IBPP3/4512-786/15/KS | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-786/15/KSinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. jednostka budżetowa
  3. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina (miasto) D. G. (Wnioskodawca) 19 listopada 2014 r. uzyskała interpretację indywidualną (znak IBPP3/443-969/14/EJ) dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Gmina jest stroną umowy o dofinansowanie projektu pn. „....” z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ... na lata 2007-2013. Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu strony wprowadziły podmiot realizujący projekt tj. Centrum Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za realizację strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzona strefa zabaw dla dzieci i młodzieży oraz strefa fitness tzw. siłownia pod chmurką) przy zbiorniku P. III.

Centrum Sportu i Rekreacji w D. G. jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta D. G. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta D. G.

W związku z powyższą zmianą zachodzi konieczność dostarczenia interpretacji organów podatkowych co do kwalifikowalności bądź też niekwalifikowalności podatku VAT, tj. czy Beneficjent (Gmina D. G.) wykonuje czynności objęte projektem, co do których uprawdopodobnione jest odzyskiwanie podatku VAT, tzn. czy Gmina jako Beneficjent środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta - Gminę D. G. (lider) oraz Centrum Sportu i Rekreacji (podmiot realizujący projekt/jednostka budżetowa miasta) w partnerstwie z gminną instytucją kultury – Muzeum Miejskim „Sz.”.

Gmina posiada osobowość prawną, jest więc podmiotem praw i obowiązków. W imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje zadania publiczne (tzw. zadania własne) o znaczeniu lokalnym, dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Struktura organizacyjna projektu wynika z przyjętej metodologii zarządzania projektem oraz schematu organizacyjnego Beneficjenta, a także jest wynikiem zawartego porozumienia między Wnioskodawcą (lider projektu) a gminną instytucją kultury – Muzeum Miejskim „Sz.” (partner projektu).

Projekt dotyczy dwóch obszarów percepcji ruchu turystycznego tj. X oraz zbiornika P. III. W rejonie X projekt obejmuje realizację parku tematycznego – przestrzeni rekreacyjnej z hot-spotem w przedpolu sztolni, wykonanie w niej ekspozycji multimedialnej, a w otoczeniu kopalni – przeorganizowanie ruchu i wydzielenie miejsc dla autokarów i turystów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym oznakowaniem dojazdu. Przy zbiorniku P. III zakłada się realizację strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzona strefa zabaw i fitness).

Celem projektu jest znacząca poprawa standardu obsługi rosnącego ruchu turystycznego, profesjonalizacja otoczenia pod kątem potrzeb turystów, a w efekcie rozwój i wzmocnienie marki Szlaku Zabytków Techniki i P. III.

Projekt sprzyja wszechstronnemu rozwojowi społecznemu miasta i regionu poprzez zapewnienie społeczeństwu dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury kultury, edukacji i turystyki, służąc jednocześnie zachowaniu dziedzictwa przemysłowego i historycznego.

Nieruchomości na cele realizacji projektu są wyłączną własnością Wnioskodawcy.

Podmiot realizujący projekt – Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową miasta. Odpowiada za realizację strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzona strefa zabaw i fitness dla dzieci i młodzieży) przy zbiorniku P. III (teren stanowi własność gminy), która jest udostępniona nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej.

Partner projektu – Muzeum Miejskie „Sz.” jako odrębny podatnik i odrębna osoba prawna osiąga przychód z tytułu sprzedaży biletów. Przedmiot projektu park tematyczny kopalni w skład którego wchodzi: remont sztolni, wystawa multimedialna oraz zakup czujnika stężeń partner projektu wykorzystuje do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przychody z tytułu sprzedaży biletów nie stanowią dochodu Gminy, nie ma więc ona możliwości odliczenia z tego tytułu kwoty podatku należnego od naliczonego.

Partner projektu – Muzeum Miejskie „Sz.” uzyskał indywidualną interpretację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją określonej powyżej, swojej części projektu pn. „...”.

Realizacja projektu nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną, a więc nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Partnerzy projektu oraz podmiot realizujący projekt realizują operację w swojej części i każdy dokonuje zakupów udokumentowanymi fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części.

Z efektów realizowanego zadania inwestycyjnego korzystać będą nieodpłatnie użytkownicy placu zabaw, strefy fitness w rejonie jeziora P. III oraz użytkownicy terenu skweru S.

Produkty powstałe, w wyniku realizacji projektu, tj. w otoczeniu kopalni - przeorganizowanie ruchu i wydzielenie miejsc dla autokarów i turystów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym oznakowaniem dojazdu oraz przy zbiorniku P. III realizacja strefy aktywnego wypoczynku, nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności o charakterze cywilnoprawnym i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, oraz po zakończeniu zadania inwestycyjnego nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie – Urzędowi Miejskiemu (lider projektu) przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „....” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2007 - 2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym Gmina/lider projektu nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – od dnia 1 stycznia 2014 r. – otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy podkreślić, że gmina w świetle art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Jak wskazano na wstępie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Z opisu sprawy wynika, że projekt pn. „....” realizowany jest przez Beneficjenta – Wnioskodawcę (lider) wraz z Centrum Sportu i Rekreacji (podmiot realizujący projekt/jednostka budżetowa miasta) w partnerstwie z gminną instytucją kultury – Muzeum Miejskim „Sz.”. Lider i partner (Gmina D. G., Muzeum Miejskim „Sz.”) będą realizować projekt na podstawie zawartego porozumienia. Projekt dotyczy dwóch obszarów percepcji ruchu turystycznego tj. Kopalni Ćwiczebnej „Sz.” oraz zbiornika P. III. W rejonie „Sz.” projekt obejmuje realizację parku tematycznego – przestrzeni rekreacyjnej z hot-spotem w przedpolu sztolni, wykonanie w niej ekspozycji multimedialnej, a w otoczeniu kopalni – przeorganizowanie ruchu i wydzielenie miejsc dla autokarów i turystów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym oznakowaniem dojazdu. Przy zbiorniku P. III zakłada się realizację strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzona strefa zabaw i fitness).

Zrealizowane zadanie nie posłuży do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną, a nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Partnerzy projektu oraz podmiot realizujący projekt realizują operację w swojej części i każdy dokonuje zakupów udokumentowanymi fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „....” w sytuacji dołączenia do realizacji projektu jednostki budżetowej gminy – Centrum Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za realizację strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzona strefa zabaw dla dzieci i młodzieży oraz strefy fitness tzw. siłownia pod chmurką) przy zbiorniku P. III.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia żadnych towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z ww. projektem. Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W konsekwencji powyższego Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych przez partnera projektu tj. Muzeum Miejskie „Sz.”, które jak podała Gmina, jest gminną instytucją kultury będącą odrębnym podatnikiem i odrębną osobą prawną.

Ponadto zauważyć w tym miejscu trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniu 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikat, w którym stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do momentu obowiązkowego „scentralizowania” nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu.

Przenosząc powołane przepisy prawa, jak również wnioski płynące z orzeczenia C-276/14 na grunt niniejszej sprawy w ocenie tut. organu, nawet w sytuacji, gdy Gmina zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. wyroku dokona „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki budżetowe, nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją w ramach projektu strefy aktywnego wypoczynku (ogrodzonej strefy zabaw dla dzieci i młodzieży oraz strefy fitness tzw. siłownia pod chmurką), ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że z efektów realizowanego zadania inwestycyjnego korzystać będą nieodpłatnie użytkownicy placu zabaw, strefy fitness w rejonie jeziora P. III oraz użytkownicy terenu S..

W konsekwencji, skoro – co jednoznacznie podaje Wnioskodawca – mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego, nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana, to Wnioskodawca (lider projektu) nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług dotyczących realizacji projektu „.....”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-969/14/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.