Jednostka | Interpretacje podatkowe

Jednostka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF, podlegający opodatkowaniu w momencie ich realizacji?
Fragment:
(...) Jednostek 2016 lub Jednostek ZDP jest oparta o Wartość Grupy Kapitałowej P. (4) Niezależnie od metody ustalania wartości Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP i od tego czy realizacja Jednostek następuje w wyniku zmiany kontroli, czy też po upływie okresu wskazanego w Umowie, Umowa przewiduje ograniczenia w realizacji praw wynikających z Jednostek przez Wnioskodawcę w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie. Ponadto umowa zakłada, iż Wnioskodawca może potencjalnie mieć możliwość realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP dopiero po zaistnieniu wyżej wymienionych zdarzeń. Zatem dopiero wówczas po stronie Wnioskodawcy może pojawić się ewentualne roszczenie wobec Spółki z tytułu przyznania Wnioskodawcy Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP. Wnioskodawca nie ma możliwości zbycia Jednostek 2014, Jednostek 2016, ani Jednostek ZDP, ani prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich. Przyznanie Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością korzyści i charakterem instrumentów finansowych.
2016
5
sie

Istota:
Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF, podlegający opodatkowaniu w momencie ich realizacji?
Fragment:
(...) Jednostek 2016 lub Jednostek ZDP jest oparta o Wartość Grupy Kapitałowej Play. (4) Niezależnie od metody ustalania wartości Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP i od tego czy realizacja Jednostek następuje w wyniku zmiany kontroli, czy też po upływie okresu wskazanego w Umowie, Umowa przewiduje ograniczenia w realizacji praw wynikających z Jednostek przez Wnioskodawcę w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie. Ponadto umowa zakłada, iż Wnioskodawca może potencjalnie mieć możliwość realizacji praw wynikających z Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP dopiero po zaistnieniu wyżej wymienionych zdarzeń. Zatem dopiero wówczas po stronie Wnioskodawcy może pojawić się ewentualne roszczenie wobec Spółki z tytułu przyznania Wnioskodawcy Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP. Wnioskodawca nie ma możliwości zbycia Jednostek 2014, Jednostek 2016, ani Jednostek ZDP, ani prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich. Przyznanie Jednostek 2014, Jednostek 2016 oraz Jednostek ZDP jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością korzyści i charakterem instrumentów finansowych.
2016
5
sie

Istota:
W jakim momencie Spółka powinna potrącić koszty uzyskania przychodów związane z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji CER?
Fragment:
Na moment nabycia Spółka uznaje, że jednostki poświadczonej redukcji CER będą kompleksowo służyły rozliczeniu rocznej emisji gazów cieplarnianych. Jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER) są to kredyty węglowe wydane przez Radę Zarządzającą Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM) za redukcje emisji osiągnięte w projektach CDM oraz zweryfikowane przez wyznaczoną jednostkę Operacyjną (DOE) według zasad protokołu z Kioto. Jednostki CER mogą być przechowywane przez podmioty państwowe i prywatne na elektronicznych rachunkach. Uprawnienia CER mogą być wykorzystane przez Kraje z Załącznika I do pokrycia ich celów redukcji emisji lub przez operatorów instalacji uczestniczących w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) do pokrycia ich limitów emisji. Jednostki CER mogą być wykorzystane do pewnego limitu określonego indywidualnie dla każdego państwa. Jednostki CER nie odnoszą się do jednego konkretnego roku, co oznacza że mogą być przetrzymywane i wykorzystane w późniejszych latach. Jednostka CER równa jest jednej tonie metrycznej odpowiednika dwutlenku węgla. Jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER) zostały uregulowane w dyrektywie 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto.
2015
11
wrz

Istota:
Opodatkowanie nabytego w spadku wkładu mieszkaniowego/jednostek uczestnictwa.
Fragment:
Ponadto, w drodze spadku po zmarłym bracie Wnioskodawczyni nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach FIO. W wyniku złożenia dyspozycji, w dniu 9 czerwca 2013 r. fundusz dokonał na rzecz Zainteresowanej wypłaty wartości jednostek (odkupienie jednostek przez fundusz) po pomniejszeniu kwot o podatek dochodowy od osób fizycznych: FIO subfundusz A - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 13.945,24 zł – pobrany przez fundusz podatek 2.650,00 zł; FIO subfundusz B - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 5.605,73 zł – pobrany podatek 1.065,00 zł; FIO subfundusz C - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 963,70 zł – pobrany podatek 183,00 zł; FIO subfundusz D - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 2.280,34 zł – pobrany podatek 433,00 zł. Z zaświadczenia wydanego przez fundusz wynika, że podatek został pobrany na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy obliczeniu podatku nie uwzględniono jednak kosztów poniesionych przez spadkodawcę (brata Wnioskodawczyni) na nabycie tych jednostek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymana od spółdzielni mieszkaniowej kwota 18.897,21 zł (1/5 części kwoty uzyskanej przez spółdzielnię w drodze przetargu po pomniejszeniach) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to czy dokonana spłata na rzecz byłej małżonki spadkodawcy pomniejsza dochód do opodatkowania...
2015
11
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.
Fragment:
Na tle powyższego Zainteresowany ma wątpliwości, czy usługa pełnienia funkcji dyrektora ds. pedagogicznych na rzecz niepublicznego przedszkola będącego jednostką objętą systemem oświaty może korzystać ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia.
2015
7
sie

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z realizacja praw wynikających z przyznanych uczestnikom jednostek uczestnictwa.
Fragment:
Realizacja Jednostek Uczestnictwa daje Uprawnionemu prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej kalkulowanej jako iloczyn liczby Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostki Uczestnictwa na dzień zmiany kontroli (wartość ta nie może jednak przekroczyć 1,50 zł). Wartość Jednostek Uczestnictwa jest wprost zależna od wzrostu wartości Spółki w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw. Sposób ustalania wartości Jednostek Uczestnictwa zależy natomiast od formy, w jakiej nastąpi zmiana kontroli nad Spółką. Uprawnieni mają prawo do realizacji praw wynikających Jednostek Uczestnictwa, a tym samym do otrzymania wypłaty, tylko wówczas, gdy stosunek Końcowego Surogatu Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa do Planowanego Surogatu Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia 2014 r. przekroczy poziom 0,85. Niezależnie od metody ustalania wartości Jednostek Uczestnictwa i od tego, czy realizacja Jednostek Uczestnictwa następuje w wyniku zmiany kontroli, czy też po upływie okresu wskazanego w Umowie (tj. po 31 grudnia 2014 r.), Umowa przewiduje utratę Jednostek Uczestnictwa przez Uprawnionych w przypadku ustania współpracy pomiędzy Uprawnionym a Spółką (rozwiązania łączącego strony stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie.
2015
19
cze

Istota:
Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji i czy w związku z tym na Spółce ciążą w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, dalej: UPDOF)?
Fragment:
Różnica między ceną rynkową akcji Spółki amerykańskiej z dnia realizacji Jednostek Uczestnictwa a ustaloną ceną akcji z dnia przyznania Jednostek Uczestnictwa ma bezpośredni wpływ na wysokość wypłaty gotówkowej, którą mogą otrzymać Uczestnicy Programu. Cena, po której może nastąpić Realizacja Jednostek Uczestnictwa jest wyrażona w dolarach amerykańskich i wynosi łącznie CJU, gdzie: CJU = N Jednostek Uczestnictwa x (WAR - WAP), gdzie: N Jednostek Uczestnictwa oznacza liczbę Jednostek Uczestnictwa przysługujących Uczestnikowi wyrażoną jako liczba naturalna; WAR oznacza wartość rynkową akcji Spółki amerykańskiej w dniu realizacji Jednostek Uczestnictwa; WAP oznacza wartość rynkową akcji Spółki amerykańskiej w dniu przyznania Jednostek Uczestnictwa. Przykładowo, jeżeli wartość akcji Spółki amerykańskiej w dniu przyznania Jednostek Uczestnictwa wynosi 20, a wartość rynkowa akcji Spółki amerykańskiej w dniu realizacji Jednostek Uczestnictwa wynosi 30 i Uczestnik posiada jedną Jednostkę Uczestnictwa, to cena, po której realizowana jest Jednostka Uczestnictwa wynosi 10 (co stanowi różnicę między 30 a 20, przemnożoną przez 1). Prawo do przyznania oraz realizacji Jednostek Uczestnictwa nie wynika z treści umów o pracę, regulaminu wynagradzania ani innych tego rodzaju dokumentów z zakresu prawa pracy obowiązujących w Spółce.
2015
16
cze

Istota:
Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF?
Fragment:
Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny oraz wykładnie językową i systemową zagadnienia, należy stwierdzić, iż Jednostki uczestnictwa stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek instrumentu pochodnego spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności: wartość Jednostek uczestnictwa (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy - EBITA, Jednostki uczestnictwa są przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości, realizacja praw wynikających z Jednostek uczestnictwa (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną. Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia dla Uprawnionych jest realizacja praw wynikających z Jednostek uczestnictwa, których wartość jest ściśle zależna od poziomu EBITA osiąganego przez Spółkę. Na wysokość tych wskaźników wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości, a nie inne okoliczności, takie jak sposób wykonywania pracy przez Uprawnionych.
2015
10
mar

Istota:
Skutki podatkowe zbycia jednostek uczestnictwa we francuskim zakładowym funduszu zbiorowego inwestowania F..
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż: w czasie subskrypcji wkład własny wpłacił jednorazowo na konto F., który dokonywał następnie zapisu na akcje, obejmował je w zamian za pochodzącą od wnioskodawcy gotówkę po czym emitował jednostki funduszu, które objął wnioskodawca; za środki wnioskodawcy zostały zakupione przez F. jednostki uczestnictwa i zapisane na koncie wnioskodawcy. Wartość jednostki uczestnictwa odpowiadała wartości akcji, 1 jednostka = 1 akcja; w wyniku nabycia akcji wnioskodawca stał się posiadaczem jednostek uczestnictwa bez możliwości ich zbycia przed końcem okresu blokady (5 lat). Akcje do chwili zdjęcia blokady były współwłasnością Członków Funduszu F., a uczestnicy posiadali jednostki uczestnictwa. Jednostki, które wnioskodawca nabył jednorazowo w czasie subskrypcji (oraz przekazane bezpłatnie przez E. jako bonus za blokadę) miały być zbyte w formie umorzenia jednostek na rzecz E. i tak zrobił wnioskodawca wypełniając wniosek i wysyłając go do Francji. Wnioskodawca nie posiada wiedzy o możliwościach innego zbycia w tym na rzecz osób trzecich; w 2012 r., gdy nie obowiązywała już blokada wnioskodawca dokonał zbycia jednostek przez ich umorzenie. Umorzenie dotyczyło akcji zakupionych przez wnioskodawcę, akcji bezpłatnych i części reinwestowanej w zakup jednostek dywidendy. Całość rozliczono według kursu z dnia zbycia (oraz w stosunku 1:1, jako 1 jednostka = 1 akcja). Wnioskodawca uzyskał zatem dochód z tytułu umorzenia jednostek F.. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przyjęta przez wnioskodawcę interpretacja, gdzie zakwalifikował do kosztów dyskonto i akcje bezpłatne (od których obu zapłacił już wcześniej 19% podatek) jest prawidłowa i może o te koszty pomniejszyć przychód ze sprzedaży akcji...
2013
29
sie

Istota:
Dostawa tzw. mediów, w sytuacji gdy umowa użyczenia lokalu zawierana jest pomiędzy Wnioskodawcą (jako użyczającym) a inną jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (samorządowa jednostka budżetowa) na podstawie zawartych umów użycza lokale użytkowe wraz z dostawą tzw. mediów na rzecz jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. Należy zatem zauważyć, że przedmiotowe czynności korzystają ze zwolnienia od podatku, przewidzianego przez ustawodawcę w § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz usług komunikacji miejskiej). Istotą ww. zwolnienia jest bowiem świadczenie usług pomiędzy jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. Zatem do usług świadczonych pomiędzy Wnioskodawcą (samorządową jednostką budżetową), a inną jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym ma zastosowanie zwolnienie określone w powołanym wyżej § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z wyłączeniem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz usług komunikacji miejskiej.
2012
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Jednostka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.