Jednostka samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Jednostka samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka samorządu terytorialnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od 1 lipca 2017 r. naliczanie i pobieranie opłaty partycypacyjnej z tytułu obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – pobieranej od innych jednostek samorządu terytorialnego lub zakładów pracy, których pracownicy przynależą do Kasy – korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
Fragment:
Czy od 1 lipca 2017 r. naliczanie i pobieranie opłaty partycypacyjnej z tytułu obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – pobieranej od innych jednostek samorządu terytorialnego lub zakładów pracy, których pracownicy przynależą do Kasy – korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, mimo uchylenia z dniem 1 lipca 2017 r. art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, naliczanie i pobieranie opłaty partycypacyjnej z tytułu obsługi Międzyzakładowej Kasy od innych jednostek samorządu terytorialnego pozostaje zwolnione od podatku VAT bezpośrednio z mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie mogą korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter, np.: usługi administracyjne, usługi call center, usługi „ swift ” (usługa elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych). Taki cel przyświecał uchyleniu art. 43 ust. 13 ustawy. Działalności Kasy nie można kwalifikować jako usług wspierających, mających czysto techniczny charakter. Kasa administruje funduszami zapomogowo-pożyczkowymi poszczególnych zakładów pracy, rozpatruje wnioski o pożyczki, bezpośrednio udziela pożyczek pracownikom poszczególnych, „ zrzeszonych ” w kasie zakładów pracy zgodnie z regulaminem Kasy (podpisuje z nimi umowy we własnym imieniu), a także – egzekwuje terminową spłatę pożyczek.
2017
6
gru

Istota:
Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym na Spółce ciąży obowiązek składania formularza CIT-ST?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453), jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. Cytowana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zakładu (oddziału). Taka definicja znajduje się natomiast w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakładem (oddziałem) jest – w rozumieniu art. 10 ust. 3 tej ustawy – określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika, przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez tego pracodawcę.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku składania informacji CIT-ST wraz załącznikiem CIT-ST/A
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453), jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. Cytowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zakładu (oddziału). Taką definicję znajdziemy natomiast w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakładem (oddziałem) jest – w rozumieniu art. 10 ust. 3 tej ustawy – określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika, przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez tego pracodawcę.
2017
4
paź

Istota:
Czy na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia PIT-8C beneficjentom końcowym programu (mieszkańcom, którzy otrzymali od Miasta refundację)?
Fragment:
Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b), zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).
2017
3
paź

Istota:
Czy muzeum, jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnień dla jednostek samorządu terytorialnego zawartych w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych jednostki samorządu terytorialnego. Z treści wniosku wynika, że Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta. Muzeum w dniu 11 maja 2017 r. zawarło umowę kupna-sprzedaży dóbr kultury z osobą fizyczną, w wyniku której nabyto muzealia. W przyszłości Muzeum zamierza poprzez zawieranie umów kupna-sprzedaży nabywać kolejne muzealia, które powiększać będą zasób muzealny. Wnioskodawca uważa, że jako jednostka organizacyjna Miasta może korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawieraniu umów kupna sprzedaży. Odnosząc się do możliwości zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umów zakupu muzealiów przez Wnioskodawcę (Muzeum) należy wskazać, że zwolnienie podmiotowe określone w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko i wyłącznie czynności cywilnoprawnych dokonanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym nie obejmuje czynności dokonanych przez inne podmioty. Należy wskazać, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) gmina posiada osobowość prawną.
2017
2
wrz

Istota:
Czy dotacja udzielona osobie fizycznej – właścicielowi budynku mieszkalnego na terenie Gminy ...., na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne oraz montażu instalacji solarnej bądź pompy ciepła do produkcji c.w.u., podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek wystawiania informacji PIT-8C?
Fragment:
Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b), zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).
2017
29
sie

Istota:
Brak prawo do odliczenia podatku.
Fragment:
W świetle zapisów § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. Przez jednostkę budżetową – w świetle § 2 pkt 6 rozporządzenia – rozumie się utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie może być ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko powinny być ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ww. rozporządzenie wprowadza wzory, według których wyznaczane są sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć. Metody te mają charakter „ obrotowy ”, polegający na ustaleniu „ udziałów ” z tytułu działalności gospodarczej w całkowitym „ obrocie ” z tytułu działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza sferą podatku od towarów i usług.
2017
8
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Fragment:
Przedstawione przepisy przekładają się na to, że jednostka samorządu terytorialnego działając w charakterze podatnika wykonuje we własnym mieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy. Zgodnie jednak z przepisem art. 15 ust. 6 nie jest nim jednak w przypadku czynności wykonywanych w ramach zadać powiatowych, z wyłączeniem realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W tym zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 17 tej ustawy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Skutkuje to tym, iż planowane przedsięwzięcie, którego jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie bezrobociu, jest zadaniem nałożonym na jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w niniejszej ustawie. Jednakże rozpatrując prawidłowość jego rozliczenia na gruncie przepisów ustawy o VAT nie można zapomnieć, iż wydzielone działki będą przedmiotem zawieranych z przedsiębiorcami umów cywilnoprawnych (dzierżawy), których wyłączenie nie dotyczy.
2017
20
lip

Istota:
Czy WUP jest jednostką organizacyjną, z którą Województwo było zobowiązane podjąć rozliczanie podatku VAT zgodnie z art. 3 ustawy centralizacyjnej?
Fragment:
Jednostki budżetowe, co do zasady nie posiadają zatem odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (pomiędzy jej jednostkami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny. Okoliczności uwzględnione przez TSUE w zapadłym wyroku to: charakter statusu podatnika (organy publiczne wykonujące działalność gospodarczą), wykonywanie samodzielnej działalności gospodarczej, tj. we własnym imieniu, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność wraz z ponoszeniem ryzyka gospodarczego związanego z tą działalnością. Zatem centralizacji rozliczeń VAT podlegają m.in. jednostki budżetowe utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wykonywania zadań publicznych przypisanych tej właśnie jednostce samorządu terytorialnego. Jeżeli jednak konieczność utworzenia danej jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego wynika z mocy prawa lub też jednostka samorządu terytorialnego utworzyła (powołała) inną jednostkę, która będzie w oparciu i inne przepisy posiadała osobowość prawną , takie jednostki nie będą podlegały centralizacji. Zatem aby określić, czy dana jednostka budżetowa funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Województwa będzie podlegała centralizacji rozliczeń VAT, należy dokonać analizy zasad jej działalności pod kątem wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej, tj. we własnym imieniu, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność wraz z ponoszeniem ryzyka gospodarczego związanego z tą działalnością.
2017
15
lip

Istota:
Zakres prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
W świetle zapisów § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. Przez jednostkę budżetową – w świetle § 2 pkt 6 rozporządzenia – rozumie się utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie może być ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko powinny być ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ww. rozporządzenie wprowadza wzory, według których wyznaczane są sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć. Metody te mają charakter „ obrotowy ”, polegający na ustaleniu „ udziałów ” z tytułu działalności gospodarczej w całkowitym „ obrocie ” z tytułu działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza sferą podatku od towarów i usług.
2017
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.