Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nieuwzględnianie obrotu wynikającego z działalności jednostek organizacyjnych w kalkulacji proporcji sprzedaży Powiatu
Fragment:
W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu sprawy należy zaznaczyć, że Wnioskodawca i jego jednostki organizacyjne wykonują czynności w swoim własnym imieniu (każdy). Zatem Zainteresowany nie dokonuje czynności w imieniu swoich jednostek organizacyjnych. Powołane przez Powiat jednostki organizacyjne prowadzą działalność gospodarczą w sposób samodzielny wykonując czynności we własnym imieniu. Podmioty te dla celów podatku VAT powinny uzyskać odrębny od Powiatu numer NIP, a po przekroczeniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy VAT. Oznacza to, że Powiat i jego jednostki organizacyjne należy uznać za odrębnych podatników podatku VAT. W konsekwencji, jednostki organizacyjne powiatu w zakresie powierzonej im działalności, działają jako odrębni od Powiatu podatnicy, tym samym to nie Powiat a jego jednostki organizacyjne powinny rozliczać VAT należny z tytułu świadczonych przez jednostki usług i dostaw towarów oraz podatek VAT naliczony z tytułu dokonywanych nabyć. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że to jednostki organizacyjne osiągają obrót z tytułu wykonywanych w swoim imieniu czynności podlegających opodatkowaniu, zatem brak jest podstaw do tego, aby Powiat obrót ten uwzględniał i wykazywał w swoich rozliczeniach dotyczących podatku od towarów i usług.
2015
18
wrz

Istota:
Jednostki organizacyjne Wnioskodawcy nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występują one jako odrębni od oddziału lub też koła terenowego podatnicy, płatnicy podatków bądź płatnicy składek ubezpieczeniowych. W konsekwencji te jednostki organizacyjne nie są zobligowane do posiadania odrębnego numeru identyfikacji podatkowej, powinny więc posługiwać się numerem NIP nadanym oddziałowi lub też kołu terenowemu.
Fragment:
Na podstawie art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Zgodnie zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Analiza opisu sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że jednostki organizacyjne tworzone przez oddziały oraz koła terenowe nie są wyodrębnionymi podmiotami charakteryzującymi się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowią jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej podmiotu jakim jest oddział lub też koło terenowe. Oznacza to tym samym, że jednostki organizacyjne tj. centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem, wojewódzkie ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących, domy dziennego pobytu, kluby, sekcje młodzieży głuchej, centra integracji społecznej nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
2015
24
lip

Istota:
Stwierdzenie czy przy świadczeniu zakwaterowania lub wyżywienia przez jednostkę organizacyjną Uczelni, na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni, dochodzi do dostawy towarów lub usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług i czy czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
Jednostka organizacyjna Uczelni (a co za tym idzie Uczelnia) na rzecz podmiotów zewnętrznych będzie świadczyła usługi odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia doliczając do ceny netto należny podatek VAT. Jednostka organizacyjna Uczelni realizując zakwaterowanie i wyżywienie (np. poczęstunek) na rzecz innych jednostek organizacyjnych tej samej Uczelni zdaniem Wnioskodawcy nie będzie na ich rzecz „ świadczyła usług ” odpłatnych (nastąpi zużycie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością). Ze względu na planowaną „ decentralizację zarządzania ” w Uczelni, obciążała ona będzie inne jednostki organizacyjne kosztami wytworzenia (lub zryczałtowanymi kosztami wytworzenia) na zasadzie przeksięgowania kosztów w oparciu o noty wewnętrzne (dokument PK). Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (w tym planowana jednostka organizacyjna prowadząca, tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą) funkcjonują w strukturze organizacyjnej Uczelni (są wyłącznie jej wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi bez prawa występowania na zewnątrz). Trudno więc w tym przypadku mówić o „ pracownikach i kontrahentach innych jednostek organizacyjnych Uczelni ” - są to pracownicy i kontrahenci Uczelni (stroną umów o pracę i innych umów, m.in. zawieranych z kontrahentami, jest Uczelnia).
2015
10
maj

Istota:
Odpłatne przekazanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy na podstawie decyzji administracyjnej jest czynnością mającą charakter inny niż cywilnoprawny.
Fragment:
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zagadnienie dotyczące instytucji trwałego zarządu regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zm.). Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy art. 4 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez jednostkę organizacyjną należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Stosownie do art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.
2014
19
gru

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Nr 97, poz. 970 ze zm.), które obowiązywało od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2008 r.; Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustaw, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rodzaj takiej działalności. Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 27 października 2001 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w tym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zwierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Ze złożonego wniosku wynika, że Zarząd Dróg jest podmiotem reprezentującym beneficjenta oraz realizującym projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług wystawiane są na Zarząd Dróg.
2012
18
gru

Istota:
Fundusz jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, a co za tym idzie zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia ewidencyjnego i posiadania numeru NIP w rozumieniu art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy.
Fragment:
Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którym osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobowość prawną uzyskuje się z chwilą wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 37 § 1 Kodeksu cywilnego). Prawo cywilne nie zawiera natomiast definicji pojęcia „ jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ”. Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi jedynie, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. W doktrynie przyjmuje się, że jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej są podmioty, którym przepisy prawa w ograniczonym zakresie przyznają zdolność prawną, głównie zdolność sądową (podmiot może pozywać i być pozywany) oraz zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Ponadto jednostka organizacyjna posiada pewną, choćby minimalną strukturę organizacyjną. Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest publicznym otwartym funduszem inwestycyjnym rynku nieruchomości utworzonym na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego. Fundusz jest zarządzany przez spółkę zarządzającą.
2012
3
lip

Istota:
Nie posiadając zdolności do czynności prawnych, zdolności upadłościowej, struktury organizacyjnej, własnych organów (poza Spółką zarządzającą), zdolności procesowej Wnioskodawca nie może podlegać obowiązkowi ewidencyjnemu i być podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy. W związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rejestracji i posiadania numeru NIP.
Fragment:
W świetle tej ustawy osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu cywilnego osobowość prawną podmiot uzyskuje natomiast z chwilą wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W Kodeksie cywilnym nie została jednak zawarta definicja jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Art. 33 1 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje jedynie, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. W doktrynie przyjmuje się jednak, że jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej są podmioty, którym przepisy prawa w ograniczonym zakresie przyznają zdolność prawną, głównie zdolność sądową oraz zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Ponadto jednostka organizacyjna powinna posiadać pewną, choćby minimalną strukturę organizacyjną. Dodatkowo art. 1 ust. 2 UPDOP stanowi, iż jej przepisy mają zastosowanie m. in. do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Z kolei art. 3 ust. 2 UPDOP wskazuje, iż podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2012
5
cze

Istota:
Nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Realizowane przez wnioskodawcę inwestycje, o których mowa w pytaniu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, tak więc wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich realizacji.
Fragment:
Czy gminna biblioteka publiczna jako jednostka organizacyjna gminy, wykonująca zadania własne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 „ Odnowa i Rozwój Wsi ” będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z inwestycjami polegającymi na: remoncie elewacji zewnętrznej budynku filii gminnej biblioteki i wyposażeniem pomieszczeń oraz remoncie świetlicy środowiskowej wraz z wymianą instalacji co. wraz z piecem. Zdaniem wnioskodawcy gminna biblioteka publiczna jako jednostka organizacyjna gminy, posiadająca osobowość prawną oraz będąca podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady z uwagi na brak ich związku z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.