Jednostka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Prawa do odliczenia w oparciu o prewspółczynnik Zakładu.

Fragment:

(...) jednostki celem realizacji przypisanych jej zadań jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem środków przeznaczonych na wypłatę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych. W myśl § 3 ust. 5 powołanego rozporządzenia, dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, dochody wykonane jednostki budżetowej oraz przychody wykonane zakładu budżetowego nie obejmują odpowiednio dochodów lub przychodów uzyskanych z tytułu: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane odpowiednio do środków trwałych jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego – używanych na potrzeby prowadzonej przez te jednostki działalności; transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

2018
29
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zwolnienie od podatku świadczenia usług kształcenia zawodowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy i art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy

Fragment:

Zgodnie z ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu ma zatem charakter przedmiotowo - podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

2018
10
maj

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania odpłatnego wydania przez jednostki organizacyjne Gminy legitymacji służbowych dla nauczycieli

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2077) zwaną dalej u.f.p., sektor finansów publicznych tworzą, m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe. Jednostkami budżetowymi, zgodnie z art. 11 u.f.p., są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, działające na podstawie statutu określającego w szczególności ich nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej”. Na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 stwierdzone zostało, iż gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W konsekwencji tego należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

2018
24
mar

Istota:

Czy wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez CBR, można uznać za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania za wydatki kwalifikowane na potrzeby stosowania ulgi badawczo-rozwojowej wydatków na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę posiadającą status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 141, dalej: „ UoINN ”). Celowym jest więc odwołanie się do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 87). Zgodnie z art. 2 pkt 9 tej ustawy, za użyte w ustawie określenie „ jednostki naukowe ” należy rozumieć jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r., poz. 1869 i 2201), instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1158, 1452 i 2201), międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Polską Akademię Umiejętności; inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.

2018
3
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług zakwaterowania i wyżywienia w jednostkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, internatach i domach pomocy społecznej.

Fragment:

Jednostki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, internaty i domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Z usług zakwaterowania i wyżywienia mogą korzystać: w jednostkach oświatowych i internatach – młodzież zamieszkała, ucząca się oraz nauczyciele na podstawie przepisów o systemie oświaty, w których określone są zasady korzystania i odpłatności. W oparciu o ten przepis Kierownik Jednostki wydaje zarządzenie zatwierdzane przez Starostę, w którym ustala wysokość odpłatności w oparciu o kalkulację kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Przy zakwaterowaniu w internacie wysokość odpłatności stanowi 50% poniesionych wydatków, natomiast przy odpłatności za wyżywienie przyjęty jest koszt zakupu produktów; w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – podopieczni na podstawie przepisów o systemie oświaty, w których określone są zasady korzystania i odpłatności. Ponadto Kierownik Jednostki zarządzeniem zatwierdzonym przez Starostę ustala wysokość odpłatności w oparciu o kalkulację kosztów związanych z wyżywieniem. Na podstawie wyżej wymienionego zarządzenia Kierownik Jednostki wydaje decyzję administracyjną, w której ustala zasady zakwaterowania i wyżywienia.

2017
21
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnych transakcji zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; w zakresie nieuznania czynności na rzecz własnych Jednostek oraz w ramach zużycia własnego za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Infrastrukturę z uwzględnieniem kryterium zużycia wody i odprowadzania ścieków w m3.

Fragment:

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla: urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego), samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego. W myśl § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o urzędzie obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego – rozumie się przez to urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, działający w formie samorządowej jednostki budżetowej. Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się przez to: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. Rozporządzenie ww. wprowadza wzory, według których będą wyznaczane sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy jednostek pływających typu holownik.

Fragment:

Pozyskiwane jednostki pływające typu holownik są okrętami wojennymi. Działania pozyskiwanych jednostek typu holownik są nakierowane wyłącznie na infrastrukturę Marynarki Wojennej (MW), a obszar ich działania obejmuje m.in. prace holownicze na rzecz okrętów i pomocniczych jednostek pływających znajdujących się na uzbrojeniu MW. Zadania takie jak ewakuacja techniczna, ratowanie techniki morskiej i udzielanie pomocy uszkodzonej jednostce w zakresie walki z wodą i pożarami, holowania, ściągania z mielizny, awaryjnego zasilania uszkodzonych jednostek holowniki będą realizowały w celu udzielania pomocy jednostkom pływającym (okrętom) MW. Ponadto prowadzenie przez holowniki akcji poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu samodzielne lub we współdziałaniu z innymi jednostkami, dotyczy szczególnie zdarzeń na morzu z udziałem załóg i jednostek MW. Wyposażenie jednostek pływających typu holownik w podstawowy sprzęt do ratowania życia oraz gaszenia pożarów umożliwia także wypełnianie przez Marynarkę Wojenną jej ustawowego obowiązku współdziałania z Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Przewóz środków zaopatrzenia i osób na i z jednostek pływających, przebywających na przybrzeżnych akwenach, podejmowanie z wody i transport uzbrojenia torpedowego, neutralizacja skutków zanieczyszczeń ropopochodnych, holowniki wykonywać będą w celu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb MW, a ich działania obejmować będą niekomercyjny przewóz osób i mienia znajdującego się na wyposażeniu Sił Zbrojnych.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania dostawy w ramach zamówienia publicznego sprzętu komputerowego w postaci: monitora interaktywnego bez wbudowanej jednostki centralnej (komputera), monitora interaktywnego z wbudowaną jednostką centralną (komputerem) oraz drukarki 3D dla placówek oświatowych

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że powyższy sprzęt zostanie zakupiony na potrzeby jednostek oświatowych. Jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina są szkołami i przedszkolami publicznymi mieszczącymi się w definicji placówki oświatowej, o której mowa w art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca przekaże dostawcy ww. sprzętu dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 14 ww. ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego w postaci monitora interaktywnego, bez wbudowanej jednostki centralnej, dostawy monitora interaktywnego, z wbudowaną jednostką centralną oraz dostawy drukarki 3D. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że monitor interaktywny bez wbudowanej jednostki centralnej, monitor interaktywny z wbudowaną jednostką centralną oraz drukarka 3D, stanowią towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Tym samym, dostawa monitora interaktywnego bez wbudowanej jednostki centralnej, monitora interaktywnego z wbudowaną jednostką centralną oraz drukarki 3D na rzecz placówek oświatowych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.

2017
26
sie

Istota:

 prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji z zastosowaniem prewspółczynnika oraz zastosowania prewspółczynnika jednostki wykorzystującej

Fragment:

Natomiast odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy objętych w pytaniu b) należy wskazać iż w przedmiotowej sprawie oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody w miejscowości ... będą wykorzystywane przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... (samorządowy zakład budżetowy) będący jednostką organizacyjną Gminy. W tym miejscu podkreślić raz jeszcze należy, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia – w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „ całościowy ” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. W świetle zapisów § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się przez to: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Gmina, za pośrednictwem Zakładu, będzie wykorzystywać przedmiotową infrastrukturę zarówno do (...)

2017
18
sie

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 12 ustawy dla usługi leasingu pełnomorskiego jachtu żaglowego typu katamaran.

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca przedmiot leasingu stanowi jednostkę pływającą używaną do żeglugi na pełnym morzu i przewożącą odpłatnie pasażerów. Zatem pełnomorski jacht żaglowy typu katamaran jest jednostką pływającą, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że posiada w swojej dokumentacji umowę leasingu oraz wyciąg ze strony internetowej, na której znajduje się harmonogram i realizowane trasy wraz z określeniem ceny uczestnictwa dla pasażerów. Dokumenty te, jak wskazał Wnioskodawca, potwierdzają, że usługi leasingu dotyczą jednostki pływającej używanej do żeglugi na pełnym morzu i przewożącej odpłatnie pasażerów. Skoro zatem w analizowanej sprawie pełnomorski jacht żaglowy typu katamaran będący przedmiotem umowy leasingu stanowi jednostkę pływającą używaną do żeglugi na pełnym morzu i przewożącą odpłatnie pasażerów (jednostka pływająca, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz Wnioskodawca posiada dokumenty, które potwierdzają, że usługi leasingu dotyczą jednostki pływającej używanej do żeglugi na pełnym morzu i przewożącej odpłatnie pasażerów, to stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 12 ustawy.