Jednostka budżetowa | Interpretacje podatkowe

Jednostka budżetowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka budżetowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji przekazanej jednostce budżetowej, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji dla jednostki wykorzystującej
Fragment:
Jak już wcześniej wspomniano, wśród wymienionych w rozporządzeniu podmiotów, Minister Finansów wskazał m.in. jednostki budżetowe. Przez jednostkę budżetową, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia, rozumie się utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę budżetową. Zgodnie z § 2 pkt 8 przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego rozumie się: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku jednostki budżetowej sposób ustalony według wzoru: X = A x 100 / D gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez jednostkę budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, D – dochody wykonane jednostki budżetowej. Stosownie do § 2 pkt 4, ilekroć (...)
2017
12
paź

Istota:
Zastosowania sposobu określenia proporcji opartego na skonstruowanym wzorze będącym odpowiednikiem metody powierzchniowej (powierzchniowo-czasowej) dla jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej.
Fragment:
Gmina jako organ władzy publicznej, a zarazem osoba prawna, do wykonywania ciążących na niej zadań, w tym działalności oświatowej, tworzy jednostki budżetowe, o różnym stopniu samodzielności i niezależności. Jednostki budżetowe Gminy tworzone są na podstawie uchwalonego statutu Gminy. Gmina, przy pomocy jednostek budżetowych, a w szczególności Publicznej Szkoły Podstawowej, wykonuje zadania z zakresu edukacji. Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa wynajmuje na godziny salę gimnastyczną znajdującą się w ww. szkole. W roku 2016 Szkoła wynajmowała także salę lekcyjną o powierzchni 54 metrów kwadratowych, natomiast nie wiadomo, czy sale lekcyjne będą także wynajmowane w roku 2017. Powierzchnia Publicznej Szkoły Podstawowej wynosi ogółem 2.286,60 metrów kwadratowych, natomiast powierzchnia sali gimnastycznej wynosi 162 metry kwadratowe. Obrót w roku 2016 ze sprzedaży opodatkowanej w Publicznej Szkole Podstawowej wyniósł 7.260,00 zł (z tytułu najmu sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej). Cała sprzedaż ww. jednostki to kwota 36.945,00 zł. Suma otrzymanych dotacji i subwencji przez ww. jednostkę budżetową wynosi ogółem 1.563.341,79 zł. Gmina uważa, że w odniesieniu do jednostki budżetowej Gminy, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej, właściwym prewspółczynnikiem będzie zastosowanie powierzchniowego klucza prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy i ustalenie tzw. metrogodzin (powierzchni Szkoły wynajmowanej w jednostce czasu).
2017
16
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wod-kan przez jednostki budżetowe.
Fragment:
W strukturze organizacyjnej Gminy znajdują się m.in. następujące jednostki organizacyjne mające status jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa w ..., Zespół Szkolno - Gimnazjalny im. ... w ..., Publiczne Przedszkole w ..., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ... Klub Dziecięcy w ... (dalej jako: jednostki budżetowe). Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami budżetowymi Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Gminy obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina świadczy usługi w zakresie dostawy wody na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (dalej łącznie: podmioty zewnętrzne) oraz jednostek budżetowych Gminy. Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa. Infrastruktura jest również wykorzystywana przez Gminę we własnym zakresie (np. zużycie wody w Urzędzie Gminy). Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie infrastrukturą jest Urząd Gminy będący jednostką organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą podejmuje właściwy Referat Gminy. W ramach realizacji zadań własnych Gmina rozbudowuje infrastrukturę wodociągową oraz zamierza wybudować infrastrukturę kanalizacyjną na swoim terenie, której w chwili obecnej brak (dalej, łącznie: Infrastruktura).
2017
26
sie

Istota:
Sposób wyliczenia proporcji w związku z nabyciem towarów i usług
Fragment:
Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy zakupione przez Wnioskodawcę za pośrednictwem jednostki budżetowej (...) towary i usługi przeznaczone będą na potrzeby innych jednostek budżetowych i jednocześnie istnieje możliwość wyodrębnienia jaka część zakupów przeznaczona będzie na potrzeby poszczególnych jednostek budżetowych i jednostki będą wykorzystywały je do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje w tym zakresie prawo do odliczenia podatku naliczonego odnośnie tych zakupów. Natomiast w sytuacji gdy nabyte przez Gminę za pośrednictwem jednostki budżetowej towary i usługi przeznaczone będą w części na potrzeby innych jednostek budżetowych (które wykorzystują je do czynności zwolnionych) oraz w części dla dostaw do podmiotu trzeciego niebędącego jednostką Gminy (do czynności opodatkowanych) i nie istnieje możliwość wyodrębnienia jaka część zakupów przeznaczona jest na potrzeby danych jednostek budżetowych a jaka celem dostaw do podmiotu trzeciego, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu struktury sprzedaży właściwej dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie sposobu określenia proporcji dla jednostki budżetowej .
Fragment:
Analogiczny sposób kalkulacji pre-współczynnika został przewidziany dla jednostek budżetowych. W ich przypadku pre-współczynnik ma być również określany metodą przychodową na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem sposób określenia proporcji w przypadku jednostki budżetowej powinien zostać ustalony według wzoru: X = (A x 100) / D gdzie poszczególne symbole oznaczają: X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez jednostkę budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, D - dochody wykonane jednostki budżetowej. Co istotne, w celu określenia danych niezbędnych do wyliczenia pre-współczynnika według sposobu wynikającego z Rozporządzenia (odpowiednio dochody wykonane urzędu / jednostki budżetowej), prawodawca odwołuje się do treści ustawy o finansach publicznych. Stosownie zaś do zapisów ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest roczny plan dochodów i wydatków, czyli plan finansowy. Jednocześnie, przepisy gospodarki finansowej nie sprzeciwiają się wykorzystaniu wydatku przez inną jednostkę organizacyjną niż ta, która przewidziała ten wydatek w swoim planie finansowym i która faktycznie poniosła ten wydatek.
2017
18
sie

Istota:
Brak opodatkowania czynności scaleniowo – wymiennych
Fragment:
Zatem w oparciu o uregulowanie zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy stwierdzić, że wykonywanie przez Zainteresowanego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji zadań publicznych jednoznacznie uzasadnia wyłączenie Wnioskodawcy od opodatkowania jego działań podatkiem od towarów i usług. Bowiem ww. czynności mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a sposób i zakres ich realizacji jest ściśle określony w przepisach prawa. W rezultacie stwierdzić należy, że realizowane przez Wnioskodawcę ustawowo określone zadania są formą sprawowania władztwa publicznego. W konsekwencji z uwagi na powyższe Wnioskodawca podlega wyłączeniu spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy. Wobec tego Wnioskodawca wykonując ww. prace scaleniowo-wymienne nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (działającego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji w ...) na rzecz powiatów objęte porozumieniem zawartym pomiędzy starostami a Wnioskodawcą, które polegają na wykonaniu czynności scaleniowo-wymiennych na rzecz powiatu na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
14
lip

Istota:
Czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT obejmuje:
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ...;
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa ...;
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ...;
 • Regionalny Ośrodek Adopcyjny w ...;
 • Fragment:
  Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika. Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu.
  2017
  13
  lip

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Urząd Statystyczny w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. na rzecz jednostek budżetowych gmin, powiatów i województw.
  Fragment:
  W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej: państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji; gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. W tym miejscu należy również mieć na uwadze art. 13 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Prezes Rady Ministrów może utworzyć jednostkę budżetową realizującą zadania na rzecz administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów, tworząc jednostkę budżetową, o której mowa w ust. 1, określi zakres realizowanych przez nią zadań (art. 13 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jednostka budżetowa, o której mowa w ust. 1, podlega Prezesowi Rady Ministrów albo wskazanemu przez niego ministrowi lub kierownikowi urzędu centralnego (art. 13 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W świetle powyższego zapisu art. 11 i art. 12 należy zauważyć, iż ustawa o finansach publicznych rozróżnia dwie kategorie jednostek budżetowych: państwowe jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe. Urząd Statystyczny, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) jest służbą statystyki publicznej, którą tworzy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy szesnastu urzędów statystycznych i inne jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
  2017
  28
  cze

  Istota:
  Podleganie Wojewódzkiego Biura Geodezji centralizacji rozliczeń z Województwem. Wyłączenie prac scaleniowo-wymiennych Biura spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.
  Fragment:
  Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika. Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu.
  2017
  15
  cze

  Istota:
  Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT obejmuje Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa.
  Fragment:
  Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika. Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu.
  2017
  14
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.