IBPB-2-1/4514-567/15/MD | Interpretacja indywidualna

Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) musi być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym do zwolnienia z opodatkowania jest jedynie jednostka samorządu terytorialnego, to nie można domniemywać, że chodzi tutaj również o podmioty, które są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego.
IBPB-2-1/4514-567/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. jednostka samorządu terytorialnego
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. umowa sprzedaży
  4. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Orkiestra w E. jest samorządową artystyczną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora Gminę E. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT.

Celem statutowym Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Źródłem finansowania działalności są dotacje podmiotowe i celowe oraz przychody własne.

Orkiestra w 2015 roku realizuje projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów. Środki finansowe w 100% pochodzą z otrzymanych dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy E. Zakup instrumentów ma na celu stworzyć optymalne warunki do prowadzenia działalności statutowej a tym samym poprawić warunki funkcjonowania orkiestry. Orkiestra zawarła umowę kupna-sprzedaży z osobą fizyczną, na podstawie której zakupiła instrument. Od zawartej umowy Orkiestra nie zapłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, opierając się na art. 8 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych (winno być art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), mając również na uwadze interpretację indywidualną znak IPTPB2/436-158/12-4/AK z 10 stycznia 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Orkiestra jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego jest zwolniona z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, Orkiestra jest zwolniona z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

Art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że zwalnia się od podatku jako strony czynności cywilnoprawnych: jednostki samorządu terytorialnego.

Z powołanego powyżej przepisu jednoznacznie zatem wynika, iż wskazanym zwolnieniem objęte są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) musi być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym do zwolnienia z opodatkowania jest jedynie jednostka samorządu terytorialnego, to nie można domniemywać, że chodzi tutaj również o podmioty, które są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego. Gdyby wolą ustawodawcy było, że prawo do zwolnienia określone tymże przepisem przysługuje również jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to niechybnie takie uregulowanie zawarłby w analizowanym przepisie.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Orkiestra w E. jest samorządową artystyczną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora Gminę E. Celem statutowym Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Źródłem finansowania działalności są dotacje podmiotowe i celowe oraz przychody własne. Orkiestra w 2015 roku realizuje projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów. Środki finansowe w 100% pochodzą z otrzymanych dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy E. Orkiestra zawarła umowę kupna-sprzedaży z osobą fizyczną, na podstawie której zakupiła instrument.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, ze zm.) organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie do czynności zakupu instrumentu przez Wnioskodawcę, dokonanej w drodze umowy kupna-sprzedaży, nie może znaleźć zastosowania zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych określone w treści art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika bowiem, iż obligatoryjną przesłanką warunkującą zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest posiadanie statusu jednostki samorządu terytorialnego przez stronę dokonującą czynności cywilnoprawnej. Natomiast Wnioskodawca będący stroną czynności (kupującym) nie jest jednostką samorządu terytorialnego; status ten posiada bowiem Gmina E., która nie była stroną ww. czynności (nie była kupującym). Zatem okoliczność, iż Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy E., która jest jednostką samorządu terytorialnego, jest w tym przypadku bez znaczenia.

W związku z powyższym, Wnioskodawca z tytułu dokonania czynności zakupu instrumentu nie jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Powołany wyżej przepis nie daje bowiem podstaw do zwolnienia od tego podatku innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, występujące jako strona czynności.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy wskazać, iż stanowisko w niej zaprezentowane zostało zmienione przez Ministra Finansów w dniu 8 sierpnia 2014 r. zmianą interpretacji indywidualnej nr PL/LM/830/79/KPV/14/72828.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka samorządu terytorialnego
IPPB2/4514-598/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/4514-536/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/4514-362/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
ITPP1/4512-905/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.