Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz w zakresie sposobu dokumentowania wewnętrznych rozliczeń Miasta z jego jednostkami organizacyjnymi.
Fragment:
Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. W tym zakresie stanowisko Miasta jest nieprawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy dokonywana sprzedaż na rzecz innych jednostek organizacyjnych (budżetowych) Miasta objętych centralizacją rozliczeń od 1 stycznia 2017 r. w związku z ustawą „ centralizacyjną ”, powinna się odbywać w wartościach netto, tj. bez naliczania podatku VAT i na podstawie not księgowych. Miasto wskazało, że Miejski Zakład Komunikacji nie dokonuje żadnego nieodpłatnego wydania biletów komunikacji miejskiej jednostkom organizacyjnym Gminy. Dokonywana jest tylko sprzedaż biletów opodatkowana VAT oraz sprzedaż na podstawie not księgowych jednostkom organizacyjnym Gminy. MZK nie prowadzi żadnej wynikającej ze statutu nieodpłatnej działalności. Wnioskodawca wskazał, że jednostki organizacyjne Miasta, tj.: szkoły, przedszkola, MOPR dokonują zakupu biletów na transport miejski a Miejski Zakład Komunikacji (zakład budżetowy) dokonuje na ich rzecz sprzedaży wyżej wymienionych biletów. Ponieważ nastąpiła centralizacja rozliczeń z tytułu podatku VAT Miasta i jego jednostek organizacyjnych, jednostki organizacyjne funkcjonują w ramach jednego podatnika podatku VAT tj.: Miasta i dokumentowanie czynności między nimi następuje na podstawie not obciążeniowych.
2017
25
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z bieżącym utrzymaniem Ośrodka.
Fragment:
W związku z tym, od 1 stycznia 2017 r. wszystkie gminne jednostki organizacyjne prowadzą „ cząstkowe ” rozliczenia podatku VAT (obejmujące wykonywane przez nie czynności stanowiące odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na gruncie podatku VAT), które są następnie konsolidowane na poziomie Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy objęte obowiązkiem centralizacji to w szczególności Urząd Miejski (dalej: Urząd), gminne jednostki oświatowe – prowadzone w formie jednostek budżetowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – prowadzony w formie zakładu budżetowego (dalej: jednostki organizacyjne) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – prowadzony w formie zakładu budżetowego (dalej: Zakład). Poszczególne jednostki organizacyjne Gminy wykonują zadania w ramach prowadzonej działalności statutowej (które stanowią na gruncie podatku VAT czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem) oraz zadania realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). 3. W ramach prowadzonej działalności, poszczególne jednostki organizacyjne Gminy dokonują zakupów towarów i usług: związanych wyłącznie z prowadzoną przez jednostki działalnością (...)
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia „sposobu określania proporcji” dla Urzędu, wskazania, czy przy kalkulacji „sposobu określania proporcji” dla Urzędu należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy oraz stwierdzenia, czy przy kalkulacji „sposobu określania proporcji” dla poszczególnych jednostek organizacyjnych należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane przez Gminę.
Fragment:
Tym niemniej, zdarzają się sytuacje, że Gmina przekazuje na rzecz swoich jednostek organizacyjnych dotacje przedmiotowe (środki przekazane przez Gminę poszczególnym jednostkom organizacyjnym w ramach dotacji przedmiotowej, stanowią dopłatę do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych). W związku z powyższym, wskazane dotacje przedmiotowe przekazane na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych stanowiące dopłatę do określonych towarów i usług mają wpływ na cenę tych towarów lub świadczonych usług. Przykładowo, przekazane przez Gminę dotacje na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będącego zakładem budżetowym Gminy, mają wpływ na cenę świadczonych przez Zakład usług wstępu na basen. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy przy kalkulacji „ sposobu określania proporcji ” dla Urzędu należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy oraz stwierdzenia, czy przy kalkulacji „ sposobu określania proporcji ” dla poszczególnych jednostek organizacyjnych należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane przez Gminę. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz (...)
2017
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z działalnością wodociągów i zaopatrzenia w wodę.Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h ustawy, w związku z działalnością wodociągów i zaopatrzenia w wodę po „centralizacji” rozliczeń.
Fragment:
Stosowanie do art. 4 powołanej wyżej ustawy jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Jak wynika z powyższych przepisów, jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia wspólnego rozliczania we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej, która przestała być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie w jakim dotyczą one podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że podatnikiem podatku VAT dla wszelkich czynności stanie się Wnioskodawca. Zatem wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tych jednostek mają charakter wewnętrzny. Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego – Gminy staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT.
2017
20
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Sejmiku Województwa .... z dnia 25 września 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej „ Zespół Parków Krajobrazowych Województwa .... ” oraz nadania jej statutu. Zespół został powołany w wyniku połączenia następujących jednostek: Dyrekcja ... Parku Krajobrazowego, Dyrekcja Parku Krajobrazowego ...., Dyrekcja .... Parków Krajobrazowych, Zespół ..... Parków Krajobrazowych. Zgodnie ze statutem zatwierdzonym uchwałą Nr .... Sejmiku Województwa ...., Zespół ZPKW.... jest samorządową jednostką budżetową Samorządu Województwa ...., realizującą zadania własne województwa. Zespół PKW.... jest jednostką organizacyjną Województwa .... nieposiadającą osobowości prawnej. Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Zarząd Województwa ..... Zespół PKW..... działa na zasadach określonych przepisami o finansach publicznych. Podstawowym celem zespołu PKW.... jest inspirowanie i podejmowanie działań mających na celu zachowanie, popularyzację i upowszechnienie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków oraz wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Do zakresu działania Zespołu PKW..... należą w szczególności: realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach prawa miejscowego, tworzących parki, w tym nadzór nad występującymi na terenie parków chronionymi obiektami przyrodniczymi, organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz z osobami prawnymi i fizycznymi.
2017
18
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, korekta rozliczeń z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych gminy, brak obowiązku wystawiania not korygujących lub faktur korygujących
Fragment:
Niezależnie od powyższego, nie można wykluczyć, iż kontrahenci, pomimo iż Gmina poinformuje ich o fakcie dokonania przez Gminę „ centralizacji ” rozliczeń VAT będą wystawiali omyłkowo faktury VAT dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki z danymi jednostek organizacyjnych Gminy (nie zaś z danymi Gminy). Mając na względzie, iż w zakresie wypełniania wszelkich obowiązków z tytułu VAT, właściwym podmiotem jest jedynie Gmina, należy uznać, iż faktury zakupowe typu A, wystawiane z danymi jednostek organizacyjnych Gminy, będą dotyczyły w rzeczywistości Gminy, jako podatnika VAT. W związku z tym, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Gminy, tj. w szczególności ze wskazaniem: jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki organizacyjnej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. Gmina pragnie podkreślić, iż uznanie Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za jednego podatnika z punktu widzenia VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o VAT, nie natomiast ze zmiany samych przepisów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina i jednostki organizacyjne Gminy powinny być uznane za jednego podatnika VAT także w odniesieniu do przeszłych okresów rozliczeniowych (okresów przed dokonaniem tzw. „ centralizacji ”).
2017
18
maj

Istota:
Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT dokonywane przez Miasto i jego jednostki organizacyjne jako tzw. czynności wewnętrzne a obowiązek stosowania prewspółczynnika na podstawie art. 86 ust. 2a-2g ustawy
Fragment:
Stosowanie do art. 4 powołanej wyżej ustawy jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Jak wynika z powyższych przepisów, jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia wspólnego rozliczania we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej, która przestała być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie w jakim dotyczą one podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że podatnikiem podatku VAT dla wszelkich czynności stanie się Wnioskodawca. Zatem wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tych jednostek mają charakter wewnętrzny. Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tej samej jednostki samorządu terytorialnego a Gminą staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT.
2017
16
maj

Istota:
Czy jednostka organizacyjna Gminy w związku z dostawami towarów i usług na rzecz innej jednostki organizacyjnej będzie zobowiązana do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, w sytuacji gdy dana jednostka prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną lub opodatkowaną i zwolnioną
Fragment:
Czy na podstawie opisanego stanu faktycznego jednostka organizacyjna Gminy ..., w związku z dostawami towarów i usług na rzecz innej jednostki organizacyjnej Gminy ... będzie zobowiązana do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, w odniesieniu do podatku naliczonego, jeżeli dana jednostka prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną lub opodatkowaną i zwolnioną oraz dokonuje dostaw towarów lub świadczenia usług na podstawie not księgowych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy ...? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie opisanego stanu faktycznego jednostka organizacyjna Gminy ... nie będzie zobowiązana do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, w odniesieniu do podatku naliczonego, jeżeli dana jednostka prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną lub opodatkowaną i zwolnioną oraz dokonuje dostaw towarów lub świadczenia usług na podstawie not księgowych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy .... Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Prawo do odliczenia. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.
2017
10
maj

Istota:
Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT dokonywane przez Miasto i jego jednostki organizacyjne jako tzw. czynności wewnętrzne a obowiązek stosowania prewspółczynnika na podstawie art. 86 ust. 2a-2g ustawy
Fragment:
Stosowanie do art. 4 powołanej wyżej ustawy jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Jak wynika z powyższych przepisów, jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia wspólnego rozliczania we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej, która przestała być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie w jakim dotyczą one podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że podatnikiem podatku VAT dla wszelkich czynności stanie się Wnioskodawca. Zatem wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tych jednostek mają charakter wewnętrzny. Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego – Miasta (w tym, Urzędem Miasta) staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, korekta rozliczeń z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych gminy
Fragment:
Niezależnie od powyższego, nie można wykluczyć, iż kontrahenci, pomimo skutecznego ich poinformowania o fakcie dokonania przez Gminę „ centralizacji ” rozliczeń VAT będą wystawiali omyłkowo faktury VAT dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki z danymi jednostek organizacyjnych Gminy (nie zaś z danymi Gminy). Mając na względzie, iż w zakresie wypełniania wszelkich obowiązków z tytułu VAT, właściwym podmiotem jest jedynie Gmina, należy uznać, iż faktury zakupowe typu A, które zostaną wystawiane z danymi jednostek organizacyjnych Gminy, dotyczyć będą w rzeczywistości Gminy, jako podatnika VAT. W związku z tym, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Gminy, tj. w szczególności ze wskazaniem: jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki organizacyjnej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. Gmina pragnie podkreślić, iż uznanie Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za jednego podatnika z punktu widzenia VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o VAT, nie natomiast ze zmiany samych przepisów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina i jednostki organizacyjne Gminy powinny być uznane za jednego podatnika VAT także w odniesieniu do przeszłych okresów rozliczeniowych (okresów przed dokonaniem tzw. „ centralizacji ”).
2017
24
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.