IBPBI/2/423-1010/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie powstania obowiązku podatkowego w tym podatku
IBPBI/2/423-1010/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. jednostka budżetowa
  2. szkoła publiczna
  3. szkoły
  4. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 13 i 19 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w tym podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w tym podatku. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 listopada 2014 r. Znak IBPBI/2/423-1010/14/BG, IBPP1/443-823/14/AW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 13 i 19 listopada 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką budżetową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiącą Zespół Szkół, a składającą się z Ogólnokształcącej Szkoły oraz Liceum. Funkcjonująca u Wnioskodawcy Rada Rodziców zakupiła urządzenie wielofunkcyjne służące do kserowania, skanowania i drukowania dokumentów. Zostało one umieszczone na korytarzu Wnioskodawcy w celu udostępnienia uczniom do korzystania. Do maszyny tej zostało przyłączone kolejne urządzenie - wpłatomat na monety, który po wrzuceniu do niego odpowiedniej kwoty, uruchamia kserokopiarkę. W ten sposób uczeń, który chce wykonać ksero musi najpierw wrzucić do urządzenia kwotę odpowiadającą pożądanej ilości stron. Taki sposób zorganizowania tego urządzenia ma na celu zbieranie środków na pokrycie choć częściowo jego kosztów eksploatacyjnych, tj. zakup papieru, tuszu, bębna oraz usług serwisowych. Wnioskodawca nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu, a wręcz przeciwnie - stworzył uczniom możliwość kserowania materiałów poniżej kosztów ich wytworzenia. Zarówno Wnioskujący Zespół Szkół, jak i Rada Rodziców, nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa. Nie prowadzą tej usługi w sposób zorganizowany i ciągły. Środki finansowe uzyskiwane z wpłat nie pokrywają w całości kosztów generowanych przez to urządzenie. Różnica pomiędzy kosztami, a wpływem z wpłatomatu pokrywana jest przez Radę Rodziców w ramach dostępnych środków.

Z uwagi na niejasną sytuacje prawną, na dzień dzisiejszy działanie urządzenia - wpłatomatu zostało zawieszone. Po stronie Wnioskodawcy powstała bowiem wątpliwość, czy przychód w postaci bilonu z wpłatomatu winien podlegać opodatkowaniu pomimo, że całe przedsięwzięcie jest deficytowe, ale zostało jako takie zorganizowane celem obniżania uczniom ponoszenia przez ich rodziców kosztów edukacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec Zespołu Szkół powstaje z tytułu przedstawionego stanu faktycznego obowiązek podatkowy w stosunku do podatku dochodowego od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zespół Szkół zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolniony jest od tego podatku jako jednostka budżetowa. To samo dotyczy jego organów (zakładając, że przysługiwała by im zdolność podatkowa).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), został zawarty katalog zwolnień podmiotowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop, zwalnia się od podatku jednostki budżetowe. Objęcie tej grupy podatników zwolnieniem podmiotowym związane jest z charakterem prawnym i zasadami gospodarki finansowej tych jednostek.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej” (art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Natomiast, sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych normuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.).

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku Zespół Szkół jest jednostką budżetową to jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop - jest zwolniony podmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie obejmuje zatem wszelkie rodzaje dochodów, co skutkuje tym, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.