Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, korekta rozliczeń z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych gminy
Fragment:
Niezależnie od powyższego, nie można wykluczyć, iż kontrahenci, pomimo skutecznego ich poinformowania o fakcie dokonania przez Gminę „ centralizacji ” rozliczeń VAT będą wystawiali omyłkowo faktury VAT dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki z danymi jednostek organizacyjnych Gminy (nie zaś z danymi Gminy). Mając na względzie, iż w zakresie wypełniania wszelkich obowiązków z tytułu VAT, właściwym podmiotem jest jedynie Gmina, należy uznać, iż faktury zakupowe typu A, które zostaną wystawiane z danymi jednostek organizacyjnych Gminy, dotyczyć będą w rzeczywistości Gminy, jako podatnika VAT. W związku z tym, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Gminy, tj. w szczególności ze wskazaniem: jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki organizacyjnej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. Gmina pragnie podkreślić, iż uznanie Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za jednego podatnika z punktu widzenia VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o VAT, nie natomiast ze zmiany samych przepisów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina i jednostki organizacyjne Gminy powinny być uznane za jednego podatnika VAT także w odniesieniu do przeszłych okresów rozliczeniowych (okresów przed dokonaniem tzw. „ centralizacji ”).
2017
24
lut

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur
Fragment:
Niezależnie od powyższego, nie można wykluczyć, iż kontrahenci, pomimo skutecznego ich poinformowania o fakcie dokonania przez Gminę „ centralizacji ” rozliczeń VAT będą wystawiali omyłkowo faktury VAT dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki z danymi jednostek organizacyjnych Gminy (nie zaś z danymi Gminy). Mając na względzie, iż w zakresie wypełniania wszelkich obowiązków z tytułu VAT, właściwym podmiotem jest jedynie Gmina, należy uznać, iż faktury zakupowe typu A, które zostaną wystawiane z danymi jednostek organizacyjnych Gminy, dotyczyć będą w rzeczywistości Gminy, jako podatnika VAT. W związku z tym, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Gminy, tj. w szczególności ze wskazaniem: jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki organizacyjnej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. Gmina pragnie podkreślić, iż uznanie Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za jednego podatnika z punktu widzenia VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o VAT, nie natomiast ze zmiany samych przepisów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina i jednostki organizacyjne Gminy powinny być uznane za jednego podatnika VAT także w odniesieniu do przeszłych okresów rozliczeniowych (okresów przed dokonaniem tzw. „ centralizacji ”).
2017
23
lut

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur
Fragment:
Niezależnie od powyższego, nie można wykluczyć, iż kontrahenci, pomimo skutecznego ich poinformowania o fakcie dokonania przez Gminę „ centralizacji ” rozliczeń VAT będą wystawiali omyłkowo faktury VAT dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki z danymi jednostek organizacyjnych Gminy (nie zaś z danymi Gminy). Mając na względzie, iż w zakresie wypełniania wszelkich obowiązków z tytułu VAT, właściwym podmiotem jest jedynie Gmina, należy uznać, iż faktury zakupowe typu A, które zostaną wystawiane z danymi jednostek organizacyjnych Gminy, dotyczyć będą w rzeczywistości Gminy, jako podatnika VAT. W związku z tym, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Gminy, tj. w szczególności ze wskazaniem: jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki organizacyjnej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. Gmina pragnie podkreślić, iż uznanie Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za jednego podatnika z punktu widzenia VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o VAT, nie natomiast ze zmiany samych przepisów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina i jednostki organizacyjne Gminy powinny być uznane za jednego podatnika VAT także w odniesieniu do przeszłych okresów rozliczeniowych (okresów przed dokonaniem tzw. „ centralizacji ”).
2017
23
lut

Istota:
Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT obejmie jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach Miasta, o których mowa w art. 33a ustawy o samorządzie powiatowym tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
Fragment:
W myśl art. 33a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów. Na mocy art. 33a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Stosownie do art. 33a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Na podstawie art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym, powiatową administrację zespoloną stanowią: starostwo powiatowe; powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu, jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Podstawową funkcją służb, inspekcji i straży jest ochrona interesu publicznego w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie swoich właściwości, będących odpowiedzią na naruszenia norm prawnych określonych przepisach prawa materialnego, a uzewnętrznionych w trakcie czynności kontrolnych i nadzorczych.
2017
11
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostaną omyłkowo wystawione po dokonaniu „centralizacji” ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Miasta – w świetle wyroku TSUE i uchwały o zakładach budżetowych; prawo do odliczenia w drodze korekty rozliczeń z faktur pierwotnie wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Miasta (pod warunkiem dokonania tzw. „centralizacji” rozliczeń VAT Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta); brak obowiązku wystawiania not korygujących lub ubiegania się o wystawienie faktur korygujących w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (wskazania danych danej jednostki organizacyjnej, a nie Miasta) w odniesieniu do transakcji mających miejsce w okresie, w którym Miasto i jego jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakład budżetowy) były traktowane jako odrębni podatnicy VAT; brak obowiązku wystawiania not korygujących lub ubiegania się o wystawienie faktur korygujących w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (wskazania danych danej jednostki organizacyjnej, a nie Miasta) w odniesieniu do transakcji mających miejsce w okresie po dokonaniu tzw. „centralizacji” rozliczeń VAT.
Fragment:
Określone przez ustawę zadania (własne i zlecone) Miasto może wykonywać samodzielnie lub poprzez utworzone jednostki organizacyjne. W strukturze organizacyjnej Miasta występują jednostki organizacyjne mające statut jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego. Zgodnie z praktyką przyjmowaną do tej pory przez większość jednostek samorządu terytorialnego (dalej: „ JST ”) oraz organy podatkowe, gminne jednostki organizacyjne (tj. jednostki budżetowe zakłady budżetowe) historycznie traktowane były jako odrębni podatnicy VAT. Oznaczało to, że te z nich, które osiągały obroty przekraczające próg zobowiązujący do rejestracji jako czynni podatnicy VAT były rejestrowane jako odrębni od JST podatnicy VAT i dokonywały samodzielnego rozliczenia podatku należnego i naliczonego w składanych deklaracjach VAT. Również z tego powodu obrót poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta nie był dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT Miasta. Miasto wyposażyło swoje jednostki organizacyjne w majątek niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań. Koszty związane z utrzymaniem obiektów udostępnionych jednostkom organizacyjnym Miasta są pokrywane z budżetu Miasta jak i ze środków pochodzących z wydzielonych na rzecz jednostek rachunków. Jednostki organizacyjne Miasta są stronami umów związanych z wyposażeniem przedmiotowych obiektów w konieczne media, tj. woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, samodzielnie dokonują one także zakupu towarów i usług służących bieżącemu utrzymaniu tych obiektów.
2017
7
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, korekta rozliczeń z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych gminy.
Fragment:
Niezależnie od powyższego, nie można wykluczyć, iż kontrahenci, pomimo skutecznego ich poinformowania o fakcie dokonania przez Gminę „ centralizacji ” rozliczeń VAT będą wystawiali omyłkowo faktury VAT dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki z danymi jednostek organizacyjnych Gminy (nie zaś z danymi Gminy). Mając na względzie, iż w zakresie wypełniania wszelkich obowiązków z tytułu VAT, właściwym podmiotem jest jedynie Gmina, należy uznać, iż faktury zakupowe typu A, które zostaną wystawiane z danymi jednostek organizacyjnych Gminy, dotyczyć będą w rzeczywistości Gminy, jako podatnika VAT. W związku z tym, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych Gminy, tj. w szczególności ze wskazaniem: jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki organizacyjnej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki organizacyjnej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. Gmina pragnie podkreślić, iż uznanie Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za jednego podatnika z punktu widzenia VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o VAT, nie natomiast ze zmiany samych przepisów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina i jednostki organizacyjne Gminy powinny być uznane za jednego podatnika VAT także w odniesieniu do przeszłych okresów rozliczeniowych (okresów przed dokonaniem tzw. „ centralizacji ”).
2017
7
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że po 1 stycznia 2017 r. zakład budżetowy Gminy wykonując czynności na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych w postaci dostarczania wody i odbioru ścieków – świadczy usługi na rzecz tych podmiotów, które są opodatkowane podatkiem VAT i jest zobowiązany do wstawienia faktury.
Fragment:
Mając na uwadze wnioski płynące z przedmiotowego orzeczenia TSUE oraz uchwały NSA stwierdzić należy, że z racji braku możliwości uznania jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych za odrębnych od Gminy podatników podatku od towarów i usług, w przypadku dostarczania towarów, bądź świadczenia usług przez te jednostki na rzecz Gminy lub/oraz jej jednostek organizacyjnych, nie występuje wzajemne świadczenie pomiędzy dwoma podatnikami. W konsekwencji nie występuje żadna czynność, dla której to czynności jednostka organizacyjna Gminy występowałaby w charakterze podmiotu świadczącego usługę lub dostarczającego towar na rzecz innego podmiotu. Zatem dostawa wody i odbiór ścieków na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych są świadczeniami na potrzeby realizacji zadań Gminy, a nie świadczeniem na rzecz innego podmiotu. Świadczenie na własną rzecz nie jest świadczeniem usług, ani dostawą towaru. Świadczenie takie nie może mieć bowiem miejsca bez ustalenia konsumenta, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi lub konsumentem towaru. Tym samym w przedmiotowej sytuacji nie występuje czynność na rzecz beneficjenta, bądź konsumenta, którą można rozpatrywać w kategorii podlegających, bądź niepodlegających opodatkowaniu. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy, a także aktualne orzecznictwo należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wykonywane czynności przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych w postaci dostarczania wody i odprowadzania ścieków należy traktować jako rozliczenia wewnętrzne i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
4
lut

Istota:
Nieuwzględnianie obrotu wynikającego z działalności jednostek organizacyjnych w kalkulacji proporcji sprzedaży Powiatu
Fragment:
W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu sprawy należy zaznaczyć, że Wnioskodawca i jego jednostki organizacyjne wykonują czynności w swoim własnym imieniu (każdy). Zatem Zainteresowany nie dokonuje czynności w imieniu swoich jednostek organizacyjnych. Powołane przez Powiat jednostki organizacyjne prowadzą działalność gospodarczą w sposób samodzielny wykonując czynności we własnym imieniu. Podmioty te dla celów podatku VAT powinny uzyskać odrębny od Powiatu numer NIP, a po przekroczeniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy VAT. Oznacza to, że Powiat i jego jednostki organizacyjne należy uznać za odrębnych podatników podatku VAT. W konsekwencji, jednostki organizacyjne powiatu w zakresie powierzonej im działalności, działają jako odrębni od Powiatu podatnicy, tym samym to nie Powiat a jego jednostki organizacyjne powinny rozliczać VAT należny z tytułu świadczonych przez jednostki usług i dostaw towarów oraz podatek VAT naliczony z tytułu dokonywanych nabyć. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że to jednostki organizacyjne osiągają obrót z tytułu wykonywanych w swoim imieniu czynności podlegających opodatkowaniu, zatem brak jest podstaw do tego, aby Powiat obrót ten uwzględniał i wykazywał w swoich rozliczeniach dotyczących podatku od towarów i usług.
2015
18
wrz

Istota:
Jednostki organizacyjne Wnioskodawcy nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występują one jako odrębni od oddziału lub też koła terenowego podatnicy, płatnicy podatków bądź płatnicy składek ubezpieczeniowych. W konsekwencji te jednostki organizacyjne nie są zobligowane do posiadania odrębnego numeru identyfikacji podatkowej, powinny więc posługiwać się numerem NIP nadanym oddziałowi lub też kołu terenowemu.
Fragment:
Na podstawie art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Zgodnie zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Analiza opisu sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że jednostki organizacyjne tworzone przez oddziały oraz koła terenowe nie są wyodrębnionymi podmiotami charakteryzującymi się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowią jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej podmiotu jakim jest oddział lub też koło terenowe. Oznacza to tym samym, że jednostki organizacyjne tj. centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem, wojewódzkie ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących, domy dziennego pobytu, kluby, sekcje młodzieży głuchej, centra integracji społecznej nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
2015
24
lip

Istota:
Stwierdzenie czy przy świadczeniu zakwaterowania lub wyżywienia przez jednostkę organizacyjną Uczelni, na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni, dochodzi do dostawy towarów lub usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług i czy czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
Jednostka organizacyjna Uczelni (a co za tym idzie Uczelnia) na rzecz podmiotów zewnętrznych będzie świadczyła usługi odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia doliczając do ceny netto należny podatek VAT. Jednostka organizacyjna Uczelni realizując zakwaterowanie i wyżywienie (np. poczęstunek) na rzecz innych jednostek organizacyjnych tej samej Uczelni zdaniem Wnioskodawcy nie będzie na ich rzecz „ świadczyła usług ” odpłatnych (nastąpi zużycie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością). Ze względu na planowaną „ decentralizację zarządzania ” w Uczelni, obciążała ona będzie inne jednostki organizacyjne kosztami wytworzenia (lub zryczałtowanymi kosztami wytworzenia) na zasadzie przeksięgowania kosztów w oparciu o noty wewnętrzne (dokument PK). Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (w tym planowana jednostka organizacyjna prowadząca, tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą) funkcjonują w strukturze organizacyjnej Uczelni (są wyłącznie jej wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi bez prawa występowania na zewnątrz). Trudno więc w tym przypadku mówić o „ pracownikach i kontrahentach innych jednostek organizacyjnych Uczelni ” - są to pracownicy i kontrahenci Uczelni (stroną umów o pracę i innych umów, m.in. zawieranych z kontrahentami, jest Uczelnia).
2015
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.