IBPP3/4512-45/16/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak następstwa prawnego a zatem brak prawa do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należny wykazanej przez inny, zlikwidowany podmiot
IBPP3/4512-45/16/EJinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. jednostka budżetowa
 3. korekta podatku
 4. następstwo prawne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za sierpień 2015 r. w deklaracji VAT-7 za wrzesień sporządzonej przez C. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za sierpień 2015 r. w deklaracji VAT-7 za wrzesień sporządzonej przez C. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 12 lutego 2016 r. oraz z dnia 18 marca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Do 31 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca świadczył statutowe usługi noclegowe jako jednostka budżetowo-oświatowa i był czynnym podatnikiem podatku VAT od towarów i usług zarejestrowanym pod nazwą Schronisko Młodzieżowe.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dniem 1 września 2015 r. powstała nowa placówka –Centrum, do której włączono Schronisko Młodzieżowe i Ośrodek.

Z dniem 31 sierpnia br. zostały zamknięte księgi główne i sporządzony został bilans zamknięcia Schroniska Młodzieżowego. Majątek Schroniska Młodzieżowego wraz ze zobowiązaniami i należnościami zgodnie z ww. Uchwałą Rady przejęło Centrum.

Wnioskodawca jako jednostka budżetowo-oświatowa od 1 września kontynuuje świadczenie usług noclegowych oraz prowadzi usługi szkoleniowe w zakresie oświaty i nadal jest podatnikiem podatku VAT.

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, wynikająca z deklaracji VAT-7 sporządzonej przez Schronisko Młodzieżowe za miesiąc sierpień wykazana w deklaracji jako kwota do przeniesienia na następny miesiąc została przeksięgowana bilansem otwarcia z dnia 1 września (zgodnie z ww. Uchwałą) na Centrum i wykazana jako kwota z poprzedniej deklaracji w deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień, sporządzonej przez Centrum.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 lutego 2016 r.):

Czy prawidłowo Wnioskodawca wykazał w deklaracji VAT-7 za wrzesień sporządzonej przez Centrum nadwyżkę z poprzedniej deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień, sporządzonej przez Schronisko Młodzieżowe...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w ww. sprawie jest prawidłowe. Wykazując nadwyżkę z poprzedniej deklaracji VAT-7 z miesiąca sierpnia Wnioskodawca postępował zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, w której ustalono, że majątek Schroniska Młodzieżowego oraz jego zobowiązania i należności przejmuje Centrum, kontynuując nadal działalność schroniska tj. usługi noclegowe, poszerzoną o usługi szkoleniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują:

 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw – państwowe jednostki budżetowe;
 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje je statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywanej tej jednostce w zarząd. (art. 12 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych).

Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej:

 1. państwowej jednostki budżetowej – przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji;
 2. gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej – przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.

Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej (art. 12 ust. 6 ww. ustawy).

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa, jak i obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
W myśl § 2 tego artykułu, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych)
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
Według art. 93a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;

W myśl art. 93b ustawy, przepisy art. 93 i art. 93a § 1–3 stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że do 31 sierpnia 2015 r. funkcjonowała jednostka budżetowo-oświatowa, która była zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT pod nazwą Schronisko Młodzieżowe. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dniem 1 września 2015 r. powstała nowa placówka –Centrum, do której włączono Schronisko Młodzieżowe i Ośrodek. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zostały zamknięte księgi główne i sporządzony został bilans zamknięcia Schroniska Młodzieżowego. Majątek Schroniska Młodzieżowego wraz z zobowiązaniami i należnościami zgodnie z ww. Uchwałą Rady przejęło Centrum. Wnioskodawca jako jednostka budżetowo-oświatowa od 1 września 2015 r. kontynuuje świadczenie usług noclegowych oraz prowadzi usługi szkoleniowe w zakresie oświaty i nadal jest podatnikiem podatku VAT. Nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym wynikająca z deklaracji VAT-7 sporządzonej przez Schronisko Młodzieżowe za sierpień 2015 r. wykazana w deklaracji jako kwota do przeniesienia na następny miesiąc została przeksięgowana bilansem otwarcia z dniem 1 września (zgodnie z Uchwałą) na Centrum i wykazana jako kwota z poprzedniej deklaracji w deklaracji VAT-7 za wrzesień, sporządzonej przez Centrum.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy potwierdzenia prawidłowości postępowania w wyżej przedstawiony sposób.

Mając na uwadze ww. opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przywołane wyżej przepisy art. 93-93b ustawy Ordynacja podatkowa, bowiem w katalogu podmiotów wymienionych w tych przepisach, dotyczących tzw. sukcesji prawnopodatkowej, nie przewidziano jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zatem Wnioskodawca (jednostka budżetowa) nie wstąpił – z mocy ww. przepisów – we wszelkie, przewidziane przepisami prawa podatkowego, prawa i obowiązki przejmowanej jednostki budżetowej.

Zatem Wnioskodawca nie będąc następcą prawnopodatkowym przejętej jednostki budżetowej nie jest uprawniony do wykazania w składanej deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r. podatku naliczonego wykazanego przez tę jednostkę w deklaracji VAT-7 za sierpień 2015 r. do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.