IPTPP2/443-851/14-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania usług stołówkowych na rzecz uczniów, usług zakwaterowania uczniów oraz usługi cateringowej na rzecz jednostek budżetowych
IPTPP2/443-851/14-4/AJBinterpretacja indywidualna
 1. bursa
 2. catering
 3. jednostka budżetowa
 4. usługi zwolnione
 5. wyżywienie
 6. zakwaterowanie
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania:

 • usług stołówkowych na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych (mieszkających i niemieszkających w internacie) – jest nieprawidłowe,
 • usług zakwaterowania uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych – jest prawidłowe,
 • usługi cateringowej na rzecz jednostek budżetowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówkowych na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych (mieszkających i niemieszkających w internacie), usług zakwaterowania uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych oraz usługi cateringowej na rzecz jednostek budżetowych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jednostka Wnioskodawcy jest samorządową jednostką oświatową (jednostką budżetową), dla której organem prowadzącym jest Powiat .... Podstawowa działalność Wnioskodawcy jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ jest jednostką oświatową w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Usługi Wnioskodawcy są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku VAT tekst jednolity Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z dnia 29 lipca 2011 r., z późniejszymi zmianami, art. 43 ust. l pkt 26a.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 1 września 2004 r. Zgłoszenia dokonał w Urzędzie Skarbowym w ... dnia 23 sierpnia 2004 r.

Jednostka Wnioskodawcy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z dnia 19 listopada 2004 r., z późn. zm.

Wnioskodawca prowadzi czterotygodniowe kursy dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. W strukturach posiada internat i stołówkę, które są integralną częścią jednostki Wnioskodawcy. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym i jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy o systemie oświaty.

W stołówce są przygotowywane posiłki dla uczniów, którzy przebywają na kursach organizowanych przez jednostkę Wnioskodawcy i mieszkających w internacie, bądź niemieszkających w internacie, dla uczniów innych szkół, dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Wnioskodawcy, dla pracowników pedagogicznych innych szkół (których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina) oraz dla pozostałych osób.

Wnioskodawca przygotowuje również różne imprezy okolicznościowe dla osób prywatnych i firm. Jeżeli osoby te życzą sobie, to Wnioskodawca podaje kawę i herbatę w termosach.

Zgodnie z prawem oświatowym (Dz. U. Nr 109 z 2011 r., poz. 631, z późn. zmianami) odpłatność za wyżywienie uczniów przebywających w Internacie wyliczana jest jako pokrycie wsadu do kotła, nie dolicza się marży, ani kosztów mediów czy wynagrodzeń. Cena za poszczególne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) jest zatwierdzona przez jednostkę nadrzędną. Na fakturach wyżywienie stanowi odrębną pozycję i nie jest wliczane do ceny zakwaterowania uczniów w internacie. Za zakwaterowanie w internacie uczniowie, którzy przebywają w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych pokrywają w wysokości 50% kosztu utrzymania miejsca, do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

Opłaty za wyżywienie uczniów przebywających u Wnioskodawcy w celach edukacyjnych, Zainteresowany zwalnia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a. Opłaty za zakwaterowanie uczniów przebywających u Wnioskodawcy w celach edukacyjnych, Zainteresowany zwalnia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a. Opłaty za przygotowanie wyżywienia dla innych jednostek, bądź osób prywatnych, Wnioskodawca opodatkowuje podatkiem VAT 8%, a za kawę i herbatę nalicza VAT w wysokości 23%.

Jeżeli Wnioskodawca przygotowuje catering dla jednostki budżetowej, to całą usługę cateringową zwalnia z podatku VAT na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., poz. 1722, tzn. na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7a, jako świadczenie usług między jednostkami budżetowymi i jeżeli Wnioskodawca podaje kawę i herbatę dla takich jednostek, to również usługę taką w całości zwalnia z podatku VAT. Wnioskodawca nie sprzedaje kawy i herbaty na sztuki dla poszczególnych osób, tylko przygotowuje je w termosach, a jeżeli nie zostaną wypite to zostają wylane. Zgodnie z pismem nr ... z Urzędu Statystycznego w ... usługi Wnioskodawcy mieszczą się w następujących grupowaniach:

 • usługi polegające na zapewnieniu zakwaterowania w internacie Ośrodka ..., wraz z wyżywieniem lub bez, dla własnych uczniów i pracowników oraz dla uczniów innych szkół PKWiU 55.90.11.0 „Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne”,
 • usługi polegające na zapewnieniu zakwaterowania w internacie, łącznie z wyżywieniem lub bez, dla osób z zewnątrz, m.in. dla grup przyjezdnych, uczniów w okresie wakacji i ferii itp. PKWiU 55.20.1 „Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”,
 • usługi świadczone przez stołówkę znajdującą się w internacie, która stanowi integralną część szkoły, dla własnych uczniów i pracowników (nie dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie i pracowników internatu) – pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym PKWiU 85 „Usługi w zakresie edukacji”,
 • usługi świadczone przez stołówkę znajdującą się w internacie, na rzecz osób z zewnątrz (np. emeryci i renciści, rodziny pracowników, uczniowie innych szkół itp.) PKWiU 56.29.20.0 „Usługi stołówkowe”.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawca prosi o wydanie indywidualnej interpretacji czy stosowane zwolnienia są prawidłowe.

W piśmie z dnia 4 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Zakresem pytania nr 1 są objęci uczniowie przebywający w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych tzn. przebywający na kursach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych przez jednostkę Wnioskodawcy. Kursy te trwają tylko 4 tygodnie. Z usług stołówkowych mogą korzystać uczniowie mieszkający w czasie trwania kursu w internacie jak również i uczniowie dojeżdżający na te kursy. Więc pytanie dotyczy uczniów przebywających w celach edukacyjnych na kursach organizowanych przez jednostkę Wnioskodawcy mieszkających w tym czasie w internacie jak i niemieszkających. Wnioskodawca nadmienia również, że uczniowie w tym czasie korzystają z pełnego wyżywienia tzn. ze śniadań, obiadów i kolacji. Do śniadań i kolacji w termosach podawana jest oprócz mleka i kakao, herbata więc uczniowie piją to na co mają ochotę. Zgodnie z prawem oświatowym uczniowie pokrywają koszty wsadu do kotła, nie dolicza się marży, ani kosztów mediów czy wynagrodzeń.W pytaniu tym nie ma mowy o uczniach innych szkół, ponieważ Wnioskodawca ma już interpretację indywidualną dotyczącą takich uczniów nr IPTPP2/443-333/14-4/JS z dnia 15 lipca 2014 r.
 2. W pytaniu nr 2 jest mowa tylko o uczniach przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych i korzystających z usług zakwaterowania w internacie.
 3. Na pytanie o treści: „Czy uczniami przebywającymi w internacie są uczniowie szkół, z którymi Wnioskodawca ma zawarte umowy dotyczące zakwaterowania tych uczniów...” – w internacie mieszkają uczniowie, którzy przebywają w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych i w umowach z ich macierzystymi szkołami jest mowa o tym, iż za dokształcanie koszty pokrywają ich macierzyste szkoły, a koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczniowie we własnym zakresie.Oprócz takich uczniów mieszkają również u Wnioskodawcy uczniowie innych szkół, którzy nie przebywają w jednostce Zainteresowanego w celach edukacyjnych. Wtedy, jeżeli uczeń sam płaci za zakwaterowanie Wnioskodawca nalicza podatek VAT w wysokości 8%, a jeżeli Wnioskodawca ma umowę z jego szkołą, do której uczęszcza i za zakwaterowanie płaci szkoła to Zainteresowany zwalnia zakwaterowanie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30c Ustawy VAT. Wnioskodawca nadmienia, że jest (placówką oświatową) ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zainteresowanego obowiązują przepisy o systemie oświaty.
 4. Jeżeli chodzi o pełne nazwy jednostek budżetowych, dla których Wnioskodawca świadczył usługi cateringowe, gdzie w termosach była podawana kawa i herbata to są następujące jednostki:
  1. Powiatowe Centrum ... w ...,
  2. Dom Pomocy Społecznej w ...,
  3. Dom Pomocy Społecznej w ...,
  4. Centrum ... w ....
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy usługi stołówkowe na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a...
 2. Czy zakwaterowanie uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a...
 3. Czy usługa cateringowa dla jednostki budżetowej, gdzie oprócz potraw przygotowywanych przez pracowników Wnioskodawcy, Zainteresowany podaje również m.in. kawę i herbatę w termosach, usługę taką Wnioskodawca w całości zwalnia z podatku VAT na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., poz. 1722, tzn. § 3 ust. 1 pkt 7a...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Usługi stołówkowe na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe.

Ad. 2.

Zakwaterowanie uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe.

Ad. 3.

Usługa cateringowa dla jednostki budżetowej, gdzie oprócz potraw przygotowywanych przez pracowników Wnioskodawcy przygotowywana jest również do termosów m.in. kawa i herbata, usługę taką Zainteresowany w całości zwalnia z podatku VAT na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., poz. 1722, tzn. § 3 ust. 1 pkt 7a. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania:
 • usług stołówkowych na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych (mieszkających i niemieszkających w internacie) – jest nieprawidłowe,
 • usług zakwaterowania uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych – jest prawidłowe,
 • usługi cateringowej na rzecz jednostek budżetowych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Zauważyć należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z tym, usługa podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Towary i usługi będące przedmiotem opodatkowania, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, dla których przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. identyfikuje się za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późń. zm.).

Z opisu sprawy wynika, że jednostka Wnioskodawcy jest samorządową jednostką oświatową (jednostką budżetową), dla której organem prowadzącym jest Powiat .... Podstawowa działalność Wnioskodawcy jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ jest jednostką oświatową w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Usługi Wnioskodawcy są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku VAT, art. 43 ust. l pkt 26a. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 1 września 2004 r. Jednostka Wnioskodawcy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawca prowadzi czterotygodniowe kursy dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. W strukturach posiada internat i stołówkę, które są integralną częścią jednostki Wnioskodawcy. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym i jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy o systemie oświaty. W stołówce są przygotowywane posiłki dla uczniów, którzy przebywają na kursach organizowanych przez jednostkę Wnioskodawcy i mieszkających w internacie, bądź niemieszkających w internacie, dla uczniów innych szkół, dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Wnioskodawcy, dla pracowników pedagogicznych innych szkół (których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina) oraz dla pozostałych osób. Wnioskodawca przygotowuje również różne imprezy okolicznościowe dla osób prywatnych i firm. Jeżeli osoby te życzą sobie, to Wnioskodawca podaje kawę i herbatę w termosach. Zgodnie z prawem oświatowym odpłatność za wyżywienie uczniów przebywających w internacie wyliczana jest jako pokrycie wsadu do kotła, nie dolicza się marży, ani kosztów mediów czy wynagrodzeń. Cena za poszczególne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) jest zatwierdzona przez jednostkę nadrzędną. Na fakturach wyżywienie stanowi odrębną pozycję i nie jest wliczane do ceny zakwaterowania uczniów w internacie. Za zakwaterowanie w internacie uczniowie, którzy przebywają w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych pokrywają w wysokości 50% kosztu utrzymania miejsca, do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń. Opłaty za wyżywienie uczniów przebywających u Wnioskodawcy w celach edukacyjnych, Zainteresowany zwalnia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a. Opłaty za zakwaterowanie uczniów przebywających u Wnioskodawcy w celach edukacyjnych, Zainteresowany zwalnia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a. Opłaty za przygotowanie wyżywienia dla innych jednostek bądź osób prywatnych, Zainteresowany opodatkowuje podatkiem VAT 8%, a za kawę i herbatę nalicza VAT w wysokości 23%. Jeżeli Wnioskodawca przygotowuje catering dla jednostki budżetowej (pełne nazwy jednostek, dla których Zainteresowany świadczył usługi cateringowe tj. dla: Powiatowego Centrum ... w ..., Domu Pomocy Społecznej w ..., Domu Pomocy Społecznej w ..., Centrum ... w ...), to całą usługę cateringową zwalnia z podatku VAT na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., poz. 1722, tzn. na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7a, jako świadczenie usług między jednostkami budżetowymi i jeżeli Wnioskodawca podaje kawę i herbatę dla takich jednostek, to również usługę taką w całości zwalnia z podatku VAT. Wnioskodawca nie sprzedaje kawy i herbaty na sztuki dla poszczególnych osób, tylko przygotowuje je w termosach, a jeżeli nie zostaną wypite to zostają wylane.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż uczniowie przebywający w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych tzn. przebywający na kursach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych przez jednostkę Wnioskodawcy. Kursy te trwają tylko 4 tygodnie. Z usług stołówkowych mogą korzystać uczniowie mieszkający w czasie trwania kursu w internacie jak również i uczniowie dojeżdżający na te kursy. Więc pytanie nr 1 dotyczy uczniów przebywających w celach edukacyjnych na kursach organizowanych przez jednostkę Wnioskodawcy mieszkających w tym czasie w internacie jak i niemieszkających. Wnioskodawca nadmienia również, że uczniowie w tym czasie korzystają z pełnego wyżywienia tzn. ze śniadań, obiadów i kolacji. Do śniadań i kolacji w termosach podawana jest oprócz mleka i kakao, herbata więc uczniowie piją to na co mają ochotę. Zgodnie z prawem oświatowym uczniowie pokrywają koszty wsadu do kotła, nie dolicza się marży, ani kosztów mediów czy wynagrodzeń. W internacie mieszkają uczniowie, którzy przebywają w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych i w umowach z ich macierzystymi szkołami jest mowa o tym, iż za dokształcanie koszty pokrywają ich macierzyste szkoły, a koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczniowie we własnym zakresie. Oprócz takich uczniów mieszkają również u Wnioskodawcy uczniowie innych szkół, którzy nie przebywają w jednostce Zainteresowanego w celach edukacyjnych. Wtedy, jeżeli uczeń sam płaci za zakwaterowanie Wnioskodawca nalicza podatek VAT w wysokości 8%, a jeżeli Wnioskodawca ma umowę z jego szkołą, do której uczęszcza i za zakwaterowanie płaci szkoła to zwalnia zakwaterowanie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30c Ustawy VAT. Wnioskodawca nadmienia że jest (placówką oświatową) ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zainteresowanego obowiązują przepisy o systemie oświaty.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Ad. 1.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku, usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy oparta jest na przepisie art. 132 ust. 1 lit. h Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późń. zm.), zwanej dalej „Dyrektywą”.

Powołany przepis art. 132 ust. 1 lit. h Dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie.

Należy zauważyć, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika do rozporządzenia wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  4. artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a)placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b)placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

 1. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 2. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. (uchylony);
 4. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (...);
 5. (uchylony);
 6. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
 7. biblioteki pedagogiczne;
 8. kolegia pracowników służb społecznych.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane

W odniesieniu do usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych (mieszkających i niemieszkających w internacie), należy stwierdzić, iż są to usługi mieszczące się w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Wobec powyższego usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych (mieszkających i niemieszkających w internacie) są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, aczkolwiek zwolnienie to wynika z innej niż wskazana przez Wnioskodawcę podstawy prawnej.

A zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT ww. usługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania:

 1. w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,
 2. w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,
 3. świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Odnośnie natomiast usług zakwaterowania uczniów przebywających w jednostce Wnioskodawcy w celach edukacyjnych należy uznać, iż usługi te są objęte zwolnieniem od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy.

Zatem stanowisko Zainteresowanego w zakresie zwolnienia od podatku VAT ww. usługi zakwaterowania należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późń. zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami
  - z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Sama ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminów „jednostka budżetowa”, „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicjami legalnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm).

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Jednostkami budżetowymi, stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem zwolnienie określone w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. ma zastosowanie do usług świadczonych pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów.

W kwestii, gdy czynność polegająca na świadczeniu usługi cateringowej jest wykonywana przez Wnioskodawcę będącego jednostką budżetową, na rzecz innej jednostki budżetowej, tj. Powiatowego Centrum ... w ..., Domu Pomocy Społecznej w ..., Domu Pomocy Społecznej w ... oraz Centrum ... w ..., to ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7 lit. a) ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.).

A zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowany wywiódł prawidłowy skutek prawny, iż świadczenie usług cateringowych na rzecz jednostek budżetowych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, jednakże oparł to na innej podstawie prawnej (tj. § 3 ust. 1 pkt 7a ww. rozporządzenia) niż tut. Organ. (tj. § 3 ust. 1 pkt 7 lit. a) ww. rozporządzenia).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.