IBPBI/2/423-743/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z opłacaniem składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora - jednostki samorządu terytorialnego, koszty te mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, powołaną zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 406) oraz statutu nadanego przez Organizatora.

Wnioskodawca prowadzi działalność zgodną z polityką Gminy Miejskiej w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta. Dodatkowo, zgodnie ze statutem, Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z promocją wizerunkową Gminy Miejskiej, w szczególności poprzez promocję dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta. Wnioskodawca realizuje zadania m.in. poprzez organizację własnych przedsięwzięć artystycznych a także nadzór i koordynację innych, powierzonych doraźnie zadań o charakterze kulturalnym oraz tworzenie i prowadzenie punktów Sieci Informacji Miejskiej. Ponadto, zgodnie z decyzją Organizatora, Wnioskodawca jest wskazany jako przyszły dzierżawca nowo powstającego Centrum Kongresowego, w którym będzie prowadzona działalność związana z organizacją konferencji, seminariów i przedsięwzięć kulturalnych zgodnych z polityką Gminy Miejskiej.

Działalność statutowa realizowana jest na rzecz Gminy Miejskiej nieodpłatnie, a celem Wnioskodawcy nie jest osiąganie zysku. Swoje zadania realizuje on poprzez:

1.organizację:

 1. imprez i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 2. cyklicznych imprez miejskich, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych,
 3. krajowych i międzynarodowych imprez festiwalowych,

2.podejmowanie działań w zakresie promocji wizerunkowej Gminy Miejskiej w szczególności poprzez:

 1. realizację kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą w szczególności poprzez promocję lokalną, ogólnopolską i międzynarodową, dziedzictwa i dorobku kulturalnego Gminy,
 2. tworzenie, prowadzenie i zarządzanie siecią informacji miejskiej,
 3. nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych,
 4. prowadzenie działalności kulturalno-informacyjnej w innych formach niewskazanych powyżej,

3.prowadzenie w zakresie zadań statutowych, działalności informacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez zarządzanie i obsługę stron internetowych,

4.prowadzenie w zakresie zadań statutowych, działalności medialnej i wydawniczej, w szczególności poprzez:

 1. wydawanie czasopisma o tematyce kulturalno-turystycznej,
 2. prowadzenie portali internetowych o tematyce kulturalno-turystycznej,

5.produkcję i opracowywanie, w zakresie zadań statutowych, filmów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów reklamowych, w szczególności poprzez produkcję, koprodukcję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

6.prowadzenie działalności dodatkowej w stosunku do działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz informacyjnej, w szczególności poprzez organizację imprez na zlecenie zewnętrznych podmiotów.

Na prowadzenie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań z zakresu kultury, zgodnie z art. 12 oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Wnioskodawca otrzymuje dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Na sfinansowanie części kosztów działalności Wnioskodawca otrzymuje także dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa, itp. oraz pozyskuje dofinansowanie ze środków pochodzących ze źródeł pomocowych UE. Przychody pozyskane m.in. ze sprzedaży usług reklamowych, biletów wstępu na imprezy własne, towarów handlowych, czy imprez organizowanych na zlecenie innych podmiotów są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

Podstawą gospodarki finansowej Wnioskodawcy jest dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora - Gminy Miejskiej, która stanowi ok 80% ogółu przychodów uzyskiwanych w całym roku. Dotacja pokrywa koszty działalności statutowej Wnioskodawcy, w tym również składek na rzecz organizacji krajowych i zagranicznych, do których przynależność nie jest obowiązkowa.

Wnioskodawca, w związku z profilem prowadzonej działalności statutowej jest m.in. członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji:

 1. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych,
 2. AFCI - Association of Film Commissioners International (Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych),
 3. EUFCN - European Film Commissions Network (Sieć Europejskich Komisji Filmowych),
 4. Cine Regio - European network of regional film funds (Stowarzyszenie regionalnych funduszy filmowych w Europie),
 5. AIPC - Excellence in Convention Centre Management (Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Kongresowych),
 6. MPI - Meeting Professionals International,
 7. Stowarzyszenie „...”,
 8. ... Organizacja Turystyczna.

Z tytułu przynależności do w/w organizacji, w ramach działalności statutowej, opłacane są składki członkowskie zgodnie z wymogami narzuconymi przez uregulowania obowiązujące w danej organizacji/stowarzyszeniu. Do wydatków dokonywanych na opłacenie składek w chwili obecnej Wnioskodawca stosuje wyłączenie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uznaje składki jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu a w konsekwencji odprowadza z tego tytułu podatek dochodowy od osób prawnych.

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca korzysta z przysługującego zwolnienia z opodatkowania uzyskanych dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opłacaniem składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora - jednostki samorządu terytorialnego, koszty te mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki pokrywane z dotacji podmiotowej otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), natomiast dochód pozyskany z tytułu dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest wolny od podatku.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa; nie mniej jednak z uwagi na okoliczność finansowania ich z wskazanej powyżej dotacji podmiotowej, również powinny korzystać ze zwolnienia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który sankcjonuje zwolnienie od podatku dla dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W kontekście powyższego uznać należy, że skoro składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi sfinansowana w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zostały opłacone ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest, co do zasady, dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „updop”). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 updop).

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 37 updop, z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 1. składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
 2. (uchylona),
 3. składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Następnie wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Przepis powyższy, stosownie do art. 17 ust. 1c updop, nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z kolei z art. 17 ust. 1b updop wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 47 updop wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Mając na uwadze wskazaną regulację art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, ustawodawca wyłączył z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane wymienionymi w niej dochodami (przychodami) – por. art. 16 ust. 1 pkt 58 updop.

W świetle powyższego, jeżeli składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których przynależność nie jest obowiązkowa będą sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatki te będą dokonane ze środków wolnych od podatku.

Tym samym, skoro dochód pochodzący z dotacji wydatkowany na ww. składki korzysta ze zwolnienia na podstawie cytowanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, to bezzasadne jest analizowanie, czy spełnione są przesłanki do zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.