Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej | Interpretacje podatkowe

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Budowę pomnika można uznać za cel obejmujący działalność kulturalną. Jeżeli zatem Wnioskodawca przeznaczy dochód z otrzymanych darowizn/uzyskany w ramach zbiórki publicznej na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników, wówczas dochód ten wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 498), spełnia kryteria do uznania go za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do których ma zastosowanie art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę, w związku z przeprowadzoną zbiórką publiczną, przeznaczony i wydatkowany na cele kulturalne, tj. na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: uznania Wnioskodawcy, utworzonego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej na podstawie swojego statusu podmiotowo - prawnego, wynikającego z art. 3 i 4 Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o której mowa art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) - jest prawidłowe , zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cele kulturalne, tj. na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników (pytanie nr 2) – jest prawidłowe .
2017
11
maj

Istota:
Podmiotowość prawnopodatkowa niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz możliwość objęcia dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością tego zakładu zwolnieniem przedmiotowym.
Fragment:
(...) jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego. Z powołanych regulacji wynika, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest zwolnieniem warunkowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Pierwszy z nich wymaga, by statut jednostki zawierał wskazane w ustawie cele, drugi zaś by dochód przeznaczony był na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę, a następnie wydatkowany na te cele. Z opisu wynika, że NZOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia. W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, realizujący działalność z zakresu ochrony zdrowia, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia dochodu podatkowego na realizację wskazanej działalności statutowej.
2014
28
wrz

Istota:
Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?
Fragment:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie mieści się w żadnej z kategorii w/w osób. Ponadto podkreślić należy, iż stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. "a" ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje wtedy, gdy nabywane przez podatnika towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, co również w przedmiotowej sytuacji nie miało miejsca. Jak już bowiem wyżej wykazano Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zakupując od niemieckiego kontrahenta szczepionki realizował zadania rządowe i w tym zakresie nie był podatnikiem podatku VAT. W związku z tym, iż Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jako nabywca nie spełnia warunków określonych w art. 9 ust.2 ustawy o VAT, zakup od wyłonionego w przetargu niemieckiego dostawcy szczepionki FUCHSORAL potwierdzony fakturą VAT bez podatku VAT naliczonego, nie może być uznany za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Tym samym za słuszne należy uznać stanowisko organu I instancji, iż Jednostka nie była zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej w trybie art.106 ust.7 ustawy o VAT i nie przysługuje jej prawo do podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2011
1
kwi

Istota:
Czy jednostka organizacyjna uczelni wyższej nie posiadająca osobowości prawnej jest zwolniona podmiotowo z podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jej celem statutowym jest działalność naukowa.
Fragment:
Jak wynika z treści powyższego artykułu, zwolnienie przewidziane tym przepisem dotyczy osób prawnych, a więc podstawową sprawą dla rozstrzygnięcia wątpliwości zgłoszonych w zapytaniu jest ustalenie statusu jednostki organizacyjnej jaką jest Rolniczy Zakład Doświadczalny w …. Na podstawie § 12 Statutu Akademii … w … z dnia 21 czerwca 1996r. ze zm. jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: wydziały, instytuty, studia (studium), biblioteka główna, zakłady doświadczalne oraz inne jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze. Rolniczy Zakład Doświadczalny w … powołany został Zarządzeniem nr 5/90/91 z dnia 05 stycznia 1991r. Rektora Akademii … w … na podstawie Uchwały Senatu Uczelni z dnia 05 grudnia 1990r. Zgodnie z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w … z dnia 30 lipca 1998r. nadzór nad Zakładem jako jednostką nie będącą przedsiębiorstwem i nie posiadającą osobowości prawnej, sprawuje Rektor Akademii … w …. W takim stanie prawnym podmiotem korzystającym ze zwolnienia jest Akademia … w …. Jednostka organizacyjna tego podmiotu - Rolniczy Zakład Doświadczalny w … – korzysta z praw jednostki macierzystej. Cyt. wyżej art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. nr 41 poz. 399 ze zm.) uzależnia możliwość korzystania z przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego od spełnienia kilku kryteriów. Jednym z nich jest określenie w statucie osoby prawnej co najmniej jednego z rodzajów działalności warunkujących zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.
2011
1
mar

Istota:
Czy zwolnienie od podatku o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dotyczy zakładów budżetowych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają określenia pojęcia jednostki organizacyjnej pozbawionej osobowości prawnej. Definicja tego podmiotu nie występuje również w kodeksie cywilnym, który w przepisie art. 33 ogranicza się jedynie do wskazania jednostek organizacyjnych, wyposażonych na mocy przepisów szczególnych w osobowość prawną. Zatem wszystkie inne jednostki, zorganizowane według pewnego schematu pozwalającego na działanie, dysponujące majątkiem oraz zasobami ludzkimi, co pozwala na uczestniczenie w obrocie gospodarczym mimo braku osobowości prawnej, posiadają osobowość prawnopodatkową.W związku z powyższym unormowaniem należy uznać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do następujących jednostek organizacyjnych pozbawionych osobowości prawnej: działających w Polsce osób zagranicznych w formie tzw. przedstawicielstw, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, wspólnot mieszkaniowych, innych jednostek, które nie są osobami prawnymi i nie są jednocześnie jednostkami budżetowymi, a prowadzą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.