Jednostka samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Jednostka samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka samorządu terytorialnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe dotacji celowej udzielonej na modernizację systemów ogrzewania.
Fragment:
Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b), zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 przywołanej ustawy).
2017
31
sty

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Fragment:
Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Gmina w związku z realizacją inwestycji nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, ponieważ będzie realizowała zadania własne nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług, działalność Gminy związana z utrzymaniem dróg gminnych nie generuje żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też Gmina w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT. Zakupione towary i usługi w ramach inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i realizując zadania publiczne w tym zakresie, nie ma prawa do zwrotu podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego (na podstawie art. 15 ust. 6 i art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
23
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Fragment:
Powstałe w wyniku realizacji mienie będzie stanowić własność Powiatu i będzie służyć społecznościom jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakres operacji pn. „ ... ” dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – Powiatu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powiat może pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego (na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych), nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z działalnością podejmowaną jako organ władzy publicznej i w tym zakresie nie jest uznawany za podatnika VAT. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia realizacja operacji inwestycji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nie spowoduje prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym.
Fragment:
Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, że pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym – nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy). Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1595), w którym określono kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród m.in. dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowanych przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych (§ 1 pkt 2 rozporządzenia). W myśl § 3 ust. 1 cytowanego rozporządzenia – dodatek spisowy jest przyznawany za poprawne wykonanie prac, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, zwanych dalej „ pracami spisowymi ”. Przy przyznawaniu dodatku spisowego bierze się pod uwagę – stosownie do treści § 3 ust. 2 – funkcję pełnioną w spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu.
2016
29
lis

Istota:
Obowiązek pomniejszania dochodów wykonanych Urzędu Miasta o sumę kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnych charakterze przekazywanych innym jednostkom sektora finansów publicznych, innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej celem realizacji przez te podmioty zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego
Fragment:
Z ww. definicji dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, poza dotacjami przekazywanymi do samorządowych zakładów budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych, będą wyłączone również środki (dotacje) przekazywane do innych podmiotów, celem realizacji przez nie zadań jednostki samorządu terytorialnego, przy czym przez zadania jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć zarówno zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, jak i zadania zlecone JST. Zatem definicja dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego objęta przepisem § 2 ust. 9 lit. f rozporządzenia, nie będzie obejmowała dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, za wyjątkiem kwot stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazywanych na rzecz jednostek wymienionych w tym przepisie, z wyłączeniem kwot które zostały zwrócone, o ile redystrybucja tych środków służy szeroko rozumianej realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego. Środki wyłączone z definicji dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, nie stanowiące na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy zapłaty, powinny być zasadniczo uwzględniane przy wyliczeniu proporcji przez podmioty, które wykorzystują te środki dla realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, o ile będą one wykorzystywać metodę „ dochodową ” przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadku wykonywania czynności o charakterze mieszanym, gdy nie istnieje możliwość bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego w całości do działalności gospodarczej.
2016
29
lis

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego będzie realizował inwestycję pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem. W ramach inwestycji zaplanowane zostały następujące działania: przebudowa istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone. Droga powiatowa stanowi własność Powiatu. Przedmiotowa droga nie jest objęta działalnością gospodarczą. Przebudowa odcinka drogi sfinansowana zostanie w całości ze środków publicznych, w tym środków własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz z dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w odniesieniu do planowanego zadania inwestycyjnego Powiat – jako jednostka samorządu terytorialnego – będzie mógł odzyskać poniesiony koszt podatku VAT. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
10
sie

Istota:
Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) musi być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym do zwolnienia z opodatkowania jest jedynie jednostka samorządu terytorialnego, to nie można domniemywać, że chodzi tutaj również o podmioty, które są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego.
Fragment:
Art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że zwalnia się od podatku jako strony czynności cywilnoprawnych: jednostki samorządu terytorialnego. Z powołanego powyżej przepisu jednoznacznie zatem wynika, iż wskazanym zwolnieniem objęte są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) musi być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym do zwolnienia z opodatkowania jest jedynie jednostka samorządu terytorialnego, to nie można domniemywać, że chodzi tutaj również o podmioty, które są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego. Gdyby wolą ustawodawcy było, że prawo do zwolnienia określone tymże przepisem przysługuje również jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to niechybnie takie uregulowanie zawarłby w analizowanym przepisie. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Orkiestra w E. jest samorządową artystyczną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora Gminę E. Celem statutowym Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2016
4
mar

Istota:
Czy Muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W świetle powyższych przepisów brak jest podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej jaką jest muzeum z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, tylko z tego względu, że są one utworzone przez te osoby prawne. Muzea jako strony czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnień określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że umowa sprzedaży nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca (Muzeum) jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego nie korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Muzeum, jako nabywca nieruchomości, na podstawie art. 4 pkt 1, zobowiązane było do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
2
mar

Istota:
Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca ma zamiar w trybie przewidzianym w art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „OP) przenieść własność rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa (dalej: „ jednostki samorządu terytorialnego ”) w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu państwa bądź odpowiednio dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... (stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP nie będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 OP, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie z art. 59 § 1 OP, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty (...), 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.
2016
20
sty

Istota:
Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca ma zamiar w trybie przewidzianym w art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „OP) przenieść własność rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa (dalej: „ jednostki samorządu terytorialnego ”) w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu państwa bądź odpowiednio dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... (zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 66 OP nie będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 OP, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie z art. 59 § 1 OP, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty (...), 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.
2016
20
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.