1462-IPPB4.4511.1286.2016.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązki płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2016 r. (data wpływu 22 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są jednostki budżetowe:

 1. Starostwo Powiatowe,
 2. Powiatowy Urząd Pracy,
 3. Liceum Ogólnokształcące A,
 4. Liceum Ogólnokształcące B,
 5. Zespół Szkół C,
 6. Zespół Szkół D,
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych E,
 8. Młodzieżowy Dom Kultury,
 9. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
 10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
 12. Zespół Ośrodków Wsparcia,
 13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 14. Dom Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. W związku z powyższym, Powiat wykonuje niektóre ze swoich zadań przez jednostki budżetowe. Jednostki te tworzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Powiat jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów zlecenia, o dzieło i innych wypłat, od których istnieje obowiązek poboru podatku dokonuje rozliczeń w zakresie swoich umów. Rozliczenie i zapłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych są dokonywane przez jednostkę organizacyjną, która posługuje się własnym numerem NIP. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w ramach planu finansowego konkretnej jednostki organizacyjnej i techniczna realizacja tej wypłaty następuje z wykorzystaniem rachunku bankowego konkretnej jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej działający we własnym imieniu zawiera umowy cywilnoprawne, w szczególności zlecenia albo o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z niejasną sytuacją, związaną z centralizacją rozliczeń Powiatu jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów zlecenia, o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie będącej pracowniem tej jednostki i innych wypłat, od których istnieje obowiązek poboru podatku, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej ustalenia strony odpowiedzialnej za pobór i rozliczenie ww. podatku. Czy w przypadku ww. umów zawieranych przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu działającego w imieniu i na rzecz tej jednostki organizacyjnej, w której jako strona umowy wykazywana jest jednostka organizacyjna z NIP-em tej jednostki organizacyjnej, jest ona płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro stroną umów opisanych powyżej zawieranych przez dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej są poszczególne jednostki to tym samym ww. jednostki są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawartych umów zlecenia, o dzieło itp.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym okresie organowi podatkowemu.

Wypłata wynagrodzenia zawsze jest dokonywana w ramach planu finansowego danej jednostki organizacyjnej, z rachunku bankowego tej jednostki. Jednostka organizacyjna dokonuje obliczenia, pobrania, zapłaty i rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ustawodawca wyróżnił jako osobne źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście.

W myśl art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy lub administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, że na dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Przy czym z przepisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy wynika, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zatem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnikiem jest nie tylko osoba prawna, ale także jednostka organizacyjna tej osoby prawnej oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Natomiast stosownie do art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

-podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów zlecenia, o dzieło i innych wypłat, od których istnieje obowiązek poboru podatku dokonuje rozliczeń w zakresie swoich umów. Rozliczenie i zapłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych są dokonywane przez jednostkę organizacyjną, która posługuje się własnym numerem NIP. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w ramach planu finansowego konkretnej jednostki organizacyjnej i techniczna realizacja tej wypłaty następuje z wykorzystaniem rachunku bankowego konkretnej jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej działający we własnym imieniu zawiera umowy cywilnoprawne,w szczególności zlecenia alboo dzieło z osobami mfizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu działający w imieniu własnym i na rzecz tej jednostki organizacyjnej zawiera z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy zlecenie albo o dzieło, a stroną tej umowy jest jednostka organizacyjna z podaniem NIP tej jednostki organizacyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka organizacyjna jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych za zleceniobiorców tej jednostki.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy podkreślić, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl natomiast ust. 2 ww. artykułu – powiat ma osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Jednostki te tworzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), które regulują zasady ich działania oraz organizację jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającegow szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Sektor finansów publicznych w myśl art. 9 ust. 1 pkt 2 tworzą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie, płatnikiem, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest także jednostka organizacyjna Wnioskodawcy, która zawiera umowy cywilnoprawne, w szczególności umowy zlecenia albo o dzieło.

Zatem, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że skoro stroną umów zawieranych przez dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej są w przedstawionym stanie faktycznym poszczególne jednostki, to tym samym, to one są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.