Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
11
lip

Istota:

1. Z którym dniem Przedsiębiorstwo traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestaje być zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa? Czy z dniem nieodpłatnego zbycia akcji, tj. 20 grudnia 2012 r.,czy z dniem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dot. zmiany akcjonariusza Spółki?
2. Jaka jest podstawa do wyliczenia oraz termin rozliczenia wpłat z zysku w sytuacji, gdy Spółka traci status jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa ?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 ze zm.) przepisy ustawy, stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 cyt. ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, spółki o których mowa w art. 1, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa. Przy czym wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (art. 2 ust. 2 ustawy). Tak więc obowiązkiem ich przekazywania na rzecz budżetu państwa obciążone są dwa rodzaje podmiotów: jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i spółki, w których własnością Skarbu Państwa są wszystkie akcje (udziały) poza akcjami (udziałami) nieodpłatnie udostępnionymi pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2013
28
cze

Istota:

Z którym dniem wnioskodawca traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa? Czy w momencie zawarcia "Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym" tj. w dniu 29 czerwca 2011r., czy z chwilą wydania postanowienia sądu o zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Fragment:

Spółka na tej podstawie nadal uważa, że utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w dniu zawarcia Umowy objęcia akcji, tj. z dniem 29 czerwca 2011 r. oraz nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku za okresy rozliczeniowe po dniu 30 czerwca 2011 r. Z powyższego pisma wynika, że zgodnie z art. 3 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, w przypadku zbycia akcji na zasadach i trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obowiązek wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji. Przepis ten wyraźnie wskazuje, iż momentem odniesienia w przypadku ustalenia ustania chwili obowiązku dokonywania wpłat z zysku jest moment zbycia akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Wspomniana w przepisie art. 3 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje kilka trybów prywatyzacji, w tym: prywatyzację poprzez obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, oraz prywatyzację poprzez zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż dokonanie wpisu w odpowiednim rejestrze miałoby znaczenie dla ustalenia momentu dokonania prywatyzacji w przypadku, w którym ta odbywałaby się w trybie obejmowania (nowych) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

2013
13
mar

Istota:

Czy mając na uwadze z art. 5 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki spółka ma prawo do odliczenia w deklaracji WZS-1K kwoty uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym umorzeń, czyli za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. kwoty 547.654,00 zł, czy kwoty 15% z kwoty 547.654,00 zł tj. 82.148,00 zł?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 01 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.), jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „ wpłatami z zysku ”, na rzecz budżetu państwa. Wpłaty z zysku zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wyboru okresu, za jaki będzie dokonywana zaliczka, dokonuje spółka (art. 2 ust. 3 ww. ustawy). Spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały) (art. 2 ust. 4 ww. ustawy). Stosownie do treści art. 2 ust. 5 ww. ustawy, podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym.

2013
8
sty

Istota:

Czy przy obliczeniu wielkości ulgi we wpłatach zysku na rzecz budżetu państwa, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 205 poz. 1354) Wnioskodawca może w wartości przychodów ze sprzedaży produkcji i usług na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględnić przychody uzyskiwane z wykonywania umów na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa w zakresie dostaw lub usług dotyczących sprzętu wojskowego biorąc pod uwagę, że każdorazowo finalnym odbiorcą dostaw i usług jest Skarb Państwa – MON lub jednostka organizacyjna MON?

Fragment:

Mając na względzie powyższe regulacje prawne, Sąd uznał, iż wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa mają charakter niepodatkowych należności budżetowych, są zobowiązaniem publicznoprawnym stanowiącym dochód budżetu państwa. Zdaniem Sądu, „skoro pytanie zawarte we wniosku skarżącej spółki o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczyło kwestii związanych z obliczaniem wysokości wpłat z zysku jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (niepodatkowej należności budżetowej) regulowanych przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wypłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154, poz. 792, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, to w świetle powołanych przepisów wniosek dotyczy przepisów zawartych w ustawach podatkowych – art. 3 pkt 1, w związku z art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej, zatem przedmiotem wniosku są przepisy prawa podatkowego.” Podsumowując – w ocenie Sądu - wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji Spółki złożony w dniu 29 września 2011 r. powinien być rozpoznany w trybie przewidzianym w art. 14b i następne Ordynacji podatkowej.

2011
1
wrz

Istota:

Określenie źródła przychodu z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika Wspólnika w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa.

Fragment:

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednoosobowej spółki Skarbu Państwa pod firmą „B” Sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca został powołany na Pełnomocnika Wspólnika w ww. spółce. Z tego tytułu pobiera miesięczne wynagrodzenie, które jest kwalifikowane przez ww. spółkę jako przychód osoby, należącej do składu organu spółki (art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z póżn. zm.), i zgodnie z taką kwalifikacją jest odprowadzana zaliczka na poczet podatku dochodowego Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychody pełnomocnika Wspólnika w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia swej funkcji na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397 z pózn. zm.) są przychodami osiąganymi w rozumieniu art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z pózn. zm.), czyli przychodami osób, którym organ władzy (administracji państwowej) - w tym przypadku Minister Skarbu Państwa pełniący funkcję jedynego Wspólnika w spółce ze 100 % udziałem Skarbu Państwa, na podstawie właściwych przepisów (ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji) zlecił wykonanie określonych czynności...

2011
1
sie

Istota:

Czy jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powinna naliczać i odprowadzać na rzecz budżetu państwa wpłaty z zysku zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w przypadku gdy w uchwale podjętej przez zwyczajne zgromadzenie wspólników - Skarb Państwa - przeznaczono wypracowany przez Spółkę zysk na pokrycie strat z lat poprzednich?

Fragment:

(...) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 5 ust. 2 tej ustawy). Jak wynika ze stanu faktycznego, Wnioskodawca jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, osiągającą zyski. Wobec tego, w myśl art. 2 ust. 1 analizowanej ustawy, Wnioskodawca jest zobowiązany dokonywać wpłat z osiąganego zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. Jednocześnie, Spółka nie należy do żadnej z kategorii podmiotów, wymienionych w art. 7 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, do których nie mają zastosowania unormowania tej ustawy. W omawianym przypadku, nie zachodzą również przesłanki zastosowania zwolnień od wpłat z zysku bądź ulg w tych wpłatach, o których mowa w art. 5 ww. ustawy. Oznacza to, że na gruncie przepisów ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa. Przy czym bez wpływu na ten obowiązek pozostaje sposób zadysponowania przedmiotowym zyskiem przez walne zgromadzenie. Podstaw do zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska nie daje również treść art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy, zgodnie z którym wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

2011
1
lip

Istota:

Od którego momentu jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jest objęta obowiązkiem dokonywania wpłat z zysku?

Fragment:

(...) jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie. Od którego momentu Spółka została objęta obowiązkiem dokonywania wpłat z zysku... Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 01 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 ze zm.) (dalej: Ustawy WZZ) jej przepisy stosuje się między innymi do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Powołany przepis to jedyna regulacja określająca stronę podmiotową obowiązku w zakresie wpłat z zysku. Żaden inny przepis Ustawy WZZ ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 ze zm.)(dalej: Rozporządzenia WZZ) nie określa wprost momentu, od którego jednoosobowa spółka Skarbu Państwa podlega obowiązkowi dokonywania wpłat z zysku. W art. 3 Ustawy WZZ przewidziano jedynie, że obowiązek ten ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

2011
1
lip

Istota:

Czy jednoosobowa spółka Skarbu Państwa postawiona w stan upadłości jest zobowiązana do odprowadzania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa?

Fragment:

Nr 118, poz. 512 ze zm.) nie zawiera przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, które uchylałyby ten obowiązek jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Wobec braku regulacji, które normowałyby w sposób szczególny sytuację jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w upadłości, podmioty te obowiązuje reguła ogólna z art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Podsumowując, w analizowanym stanie faktycznym, Wnioskodawca, będący jednoosobową spółką Skarbu Państwa w upadłości ma obowiązek dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Oznacza to, że Spółka postąpiła prawidłowo, dokonując wpłat z tego tytułu w latach 2005, 2007 i 2008. Należy przy tym podkreślić, że ocena zgodności przepisów ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe wykracza poza zakres przedmiotowy pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Kwestia ta nie stanowi zatem przedmiotu niniejszego rozstrzygnięcia. Tutejszy organ dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o przepisy prawa podatkowego, w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

2011
1
cze

Istota:

Jaki moment decyduje o tym, iż S.A. powinien zaprzestać składania deklaracji i dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa?

Fragment:

(...) jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązków związanych z utratą statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. S.A. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zgodnie z regulacją art. 2 ustawy z dnia 01 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 1995 r. Nr 154, poz. 792 ze zm.), dokonywała wpłat z zysku w okresach kwartalnych. Przy ustalaniu podstawy wysokości zaliczek kwartalnych z tytułu tych wpłat, zgodnie z art. 2 ust. 5 wskazanej ustawy, Spółka uwzględniła faktycznie osiągnięty zysk brutto w danym okresie i należny za ten okres podatek dochodowy, ustalony w wysokości zaliczek według metody uproszczonej, jaką wybrała zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Wskazać również należy, iż w dniu 9 maja 2007 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu a S.A. zawarta została „Umowa o objęciu ...

2011
1
cze

Istota:

Czy w aspekcie zaistniałego stanu faktycznego - P „T” S.A. - powinna dokonać zaliczkowej wpłaty z zysku za miesiąc luty 2006 r. (czy powstał obowiązek W jaki sposób P „T” S.A. powinna dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku za 2008 rok, jeżeli w trakcie 2008 roku utraciło status Jednoosobowej Spałki Skarbu Państwa?

Fragment:

W związku z powyższym Spółka nie powinna w 2008 r. wpłacać zaliczek za okres, kiedy była Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, ponieważ okresem rozrachunkowym w naszym przypadku jest rok kalendarzowy (od 01 stycznia do 31 grudnia). Spółka przewiduje poniesienie straty za cały 2008 rok, a w takim przypadku nie występuje należna wpłata z zysku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 154, poz. 792 ze zm.), jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanym dalej „wpłatami z zysku”, na rzecz budżetu państwa. Stosowanie do art. 2 ust. 2 ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz.