Jednostka | Interpretacje podatkowe

Jednostka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy jednostek pływających typu holownik.
Fragment:
Pozyskiwane jednostki pływające typu holownik są okrętami wojennymi. Działania pozyskiwanych jednostek typu holownik są nakierowane wyłącznie na infrastrukturę Marynarki Wojennej (MW), a obszar ich działania obejmuje m.in. prace holownicze na rzecz okrętów i pomocniczych jednostek pływających znajdujących się na uzbrojeniu MW. Zadania takie jak ewakuacja techniczna, ratowanie techniki morskiej i udzielanie pomocy uszkodzonej jednostce w zakresie walki z wodą i pożarami, holowania, ściągania z mielizny, awaryjnego zasilania uszkodzonych jednostek holowniki będą realizowały w celu udzielania pomocy jednostkom pływającym (okrętom) MW. Ponadto prowadzenie przez holowniki akcji poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu samodzielne lub we współdziałaniu z innymi jednostkami, dotyczy szczególnie zdarzeń na morzu z udziałem załóg i jednostek MW. Wyposażenie jednostek pływających typu holownik w podstawowy sprzęt do ratowania życia oraz gaszenia pożarów umożliwia także wypełnianie przez Marynarkę Wojenną jej ustawowego obowiązku współdziałania z Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Przewóz środków zaopatrzenia i osób na i z jednostek pływających, przebywających na przybrzeżnych akwenach, podejmowanie z wody i transport uzbrojenia torpedowego, neutralizacja skutków zanieczyszczeń ropopochodnych, holowniki wykonywać będą w celu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb MW, a ich działania obejmować będą niekomercyjny przewóz osób i mienia znajdującego się na wyposażeniu Sił Zbrojnych.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy w ramach zamówienia publicznego sprzętu komputerowego w postaci: monitora interaktywnego bez wbudowanej jednostki centralnej (komputera), monitora interaktywnego z wbudowaną jednostką centralną (komputerem) oraz drukarki 3D dla placówek oświatowych
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że powyższy sprzęt zostanie zakupiony na potrzeby jednostek oświatowych. Jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina są szkołami i przedszkolami publicznymi mieszczącymi się w definicji placówki oświatowej, o której mowa w art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca przekaże dostawcy ww. sprzętu dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 14 ww. ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego w postaci monitora interaktywnego, bez wbudowanej jednostki centralnej, dostawy monitora interaktywnego, z wbudowaną jednostką centralną oraz dostawy drukarki 3D. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że monitor interaktywny bez wbudowanej jednostki centralnej, monitor interaktywny z wbudowaną jednostką centralną oraz drukarka 3D, stanowią towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Tym samym, dostawa monitora interaktywnego bez wbudowanej jednostki centralnej, monitora interaktywnego z wbudowaną jednostką centralną oraz drukarki 3D na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.
2017
6
gru

Istota:
 prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji z zastosowaniem prewspółczynnika oraz zastosowania prewspółczynnika jednostki wykorzystującej
Fragment:
Natomiast odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy objętych w pytaniu b) należy wskazać iż w przedmiotowej sprawie oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody w miejscowości ... będą wykorzystywane przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... (samorządowy zakład budżetowy) będący jednostką organizacyjną Gminy. W tym miejscu podkreślić raz jeszcze należy, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia – w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. W świetle zapisów § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się przez to: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Gmina, za pośrednictwem Zakładu, będzie wykorzystywać przedmiotową infrastrukturę zarówno do (...)
2017
26
sie

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 12 ustawy dla usługi leasingu pełnomorskiego jachtu żaglowego typu katamaran.
Fragment:
Jak wskazał Wnioskodawca przedmiot leasingu stanowi jednostkę pływającą używaną do żeglugi na pełnym morzu i przewożącą odpłatnie pasażerów. Zatem pełnomorski jacht żaglowy typu katamaran jest jednostką pływającą, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że posiada w swojej dokumentacji umowę leasingu oraz wyciąg ze strony internetowej, na której znajduje się harmonogram i realizowane trasy wraz z określeniem ceny uczestnictwa dla pasażerów. Dokumenty te, jak wskazał Wnioskodawca, potwierdzają, że usługi leasingu dotyczą jednostki pływającej używanej do żeglugi na pełnym morzu i przewożącej odpłatnie pasażerów. Skoro zatem w analizowanej sprawie pełnomorski jacht żaglowy typu katamaran będący przedmiotem umowy leasingu stanowi jednostkę pływającą używaną do żeglugi na pełnym morzu i przewożącą odpłatnie pasażerów (jednostka pływająca, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz Wnioskodawca posiada dokumenty, które potwierdzają, że usługi leasingu dotyczą jednostki pływającej używanej do żeglugi na pełnym morzu i przewożącej odpłatnie pasażerów, to stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 12 ustawy.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie uznania przeniesienia własności Jednostki na rzecz Nabywcy za odpłatną dostawę towarów opodatkowaną na terytorium kraju stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
Fragment:
Posiadając własny napęd oraz konstrukcję statku jednokadłubowego A może się przemieszczać (i przemieszcza się) na dużych dystansach, np. pomiędzy położonymi na różnych akwenach złożami ropy, czy też, jak to miało miejsce w przypadku przemieszczenia Jednostki dla celów Projektu, pomiędzy obszarem jej eksploatacji na Morzu Północnym a stocznią w Polsce, w której Jednostka aktualnie cumuje. Jest zatem jednostką pływającą zdolną zarówno do utrzymywania się na wodzie, ale przede wszystkim do żeglowania po jej powierzchni. Jednostka spełnia zatem wskazane powyżej kryterium przedmiotowe, od którego ustawa o VAT uzależnia zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do dostawy jednostek pełnomorskich. Jest to zarazem, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, wyłączne kryterium, którego spełnienie warunkuje objęcie danej transakcji wskazaną stawką podatku, niezależnie od symbolu PKWiU właściwego dla danej jednostki jak również statusu Nabywcy. Tym samym badanie wskazanych przesłanek nie jest obecnie wymagane dla zastosowania stawki 0 % do dostawy Jednostki. Podsumowując, w ocenie Spółki, dostawa Jednostki na rzecz Nabywcy będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w Polsce podlegającą, opodatkowaniu VAT według stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że Jednostka należy do kategorii jednostek pływających, o których mowa w tym przepisie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
28
cze

Istota:
Wydawanie przez Gminę, za pośrednictwem oświatowych jednostek budżetowych, duplikatów świadectw i legitymacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Wydawanie przez Gminę, za pośrednictwem oświatowych jednostek budżetowych, duplikatów świadectw i legitymacji podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługOpłaty za wydawanie przez Gminę, za pośrednictwem oświatowych jednostek budżetowych, duplikatów świadectw i legitymacji podlegają zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w związku z tym, że opłaty te wnoszone są przez osoby obowiązane na rachunki bankowe oświatowych jednostek budżetowych gminy a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczą.
Fragment:
Jak wynika z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454), jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Ponadto, na mocy art. 4 powołanej ustawy, jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie (...)
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych przez Gminę od Ubezpieczyciela środków tytułem dofinansowania zadań prewencyjnych w jednostkach oświatowych.
Fragment:
Z okoliczności sprawy wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że środki finansowe jakie jednostki oświatowe otrzymują od Ubezpieczyciela wykorzystywane są na dofinansowanie wykonania zadania prewencyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w tych jednostkach. Jednostki oświatowe nie wykonują na rzecz Ubezpieczyciela żadnego ekwiwalentnego świadczenia (w tym usługi reklamowej), a uzyskane dofinansowanie nie ma związku z żądną realizowaną przez jednostki oświatowe sprzedażą (dostawą towarów lub świadczeniem usług). Wnioskodawca zauważa, że Ubezpieczyciel nie jest więc beneficjentem jakichkolwiek usług w związku z wypłacanymi środkami, np. jednostki nie świadczą żadnego rodzaju usług reklamowych na jego rzecz. Tym samym nie można go uznać za wynagrodzenie za dokonaną przez jednostki sprzedaż. Jednocześnie Gmina podkreśla, że dofinansowanie udzielone na podstawie decyzji prewencyjnej jest w istocie zbliżone swym charakterem do dotacji. Ma zasadniczo charakter celowy, tj. musi zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem ustalonym przez Ubezpieczyciela. Podkreślenia jednakże wymaga, że nie ma ono bezpośredniego wpływu na cenę towarów lub usług świadczonych przez jednostki. Jak wynika natomiast z przedstawionych wyżej przepisów, otrzymane dotacje i inne dopłaty podlegają opodatkowaniu tylko jako składnik ceny czynności opodatkowanych VAT, z którymi są związane.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie nie uznania Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł
Fragment:
(...) jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a. c lub e, lub będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o rachunkowości, przez sprawowanie kontroli nad inną jednostką rozumie się zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Z powyższych przepisów wynika, że jednostka zależna to m.in. spółka handlowa, która jest kontrolowana przez jednostkę dominującą. Sprawowanie kontroli natomiast, to zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną. Potencjalnie zatem, Wnioskodawca mógłby zostać uznany za jednostkę zależną. Aby jednak finalnie rozstrzygnąć, czy tak faktycznie jest trzeba zweryfikować, czy Wnioskodawca jest kontrolowany przez jednostkę dominującą. Nie ulega wątpliwości, że Bank jako akcjonariusz mniejszościowy, nie ma wpływu na kierowanie polityką finansową i operacyjną Spółki, dlatego nie może zostać uznany za jednostkę dominującą w świetle ustawy o rachunkowości.
2017
14
maj

Istota:
Usługi wyżywienia świadczone przez Wnioskodawcę w ramach stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół na rzecz uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz Osobę fizyczną – będących szkołami publicznymi – które są objęte systemem oświaty, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 lit. a ustawy.
Fragment:
Wobec powyższego, biorąc pod uwagę wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT jednostka samorządu terytorialnego i utworzone przez nią jednostki organizacyjne powinny być traktowane jako jeden podatnik VAT czynny i w konsekwencji jednostka samorządu terytorialnego winna dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie VAT. W tym miejscu wskazać należy na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U., poz. 1454), zwanej dalej ustawą z dnia 5 września 2016 r., zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Stosownie zaś do art. 4 ww. ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez jednostki oświatowe Gminy
Fragment:
Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina tworzy zatem podmioty będące wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie np. zakładu lub jednostki budżetowej. W tym miejscu należy wskazać, że z wydanego w dniu 29 września 2015 r. wyroku TSUE C-276/14 wynika, że gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W związku z ww. wyrokiem TSUE, czynności dokonywane przez samorządowe jednostki budżetowe powinny, na gruncie podatku od towarów i usług, być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Obowiązkowe scentralizowanie rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nastąpi „ w przód ” i stosowane będzie począwszy od roku 2017. Odłożenie w czasie obowiązkowego „ scentralizowania ” rozliczeń, tak aby zapewnić samorządom niezbędny czas do jego wdrożenia, nie oznacza jednak, że samorządy nie mogą podjąć decyzji o wcześniejszym zastosowaniu nowego modelu rozliczeń.
2017
8
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Jednostka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.