IBPBI/2/423-1306/14/PC | Interpretacja indywidualna

Czy wartość nieodpłatnie otrzymanej przez ZGK od Gminy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1306/14/PCinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. jednostka samorządu terytorialnego
 3. przekazanie
 4. środek trwały
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (który wpłynął do tut. BKIP 22 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład Gospodarki Komunalnej (zwany dalej „ZGK”) jest zakładem budżetowym, który zgodnie ze swoim statutem realizuje zadania gminy, m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, wybudowana zarówno ze środków Gminy, jak i nieodpłatnie przejęta przez Gminę od osób fizycznych, jest przekazywana do ZGK na mocy protokołów przekazania w nieodpłatne użytkowanie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wartość nieodpłatnie otrzymanej przez ZGK od Gminy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)

Zdaniem ZGK, w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem wartość nieodpłatnie przejętej przez ZGK od Gminy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie stanowi dla ZGK przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Z regulacji tej wynika, że – co do zasady – wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód podatnika, który takie świadczenie otrzymuje. Wyjątek od tej zasady stanowi nieodpłatnie otrzymane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych świadczenie, które kumulatywnie spełnienia trzy przesłanki:

 1. zostało otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dotyczy otrzymania środków trwałych w nieodpłatny zarząd lub używanie,
 3. świadczeniobiorcą jest samorządowy zakład budżetowy lub spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że wskazane przesłanki zostały w niniejszej sprawie spełnione. I tak:

 1. świadczenie zostało otrzymane od Gminy,
 2. jego przedmiotem jest przekazanie w nieodpłatne używanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, stanowiącej środki trwałe,
 3. świadczeniobiorcą jest zakład budżetowy (tj. Wnioskodawca).

Reasumując, oddanie przez Gminę składników majątku trwałego (środków trwałych) w nieodpłatne używanie, nie generuje po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań wymienionych we wniosku jako drugie i trzecie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.