IBPP4/443-521/14/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie wyrobów gazowych i węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez jednostkę budżetową
IBPP4/443-521/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. cel opałowy
 2. gaz
 3. jednostka budżetowa
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatnik podatku akcyzowego
 6. podmiot zużywający
 7. wyroby akcyzowe
 8. węgiel
 9. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Podatnik akcyzy -> Podatnik podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania akcyzą
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 29 października 2015 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych i węglowych przeznaczonych do celów opałowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych i węglowych przeznaczonych do celów opałowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 stycznia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 stycznia 2015 r. znak: IBPP4/443-521/14/LG.

We przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu jest jednostką budżetową działającą na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia ... Nr ... w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Jednostką kieruje dyrektor. Miejski Ośrodka Rekreacji i Sportu, jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej. Dyrektor składa oświadczenia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. W konsekwencji stroną umów dotyczących zakupu towarów i usług związanych z eksploatacją obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu jest gmina - miasto reprezentowana przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta - dyrektora jednostki. Do zadań statutowych MORIS - zgodnie z jego statutem - należą:

 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie rekreacji i sportu,
 • organizację oraz współorganizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
 • prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji ruchowej,
 • prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych,
 • wynajem obiektów sportowych,
 • wynajem sprzętu sportowego, nagłaśniającego, estrady, hali namiotowej,
 • świadczenie usług zlecanych przez Gminę,
 • zapewnienie właściwej eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca zarządza znajdującą się na terenie Gminy infrastrukturą sportową. Do infrastruktury tej należą hale sportowe, baseny, stadiony, korty oraz inne obiekty sportowe. Stanowią one środki trwałe Wnioskodawcy.

Jednostka nabywa wyroby gazowe i węgiel do celów opałowych w obiektach sportowo-rekreacyjnych stanowiących mienie gminy, wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań publicznych, do których jednostka została powołana. Nabyty gaz i węgiel, jako wyroby energetyczne, zostały opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jednakże w myśl art. 31a ust. 2 pkt 3 tej ustawy od akcyzy zwolniono wyroby gazowe i węglowe zużywane m.in. przez organy administracji publicznej, szkoły, żłobki, przedszkola, szpitale, jednostki pomocy społecznej.

Należy zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu jest jednostką budżetową tak jak większość jednostek budżetowych, o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał:

Faktury VAT dotyczące nabycia wyrobów węglowych i gazowych wystawiane są na Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

Przedmiotem interpretacji ma być art. 31a ust. l pkt 3 i art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze późn. zm.).

Przedmiotem opisanego stanu faktycznego są wyroby węglowe i gazowe.

Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi dotyczącej wyrobów węglowych, o których mowa w art. 31a ust. l pkt 3 i wyrobów gazowych objętych przepisem art. 32b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wykonywanymi przez Wnioskodawcę są w przypadku wyrobów węglowych czynności wskazane w art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a), w przypadku wyrobów gazowych czynności wskazane w art. 9c. ust. 1 pkt 5 lit. c) Ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy X działającą w formie jednostki budżetowej. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia ... Nr ... w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Uchwałą Nr ... Rady Miasta X z dnia ... uchwalony został statut MORiS X.

Zgodnie z paragrafem 6 Statutu, MORiS X wykonuje zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta X w zakresie:

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie rekreacji i sportu.
 2. Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy.
 3. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w tym przekazanych w zarząd przez Gminę.
 4. Udostępnianie określonych w pkt 2 obiektów dla organizowania imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 5. Zapewnienie kadry instruktorów i trenerów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 6. Organizację oraz współorganizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 7. Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 8. Świadczenie usług zleconych przez Prezydenta Miasta X.

W tym celu Wnioskodawca zakupuje paliwa gazowe oznaczone kodem CN 2711 21 00, które służą mu następnie do ogrzania lokali użytkowych (hal i innych obiektów sportowych, krytych basenów) oraz podgrzewania murawy boiska sportowego, na których rozgrywane są mecze piłkarskie Klubu Sportowego ...

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć sprzedawcy wyrobów gazowych oświadczenie do umowy (zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym), czy przysługuje mu zwolnienie od podatku akcyzowego w zakresie nabywanych wyrobów gazowych

Zgodnie z przepisem art. 31b ust. 2 pkt 2 Ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych.

Wnioskodawca zakupuje również wyroby węglowe oznaczone kodem CN 2711 do celów opałowych w obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć sprzedawcy potwierdzenie na dokumencie dostawy wyrobów węglowych (zgodnie z art. 31a ust. 3), czy przysługuje mu zwolnienie od podatku akcyzowego w zakresie nabywanych wyrobów węglowych.

Zgodnie z przepisem art. 3la ust. l pkt 3 Ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu):

Czy jednostka budżetowa gminy jaką jest Wnioskodawca zwolniona jest od akcyzy od nabywanych wyrobów gazowych, w oparciu o przepis art. 3lb ust. 2 pkt 2 oraz wyrobów węglowych w oparciu o przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, jako organ administracji publicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu), Miejski Ośrodka Rekreacji i Sportu jest podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów gazowych i węglowych przeznaczonych do celów opałowych, jako organ administracji publicznej na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr45, poz.235, Nr 131, poz.764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z póżn.zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r Nr 234, poz.1536, z późn.zm.). Przywołana ustawa nie definiuje pojęcia organ administracji publicznej, stąd zasadne jest odwołanie się do przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 5 § 1 pkt 3 i pkt 6 wymienionej ustawy, pod pojęciem organów administracji publicznej rozumie się m.in. organy jednostek samorządu terytorialnego i Prezydenta Miasta. W ocenie Wnioskodawcy, organ jako taki nie może zużywać wyrobów gazowych. Nie wydaje się bowiem, aby ustawodawcy chodziło o to, że zwolniony od akcyzy jest gaz czy węgiel zużywany jedynie przez Prezydenta Miasta. Wydaje się w związku z tym, że można uznać, że zwolnione od akcyzy są wyroby gazowe i węglowe nabywane przez Prezydenta Miasta ale na potrzeby gminy, którą zarządza jako organ wykonawczy zwłaszcza do celów opałowych w obiektach stanowiących mienie gminy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu zawiera bowiem jedynie umowy w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta, będący organem administracji publicznej w rozumieniu ww. przepisu. W związku z tym, można uznać, że zwolnione od akcyzy są wyroby gazowe i węglowe, które nabywane są przez organ administracji publicznej Prezydenta Miasta, które następnie zużywane są w jednostkach podległych temu organowi. Wobec powyżej wskazanych okoliczności zasadne jest objęcie zakresem zastosowania art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, także Wnioskodawcy poprzez uznanie, iż jest on zwolniony od akcyzy od wyrobów gazowych i węglowych.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w X jest gminną jednostką budżetowa, nieposiadąjącą osobowości prawnej. Powołany został do życia Uchwałą Rady Gminy i działa w oparciu o Statut, również przyjęty w formie Uchwały Rady Gminy. Celem istnienia jednostki jest realizacja zadań własnych gminy poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie spraw przekazanych jednostce Statutem. Jednostką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor - na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez organ wykonawczy gminy.

Z powyższego wynika, iż o zadaniach jednostki z jednej strony decyduje organ stanowiący gminy, tj. Rada Gminy, z drugiej podejmowanie działań faktycznych i prawnych przez dyrektora jednostki następuje w oparciu o upoważnienie organu wykonawczego gminy - Prezydenta Miasta. Jednostka nie posiada zadań własnych, a realizuje jedynie zadania własne gminy. Dyrektor jednostki natomiast nie posiada własnych kompetencji, działa jedynie w oparciu o upoważnienie Prezydenta Miasta. Z uwagi na te okoliczności w ocenie Wnioskodawcy jest on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, jako organ administracji publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy przez:

-wyroby węglowe rozumie się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgła - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN ex 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN ex 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN ex 2704 00.

-wyroby gazowe rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 19a i 23c ustawy za:

-finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

-finalnego nabywcę węglowego - podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym;

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2.nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3.import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4.użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5.użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

 1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
 2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

6.użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

7.powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl ustępu 2 cytowanego artykułu za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

1.sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121);

2.zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

3.wydanie w zamian za wierzytelności;

4.wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;

5.darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

6.wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;

7.przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

8.przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

9.użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaś zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8 (art. 9c ust. 2 ustawy).

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 11 i 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący

 • finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5;
 • finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

W tym miejscu podkreślić należy, że zarówno w przypadku wyrobów węglowych jak i gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż tych wyrobów finalnemu nabywcy odpowiednio węglowemu lub gazowemu, zaś użycie tych wyrobów przez finalnego nabywcę jest przedmiotem opodatkowania jedynie w ściśle określonych przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 9a ust. 1 pkt 5 lub w art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy – sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Podobna sytuacja występuje w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych. Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 4 i 5 ustawy - sprzedawca wyrobów węglowych jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami węglowymi i gazowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami.

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

1.w procesie produkcji energii elektrycznej;

2.w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3.przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.<15>), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.<16>), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.<17>);

4.do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5.do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6.w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7.w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8.przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9.przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie zaś z art. 31b ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. organy administracji publicznej;
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Natomiast w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów - art. 31b ust. 5 ustawy.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy X działającą w formie jednostki budżetowej. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia ... Nr ... w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Uchwałą Nr ... Rady Miasta X z dnia ... uchwalony został statut MORiS X.

Zgodnie z paragrafem 6 Statutu, MORiS X wykonuje zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta X w zakresie:

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie rekreacji i sportu,
 2. Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy.
 3. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w tym przekazanych w zarząd przez Gminę.
 4. Udostępnianie określonych w pkt 2 obiektów dla organizowania imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 5. Zapewnienie kadry instruktorów i trenerów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 6. Organizację oraz współorganizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 7. Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 8. Świadczenie usług zleconych przez Prezydenta Miasta X.

W tym celu Wnioskodawca zakupuje paliwa gazowe oznaczone kodem CN 2711 21 00, które służą mu następnie do ogrzania lokali użytkowych (hal i innych obiektów sportowych, krytych basenów) oraz podgrzewania murawy boiska sportowego, na których rozgrywane są mecze piłkarskie Klubu Sportowego ...

Mając zatem na uwadze powyższy opis sprawy jak i zadane pytanie w pierwszej kolejności należy ustalić czy Wnioskodawca jest uprawniony do nabywania wyrobów węglowych i gazowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy w oparciu o przepis art. 31a ust. 1 pkt 3 art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy.

Powołany wyżej przepis ustawy zwalnia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe i gazowe przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia.

Należy zauważyć, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2. W myśl art. 5 § 2 pkt 6 tej ustawy, ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządowe osoby prawne nie mają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Zgodnie z art. 11a ww. ustawy organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Ww. przepisy wprost wymieniają organy administracji publicznej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego zaliczane do organów administracji publicznej. Wśród tych organów nie ma takiej jednostki organizacyjnej jak jednostka budżetowa gminy.

Natomiast jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych - t.j. z dnia 21 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Jednostka budżetowa jest zatem formą organizacyjną dla sektora finansów publicznych. Jest to forma nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu i na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego niemniej żadne przepisy nie nadają im z tego tytułu statusu organu administracji publicznej.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

W ocenie tutejszego organu, analiza wskazanych wyżej przepisów wskazuje, że Wnioskodawca (jednostka budżetowa) nie spełnia definicji organu administracji publicznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt i w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy. Zatem jednostki budżetowej, która faktycznie zużywa przedmiotowe wyroby, nie można uznać za podmiot uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Z opisu wniosku wynika jednoznacznie, że podmiotem zużywającym nabyte wyroby węglowe i gazowe jest jednostka budżetowa – działającą na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta – a nie uprawniony organ administracji publicznej, czyli w opisanym przypadku Prezydent Miasta.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie może skorzystać ze wskazanego zwolnienia i powinien nabywać wyroby węglowe i gazowe zużywane do celów grzewczych z akcyzą zapłaconą.

W konsekwencji, oświadczenie Wnioskodawcy (odbiorcy wyrobów węglowych oraz gazowych) składane sprzedawcy winno zawierać w swojej treści stwierdzenie, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego względem nabywanych wyrobów węglowych i gazowych.

Zaznaczyć trzeba tutaj, że w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych lub gazowych z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy i ich zużycia do celów opałowych w zarządzanych (stanowiących środki trwałe Wnioskodawcy) obiektach, zgodnie z powołanym przepisem art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 11 i 13, Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.