Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka organizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących poniesionych przez Gminę na Inwestycje
Fragment:
Wyliczony dla jednostki organizacyjnej sposób określania proporcji znajdzie zastosowanie do zakupów towarów i usług zarówno dokonywanych przez tą jednostkę organizacyjną, jak i przez jednostkę samorządu terytorialnego (urząd), wykorzystywanych jednak przez tą jednostkę organizacyjną do ww. celów, tj. celów „ mieszanych ”. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją Inwestycji, które zostaną przekazane innym jednostkom organizacyjnym i będą wykorzystywane przez te jednostki organizacyjne do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej od VAT) oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (czynności niepodlegające VAT), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika obliczonego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi. Podsumowując, Wnioskodawca dokonując – po scentralizowaniu rozliczeń VAT, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. – odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizowanych Inwestycji, które zostały/zostaną przekazane jednostkom (...)
2017
11
paź

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych
Fragment:
Są nimi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym dostawa towarów została zdefiniowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy). Należy zauważyć, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 (art. 15), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
6
paź

Istota:
„Prewspółczynnik” i proporcja dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi.
Fragment:
(...) jednostki organizacyjnej (wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie danych właściwych dla tejże jednostki organizacyjnej)? Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Gminy: Zdaniem Gminy, brak jest jednoznacznego sprecyzowania przez ustawodawcę kwestii stosowania pre-współczynnika jednostki organizacyjnej przy dokonywaniu zakupów (tak inwestycyjnych, jak i bieżących) dokonywanych przez Gminę. Przepisy nie wskazują wprost, którą pre-proporcję należy zastosować w przypadku wydatków wykorzystywanych do celów różnych jednostek organizacyjnych. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Gmina ponosi wydatki inwestycyjne lub wydatki bieżące dotyczące Inwestycji, które następnie przekazuje jednej ze swoich jednostek organizacyjnych (które wykorzystuje ta jednostka organizacyjna), to przy odliczeniu VAT naliczonego Gmina powinna zastosować pre-współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej zakupione towary i usługi (na podstawie Rozporządzenia w oparciu o dane właściwe dla tej jednostki organizacyjnej). Uzasadnienie stanowiska Gminy: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
5
paź

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Fragment:
Są nimi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym dostawa towarów została zdefiniowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy). Wnioskodawca zauważył, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 (art. 15), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W ocenie Nadleśnictwa, planowane działania przewidziane do realizacji w ww. projekcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - mając na uwadze zakładane cele, którym służyć ma ten projekt - nie będą związane, nawet pośrednio, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy, z prowadzoną przez Jednostkę działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności w zakresie pozyskania i sprzedaży zasobów naturalnych.
2017
23
wrz

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Fragment:
Są nimi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym dostawa towarów została zdefiniowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy). Wnioskodawca zauważył, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 (art. 15), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W ocenie Nadleśnictwa, planowane działania przewidziane do realizacji w ww. projekcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - mając na uwadze zakładane cele, którym służyć ma ten projekt - nie będzie związane, nawet pośrednio, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy, z prowadzoną przez Jednostkę działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności w zakresie pozyskania i sprzedaży zasobów naturalnych.
2017
9
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz w zakresie sposobu dokumentowania wewnętrznych rozliczeń Miasta z jego jednostkami organizacyjnymi.
Fragment:
Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. W tym zakresie stanowisko Miasta jest nieprawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy dokonywana sprzedaż na rzecz innych jednostek organizacyjnych (budżetowych) Miasta objętych centralizacją rozliczeń od 1 stycznia 2017 r. w związku z ustawą „ centralizacyjną ”, powinna się odbywać w wartościach netto, tj. bez naliczania podatku VAT i na podstawie not księgowych. Miasto wskazało, że Miejski Zakład Komunikacji nie dokonuje żadnego nieodpłatnego wydania biletów komunikacji miejskiej jednostkom organizacyjnym Gminy. Dokonywana jest tylko sprzedaż biletów opodatkowana VAT oraz sprzedaż na podstawie not księgowych jednostkom organizacyjnym Gminy. MZK nie prowadzi żadnej wynikającej ze statutu nieodpłatnej działalności. Wnioskodawca wskazał, że jednostki organizacyjne Miasta, tj.: szkoły, przedszkola, MOPR dokonują zakupu biletów na transport miejski a Miejski Zakład Komunikacji (zakład budżetowy) dokonuje na ich rzecz sprzedaży wyżej wymienionych biletów. Ponieważ nastąpiła centralizacja rozliczeń z tytułu podatku VAT Miasta i jego jednostek organizacyjnych, jednostki organizacyjne funkcjonują w ramach jednego podatnika podatku VAT tj.: Miasta i dokumentowanie czynności między nimi następuje na podstawie not obciążeniowych.
2017
25
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z bieżącym utrzymaniem Ośrodka.
Fragment:
W związku z tym, od 1 stycznia 2017 r. wszystkie gminne jednostki organizacyjne prowadzą „ cząstkowe ” rozliczenia podatku VAT (obejmujące wykonywane przez nie czynności stanowiące odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na gruncie podatku VAT), które są następnie konsolidowane na poziomie Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy objęte obowiązkiem centralizacji to w szczególności Urząd Miejski (dalej: Urząd), gminne jednostki oświatowe – prowadzone w formie jednostek budżetowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – prowadzony w formie zakładu budżetowego (dalej: jednostki organizacyjne) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – prowadzony w formie zakładu budżetowego (dalej: Zakład). Poszczególne jednostki organizacyjne Gminy wykonują zadania w ramach prowadzonej działalności statutowej (które stanowią na gruncie podatku VAT czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem) oraz zadania realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). 3. W ramach prowadzonej działalności, poszczególne jednostki organizacyjne Gminy dokonują zakupów towarów i usług: związanych wyłącznie z prowadzoną przez jednostki działalnością (...)
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia „sposobu określania proporcji” dla Urzędu, wskazania, czy przy kalkulacji „sposobu określania proporcji” dla Urzędu należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy oraz stwierdzenia, czy przy kalkulacji „sposobu określania proporcji” dla poszczególnych jednostek organizacyjnych należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane przez Gminę.
Fragment:
Tym niemniej, zdarzają się sytuacje, że Gmina przekazuje na rzecz swoich jednostek organizacyjnych dotacje przedmiotowe (środki przekazane przez Gminę poszczególnym jednostkom organizacyjnym w ramach dotacji przedmiotowej, stanowią dopłatę do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych). W związku z powyższym, wskazane dotacje przedmiotowe przekazane na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych stanowiące dopłatę do określonych towarów i usług mają wpływ na cenę tych towarów lub świadczonych usług. Przykładowo, przekazane przez Gminę dotacje na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będącego zakładem budżetowym Gminy, mają wpływ na cenę świadczonych przez Zakład usług wstępu na basen. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy przy kalkulacji „ sposobu określania proporcji ” dla Urzędu należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy oraz stwierdzenia, czy przy kalkulacji „ sposobu określania proporcji ” dla poszczególnych jednostek organizacyjnych należy uwzględnić dotacje i subwencje przekazywane przez Gminę. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz (...)
2017
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z działalnością wodociągów i zaopatrzenia w wodę.Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h ustawy, w związku z działalnością wodociągów i zaopatrzenia w wodę po „centralizacji” rozliczeń.
Fragment:
Stosowanie do art. 4 powołanej wyżej ustawy jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Jak wynika z powyższych przepisów, jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia wspólnego rozliczania we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej, która przestała być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie w jakim dotyczą one podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że podatnikiem podatku VAT dla wszelkich czynności stanie się Wnioskodawca. Zatem wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tych jednostek mają charakter wewnętrzny. Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego – Gminy staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT.
2017
20
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Sejmiku Województwa .... z dnia 25 września 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej „ Zespół Parków Krajobrazowych Województwa .... ” oraz nadania jej statutu. Zespół został powołany w wyniku połączenia następujących jednostek: Dyrekcja ... Parku Krajobrazowego, Dyrekcja Parku Krajobrazowego ...., Dyrekcja .... Parków Krajobrazowych, Zespół ..... Parków Krajobrazowych. Zgodnie ze statutem zatwierdzonym uchwałą Nr .... Sejmiku Województwa ...., Zespół ZPKW.... jest samorządową jednostką budżetową Samorządu Województwa ...., realizującą zadania własne województwa. Zespół PKW.... jest jednostką organizacyjną Województwa .... nieposiadającą osobowości prawnej. Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Zarząd Województwa ..... Zespół PKW..... działa na zasadach określonych przepisami o finansach publicznych. Podstawowym celem zespołu PKW.... jest inspirowanie i podejmowanie działań mających na celu zachowanie, popularyzację i upowszechnienie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków oraz wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Do zakresu działania Zespołu PKW..... należą w szczególności: realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach prawa miejscowego, tworzących parki, w tym nadzór nad występującymi na terenie parków chronionymi obiektami przyrodniczymi, organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz z osobami prawnymi i fizycznymi.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.