IBPP3/4512-957/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Uznanie jednostki budżetowej za budżetowej za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz opodatkowania podatkiem VAT tych czynności
IBPP3/4512-957/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. jednostka budżetowa
  2. organ władzy publicznej
  3. powiat
  4. usługi geodezyjne
  5. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania jednostki budżetowej za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz opodatkowania podatkiem VAT tych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania jednostki budżetowej za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz opodatkowania podatkiem VAT tych czynności.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X.jest jednostką organizacyjną Województwa działającą w formie jednostki budżetowej - art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm). C. B. nie posiada osobowości prawnej. Działa w imieniu Województwa jako jednostki samorządu terytorialnego. Do zadań Biura należy wykonywanie prac geodezyjnych, scaleniowo-wymiennych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700). Zgodnie z tym ostatnim przepisem prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych lub utworzonych na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy reformujące administracje publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm). Wnioskodawca został przejęty przez Województwo od zniesionego województwa częstochowskiego jako zakład budżetowy. Uchwałą Nr X Sejmiku Województwa z dnia 21 kwietnia 2010 roku został przekształcony w jednostkę budżetową. Biuro jest więc jednostką realizującą zadania ustawowe i zostało utworzone właśnie w tym celu. Prace scaleniowo-wymienne są wykonywane z środków publicznych pochodzących z budżetu państwa - z dotacji wojewody oraz z środków unijnych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przewiduje kontynuację Programu z lat 2007–2013.

Prowadzenie postępowania scaleniowo-wymiennego należy do zadań starosty z zakresu administracji rządowej - art. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału gruntów. Biuro wykonuje prace scaleniowo-wymienne poprzedzające wydanie tej decyzji. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalnoprawnej i przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.

Wnioskodawca działając w imieniu Województwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd tej jednostki samorządu terytorialnego zamierza zawierać ze starostami reprezentującymi powiaty z terenu województwa śląskiego porozumienia, na podstawie których będzie wykonywał prace scaleniowo-wymienne umożliwiające starostom wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziału gruntów. Na podstawie takich porozumień zostaną określone obszary scalenia, terminy wykonania prac scaleniowo-wymiennych oraz wysokość i terminy przekazania Biuru przez starostów środków publicznych za wykonanie tych prac (pochodzących z dotacji przekazanej powiatom przez Wojewodę). Zgodę na realizację przez wnioskodawcę prac scaleniowo-wymiennych na terenie danego powiatu w województwie śląskim wyraża każdorazowo Zarząd Województwa w formie uchwały. X. . jest obecnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiada identyfikator podatkowy NIP i REGON.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy X. . działając jako samorządowa jednostka organizacyjna w imieniu Województwa i zawierając ze starostami reprezentującymi powiaty porozumienia w sprawie wykonywania prac scaleniowo-wymiennych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez tych starostów jako organy administracji publicznej na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów:

  1. będzie podatnikiem VAT...
  2. czy czynności wykonywane w ramach realizacji zawartych porozumień i zapisów ustawowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ustawa nie definiuje pojęcia „organu władzy publicznej”. Pojęciem tym, zdaniem wnioskodawcy, należy objąć wszystkie organy państwowe, jak również organy samorządu terytorialnego wykonujące zadania nałożone na nie ustawami. Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700) postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ostatniej ustawy, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Zarówno powiat jak i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego mieszczą się w pojęciu organów władzy publicznej. Organy samorządu terytorialnego należy kwalifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zadania własne czy z zakresu administracji rządowej - wyrok z dnia 25 listopada 2011 roku, sygn. akt: I FSK 145/11, wyrok z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt: I FSK 1594/11, wyrok z dnia 13 grudnia 2011 roku, sygn. akt: I FSK 491/11.

Wnioskodawca jako jednostka budżetowa Województwa będzie wykonywał prace scaleniowe i wymienne na terenie województwa śląskiego. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. Wnioskodawca zamierza na wykonywanie tych prac zawierać ze starostami porozumienia na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Przedmiot porozumienia pozostaje zatem w obszarze zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych ze środków budżetu państwa. Powyższe porozumienie będzie więc porozumieniem administracyjnym zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której samorząd województwa wykonuje swoje obowiązki. Nie może więc być traktowany jako odrębny od samorządu organ. Nie ulega wątpliwości, ze Wnioskodawca został powołany dla realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a realizowane przez niego zadania, wskazane we wniosku o interpretację, nie mają charakteru cywilnoprawnego. Wnioskodawca posiada szczególny status prawny: powołany został na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego do kompleksowej obsługi spraw/zadań, zakres tych działań odpowiada wymogom ustawy, wspiera w zakresie wskazanym w ustawie wyższy i najwyższy szczebel samorządu terytorialnego (powiat i województwo) - w zakresie spraw należących do władztwa publicznego sprawowanego przez te jednostki samorządu. Dlatego podlega wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Stanowisko wnioskodawcy:

  1. Wnioskodawca, co do zasady, nie może być podatnikiem VAT nawet w przypadku czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku, sygn. akt: C-276/14 jednostka samorządu terytorialnego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi jest jednym podatnikiem VAT. Podatnikiem VAT, zdaniem Wnioskodawcy, powinno być więc w przyszłości Województwo, a nie X. .,
  2. prace scaleniowo-wymienne wykonywane w imieniu Województwa przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu objęte porozumieniem, które zostanie zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a starostą, nie będą podlegały zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wskazać należy, że skoro ustawa nie definiuje pojęcia „organ władzy publicznej” pojęciem tym należy objąć wszelkie organy państwowe, jak również organy samorządu terytorialnego. Należy także przyjąć, jak słusznie zauważa J. Zubrzycki (J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2009, Wrocław 2009), że pojęciem tym objęte są wszelkie organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (por. Tomasz Michalik, VAT, Komentarz, Wydanie 9, Warszawa 2013 r., s. 230-234).

W kwestii wyłączenia organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch przesłanek: działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być wykonywana w celu sprawowania władzy publicznej (np. wyrok TSUE z dnia 12 września 2000 r. w sprawie C-408/97). Jest to wyłączenie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym; wyłączenie następuje, gdy spełniona jest przesłanka podmiotowa – czynności dokonuje organ władzy publicznej i przedmiotowa – czynność mieści się w zakresie władztwa publicznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 Dyrektywy 112 nawet wystąpienie opłat czy innego rodzaju płatności należnej przedmiotowemu organowi nie może wpłynąć na uznanie go za podatnika, jeżeli organ ten występuje w charakterze organu publicznego (np. wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-408/06).

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami.

Z ust. 4 tego artykułu wynika, że inne ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W analizowanej sprawie wskazać należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 700 ze zm.) wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy – postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

W myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, ze zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Odnosząc przywołane przepisy do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac scaleniowo-wymiennych gruntów świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu, należy w pierwszej kolejności ustalić w jakim charakterze działa Wnioskodawca wykonując zadania zlecone przez Starostę.

Wskazać należy, że z zakresu pojęciowego podmiotów uznanych za podatników z art. 15 ust. 1 ustawy, ustawodawca wyłączył (w art. 15 ust. 6 ustawy) organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Parafrazując treść art. 15 ust. 6 ustawy, należy stwierdzić, że aby podmiot mógł być uznany za „nie podatnika” tego podatku musi działać jako organ władzy publicznej albo urząd obsługujący organ władzy publicznej i wykonywać czynności nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których został powołany, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zarówno powiat jak i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego mieszczą się w pojęciu organów władzy publicznej.

W orzecznictwie dominuje stanowisko, że organy samorządu terytorialnego należy kwalifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zadania własne, czy z zakresu administracji rządowej (por. wyrok z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 145/11, wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1594/11, wyrok z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 491/11, wyrok z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt I FSK 965/11).

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy, wskazać należy na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, gdzie Trybunał orzekł m.in., że: „Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający w istocie dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, mogą być uznane za podatników VAT, w sytuacji gdy nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”.

W rozstrzygnięciu ww. wyroku TSUE stwierdził, że: „Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania, nie będzie kwestionowany.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca oraz Województwo stosują dotychczasowy model rozliczeń. Wnioskodawca rozlicza się odrębnie, podał bowiem w opisie sprawy, że jest obecnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiada identyfikator podatkowy NIP i REGON.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest jednostką budżetową, która działa w imieniu Województwa. Jest jednostką realizującą zadania ustawowe i została utworzona właśnie w tym celu. Prowadzenie postępowania scaleniowo-wymiennego należy do zadań starosty z zakresu administracji rządowej - art. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Biuro wykonuje prace scaleniowo-wymienne poprzedzające wydanie decyzji przez starostę. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału gruntów. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalnoprawnej i przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Prace scaleniowo-wymienne są wykonywane ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa - z dotacji wojewody oraz ze środków unijnych.

Zatem w oparciu o uregulowanie zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy stwierdzić, że wykonywanie przez Wnioskodawcę zadań publicznych w imieniu organu samorządu terytorialnego jednoznacznie uzasadnia wyłączenie Wnioskodawcy od opodatkowania jego działań podatkiem od towarów i usług.

W rezultacie stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma szczególny status prawny: powołany został na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego do kompleksowej obsługi spraw/zadań, zakres tych działań odpowiada wymogom ustawy, wspiera w zakresie wskazanym w ustawie wyższy i najwyższy szczebel organizacyjny samorządu terytorialnego (samorząd powiatowy, samorząd województwa) – w zakresie spraw należących do władztwa publicznego sprawowanych przez te jednostki samorządu. W konsekwencji z uwagi na powyższe podlega wyłączeniu od opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Wobec tego Wnioskodawca wykonując ww. prace scaleniowo-wymienne nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że prace z zakresu scalania i wymiany gruntów wykonywane w imieniu Województwa przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu objęte porozumieniem zawartym pomiędzy Wnioskodawcą, a starostą, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prace scaleniowo-wymienne wykonywane w imieniu Województwa przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu objęte porozumieniem zawartym pomiędzy Wnioskodawcą a starostą, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przedmiocie oceny stanowiska Wnioskodawcy, że zgodnie z wyrokiem C-276/14 w przyszłości Województwo powinno być podatnikiem VAT a nie Wnioskodawca, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Oznacza to, że niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do okoliczności, w których zarówno Wnioskodawca, jak i regionalna wspólnota samorządowa – województwo są zarejestrowanymi odrębnymi podatnikami VAT. Interpretacja traci zatem ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego i wywiera skutki podatkowoprawne za okresy rozliczeniowe do czasu (momentu) kiedy województwo (regionalna wspólnota samorządowa) scentralizuje rozliczenia między innymi ze swoimi jednostkami budżetowymi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.