Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „... oraz zastosowania prewspółczynnika jednostki organizacyjnej, której zostanie przekazana przedmiotowa inwestycja
Fragment:
Sposób określenia proporcji ustala się dla każdej jednostki organizacyjnej odrębnie. Wyliczony dla jednostki organizacyjnej sposób określania proporcji znajdzie zastosowanie do zakupów towarów i usług zarówno dokonywanych przez tą jednostkę organizacyjną, jak i przez Gminę, wykorzystywanych jednak przez tą jednostkę organizacyjną do ww. celów, tj. celów „ mieszanych ”. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, które zostaną przekazane innym jednostkom organizacyjnym i będą wykorzystywane przez te jednostki organizacyjne do działalności gospodarczej oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika obliczonego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi. Podsumowując, Gmina dokonując, po scentralizowaniu rozliczeń VAT, odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonanych w ramach realizowanej inwestycji pn. „ ..... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i (...)
2017
16
gru

Istota:
Brak obowiązku stosowania prewspółczynnika w związku z nieodpłatnym udostępnianiem obiektów sportowych dla szkół
Fragment:
W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że czynności dokonywane w ramach jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Miasta ...) mają charakter wewnętrzny. Zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem MOSiR na rzecz jednostek organizacyjnych nie będą stanowić świadczenia usługi. Bowiem, świadczenie – składające się na istotę usługi – zakłada istnienie dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, tj. dwóch odrębnych podmiotów. Z uwagi na brak możliwości uznania jednostek organizacyjnych za odrębnych od Gminy Miasta podatników podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywania wszelkich czynności z zakresu sportu, rekreacji i turystyki na rzecz jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy, nie występuje wzajemne świadczenie pomiędzy dwoma podatnikami. Należy jednak podkreślić, że o tym czy Miasto w ramach wykonywania swojej działalności za pośrednictwem MOSiR będzie zobowiązane do stosowania przepisów o sposobie określania proporcji zawartych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy nie przesądza jednak wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Miastem a jego jednostkami organizacyjnymi, lecz to, do jakiej działalności prowadzonej przez Miasto za pośrednictwem jego jednostek organizacyjnych służą obiekty sportowe – tzn., czy wykorzystywane są do działalności gospodarczej Miasta, czy też działalności innej niż gospodarcza.
2017
13
gru

Istota:
Prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne, w oparciu o proporcje wyliczone dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Fragment:
Od dnia 1 października 2016 r. do końca roku 2017 proporcja powinna być wyliczana odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Wyliczona dla jednostki organizacyjnej proporcja znajdzie zastosowanie do zakupów towarów i usług zarówno dokonywanych przez tą jednostkę organizacyjną, jak i jednostkę samorządu terytorialnego, wykorzystywanych jednak przez tę jednostkę organizacyjną do ww. celów. Proporcja dla danej jednostki organizacyjnej będzie zatem ustalana jako udział rocznego obrotu realizowanego przez tę jednostkę z tytułu czynności, w związku z którymi jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie realizowanym przez jednostkę z tytułu czynności, w związku z którymi jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo. Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 10a ustawy, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 90 ust. 10b ustawy, przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się: utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy; urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.
2017
11
gru

Istota:
Czy od momentu scentralizowania rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w odniesieniu do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących Gminy na Inwestycję, która zostanie przekazana jednej z jednostek organizacyjnych i która to Inwestycja będzie wykorzystywana jednocześnie do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza, przy jednoczesnym braku możliwości bezpośredniego przyporządkowania wydatków inwestycyjnych i/lub wydatków bieżących do działalności gospodarczej i innej niż gospodarcza, Gmina powinna zastosować pre-współczynnik właściwy dla tejże jednostki organizacyjnej, wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie danych właściwych dla tejże jednostki organizacyjnej?
Fragment:
Sposób (metodę) ustalania tego prewspółczynnika zasadniczo wybiera podatnik, jednakże w przypadku JST za najbardziej adekwatną uznano metodę „ obrotowo-przychodową ”, stosowaną dla każdej jednostki organizacyjnej odrębnie. Wyliczony dla jednostki organizacyjnej prewspółczynnik znajdzie zasadniczo zastosowanie do zakupów towarów i usług zarówno dokonywanych przez ta jednostkę organizacyjna, jak i JST, wykorzystywanych jednak przez ta jednostkę organizacyjna do ww. celów, ti. celów „ mieszanych ” (str. 25-26 broszury). Z powyższego jasno zatem wynika, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego ponosi tzw. wydatki „ mieszane ” tj. związane zarówno z działalnością gospodarcza, jak i inną niż gospodarcza, to przy odliczeniu VAT naliczonego od tego typu nabyć, zastosowanie powinien znaleźć pre-współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej (wyliczony na podstawie danych właściwych dla jednostki organizacyjnej), która wykorzystuje te wydatki zarówno do działalności gospodarczej, jak i na potrzeby działalności innej niż gospodarcza. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przez jednostkę wykorzystującą wydatki do celów „ mieszanych ” należy w przypadku Gminy rozumieć jednostkę organizacyjną, której Gmina przekaże Inwestycję bez względu na formę tej czynności. Końcowo, Gmina pragnie zauważyć, że organy podatkowe (...)
2017
9
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy X powinien sporządzić deklaracje VAT-7 za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.
Fragment:
Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa (art. 31 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa), który – w myśl art. 41 ust. 1 tej ustawy – wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ponadto art. 43 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „ jednostka budżetowa ”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm). Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje (...)
2017
6
gru

Istota:
W omawianym przypadku należy uznać, że Wnioskodawca dokona odpłatnego świadczenia usługi w postaci oddania nieruchomości do korzystania jednostce, co podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy jako świadczenie odpłatne. Tym samym przepisy art. 8 ust. 2 ustawy nie znajdą tu zastosowania. Dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę mające być wykorzystywane na cele statutowe stanowią odpłatność z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie celem czerpania pożytków. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób zostaną wykorzystane dochody czerpane z oddania nieruchomości Jednostce - w szczególności czy zostaną wykorzystane na czynności statutowe czy też w inny sposób. Nie ma również znaczenia to, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, budowie i remoncie nieruchomości mającej być przedmiotem przekazania Jednostce.
Fragment:
Należy zwrócić uwagę, że Jednostka organizacyjna Wnioskodawcy będzie prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem użyczonej nieruchomości, a pobierane dochody przeznaczy na cele statutowe Wnioskodawcy, tj. kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Wnioskodawca wskazuje, że Jednostka pełni funkcję zabezpieczającą ekonomiczne wykorzystanie majątku Wnioskodawcy i przekazaną nieruchomość będzie odpłatnie udostępniać podmiotom trzecim. Pojęcie użytkowania zostało uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Użytkowanie stanowi ograniczone prawo rzeczowe, a jego przedmiotem mogą być rzeczy (nieruchomości i ruchomości) oraz prawa. Zgodnie z treścią art. 252 Kodeksu cywilnego, rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Nie można więc zgodzić się z tezą Wnioskodawcy, że oddanie nieruchomości Jednostce do odpłatnego udostępnienia podmiotom trzecim nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na to, że samo użyczenie jest nieodpłatne.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących inwestycji wodnokanalizacyjnej
Fragment:
Przedmiotowa regulacja wskazuje, iż Proporcja winna być określana odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej gminy. Tym samym celem Ustawodawcy było określenie które jednostki organizacyjne i w jakim stopniu wykorzystują do działalności gospodarczej (tj. do wykonywania czynności objętych zakresem ustawy o VAT). Powyższy pogląd pozostaje w zgodzie z literalnym brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi „ w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych ”. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego powinna przypisać wydatek (w tym kwotę podatku VAT) do danej jednostki organizacyjnej, a następnie za pomocą Proporcji, określić jaka część podatku VAT wskazanego na fakturze jest związana z działalnością gospodarczą. W przedmiotowym przypadku Inwestycja będzie wykorzystywana do świadczenia usług przez Zakład. Tym samym, powoduje to iż całość Wydatków Inwestycyjnych (w tym podatku VAT) związanego z Inwestycją będzie alokowana do Zakładu. Alokacja wydatków do jednostki organizacyjnej (tj. Zakładu) wynikać będzie z dokumentacji księgowej, w szczególności faktur, które będą zawierały informację na temat tego, że dotyczą wydatków związanych z Zakładem.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prewspółczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi.
Fragment:
(...) jednostki organizacyjnej (wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie danych właściwych dla tejże jednostki organizacyjnej)? Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest jednoznacznego sprecyzowania przez ustawodawcę kwestii stosowania pre-współczynnika jednostki organizacyjnej przy dokonywaniu zakupów (tak inwestycyjnych, jak i bieżących) dokonywanych przez Gminę. Przepisy nie wskazują wprost, którą pre-proporcję należy zastosować w przypadku wydatków wykorzystywanych do celów różnych jednostek organizacyjnych. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Gmina ponosi wydatki inwestycyjne lub wydatki bieżące dotyczące Inwestycji, które następnie przekazuje jednej ze swoich jednostek organizacyjnych (które wykorzystuje ta jednostka organizacyjna), to przy odliczeniu VAT naliczonego Gmina powinna zastosować pre-współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi (na podstawie Rozporządzenia w oparciu o dane właściwe dla tej jednostki organizacyjnej). Uzasadnienie stanowiska Gminy: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm. – przypis tut. organu) – dalej ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
10
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących poniesionych przez Gminę na Inwestycje.
Fragment:
Wyliczony dla jednostki organizacyjnej sposób określania proporcji znajdzie zastosowanie do zakupów towarów i usług zarówno dokonywanych przez tą jednostkę organizacyjną, jak i przez jednostkę samorządu terytorialnego (urząd), wykorzystywanych jednak przez tą jednostkę organizacyjną do ww. celów, tj. celów „ mieszanych ”. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją Inwestycji, które zostaną przekazane innym jednostkom organizacyjnym i będą wykorzystywane przez te jednostki organizacyjne do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej od VAT) oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (czynności niepodlegające VAT), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika obliczonego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi. Podsumowując, Wnioskodawca dokonując – po scentralizowaniu rozliczeń VAT, tj. od dnia 1 maja 2016 r. – odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizowanych Inwestycji, które zostały/zostaną przekazane jednostkom organizacyjnym (...)
2017
30
paź

Istota:
W zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy
Fragment:
(...) jednostki organizacyjnej, a następnie właściwy współczynnik VAT dla tejże jednostki organizacyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest jednoznacznego sprecyzowania przez ustawodawcę kwestii stosowania pre-współczynnika jednostki organizacyjnej przy dokonywaniu zakupów (tak inwestycyjnych, jak i bieżących) przez Gminę. Przepisy nie wskazują wprost, który pre-współczynnik (urzędu obsługującego Gminę czy jednostki organizacyjnej) należy zastosować w przypadku wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług wykorzystywanych do działalności różnych jednostek organizacyjnych. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli od momentu scentralizowania rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych Gmina ponosi / będzie ponosiła wydatki inwestycyjne lub wydatki bieżące dotyczące Inwestycji, które to Inwestycje następnie są / będą przekazywane jednej z jednostek organizacyjnych, przy jednoczesnym braku możliwości bezpośredniego przyporządkowania wydatków inwestycyjnych i/lub wydatków bieżących do działalności gospodarczej i innej niż gospodarcza, to przy odliczeniu VAT naliczonego Gmina powinna zastosować pre-współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi na podstawie Rozporządzenia w oparciu o dane właściwe dla tej jednostki organizacyjnej.
2017
20
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.