0112-KDIL2-2.4012.138.2017.2.EW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz braku opodatkowania podatkiem VAT tych czynności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2017 r. (data wpływu 17 maja 2017 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r. oraz data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz braku opodatkowania podatkiem VAT tych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz braku opodatkowania podatkiem VAT tych czynności. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 21 czerwca 2017 r. o wskazanie sposobu do doręczeń oraz doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z późn. zm.) prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). Województwo ma osobowość prawną – art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.). Województwo przejęło od zniesionego województwa (...) jednostkę organizacyjną wykonującą prace scaleniowo-wymienne, tj. obecne (...) Biuro Geodezji (...). Wnioskodawca jest więc jednostką realizującą zadania ustawowe. Biuro Geodezji (...) nie posiada osobowości prawnej. Jest samorządową jednostką budżetową – art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.). Prace scaleniowo-wymienne są wykonywane ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa – z dotacji wojewody oraz ze środków unijnych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewiduje kontynuację Programu z lat 2007 – 2013. Prowadzenie postępowania scaleniowo-wymiennego należy do zadań starosty z zakresu administracji rządowej – art. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt scalenia gruntów.

Województwo przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej wykonuje prace scaleniowo-wymienne poprzedzające wydanie tej decyzji. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej i przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.

Wnioskodawca zamierza zawierać ze starostami, reprezentującymi powiaty z terenu województwa, porozumienia (umowy), na podstawie których będzie wykonywał prace scaleniowo-wymienne, umożliwiające starostom wydawanie decyzji administracyjnych, zatwierdzających projekty scalenia gruntów. Na podstawie takich porozumień (umów) zostaną określone obszary scalenia, terminy wykonania prac scaleniowo-wymiennych oraz wysokość i terminy przekazania przez starostów środków publicznych za wykonanie tych prac (pochodzących z dotacji przekazanej powiatom przez Wojewodę). Zgodę na realizację przez Wnioskodawcę prac scaleniowo-wymiennych na terenie danego powiatu w Województwie ... wyraża każdorazowo Zarząd Województwa ...go w formie uchwały.

Porozumienia (umowy) na wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych, od dnia 1 stycznia 2017 roku będą zawierane w imieniu Województwa przez jego jednostkę organizacyjną, tj. Biuro Geodezji (...) i będą podpisywane przez osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa. Aktualnie Dyrektor Biura Geodezji (...) działa w oparciu o pełnomocnictwo udzielone uchwałą Zarządu Województwa z dnia 8 kwietnia 2014 r., dotyczące podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem działalności, dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych oraz składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Geodezji (...).

Po dokonaniu centralizacji rozliczeń Województwa z jego jednostkami budżetowymi z tytułu podatku VAT – podatnikiem podatku VAT jest Województwo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Województwo działając jako jednostka samorządu terytorialnego i zawierając ze starostami reprezentującymi powiaty porozumienia (umowy) w sprawie wykonywania prac scaleniowo-wymiennych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez tych starostów jako organy administracji publicznej na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów będzie podatnikiem VAT i czy czynności wykonywane w ramach realizacji zawartych porozumień (umów) i zapisów ustawowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku z dnia 21 czerwca 2017 r.), zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ustawa nie definiuje pojęcia „organu władzy publicznej”. Pojęciem tym, zdaniem Wnioskodawcy, należy objąć wszystkie organy państwowe, jak również organy samorządu terytorialnego wykonujące zadania nałożone na nie ustawami.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z późn. zm.) postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie po scaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ostatniej ustawy prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Zarówno powiat jak i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego mieszczą się w pojęciu organów władzy publicznej. Organy samorządu terytorialnego należy kwalifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zadania własne czy z zakresu administracji rządowej – wyrok z dnia 25 listopada 2011 roku, sygn. akt: I FSK 491/11, wyrok z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt: I FSK 1594/11, wyrok z dnia 13 grudnia 2011 roku, sygn. akt: I FSK 491/11.

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego będzie wykonywał prace scaleniowe i wymienne na terenie województwa ...go przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. Wnioskodawca zamierza na wykonywanie tych prac zawierać ze starostami porozumienia (umowy) na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Przedmiot porozumienia (umowy) pozostaje zatem w obszarze zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych ze środków budżetu państwa.

Powyższe porozumienie (umowa) będzie więc porozumieniem (umową) administracyjnym zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych. Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą ustawowe obowiązki przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej, która została powołana dla realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a realizowane przez nią zadania, wskazane we wniosku o interpretację nie mają charakteru cywilnoprawnego.

Dlatego podlega wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

W sprawie została wydania interpretacja indywidualna przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 roku na wniosek Biura Geodezji (...). Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 17 lutego 2017 roku także wydał w tej sprawie interpretację indywidualną

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on organem władzy publicznej i nie będzie podatnikiem podatku VAT. Prace scaleniowo-wymienne wykonywane przez Województwo na rzecz Powiatu objęte porozumieniem (umową), które zostanie zawarte pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

  1. podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
  2. podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W kwestii wyłączenia organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch przesłanek: działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być wykonywana w celu sprawowania władzy publicznej (np: wyrok TSUE z dnia 12 września 2000 r. w sprawie C-408/97). Jest to wyłączenie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym; wyłączenie następuje, gdy spełniona jest przesłanka podmiotowa – czynności dokonuje organ władzy publicznej i przedmiotowa – czynność mieści się w zakresie władztwa publicznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE nawet wystąpienie opłat czy innego rodzaju płatności należnej przedmiotowemu organowi nie może wpłynąć na uznanie go za podatnika, jeżeli organ ten występuje w charakterze organu publicznego (np. wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-408/06).

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami.

Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że inne ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W analizowanej sprawie wskazać należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z późn. zm.) wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Z opisu sprawy wynika, że Województwo ma osobowość prawną – art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Województwo przejęło od zniesionego województwa (...) jednostkę organizacyjną wykonującą prace scaleniowo-wymienne, tj. obecne (...) Biuro Geodezji (...). Wnioskodawca jest więc jednostką realizującą zadania ustawowe. Biuro Geodezji nie posiada osobowości prawnej. Jest samorządową jednostką budżetową – art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Prace scaleniowo-wymienne są wykonywane ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa – z dotacji wojewody oraz ze środków unijnych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewiduje kontynuację Programu z lat 2007 – 2013. Prowadzenie postępowania scaleniowo-wymiennego należy do zadań starosty z zakresu administracji rządowej – art. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt scalenia gruntów.

Województwo przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej wykonuje prace scaleniowo-wymienne poprzedzające wydanie tej decyzji. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej i przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.

Wnioskodawca zamierza zawierać ze starostami, reprezentującymi powiaty z terenu województwa, porozumienia (umowy), na podstawie których będzie wykonywał prace scaleniowo-wymienne, umożliwiające starostom wydawanie decyzji administracyjnych, zatwierdzających projekty scalenia gruntów. Na podstawie takich porozumień (umów) zostaną określone obszary scalenia, terminy wykonania prac scaleniowo-wymiennych oraz wysokość i terminy przekazania przez starostów środków publicznych za wykonanie tych prac (pochodzących z dotacji przekazanej powiatom przez Wojewodę). Zgodę na realizację przez Wnioskodawcę prac scaleniowo-wymiennych na terenie danego powiatu w Województwie wyraża każdorazowo Zarząd Województwa w formie uchwały.

Porozumienia (umowy) na wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych, od dnia 1 stycznia 2017 roku będą zawierane w imieniu Województwa przez jego jednostkę organizacyjną, tj. Biuro Geodezji i będą podpisywane przez osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa. Po dokonaniu centralizacji rozliczeń Województwa z jego jednostkami budżetowymi z tytułu podatku VAT – podatnikiem podatku VAT jest Województwo.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy działając jako jednostka samorządu terytorialnego i zawierając ze starostami reprezentującymi powiaty porozumienia (umowy) w sprawie wykonywania prac scaleniowo-wymiennych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez tych starostów jako organy administracji publicznej na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów będzie podatnikiem VAT i czy czynności wykonywane w ramach realizacji zawartych porozumień (umów) i zapisów ustawowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc przywołane przepisy do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac scaleniowo-wymiennych gruntów świadczonych przez Wnioskodawcę przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Biura Geodezji na rzecz Powiatu, należy w pierwszej kolejności ustalić w jakim charakterze działa Zainteresowany wykonując zadania zlecone przez Starostę.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy, wskazać należy na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, gdzie Trybunał orzekł m.in., że: „Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”.

Nadto, wskazać należy, że w dniu 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) i zgodnie z art. 3 tej ustawy, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w związku z centralizacją rozliczeń VAT, Biuro Geodezji wykonując prace scaleniowo-wymienne nie będzie działało w charakterze odrębnego od Województwa podatnika.

W rozpatrywanej sprawie przedmiot porozumienia zawartego pomiędzy Starostą i Województwem pozostaje w obszarze zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych ze środków budżetu państwa. Tym samym, powyższe porozumienie jest porozumieniem administracyjnym zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych. Nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca został powołany dla realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a realizowane przez niego zadania, wskazane we wniosku o interpretację, nie mają charakteru cywilnoprawnego.

Zatem w oparciu o uregulowanie zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy stwierdzić, że wykonywanie przez Zainteresowanego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Biura Geodezji zadań publicznych jednoznacznie uzasadnia wyłączenie Wnioskodawcy od opodatkowania jego działań podatkiem od towarów i usług. Bowiem ww. czynności mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a sposób i zakres ich realizacji jest ściśle określony w przepisach prawa.

W rezultacie stwierdzić należy, że realizowane przez Wnioskodawcę ustawowo określone zadania są formą sprawowania władztwa publicznego. W konsekwencji z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie podlegał wyłączeniu spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Wobec tego Wnioskodawca wykonując ww. prace scaleniowo-wymienne nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym, przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (działającego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Biura Geodezji) na rzecz Powiatu objęte porozumieniami zawartymi pomiędzy starostami a Wnioskodawcą, które polegają na wykonaniu czynności scaleniowo-wymiennych na rzecz powiatu na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.