Jednostka samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Jednostka samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka samorządu terytorialnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego będzie realizował inwestycję pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem. W ramach inwestycji zaplanowane zostały następujące działania: przebudowa istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone. Droga powiatowa stanowi własność Powiatu. Przedmiotowa droga nie jest objęta działalnością gospodarczą. Przebudowa odcinka drogi sfinansowana zostanie w całości ze środków publicznych, w tym środków własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz z dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w odniesieniu do planowanego zadania inwestycyjnego Powiat – jako jednostka samorządu terytorialnego – będzie mógł odzyskać poniesiony koszt podatku VAT. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
10
sie

Istota:
Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) musi być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym do zwolnienia z opodatkowania jest jedynie jednostka samorządu terytorialnego, to nie można domniemywać, że chodzi tutaj również o podmioty, które są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego.
Fragment:
Art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że zwalnia się od podatku jako strony czynności cywilnoprawnych: jednostki samorządu terytorialnego. Z powołanego powyżej przepisu jednoznacznie zatem wynika, iż wskazanym zwolnieniem objęte są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) musi być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym do zwolnienia z opodatkowania jest jedynie jednostka samorządu terytorialnego, to nie można domniemywać, że chodzi tutaj również o podmioty, które są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego. Gdyby wolą ustawodawcy było, że prawo do zwolnienia określone tymże przepisem przysługuje również jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to niechybnie takie uregulowanie zawarłby w analizowanym przepisie. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Orkiestra w E. jest samorządową artystyczną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora Gminę E. Celem statutowym Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2016
4
mar

Istota:
Czy Muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W świetle powyższych przepisów brak jest podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej jaką jest muzeum z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, tylko z tego względu, że są one utworzone przez te osoby prawne. Muzea jako strony czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnień określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że umowa sprzedaży nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca (Muzeum) jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego nie korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Muzeum, jako nabywca nieruchomości, na podstawie art. 4 pkt 1, zobowiązane było do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
2
mar

Istota:
Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca ma zamiar w trybie przewidzianym w art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „OP) przenieść własność rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa (dalej: „ jednostki samorządu terytorialnego ”) w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu państwa bądź odpowiednio dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... (stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP nie będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 OP, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie z art. 59 § 1 OP, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty (...), 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.
2016
20
sty

Istota:
Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca ma zamiar w trybie przewidzianym w art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „OP) przenieść własność rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa (dalej: „ jednostki samorządu terytorialnego ”) w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu państwa bądź odpowiednio dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... (zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP nie będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 OP, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie z art. 59 § 1 OP, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty (...), 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.
2016
20
sty

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Ustawa o PCC zawiera katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z obowiązku zapłaty podatku, wśród nich zwolnienie zawarte w art. 8 pkt 4 PCC, w którym wskazano, że zwalnia się od opodatkowania czynności cywilnoprawne, jeśli ich stroną są jednostki samorządu terytorialnego. Podczas zawierania umowy spółki, Notariusz nie pobrała podatku od czynności prawnej, powołując się właśnie na treść art. 8 pkt 4 PCC. Spółka pomimo stu procent udziałów Gminy Miasto X., nie jest jednostką samorządu terytorialnego. Spółka z o.o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jest odrębną osobą prawną i nie może być ona utożsamiana z jednostką samorządu terytorialnego. Nie mogła więc skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 8 pkt 4 PCC. Zgodnie z przepisami PCC notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 PCC). Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku (art. 10 ust. 3 PCC). Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2013 r. nr IPPB2/436 -600/12-2/AF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał: jeśli umowa spółki lub jej zmiana ma formę aktu notarialnego, za pobranie i wpłacenie kwoty podatku odpowiada notariusz. W ocenie Spółki, nie zaistniały więc podstawy, by przy zawieraniu umowy spółki, Notariusz skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 4 PCC.
2015
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.
Fragment:
(...) jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Wyłączone z przychodów, na podstawie ww. przepisu, są więc świadczenia na rzecz m.in. będących spółkami użyteczności publicznej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynymi wspólnikami są jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że świadczenie polega na używaniu środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie. W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym zaistniały wszystkie przesłanki wyłączenia z przychodów wartości częściowo nieodpłatnego świadczenia w postaci dzierżawy składników majątku za czynsz w wysokości odbiegającej (niższej) od wartości rynkowej: Spółka jest spółką użyteczności publicznej; jedynym udziałowcem Spółki jest jednostka samorządu terytorialnego (Wspólnik); Spółka będzie używać środków trwałych na podstawie Umowy dzierżawy zawartej ze Wspólnikiem jako wydzierżawiającym; Spółka będzie używać środków trwałych w zamian za czynsz w wysokości zdecydowanie niższej niż czynsz, jaki zostałby ustalony na warunkach rynkowych, a więc częściowo odpłatnie, przy czym znikomość tego czynszu czyni używanie tych środków bliższym pojęciu nieodpłatnego świadczenia.
2015
1
lis

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym, zgodnie z treścią art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Wnioskodawcę na PFRON, które w całości pokrywane są środkami z dotacji otrzymywanej z budżetu organizatora, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Z analizy treści przywołanych w pkt 1-4 artykułów jednoznacznie wynika, że wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodów oraz równocześnie dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ponieważ nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy. Niemniej jednak, skoro wpłaty na PFRON zostały w całości sfinansowane dotacją uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) wolne od podatku są (...)
2015
14
paź

Istota:
Czy Spółka zobowiązana jest do składania CIT-ST, tj. informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W rezultacie powstanie powyższego obowiązku uzależnione jest od stwierdzenia, czy podatnik posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby. Zatem o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika. Jak wynika z powyższego, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że – dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wyodrębnionym organizacyjnie zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę, i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Z treści art. 10 ust. 1 u.d.j.s.t. wynika, że część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.
2015
10
wrz

Istota:
Ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (czyli: gminy, powiaty, województwa). Omawianym przywilejem podatkowym nie są natomiast objęte jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym również biblioteka.
Fragment:
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, zaś inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa (art. 164 ust. 1 i 2 Konstytucji). Podstawowym aktem prawnym ustalającym podział terytorialny państwa jest ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.). Przewiduje ona w art. 1 ust. 2, że jednostki tego podziału stanowią gminy, powiaty i województwa. Z powyższego wynika w sposób jednoznaczny, że ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (czyli: gminy, powiaty, województwa). Omawianym przywilejem podatkowym nie są natomiast objęte jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W obrocie prawnym działają one bowiem jako odrębne w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego podmioty. Brak jest więc podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej, jaką jest biblioteka, z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego tylko z tego względu, że biblioteki mogą być tworzone przez te osoby prawne.
2015
23
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.