ILPB4/423-282/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji CIT-ST.
ILPB4/423-282/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. dane
 2. deklaracja podatkowa
 3. deklaracje
 4. gmina
 5. informacja dla podatnika
 6. informacja podatkowa
 7. jednostka samorządu terytorialnego
 8. kontrahenci
 9. miejsce pracy
 10. obowiązek płatnika
 11. pracownik
 12. siedziba firmy
 13. sprawozdania
 14. spółka kapitałowa
 15. umowa o pracę
 16. wykonywanie pracy
 17. zakład
 18. zatrudnianie (zatrudnienie)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Udziały gmin w podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji CIT-ST – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji CIT-ST.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

S.A. (zwana w dalszej części wniosku Spółką) z siedzibą w A jest spółką prawa handlowego podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą generalnie w dwóch miejscach położonych na terenie dwóch gmin: A oraz B. W miejscowościach tych posiada własne budynki, w których pracują zatrudnieni na podstawie umów o pracę pracownicy. Poszczególni pracownicy w umowach o pracę, jako miejsce wykonywania pracy mają wskazany adres budynku, w którym faktycznie świadczą pracę.

Spółka uznała, iż z uwagi na fakt wyodrębnienia organizacyjnego, oba miejsca prowadzenia działalności (A oraz B) stanowią dla potrzeb realizacji postanowień art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z poźn. zm.) zakłady (oddziały) w związku z tym jest zobowiązana do składania do Urzędu Skarbowego informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A.

Prezentując stan faktyczny należy wskazać również, że powyższe oddziały stanowią zarówno majątkowo, jak i osobowo wyodrębnione miejsca prowadzenia działalności (zgłoszone w Urzędzie Skarbowym formularzem NIP-2), nie stanowią natomiast oddziałów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponad powyższe Spółka w 2013 r. zawarła z Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską umowę o świadczenie usług pomocniczych dla Punktu Informacyjnego Regionalnego Przedstawicielstwa znajdującego się w C. W celu realizacji zawartej umowy Spółka zatrudnia obecnie na podstawie umów o pracę dwie osoby, dla których w umowach o pracę, jako miejsce wykonywania pracy wskazany jest adres: (...). Dla realizacji powyższej umowy Spółka nie posiada własnej infrastruktury majątkowej, jej realizacja odbywa się na terenie miasta C oraz w Punkcie Informacyjnym Przedstawicielstwa.

Spółka sporządza informację CIT-ST w formie elektronicznej, korzystając z deklaracji znajdującej się na stronie: http://www.mf.gov.pl/documentsf/766655/1481810/CIT-ST(7)_v1-2E.pdf.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sporządzając informację CIT-ST Spółka powinna pracowników zatrudnionych we W, realizujących umowę opisaną w stanie faktycznym, wykazywać w części E. w wierszu, w którym Spółka wykazuje pracowników zatrudnionych w swojej siedzibie, czy wykazywać ich w osobnym wierszu (wpisując w kolumnie c Nazwa gminy, natomiast w kolumnie e Nazwa zakładu (oddziału): np. C – ze względu na brak takiej nazwy, a jednocześnie niemożność pozostawienia tej kolumny pustej)...

Zdaniem Wnioskodawcy sporządzając informację CIT-ST powinna ona pracowników zatrudnionych we W, realizujących umowę opisaną w stanie faktycznym, wykazywać w części E. w wierszu, w którym Spółka wykazuje pracowników zatrudnionych w swojej siedzibie.

Uzasadnienie.

Art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wzory informacji CIT-ST i załącznika do niej CITST/A zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1693).

Z kolei art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) (dalej: ustawa o dochodach) nakazuje, aby część dochodów z tytułu udziału we wpływach z PDOP była przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się zakład (oddział) podatnika PDOP. Wartość tę oblicza się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Z przepisu tego wynika. ze Spółka musi składać CIT-ST wtedy, gdy posiada zakład (oddział) położony w gminie innej niż siedziba oraz zatrudnia w nim pracowników.

Zwrot „zatrudnionych w zakładzie (oddziale)” wskazuje, że tym zakładem (oddziałem) powinna być wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika będącego osobą prawną, w którym mogą znaleźć zatrudnienie pracownicy. Z art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach wynika, że posiadanie przez podatnika PDOP zakładu (oddziału) położonego na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż właściwa dla jego siedziby, jest przesłanką konieczną do przekazywania części dochodu z tytułu udziału we wpływach z PDOP do budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wprawdzie art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach mówi, że zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, ale zdaniem Spółki przepisu tego nie można interpretować i stosować w oderwaniu od pozostałych regulacji dotyczących zasad składania informacji CIT-ST, czyli w oderwaniu od art. 10 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o dochodach. Doprecyzowanie w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach pojęcia zakładu (oddziału), jako odpowiedniej lokalizacji jest uzasadnione koniecznością ustalenia nie tylko lokalizacji tego oddziału, ale także liczby zatrudnionych w nim pracowników. Na podstawie bowiem liczby pracowników zakładu (oddziału) obliczana jest część dochodu z tytułu udziału we wpływach z PDOP, która jest przekazywana do budżetu odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w brzmieniu art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach. Zgodnie z nim podatnicy PDOP są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Ustawodawca wymaga więc od podatnika najpierw podania wykazu zakładów (oddziałów), a następnie dopiero liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach). Przyjęcie, wyłącznie na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach, ze zakładem (oddziałem) jest miejsce wykonywania pracy powodowałoby odmienną interpretację niż wynika z analizy art. 10 ust. 4 tej ustawy.

Zdaniem Spółki powyższe przepisy należy więc odczytywać łącznie. Przy interpretacji, że skoro miejsce wykonywania pracy jest zakładem (oddziałem), podawanie zarówno wykazu oddziałów, jak i liczby pracowników świadczących pracę w poszczególnych oddziałach nie miałoby uzasadnienia. Art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach byłby więc zbędny.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w wyroku WSA w Warszawie z 29 czerwca 2011 r. (III SA/Wa 3313/10).

Ponadto sama konstrukcja deklaracji CIT-ST, w której wymagane jest podanie w części E w kolumnie Nazwy zakładu (oddziału) (e-deklaracja bez wypełnienia tej kolumny wykazuje błędy) wskazuje, że jednak oddział taki powinien być wyodrębniony nie tylko osobowo, ale także przestrzennie, majątkowo (tak jak w przypadku Spółki, która jednocześnie posiada budynki i zatrudnia pracowników na terenie dwóch gmin: A oraz B – więc obowiązana jest do składania informacji CIT-ST). Natomiast pracowników zatrudnionych w C wykazuje jako zatrudnionych w siedzibie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1115 ze zm.): jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

Cytowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zakładu (oddziału). Taką definicję znajdziemy natomiast w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakładem (oddziałem) jest – w rozumieniu art. 10 ust. 3 tej ustawy– określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika, przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez tego pracodawcę.

Podobnie – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1693) – fakt zatrudnienia pracownika w zakładzie (oddziale) ustala się biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy, wynikające z umowy o pracę.

Również ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (przepis art. 10 ust. 4) nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Wzór i terminy składania ww. informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) określa powołane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia: informacja podatnika zawiera:

 1. wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
 2. liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
  1. na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek – dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
  2. na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym – dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

W myśl § 5 rozporządzenia: liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.

Zatem dla ustalenia liczby osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale) podatnika podstawowe znaczenie ma miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę.

Co do zasady określenie przez pracodawcę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika jest więc jedynym kryterium przesądzającym o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika). Jedynie w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, rozstrzygające jest w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę. Jeżeli wskazanie takiego miejsca nie jest możliwe, pracownicy winni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba jednostki.

Z powyższych wskazań wynika, że o konieczności składania informacji CIT-ST decydujące znaczenie ma miejsce świadczenia pracy pracownika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2013 r. zawarła z Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską umowę o świadczenie usług pomocniczych dla Punktu Informacyjnego Regionalnego Przedstawicielstwa. W celu realizacji zawartej umowy Spółka zatrudnia obecnie na podstawie umów o pracę dwie osoby, dla których w umowach o pracę, jako miejsce wykonywania pracy wskazany jest adres: (...). Dla realizacji powyższej umowy Spółka nie posiada własnej infrastruktury majątkowej, jej realizacja odbywa się na terenie miasta C oraz w Punkcie Informacyjnym Przedstawicielstwa.

Zatem skoro miejsce pracy pracowników Punktu Informacyjnego Regionalnego Przedstawicielstwa, określone na podstawie umów o pracę, zostało wskazane C, to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy przekazać do jednostek samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina) właściwych dla C.

Reasumując – sporządzając informację CIT-ST Spółka powinna miejsce wykonywania pracy przez pracowników zatrudnionych w C oraz ich liczbę – realizujących umowę opisaną w stanie faktycznym – wykazać w części E druku CIT-ST jako zakład (oddział) Spółki w C (tj. jako odrębną pozycję).

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.