Jednostka badawczo-rozwojowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka badawczo-rozwojowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy dochód jednostki badawczo-rozwojowej, której celem statutowym jest działalność naukowa i naukowa techniczna, w części, w której przeznaczany jest na te cele, wolny jest od podatku w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mimo nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 5 lipca 2007 r.?

Fragment:

(...) ust. 1 i 2 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, która dotyczy podmiotowego zwolnienia jednostek badawczo-rozwojowych z wszelkich podatków. Dotąd przepis ten stanowił co następuje: ,,1. Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków, z tym że z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 2. Zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3". Aktualne brzmienie przepisu jest następujące: ,,1. Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4". W związku z opisaną wyżej nowelizacją ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, począwszy od sierpnia 2007 r. od dochodu uzyskanego z działalności innej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 (podstawowa działalność statutowa), kierując się daleko posuniętą ostrożnością, Instytut odprowadza podatek (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi klasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do symbolu 73.10.13 "usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii" są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z poz. 5 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2005r. o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz usług zwolnionych od tego podatku.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytutu z siedzibą w Warszawie z dnia 27.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jest Ona jednostką badawczo-rozwojową, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25.07.1985r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) oraz statutu zatwierdzonego przez właściwego ministra. Zgodnie z w/w statutem Strona wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych usługi badawczo - rozwojowe (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jednostka będzie mogła skorzystać ze zwolnień przewidzianych dla jednostek badawczo -rozwojowych do upływu okresu na jaki status jednostki badawczo - rozwojowej został nadany?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.10.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest przedsiębiorcą powstałym w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo rozwojowej działającej na podstawie ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm). W dniu 11.05.2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji działając na podstawie art. 74 ust. 2 w/w ustawy oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. (...)

2011
1
sty

Istota:

Zwolnienie podatkowe jednostki badawczo-rozwojowej nie obejmuje rolniczej działalności gospodarczej nienależącej do jej zadań podstawowych (art. 2 ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych - Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 ze zm.).

Fragment:

(...) art. 2 ust. 3 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem znaczenia tego pojęcia według przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.), z których (por. art. 2 ust. 1, art. 10 pkt 1) wynika, że działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. W kontekście ustaleń faktycznych sprawy jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca na własny rachunek i w celach zarobkowych działalność rolniczą z pewnością zajmowała się działalnością gospodarczą. Podzielając tezę zaskarżonego wyroku, iż "zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, dotyczy wyłącznie podmiotów w zakresie ich podstawowej działalności, określonej w art. 1 ust. 1, natomiast podlega wyłączeniu w przypadku innej działalności, w tym gospodarczej (...)