0111-KDIB2-3.4010.72.2018.1.LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • w części dotyczącej transakcji z Y Sp. z o.o. – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej transakcji z Z Sp. z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X Sp. z o.o. (dalej „Spółka”, „Wnioskodawca”, „X”), jest osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Właścicielem Spółki 100% jest Gmina Miejska ... Ponadto X Sp. z o.o. posiada 26 % udziałów w innej Spółce komunalnej Y w ... Sp. z o.o. (pozostałą część udziałów ma Gmina Miejska ... 74%).Spółka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy szeroko rozumiane usługi komunalne, w drodze powierzenia przez Gminę Miejską ... w trybie „in house”.

Y w ... Sp. z o.o. również realizuje zadania własne gminy na zasadach „in house”.

28 grudnia 2016 r. Spółka Y (Zamawiający) podpisała umowę wykonawczą z X Sp. z o.o. na realizację zadań powierzonych, której celem jest ustalenie zasad wykonywania przez X na rzecz Zamawiającego zadań powierzonych na rzecz Y przez Gminę Miejską ... (po spełnieniu przesłanek określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych). W Załączniku do umowy określono zasady realizacji zadania pozimowego oczyszczania jezdni, ciągów pieszych, parkingów i przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta ... z wywozem zanieczyszczeń na składowisko.

X świadczy usługi, które zostały powierzone w drodze „in house” jako zadania własne gminy Spółce Y, a Spółka Y nie czerpie dodatkowych korzyści, tylko po tych samych stawkach zleca wykonanie części usług w zakresie pozimowego oczyszczania nawierzchni jezdni i ciągów pieszych.

Ponadto X Sp. z o.o. dokonuje zakupu paliw płynnych w innej Spółce w 100% miejskiej tj. Z Sp. z o.o. w ..., wyłonionej w drodze przetargu przy zastosowaniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto w pytaniu Wnioskodawca zawarł element stanu faktycznego, że przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekraczają na koniec 2016 r. kwotę 2.000.000 euro, powyższa transakcja przekracza próg istotności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka X jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2017 r. (i kolejne lata) dla transakcji realizowanych z Y (a pośrednio z Gminą Miejską ... - zadania własne) i Z Sp. z o.o. w ...?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. (jak i w kolejnych latach - pod warunkiem obowiązywania art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.).

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, przepisy art. 11 ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w Ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, za podmioty powiązane nie będą uznawane podmioty, których udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej) wskazana zmiana ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2017 r., czyli regulacje zaczną obowiązywać z mocą wsteczną obejmując swym zakresem również dochody osiągnięte w roku 2017 r.

Dlatego też w ocenie Spółki, jeśli dokumentacja podatkowa jest wymagana dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, a od 2017 r. za podmioty powiązane nie są uznawane podmioty, których udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, to zdaniem Wnioskodawcy - pomimo posiadanych udziałów 26% w Y - Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji realizowanych z Y w ... Sp. z o.o., a także z Z Sp. z o.o. w ... (100% udziałów Gmina Miejska ...).

Stanowisko to potwierdza również uzasadnienie do projektowanych przepisów, gdzie wskazano, iż „celem zmiany wprowadzonej w ust. 4 jest nietraktowanie jako powiązanych, podmiotów których udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego”.

Dodatkowo X świadczy usługi, które zostały powierzone w drodze „in house” jako zadania własne gminy Spółce Y, a Spółka Y nie czerpie dodatkowych korzyści, tylko po tych samych stawkach zleca wykonanie części usług w zakresie pozimowego oczyszczania nawierzchni jezdni i ciągów pieszych.

Zakup paliw w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ogłoszony publicznie, gdzie wszystkie podmioty mogły brać udział, a stawki są rynkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z Y Sp. z o.o. ,
 • prawidłowe - w części dotyczącej obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z Z Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm., zwana dalej ustawą), podatnicy:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości – art. 9a ust. 1a ustawy.

Na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 3. 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Stosowanie do art. 9a ust. 1e ustawy, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
 2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 2175 - dalej „ustawa zmieniająca”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. - art. 11 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskał nowe brzmienie:

Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów - art. 2 pkt 12 ustawy zmieniającej.

Co istotne, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 – ustawy zmieniającej przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., z tym że przepisy art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przepis art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przepisem szczególnym i dotyczy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu. W celu zapobieżenia przerzucaniu dochodów w obrocie międzynarodowym i krajowym ustawodawca wprowadził przepisy art. 11 powołanej ustawy. Przepisy te mają na celu stworzenie bariery przeciwdziałającej wykorzystywaniu umów cywilnoprawnych do omijania przepisów podatkowych w celu pomniejszania należnego podatku. W razie dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 powołanej ustawy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, są obowiązani do sporządzania stosownej dokumentacji. Celem wprowadzenia tego obowiązku przez ustawodawcę było umożliwienie badania czy działalność podmiotów powiązanych nie prowadzi do zaniżania dochodów.

W świetle powyższego należy zauważyć, że obowiązujące do końca 2017 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalały na stosowanie przepisów o szacowaniu cen (a więc przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – tzw. cenach transferowych) do każdej sytuacji, w której ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio brała udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadała udział w kapitale tych podmiotów. Przepisy o szacowaniu cen mogły być stosowane do każdej sytuacji, w której w wyniku takich powiązań zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazywał dochodów albo wykazywał dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały (patrz art. 11 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy).

Na tej podstawie także podmioty publiczne, czyli spółki z udziałem Skarbu Państwa lub utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane m.in. do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Wprowadzona zmiana oznacza, że podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli obowiązek dokumentacyjny wynikał z faktu posiadania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządową udziału w spółkach dokonujących transakcji.

Nowelizacja wyłącza z przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Ustawodawca nie traktuje jako powiązane podmiotów, których wspólnym udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 11 ust. 5a ustawy, posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy:

 • Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotem krajowym, w przypadku istnienia pomiędzy nimi bezpośrednich lub pośrednich powiązań (art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy),
 • Podmiotami krajowymi, które są powiązane w sposób pośredni lub bezpośredni przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji Wnioskodawca, X w ... Sp. z o.o. oraz Z Sp. z o.o. w ... są podmiotami powiązanymi poprzez Gminę Miejską ... Wnioskodawca jednakże posiada 26% udziałów w Y w ... Sp. z o.o., co powoduje że podmioty te nie są już tylko powiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego, lecz również istnieje powiązane pomiędzy nimi. Fakt ten powoduje, że wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych nie może być zastosowane w zakresie transakcji z Y Sp. z o.o.

Natomiast wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych obejmuje transakcje dokonywane z Z Sp. z o.o., w której 100% udziałowcem jest Gmina Miejska ... W tej sytuacji podmioty są powiązane ze sobą tylko i wyłącznie poprzez Gminę Miejską ...

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji realizowanych z Y w ... Sp. z o.o. jest nieprawidłowe, natomiast w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z Z Sp. z o.o. w ... jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.