Jednostka budżetowa | Interpretacje podatkowe

Jednostka budżetowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka budżetowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania czynności scaleniowo – wymiennych
Fragment:
Zatem w oparciu o uregulowanie zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy stwierdzić, że wykonywanie przez Zainteresowanego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji zadań publicznych jednoznacznie uzasadnia wyłączenie Wnioskodawcy od opodatkowania jego działań podatkiem od towarów i usług. Bowiem ww. czynności mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a sposób i zakres ich realizacji jest ściśle określony w przepisach prawa. W rezultacie stwierdzić należy, że realizowane przez Wnioskodawcę ustawowo określone zadania są formą sprawowania władztwa publicznego. W konsekwencji z uwagi na powyższe Wnioskodawca podlega wyłączeniu spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy. Wobec tego Wnioskodawca wykonując ww. prace scaleniowo-wymienne nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (działającego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji w ...) na rzecz powiatów objęte porozumieniem zawartym pomiędzy starostami a Wnioskodawcą, które polegają na wykonaniu czynności scaleniowo-wymiennych na rzecz powiatu na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
14
lip

Istota:
Czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT obejmuje:
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ...;
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa ...;
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ...;
 • Regionalny Ośrodek Adopcyjny w ...;
 • Fragment:
  Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika. Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu.
  2017
  13
  lip

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Urząd Statystyczny w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. na rzecz jednostek budżetowych gmin, powiatów i województw.
  Fragment:
  W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej: państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji; gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. W tym miejscu należy również mieć na uwadze art. 13 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Prezes Rady Ministrów może utworzyć jednostkę budżetową realizującą zadania na rzecz administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów, tworząc jednostkę budżetową, o której mowa w ust. 1, określi zakres realizowanych przez nią zadań (art. 13 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jednostka budżetowa, o której mowa w ust. 1, podlega Prezesowi Rady Ministrów albo wskazanemu przez niego ministrowi lub kierownikowi urzędu centralnego (art. 13 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W świetle powyższego zapisu art. 11 i art. 12 należy zauważyć, iż ustawa o finansach publicznych rozróżnia dwie kategorie jednostek budżetowych: państwowe jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe. Urząd Statystyczny, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) jest służbą statystyki publicznej, którą tworzy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy szesnastu urzędów statystycznych i inne jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
  2017
  28
  cze

  Istota:
  Podleganie Wojewódzkiego Biura Geodezji centralizacji rozliczeń z Województwem. Wyłączenie prac scaleniowo-wymiennych Biura spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.
  Fragment:
  Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika. Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu.
  2017
  15
  cze

  Istota:
  Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT obejmuje Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa.
  Fragment:
  Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika. Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu.
  2017
  14
  cze

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie centralizacji rozliczeń Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Powiatu.
  Fragment:
  Zdaniem TSUE, jednostki budżetowe nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu. W tym miejscu należy podkreślić, że powyższy wyrok co prawda odnosi się do gminnych jednostek budżetowych, jednakże jego rozstrzygnięcie ma również zastosowanie do powiatowych jednostek budżetowych, z uwagi na praktycznie takie same uwarunkowania faktyczne i prawne. W konsekwencji, biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa, przedstawiony opis sprawy oraz wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT powiat i utworzone przez niego jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji powiat powinien dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie VAT.
  2017
  2
  cze

  Istota:
  W zakresie ustalenia czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie VAT powiatowych jedn. budżet. obejmuje Pow. Inspektorat Nadzoru Budow.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „ planem finansowym jednostki budżetowej ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 w. ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl ust. 2 powyższego artykułu art. 12 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1. nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania proporcji do odliczania podatku naliczonego.
  Fragment:
  Jednostka budżetowa w sytuacji kiedy może bezpośrednio przyporządkować towary czy usługi do czynności opodatkowanych odlicza VAT w całości. Faktury za oświetlenie Placu Targowiska nie podlegają odliczeniu, gdyż jest to zadanie własne gminy i koszty nie są przerzucane na użytkowników targowiska. Natomiast zakupy służące czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do opodatkowanych dochodów jednostki odliczane są według ustalonej proporcji odpowiadającej specyfice wykonywanej działalności. Jednostka wybrała sposób obliczenia proporcji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Gmina dla wszystkich jednostek budżetowych w tym B na podstawie danych za rok 2015 ustaliła strukturę w wysokości 17 %. Natomiast każda jednostka budżetowa na podstawie swoich zrealizowanych obrotów roku 2015 ustaliła prewspółczynnik. Prewspółczynnik wyliczony dla B wynosi 29 %. Tym prewspółczynnikiem są odliczane zakupy tzw. mieszane których nie można bezpośrednio przyporządkować do dochodów opodatkowanych bądź nieopodatkowanych, a służą czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu struktury sprzedaży obliczonej dla jednostki budżetowej wykorzystującej zakupione towary i usługi; możliwość wyodrębnienia jaka część zakupów przeznaczona jest na potrzeby danej jednostki budżetowej w tym urzędu obsługującego jst oraz prawo do odliczenia VAT każdej z tych części przy zastosowaniu struktury sprzedaży dla danej jednostki organizacyjnej lub urzędu obsługującego, wykorzystujących zakupy a także w sytuacji gdy zakupione przez jednostkę budżetową towary i usługi przeznaczone będą w części na potrzeby tej jednostki budżetowej oraz innej jednostki budżetowej, przeznaczone będą w części na potrzeby tej jednostki budżetowej oraz innej jednostki budżetowej oraz przeznaczone będą w części na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek budżetowych i jednocześnie nie ma możliwości wyodrębnienia jaka część zakupów przeznaczona jest na potrzeby danej jednostki budżetowej.
  Fragment:
  Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że: w sytuacji, gdy zakupione przez jednostkę budżetową towary i usługi przeznaczone będą w całości na potrzeby innej jednostki budżetowej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu struktury sprzedaży obliczonej dla jednostki budżetowej wykorzystującej zakupione towary i usługi; w sytuacji, gdy zakupione przez jednostkę budżetową towary i usługi przeznaczone będą w części na potrzeby tej jednostki budżetowej, innej jednostki budżetowej oraz urzędu obsługującego jst i jednocześnie będzie możliwość wyodrębnienia jaka część zakupów przeznaczona będzie na potrzeby danej jednostki budżetowej, w tym urzędu obsługującego jst, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT każdej z tych części przy zastosowaniu struktury sprzedaży właściwej dla danej jednostki organizacyjnej lub urzędu obsługującego jst wykorzystujących zakupy; w sytuacji, gdy zakupione przez: jednostkę budżetową towary i usługi przeznaczone będą w części na potrzeby tej jednostki budżetowej oraz innej jednostki budżetowej; jednostkę budżetową towary i usługi przeznaczone będą w części na potrzeby tej jednostki budżetowej oraz innej jednostki budżetowej, (...)
  2017
  16
  maj

  Istota:
  Prawo do obliczenia dla jednostek budżetowych proporcji, o której mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia, na podstawie obrotu określonego w sposób szacunkowy, bez konieczności uzgadniania prognozy z naczelnikiem urzędu skarbowego.
  Fragment:
  (...) jednostki budżetowej – używanych na potrzeby prowadzonej przez nią działalności; z tytułu transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. W świetle § 2 pkt 10 analizowanego rozporządzenia, przez dochody wykonane jednostki budżetowej rozumie się dochody obejmujące dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b-d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zrealizowane lub otrzymane przez tę jednostkę, wynikające ze sprawozdania z wykonania: planu finansowego jednostki budżetowej oraz planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli dana jednostka budżetowa prowadzi taki rachunek - powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na zasilenie (...)
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.