ITPP2/4512-9/15/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży usług na rzecz jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
ITPP2/4512-9/15/APinterpretacja indywidualna
 1. jednostka budżetowa
 2. usługi zwolnione
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz opodatkowania usług świadczonych na rzecz powiatów i gmin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz opodatkowania usług świadczonych na rzecz powiatów i gmin.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu S. – jednostką budżetową. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie ze statutem, świadczy usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz odpłatnie świadczy, na podstawie umów, usługi m.in. pralnicze, transportowe, zakwaterowania, gastronomiczne, jednostkom Powiatu S. Z usług świadczonych na zewnątrz korzystają także: Starostwo Powiatowe, urzędy gmin, zespoły szkół oraz jednostki organizacyjne Powiatu, takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Obsługi Nieruchomości, Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie. Na wystawianych fakturach za wykonane usługi, naliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy prawidłowe jest doliczanie podatku VAT do sprzedaży dla jednostek budżetowych Powiatu S....
 • Czy prawidłowe jest doliczanie podatku VAT do sprzedaży jednostkom budżetowym gmin, gminom i powiatom współpracującym z Wnioskodawcą...

Zdaniem Wnioskodawcy, cytującego treść § 3 ust. 1 pkt 7a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), sprzedaż usług dla jednostek organizacyjnych powiatów i jednostek organizacyjnych gmin, z którymi współpracuje, powinna być zwolniona z podatku od towarów i usług.

Na podstawie ww. rozporządzenia, sprzedaż usług pomiędzy Wnioskodawcą a jednostkami organizacyjnymi Powiatu S., z którymi współpracuje, powinna być zwolniona z podatku od towarów i usług.

Sprzedaż usług dla powiatów i gmin współpracujących z Wnioskodawcą powinna być opodatkowana podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

– z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

W ww. pozycjach załącznika nr 3 do ustawy wymieniono następujące usługi:

 • poz. 140 – Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0),
 • poz. 141 – Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.30.0),
 • poz. 142 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU ex 37),
 • poz. 143 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
 • poz. 144 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
 • poz. 145 – Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
 • poz. 146 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
 • poz. 147 – Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
 • poz. 148 – Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
 • poz. 149 – Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
 • poz. 150 – Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
 • poz. 151 – Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0) (PKWiU ex 38.22.2),
 • poz. 152 – Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem (PKWiU 39.00.1),
 • poz. 153 – Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń (PKWiU 39.00.2),
 • poz. 174 – Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0),
 • poz. 175 – Pozostałe usługi sanitarne (PKWiU 81.29.13.0).

Zwolnienie, o którym mowa w przywołanym przepisie rozporządzenia, ma charakter podmiotowy, tzn. jest adresowane tylko do konkretnych, wymienionych w tym przepisie podmiotów.

Należy wskazać, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „jednostka budżetowa” i „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicjami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W myśl art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 3. jednostki budżetowe,
 4. samorządowe zakłady budżetowe,

(...).

Jednostkami budżetowymi – zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych – są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl art. 15 ust. 1 powyższej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych (...).

Z treści art. 14 tej ustawy wynika, że samorządowy zakład budżetowy może wykonywać zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wymienionym w tym przepisie.

Analiza przedstawionych stanów faktycznych oraz przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że świadczenie przez Wnioskodawcę, będącego jednostką budżetową, usług na rzecz jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Powiatu S. (pralniczych, transportowych, zakwaterowania, gastronomicznych) oraz na rzecz jednostek organizacyjnych innych powiatów i gmin, z którymi współpracuje, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 7 cytowanego rozporządzenia.

Natomiast świadczenie tych samych usług na rzecz gmin i powiatów, podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla danego rodzaju usługi, gdyż gminy/powiaty nie są ani jednostkami budżetowymi, ani samorządowymi zakładami budżetowymi, wobec czego dla usług wykonywanych na ich rzecz nie ma zastosowania ww. przepis rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

Należy zaznaczyć, że interpretację wydano przy założeniu, że przedmiotem świadczeń Wnioskodawcy nie są usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 Załącznika Nr 3 do ustawy.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka budżetowa
ITPP3/4512-477/15/APR | Interpretacja indywidualna

usługi zwolnione
IPTPP1/4512-372/15-5/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.