowników świadczących pracę w poszczególnych oddziałach nie miałoby żadnego sensu i uzasadnienia.

Zdaniem Spółki za pojmowaniem zakładu (oddziału) jako wyodrębnionej i samodzielnej organizacyjnie części podatnika wskazują również przepisy rozporządzenia. Stosownie bowiem do § 4 Rozporządzenia informacja przekazywana przez podatnika powinna zawierać m.in.

 • wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
 • liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu: (a) na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek; (b) na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Natomiast w myśl § 5 Rozporządzenia liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.

W konsekwencji także z treści powołanych przepisów Rozporządzenia wynika, że w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) podatnika, a w dalszej dopiero ustalenie liczby pracujących w nich pracowników podatnika. Ponadto § 5 Rozporządzenia określa bezpośrednio, że w danym zakładzie zatrudniona może być więcej niż jedna osoba. Z drugiej strony KP wskazuje, że jedna umowa o pracę może stanowić podstawę zawiązania stosunku pracy tylko z jednym pracownikiem.

Stanowisko Spółki potwierdza również zakres informacji, jakie podatnik powinien podać składając informacje CIT-ST oraz załącznik CIT-ST/A. Podatnik zobowiązany jest bowiem do wskazania m.in.:

 • numeru NIP/REGON zakładu (oddziału);
 • danych identyfikacyjnych zakładu (nazwę, datę rozpoczęcia działalności przez zakład);
 • dokładnego określenia gminy (wraz z kodem gminy), na obszarze której znajduje się zakład (oddział).

Przyjmując, iż zakładem (oddziałem) może być konkretny pracownik to informacja CIT-ST oraz załącznik CIT-ST/A powinny przewidywać możliwość podania numeru PESEL (tj. numeru identyfikującego podatników nie prowadzących działalności gospodarczej). Ponadto nieprawidłowym byłoby określenia zakładu (oddziału) za pomocą nazwy (a nie imieniem i nazwiskiem). Jednocześnie trudno w odniesieniu do pracowników będących osobami fizycznymi podać datę rozpoczęcia przez nich działalności (informacje CIT-ST oraz CIT-ST/A powinny posługiwać się ewentualnie datą zawiązania stosunku pracy).

Podsumowując Spółka nie ma obowiązku składania informacji CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A z uwagi na to, że nie posiada zakładu (oddziału) rozumianego jako wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika, będącego osobą prawną, wyposażoną w odpowiedni substrat ludzki, w której zatrudnienie mogliby znaleźć pracownicy.

Jednocześnie należy wskazać, że zaprezentowane powyżej stanowisko zostało potwierdzone rzez WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 29 czerwca 2011 r. (sygn. III SA/Wa 3313/10), gdzie wskazano, iż „w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że Sąd nie podzielił dokonanej przez Ministra Finansów interpretacji art. 28 ust. 1 updop w związku z art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach j.s.t. sprowadzającej się do uznania, że osoba fizyczna, będąca pracownikiem podatnika (spółki) stanowi zakład (oddział) tej spółki. Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę (...) uznał, że zakładem (oddziałem) podatnika, o którym mowa w art. 28 updop i art. 10 ustawy o dochodach j.s.t. jest wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika, będącego osobą prawną, wyposażona w odpowiedni substrat ludzki, zorganizowana na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tej osoby prawnej. Takim zakładem (oddziałem) podatnika nie może być wyłącznie miejsce pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., ponieważ trudno jest uznać za część struktury osoby prawnej wyłącznie miejsce wykonywania pracy pracownika (pracowników) tej osoby prawnej określone w umowie o pracę. Tym bardziej nie do przyjęcia jest założenie, iż zakładem (oddziałem) osoby prawnej może być osoba fizyczna, będąca pracownikiem podatnika. Przyjęcie takiej interpretacji zarówno na gruncie logiki prawnej, jak też spójności z całym systemem prawnym, w którym osadzone są analizowane przepisy nie może zostać zaakceptowane”.

Ad. 2) Brak obiektywnej możliwości określenia miejsca, gdzie Pracownik najczęściej wykonuje pracę jako przesłanka wyłączająca stosowanie art. 28 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Spółki nawet gdyby uznać, że zakładem (oddziałem) może być określone w umowie o pracę Pracownikiem miejsce świadczenia pracy, to na Spółce również nie będzie ciążył obowiązek składania informacji CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A.

Spółka pragnie wskazać, że Pracownicy wykonują pracę na jej rzecz faktycznie na terenie więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce takie osoby w ciągu miesiąca wykonują swoje obowiązki służbowe na terenie od kilku do kilkunastu różnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie Spółka nie ma obiektywnej możliwości określenia, gdzie (na terenie której jednostki samorządu terytorialnego) dany Pracownik najczęściej wykonuje swoją pracę.

Z drugiej strony wskazanie w umowie z tymi osobami miejsca wykonywania pracy jako miejsca ich zamieszkania ma wyłącznie formalny charakter. Jest to bowiem miejsce gdzie Pracownicy - co do zasady - rozpoczynają każdego dnia pracę, ale nie miejsce, gdzie faktycznie taką pracę wykonują najczęściej. Tym samym w takiej sytuacji Spółka powinna przyjmować, że Pracownicy wykonują swoją pracę na terytorium gminy, gdzie mieści się siedziba Spółki, tj. w A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku składania informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej formularza CIT-ST,
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej formularza CIT-ST/A.

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1115 ze zm.): jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

Cytowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zakładu (oddziału). Taką definicję znajdziemy natomiast w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakładem (oddziałem) jest – w rozumieniu art. 10 ust. 3 tej ustawy – określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika, przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez tego pracodawcę.

Podobnie – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1693) – fakt zatrudnienia pracownika w zakładzie (oddziale) ustala się biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy, wynikające z umowy o pracę.

Również ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (przepis art. 10 ust. 4) nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Wzór i terminy składania ww. informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) określa powołane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia: informacja podatnika zawiera:

 1. wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
 2. liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
  1. na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek – dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
  2. na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym – dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

W myśl § 5 rozporządzenia: liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.

Obowiązującymi w niniejszym zakresie są deklaracje:

 • CIT-ST – „Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” oraz
 • CIT-ST/A – „Informacja o zakładach (oddziałach)”, składana jako załącznik do formularza CIT-ST.

Zatem o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST - decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.

Jak wynika z powyższego stwierdzenia, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że - dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę, z konkretnym pracownikiem, miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Odnośnie miejsca położenia zakładu (oddziału) – w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, np. gdy w umowie o pracę wskazany jest obszar dwóch województw – rozstrzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę.

Dopiero jeżeli konkretne wskazanie miejsca pracy nie jest możliwe, pracownicy powinni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba pracodawcy. Zatem, jeśli miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy – wówczas nie istnieje obowiązek sporządzania informacji CIT-ST.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca z uwagi na charakter prowadzonej działalności zatrudnia pracowników (dalej: Pracownicy), którzy wykonują pracę na rzecz Spółki również poza jej siedzibą. W umowach o pracę z Pracownikami zawarto postanowienie, że miejscem wykonywania przez nich pracy jest konkretna miejscowość, będąca miejscem ich zamieszkania. W praktyce jednak Pracownicy mają określony i przypisany im na wyłączność teren działania obejmujący ustalony obszar kraju, który może obejmować kilka gmin, powiatów lub województw, lecz który nie musi pokrywać się z granicami administracyjnymi tych jednostek samorządu terytorialnego. Spółka nie posiada żadnych zakładów (oddziałów).

W oparciu o przywołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że w przedstawionym opisie sprawy określone jako miejsce wykonywania pracy w umowach o pracę zawieranych z Pracownikami miejsce zamieszkania, oznaczają posiadanie przez Spółkę w tych miejscach zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to równoznaczne z występującym po stronie Spółki obowiązkiem sporządzania informacji CIT-ST.

W odniesieniu natomiast do zasadności składania formularza CIT-ST/A - gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem - nie powstaje po stronie Spółki obowiązek składania tego formularza. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów.

Wynika to m.in. z konstrukcji formularza informacji CIT-ST/A, w którym należy podać:

 • datę rozpoczęcia działalności, a nie zatrudnienia pracownika;
 • adres zakładu, zawierający m.in. nazwę ulicy, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy;
 • nazwę pełną i skróconą oddziału, co w wypadku określenia miejsca pracy, jako obszaru danego województwa, nie jest możliwe.

Określenie miejsca pracy, jako dany obszar (w niniejszej sprawie: obszar innej jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa dla siedziby Wnioskodawcy) nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem ani jego zorganizowaną częścią, to znaczy nie jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Również działalność prowadzona na tym obszarze nie spełnia wymogów definicji oddziału wynikającej z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z której wynika, że „oddział” to wyodrębniona organizacyjnie i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Zatem należy wskazać, że formularz CIT-ST/A dotyczy tylko wyodrębnionych organizacyjnie zakładów i oddziałów.

Mając na uwadze powyższe uwagi należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie – ze względu na fakt, że Spółka nie posiada żadnych wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) - nie powstaje obowiązek wykazania tych miejsc zamieszkania na formularzu CIT-ST/A.

Reasumując - Spółka, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę Pracowników, których miejscem wykonywania pracy określonym w tych umowach jest miejsce zamieszkania, jest/będzie zobowiązana do ich wykazania w informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-ST. Natomiast w związku z faktem, że Spółka nie posiada żadnych wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów), po jej stronie nie powstał/nie powstanie obowiązek składania formularza CIT-ST/A.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.