ILPB2/4514-1-36/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego.
ILPB2/4514-1-36/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. jednostka samorządu terytorialnego
  2. spółka kapitałowa
  3. udziałowiec
  4. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasto X. Spółka została zawiązana aktem notarialnym Rep. A. nr (...) z (...) 2014 r. W chwili powstania kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.000.000 PLN.

Przy sporządzaniu umowy Spółki Notariusz, przed którym dokonywano tej czynności prawnej, nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych, powołując się na treść art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: PCC)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka przy zawarciu umowy mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 4 PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 lit. k) PCC podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, jakimi są umowy spółki. W świetle art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie spółki i jej zmianie ciąży na samej spółce, a na wspólnikach tylko w przypadku spółki cywilnej. W przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, to notariusze są płatnikami podatku od tych czynności.

Ustawa o PCC zawiera katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z obowiązku zapłaty podatku, wśród nich zwolnienie zawarte w art. 8 pkt 4 PCC, w którym wskazano, że zwalnia się od opodatkowania czynności cywilnoprawne, jeśli ich stroną są jednostki samorządu terytorialnego. Podczas zawierania umowy spółki, Notariusz nie pobrała podatku od czynności prawnej, powołując się właśnie na treść art. 8 pkt 4 PCC.

Spółka pomimo stu procent udziałów Gminy Miasto X., nie jest jednostką samorządu terytorialnego. Spółka z o.o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jest odrębną osobą prawną i nie może być ona utożsamiana z jednostką samorządu terytorialnego. Nie mogła więc skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 8 pkt 4 PCC.

Zgodnie z przepisami PCC notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 PCC). Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku (art. 10 ust. 3 PCC). Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2013 r. nr IPPB2/436 -600/12-2/AF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał: jeśli umowa spółki lub jej zmiana ma formę aktu notarialnego, za pobranie i wpłacenie kwoty podatku odpowiada notariusz.

W ocenie Spółki, nie zaistniały więc podstawy, by przy zawieraniu umowy spółki, Notariusz skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 4 PCC. W konsekwencji płatnik powinien pobrać i odprowadzić podatek do właściwego dla Spółki organu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.