Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawcy, utworzonego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej na podstawie swojego statusu podmiotowo-prawnego, wynikającego z art. 3 i 4 Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o której mowa art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

W świetle przedstawionych wyjaśnień, będące zorganizowanymi jednostkami, komitety społeczne powoływane do przeprowadzania zbiórek publicznych na podstawie art. 4 ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych spełniają kryteria do uznania za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do których ma zastosowanie art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznania Wnioskodawcy, utworzonego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej na podstawie swojego statusu podmiotowo-prawnego, wynikającego z art. 3 i 4 Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o której mowa art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Pytanie nr 1) - jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania Nr 1. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
11
maj

Istota:

Budowę pomnika można uznać za cel obejmujący działalność kulturalną. Jeżeli zatem Wnioskodawca przeznaczy dochód z otrzymanych darowizn/uzyskany w ramach zbiórki publicznej na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników, wówczas dochód ten wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 498), spełnia kryteria do uznania go za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do których ma zastosowanie art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę, w związku z przeprowadzoną zbiórką publiczną, przeznaczony i wydatkowany na cele kulturalne, tj. na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: uznania Wnioskodawcy, utworzonego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej na podstawie swojego statusu podmiotowo - prawnego, wynikającego z art. 3 i 4 Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o której mowa art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) - jest prawidłowe , zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cele kulturalne, tj. na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników (pytanie nr 2) – jest prawidłowe .

2014
28
wrz

Istota:

Podmiotowość prawnopodatkowa niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz możliwość objęcia dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością tego zakładu zwolnieniem przedmiotowym.

Fragment:

(...) jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego. Z powołanych regulacji wynika, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest zwolnieniem warunkowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Pierwszy z nich wymaga, by statut jednostki zawierał wskazane w ustawie cele, drugi zaś by dochód przeznaczony był na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę, a następnie wydatkowany na te cele. Z opisu wynika, że NZOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia. W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, realizujący działalność z zakresu ochrony zdrowia, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia dochodu podatkowego na realizację wskazanej działalności statutowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?

Fragment:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie mieści się w żadnej z kategorii w/w osób. Ponadto podkreślić należy, iż stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. "a" ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje wtedy, gdy nabywane przez podatnika towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, co również w przedmiotowej sytuacji nie miało miejsca. Jak już bowiem wyżej wykazano Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zakupując od niemieckiego kontrahenta szczepionki realizował zadania rządowe i w tym zakresie nie był podatnikiem podatku VAT. W związku z tym, iż Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jako nabywca nie spełnia warunków określonych w art. 9 ust.2 ustawy o VAT, zakup od wyłonionego w przetargu niemieckiego dostawcy szczepionki FUCHSORAL potwierdzony fakturą VAT bez podatku VAT naliczonego, nie może być uznany za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Tym samym za słuszne należy uznać stanowisko organu I instancji, iż Jednostka nie była zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej w trybie art.106 ust.7 ustawy o VAT i nie przysługuje jej prawo do podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2011
1
mar

Istota:

Czy jednostka organizacyjna uczelni wyższej nie posiadająca osobowości prawnej jest zwolniona podmiotowo z podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jej celem statutowym jest działalność naukowa.

Fragment:

Jak wynika z treści powyższego artykułu, zwolnienie przewidziane tym przepisem dotyczy osób prawnych, a więc podstawową sprawą dla rozstrzygnięcia wątpliwości zgłoszonych w zapytaniu jest ustalenie statusu jednostki organizacyjnej jaką jest Rolniczy Zakład Doświadczalny w …. Na podstawie § 12 Statutu Akademii … w … z dnia 21 czerwca 1996r. ze zm. jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: wydziały, instytuty, studia (studium), biblioteka główna, zakłady doświadczalne oraz inne jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze. Rolniczy Zakład Doświadczalny w … powołany został Zarządzeniem nr 5/90/91 z dnia 05 stycznia 1991r. Rektora Akademii … w … na podstawie Uchwały Senatu Uczelni z dnia 05 grudnia 1990r. Zgodnie z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w … z dnia 30 lipca 1998r. nadzór nad Zakładem jako jednostką nie będącą przedsiębiorstwem i nie posiadającą osobowości prawnej, sprawuje Rektor Akademii … w …. W takim stanie prawnym podmiotem korzystającym ze zwolnienia jest Akademia … w …. Jednostka organizacyjna tego podmiotu - Rolniczy Zakład Doświadczalny w … – korzysta z praw jednostki macierzystej. Cyt. wyżej art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. nr 41 poz. 399 ze zm.) uzależnia możliwość korzystania z przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego od spełnienia kilku kryteriów. Jednym z nich jest określenie w statucie osoby prawnej co najmniej jednego z rodzajów działalności warunkujących zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
lut

Istota:

Czy zwolnienie od podatku o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dotyczy zakładów budżetowych?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają określenia pojęcia jednostki organizacyjnej pozbawionej osobowości prawnej. Definicja tego podmiotu nie występuje również w kodeksie cywilnym, który w przepisie art. 33 ogranicza się jedynie do wskazania jednostek organizacyjnych, wyposażonych na mocy przepisów szczególnych w osobowość prawną. Zatem wszystkie inne jednostki, zorganizowane według pewnego schematu pozwalającego na działanie, dysponujące majątkiem oraz zasobami ludzkimi, co pozwala na uczestniczenie w obrocie gospodarczym mimo braku osobowości prawnej, posiadają osobowość prawnopodatkową.W związku z powyższym unormowaniem należy uznać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do następujących jednostek organizacyjnych pozbawionych osobowości prawnej: działających w Polsce osób zagranicznych w formie tzw. przedstawicielstw, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, wspólnot mieszkaniowych, innych jednostek, które nie są osobami prawnymi i nie są jednocześnie jednostkami budżetowymi, a prowadzą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.