Jednostka badawczo-rozwojowa | Interpretacje podatkowe

Jednostka badawczo-rozwojowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka badawczo-rozwojowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód jednostki badawczo-rozwojowej, której celem statutowym jest działalność naukowa i naukowa techniczna, w części, w której przeznaczany jest na te cele, wolny jest od podatku w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mimo nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 5 lipca 2007 r.?
Fragment:
(...) ust. 1 i 2 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, która dotyczy podmiotowego zwolnienia jednostek badawczo-rozwojowych z wszelkich podatków. Dotąd przepis ten stanowił co następuje: ,,1. Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków, z tym że z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 2. Zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3". Aktualne brzmienie przepisu jest następujące: ,,1. Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4". W związku z opisaną wyżej nowelizacją ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, począwszy od sierpnia 2007 r. od dochodu uzyskanego z działalności innej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 (podstawowa działalność statutowa), kierując się daleko posuniętą ostrożnością, Instytut odprowadza podatek (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy usługi klasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do symbolu 73.10.13 "usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii" są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z poz. 5 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2005r. o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz usług zwolnionych od tego podatku.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytutu z siedzibą w Warszawie z dnia 27.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jest Ona jednostką badawczo-rozwojową, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25.07.1985r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) oraz statutu zatwierdzonego przez właściwego ministra. Zgodnie z w/w statutem Strona wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych usługi badawczo - rozwojowe (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy jednostka będzie mogła skorzystać ze zwolnień przewidzianych dla jednostek badawczo -rozwojowych do upływu okresu na jaki status jednostki badawczo - rozwojowej został nadany?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.10.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest przedsiębiorcą powstałym w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo rozwojowej działającej na podstawie ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm). W dniu 11.05.2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji działając na podstawie art. 74 ust. 2 w/w ustawy oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Zwolnienie podatkowe jednostki badawczo-rozwojowej nie obejmuje rolniczej działalności gospodarczej nienależącej do jej zadań podstawowych (art. 2 ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych - Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 ze zm.).
Fragment:
(...) art. 2 ust. 3 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem znaczenia tego pojęcia według przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.), z których (por. art. 2 ust. 1, art. 10 pkt 1) wynika, że działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. W kontekście ustaleń faktycznych sprawy jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca na własny rachunek i w celach zarobkowych działalność rolniczą z pewnością zajmowała się działalnością gospodarczą. Podzielając tezę zaskarżonego wyroku, iż "zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, dotyczy wyłącznie podmiotów w zakresie ich podstawowej działalności, określonej w art. 1 ust. 1, natomiast podlega wyłączeniu w przypadku innej działalności, w tym gospodarczej (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.