IBPB-1-2/4510-393/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem jedynie sieci telekomunikacyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od podatku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-2/4510-393/15/BKDinterpretacja indywidualna
 1. jednostka budżetowa
 2. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 10 sierpnia 2015 r.), przekazanym do BIKP w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.), następnie, zgodnie z właściwością w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przekazany do tut. BKIP (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem jedynie sieci telekomunikacyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od podatku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął do Izby Skarbowej w Łodzi wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wniosek ten zgodnie z właściwością w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych został przesłany do tut. BKIP.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 26 marca 2010 r. pomiędzy Gminą R (dalej: „Wnioskodawca”) oraz osiemnastoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dalej jako: „Partnerzy”), została zawarta umowa partnerstwa (dalej jako: „Porozumienie”) dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja projektu „...” (dalej jako: „Projekt”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, polegająca na jego przygotowaniu, uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacji i utrzymaniu, co najmniej przez wymagany okres trwałości projektu. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizacji Projektu.

Projekt obejmuje:

 1. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi sieciamiregionalnymi lub krajowymi;
 2. budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią regionalną;
 3. budowę, rozbudowę i zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 4. przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, tj.: telecentra, hot spoty;
 6. opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej;
 7. budowę i rozbudowę systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).

Pierwotnie Partnerzy postanowili, że realizację wspólnego przedsięwzięcia będzie koordynować Lider, który będzie uprawniony do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań także w imieniu pozostałych Partnerów. Liderem wspólnego przedsięwzięcia jest Powiat Ł. Jednocześnie Partnerzy postanowili, że zobowiązują się utworzyć Stowarzyszenie.

Partnerzy mieli powierzyć Stowarzyszeniu, zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W tym celu Stowarzyszeniu miała zostać nieodpłatnie udostępniona regionalna sieć szerokopasmowa, jak również miały zostać na Stowarzyszenie przeniesione wszelkie uprawnienia wynikające z decyzji o rezerwacji częstotliwości. Majątek powstały w trakcie realizacji projektu miał należeć zgodnie z Porozumieniem wyłącznie do Partnerów w zakresie rzeczowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przekazanie poszczególnych składników majątkowych Stowarzyszeniu miało nastąpić nieodpłatnie na podstawie stosownych uchwał Zarządu Powiatu o przekazaniu majątku poszczególnym Partnerom. Nieodpłatne przekazanie majątku ma zostać dokonane na cel związany z realizacją projektu. W trakcie wykonywania Porozumienia Partnerzy postanowili, że zostanie zawarty aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, że zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzona jednostka budżetowa (dalej jako: „Jednostka Budżetowa”), o jakiej mowa w art. 9 ust. 3 i nast., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) przy Powiecie Ł - Liderze Projektu, co skutkować miało także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji projektu. Tym samym Partnerzy postanowili zmienić Porozumienie tak, aby w miejsce Stowarzyszenia wprowadzić Jednostkę Budżetową. Zgodnie z planowanymi zmianami Jednostce Budżetowej - powołanej przez Radę Powiatu w Ł, powierzone miało być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W związku z tym, cały majątek dotyczący realizacji zadania miałby być własnością Partnerów Projektu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Partnerzy mieli się zobowiązać, że majątek powstały w trakcie realizacji Projektu nie będzie podlegać znacznym modyfikacjom i będzie wykorzystywany w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego Porozumieniem jedynie przez Jednostkę Budżetową.

Jednostka Budżetowa miała zarządzać i utrzymywać regionalną sieć szerokopasmową, w tym miała prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Dochody Jednostki Budżetowej miały być odprowadzane na rachunek budżetu Lidera Projektu i w tej samej wysokości przekazywane na wydatki Jednostki Budżetowej. W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Partnerzy mieli zobowiązać się do udzielenia pomocy finansowej Liderowi Projektu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Jednostki Budżetowej.

Ostatecznie nie doszło do wprowadzenia planowanych zmian, mimo że w związku z planowaną ich realizacją Lider Projektu uzyskał dwie indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania majątku Jednostce Budżetowej wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 lutego 2012 roku (nr IPTPP1/443-940/11-4/MW, IPTPP1/443-940/11-5/MW).

Obecnie w związku z możliwością prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez samorządy (art. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 880, ze zm.), Partnerzy ustalili, że optymalnym rozwiązaniem będzie powołanie spółki komunalnej (dalej jako: „Spółka Komunalna”), której wyłącznymi udziałowcami będą Partnerzy.

Partnerzy doszli do wniosku, że należy zmienić Porozumienie tak, aby w miejsce Stowarzyszenia wprowadzić Spółkę Komunalną (w formie spółki z o.o.).

Dlatego w dniu 15 kwietnia 2014 r. Partnerzy zawarli aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, że zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzony Podmiot Zarządzający, co skutkowało także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji Projektu. Podmiotem Zarządzającym w intencji Partnerów miałaby być Spółka Komunalna.

Tym samym, zgodnie z Porozumieniem, to Spółce Komunalnej - powołanej przez Partnerów - powierzone ma być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług związanych z jej wykorzystaniem.

Spółka Komunalna powołana przez Partnerów zobowiąże się do zapewnienia utrzymania przekazanych przez Partnerów składników majątku Projektu przez wymagany okres co najmniej 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji Projektu. Spółka Komunalna będzie prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

Przychody Spółki Komunalnej będą w pierwszym rzędzie przeznaczane na utrzymanie, modernizację i rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej.

Spółka Komunalna, jako spółka użyteczności publicznej, będzie poprzez prowadzenie działalności telekomunikacyjnej wykonywać zadania publiczne Partnerów o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu. Udziałowcami Spółki Komunalnej będą wyłącznie Partnerzy projektu, a zatem jednostki samorządu terytorialnego wskazane na wstępie stanu faktycznego.

W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Spółki Komunalnej, Partnerzy będą zobowiązani do udzielenia dopłat.

Należy także wskazać, że w wyniku realizacji Projektu Partnerzy posiadają komplet urządzeń pozwalających na samodzielne funkcjonowanie sieci bezprzewodowej szerokopasmowej na obszarze Powiatów: Ł, Ś oraz W.

Ze względu na efektywność wykorzystania oraz względy ekonomiczne Partnerzy zdecydowali się na wspólną budowę sieci oraz na budowę wspólnego centrum zarządzania siecią.

Dlatego też infrastruktura serwerowni centralnej oraz urządzeń sieciowych stanowi współwłasność Partnerów, a w przyszłości będzie wykorzystywana przez Spółkę komunalną.

Zatem po stronie Wnioskodawcy majątek powstały w wyniku realizacji Projektu, który w jego opinii stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składa się z nieruchomości - sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem:

a.stanowiącej wyłączną własność Wnioskodawcy, na którą składają się:

 • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny -10 szt.,
 • router dostępowy 9 szt.,
 • punkt dostępowy wewnętrzny 1 szt.,
 • radiolinie w paśmie licencjonowanym 1 szt.,
 • sprzęt radioliniowy - radiolinia 5GHz w paśmie nielicencjonowanym -1 szt.,
 • stacja bazowa SB11 R (maszt wolnostojący) stacje abonenckie 11 szt.,
 • stacje abonenckie 9 szt.,

b.stanowiącej udział we współwłasności wraz z innymi Partnerami, na którą składają się następujące składniki majątkowe, tj. środki trwałe, w tym:

 • streamer,
 • stacja bazowa SB11 R ( urządzenia-telekomunikacyjne),
 • radiolinie w paśmie licencjonowanym 1 szt.,
 • 1 szt. zestaw WS (router brzegowy, ściana ogniowa),
 • 2 szt. zestawów WS (router brzegowy, przełącznik sieciowy, ściana ogniowa),
 • 2 szt. serwera,
 • 2 szt. ekranów elektrycznych (rozwijany - do projekcji),
 • Projektor,
 • uchwyt ścienny,
 • zestaw mebli stanowiących wyposażenie pokoju w budynku Centrum Zarządzania Siecią - CZS (biurko z przepustem na okablowanie i osłoną dolną - 2 szt., dostawka do biurka -2 szt., szafa aktowa zamknięta - 2 szt., szafa aktowa otwarta - 2 szt., łącznik do szaf - 3 szt., stolik płytowy okrągły - 1 szt., stolik kwadratowy - 1 szt., fotel obrotowy - 2 szt., krzesło z podłokietnikami - 4 szt., szafa aktowa niska zamknięta - 2 szt., łącznik szaf niskich -1 szt.),
 • zestaw wyposażenia aneksu kuchennego (zabudowa aneksu, chłodziarko-zamrażarka pod zabudowę kuchenną, expres ciśnieniowy do kawy pod zabudowę kuchenną, kuchenka mikrofalowa pod zabudowę kuchenną, zmywarka pod zabudowę kuchenną),
 • zestaw mebli stanowiących wyposażenie Sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią (stół konferencyjny - 2 szt., krzesła -12 szt., pomocnik mobilny-1 szt.),
 • zestaw do wyposażenia pokoju w budynku Centrum Zarządzania Siecią (biurko - 15 szt., pomocnik przybiurkowy 12 szt., szafa aktowo-ubraniowa - 5 szt., szafa aktowa zamknięta - 6 szt., kontener mobilny - 2 szt., ścianka płytowa (między biurkami) - 3szt., krzesło obrotowe - 15 szt., kosz na śmieci - 17 szt.),
 • światłowód łączący jednostki administracji publicznej na terenie miasta Ł,
 • 10 szt. przełączników,
 • macierz dyskowa,
 • 8 szt. kaset blade,
 • zestaw do rozbudowy (6 szt.),
 • urządzenie do bezprzewodowego backupu,
 • 4 szt. routerów dostępowych,
 • zestaw kratek wentylacyjnych do podłogi technicznej,
 • maszt teleskopowy,
 • 2 szt. mierników,
 • 2 szt. kontrolerów WiFi,
 • stacja czterosektorowa ze sprzętem dodatkowym,
 • drzwi antywłamaniowe z montażem,
 • KVM z konsolą LCD,
 • 6 szt. szaf Rack42U,
 • Agregat,

składniki majątkowe tj. wartości niematerialne i prawne, w tym:

 • 200 szt. licencji firmy Microsoft dostępu klienta do serwera,
 • 12 szt. systemu operacyjnego serwerów,
 • oprogramowania do wirtualizacji serwerów,
 • oprogramowania do wirtualizacji desktopów,
 • oprogramowanie do zarządzania punktami dostępowymi (zarządzanie WLAN),
 • 2 szt. systemów autentykacji Cisco,
 • oprogramowanie do archiwizacji danych,
 • system antywirusowy desktopów i serwerów ,
 • CMS,
 • system zarządzania do systemu radiowego klasy WiMAX,
 • 2 szt. oprogramowania serwera mediów strumieniowych,
 • oprogramowanie do helpdesku,
 • system gaszenia gazem,
 • system pocztowy dla 3000 skrzynek,
 • sieciowa pamięć masowa,
 • system wspomagający zarządzanie – CRM,
 • 140 szt. systemów operacyjnych zwirtualizowanych desktopów,

Powyższe składniki majątkowe będą wykorzystane w celu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Zatem są to składniki przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego. Sieć nie była jeszcze wykorzystywana dla celów działalności zwolnionej jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy jako świadczenia usług. Dostawa i świadczenie usług nie będą mieć miejsca aż do momentu wniesienia sieci do spółki komunalnej. Od momentu wniesienia sieci do spółki aportem będzie ona już wykorzystywana do celów działalności objętej zakresem podatku VAT, nie będzie to działalność zwolniona z VAT. Przedmiotowa sieć nie była przedmiotem najmu dzierżawy itd. przez Wnioskodawcę.

Sieć telekomunikacyjna jako całość stanowi sieć techniczną, czyli budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

Wnioskodawca nie będzie przed dostawą ww. sieci ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy zespół składników majątkowych może nie obejmować wszystkich składników zakupionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Projektu, gdyż niektóre z nich mogły zostać zakupione zgodnie z Projektem tylko na wewnętrzne potrzeby Wnioskodawcy (np. stanowiska komputerowe zakupione celem informatyzacji urzędu) i nie będą w żaden sposób udostępniane Spółce Komunalnej.

Do projektu przypisane są prawa i obowiązki związane z następującymi decyzjami urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako: „UKE”) dotyczącymi rezerwacji częstotliwości.

Wyżej wymienione decyzje były uzyskiwane przez Lidera Projektu w imieniu Partnerów.

Ponadto do projektu przypisane są także prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z realizacją projektu tj. umową na dostawę energii elektrycznej dla Stacji Bazowej w miejscowości R.

Wnioskodawca jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE. Wnioskodawca prowadzi działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

Przedmiotowe wskazane wyżej składniki majątkowe są zatem wykorzystywane jedynie do działalności telekomunikacyjnej Wnioskodawcy. Jednakże do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy, jak i świadczenia usług w ramach działalności telekomunikacyjnej. Faktyczne świadczenie usług telekomunikacyjnych w postaci usług zapewnienia dostępu do Internetu rozpocznie się po wniesieniu składników majątkowych do Spółki Komunalnej, czyli będą to już czynności wykonywane przez Spółkę Komunalną, a nie Wnioskodawcę.

Wskazać także należy, że zgodnie z przyjętymi u Wnioskodawcy zasadami polityki rachunkowości (Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy z 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizacji projektu p.n. „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego (...) Etap III” dla Gminy oraz dla budżetu Gminy z późniejszymi zmianami) na potrzeby realizacji projektu założony został odrębny dziennik pomocniczy celem wyodrębnienia ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu. Ponadto wydatki związane z (przekazanie dotacji dla Lidera) Projektem dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego. Przy czym jedynymi wydatkami związanymi z realizacją projektu były dotacje celowe przekazywane z wyodrębnionego rachunku bankowego na wskazany przez Lidera Projektu rachunek bankowy. Realizacja projektu również przebiegała w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. W ewidencji środków trwałych składniki majątkowe związane z Projektem są odrębnie oznaczone poprzez wskazanie jako użytkownika kodu WP3. Należy również zaznaczyć, że Wnioskodawca nie otrzymywał środków na dofinansowanie na swój rachunek bankowy, środki takie otrzymywał Lider. Realizacja Projektu przebiegała w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. Dla celów Projektu prowadzona była odrębna ewidencja środków trwałych. Pozwalało to na prawidłowe ujęcie i wykazanie wydatków, sporządzenie wymaganych sprawozdań, rozliczenie otrzymanych środków na dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem, Wnioskodawca wyznaczył pracowników celem obsługi Projektu.

Rozważane są przez Wnioskodawcę następujące formy „udostępnienia” majątku związanego z Projektem Spółce Komunalnej:

 1. Założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do Spółki wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym nastąpi wniesienie - w ramach podwyższenia kapitału zakładowego - przez Partnerów do Spółki Komunalnej wkładów niepieniężnych w postaci wybranych nieruchomości - składników posiadanego majątku (stanowiących sieć telekomunikacyjną). Tym samym, to Spółka Komunalna będzie właścicielem przeniesionego do niej majątku powstałego w związku z realizacją projektu. Dostawa (aport) będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, ze zm.). Pierwsze zasiedlenie dopiero będzie mieć miejsce. Wnioskodawca nie będzie przed dostawą wyżej wymienionej sieci ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wniesienie wkładów na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w Spółce Komunalnej nastąpi na podstawie uchwały Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki Komunalnej.
 2. Partnerzy obejmą udziały w Spółce Komunalnej w zamian za wniesienie tytułem aportu poszczególnych składników sieci szerokopasmowej lub udziałów w tych składnikach, które zostały wybudowane lub nabyte przez nich w ramach realizacji projektu. W wyniku wniesienia do Spółki Komunalnej składników majątkowych Wnioskodawca oraz Partnerzy podpiszą w zakresie określonym przez nich z podmiotami trzecimi umowy cesji - przejęcia długu w wyniku których na Spółkę Komunalną nastąpi przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Wnioskodawcy w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę celem realizacji projektu.
 3. Założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do niej wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym powierzone zostanie Spółce Komunalnej zarządzanie oraz utrzymanie udostępnionej w tym celu regionalnej sieci szerokopasmowej.

Wybrane składniki mienia nieruchomego stanowiącego sieć telekomunikacyjną, zostaną przekazane przez Wnioskodawcę i Partnerów do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej na podstawie umowy użyczenia – a zatem Spółka Komunalna będzie używać nieodpłatnie przekazanego majątku. Wnioskodawca oraz Partnerzy podpiszą w zakresie określonym przez nich z podmiotami trzecimi umowy cesji - przejęcia długu w wyniku których na Spółkę Komunalną nastąpi przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Wnioskodawcy w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę celem realizacji projektu.

Partnerzy rozważają także połączenie rozwiązań wskazanych wyżej w pkt 2 i 3 w zależności od sytuacji poprzez aport wybranych składników majątkowych do Spółki Komunalnej oraz oddanie jej do nieodpłatnego używania innych składników majątkowych.

Bardzo możliwym jest także, że w pierwszej fazie realizacji zakładanych scenariuszy postępowania składniki majątkowe zostaną oddane do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej (rozwiązanie nr 3) po czym zostaną one wniesione do Spółki Komunalnej w formie aportu (rozwiązanie nr 1 lub 2).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale zakładał że składniki majątkowe (w tym środki trwałe), które będą wnoszone do Spółki Komunalnej będą wykorzystywane do czynności nieobjętych zakresem podatku VAT (miały one być oddane do nieodpłatnego używania Stowarzyszeniu, jednostce budżetowej).

W związku z powyższym przy wytwarzaniu środka trwałego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w całości lub w części.

Wnioskodawcy jednak nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ani w całości ani w części w związku z realizacją Projektu. Wnioskodawca nie dokonywał zakupu towarów, przekazywał jedynie dotację celową dla Lidera Projektu, który tych zakupów dokonywał.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem jedynie sieci telekomunikacyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od podatku na gruncie ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o CIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku aportu składników majątku niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Wnioskodawca osiągnie z tego tytułu przychód z objęcia udziałów, ale będzie to przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona.

Zgodnie z art. 12 ust. 1b ustawy o CIT przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Reasumując, w przypadku wniesienia aportu na kapitał zakładowy Spółki Komunalnej w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część, Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Jednakże z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT wynika, że zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego - tylekroć rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

Z kolei na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, źródłami dochodów własnych Gminy są dochody z jej majątku.

W ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) z tytułu wniesienia majątku Gminy do Spółki Komunalnej w formie aportu stanowiące wartość nominalną udziałów objętych w zamian za ten aport są dochodami z majątku Gminy.

Zatem przychód z objęcia udziałów wynikających z przeniesienia składnika majątku Gminy w drodze aportu będzie dla Gminy zwolniony od podatku.

W zakresie tego dochodu (przychodu) Wnioskodawca korzysta bowiem z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka budżetowa
ILPP1/4512-1-261/15-2/AI | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
IPTPP1/4512-147/15-6/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.