IBPB-1-2/4510-313/15/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie: ustalenia czy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na podstawie art. 551 § 5 KSH, na dzień przekształcenia powstaje przychód do opodatkowania
IBPB-1-2/4510-313/15/AnKinterpretacja indywidualna
  1. jednoosobowa działalność gospodarcza
  2. osoby fizyczne
  3. przychód
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na dzień przekształcenia powstaje w tej spółce przychód do opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na dzień przekształcenia powstaje w tej spółce przychód do opodatkowania.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Osoba fizyczna (dalej także: „Wnioskodawca”) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem VAT. Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczania VAT naliczonego. W najbliższej przyszłości Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”).

Zgodnie z treścią Rozdziału 6 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą w dacie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz jednocześnie sąd rejestrowy przesyła informację o tym fakcie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu wykreślenia z niej jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przekształcanego, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się udziałowcem spółki z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie jest tożsame z wniesieniem przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej, nie jest również żadną formą darowizny majątku wytworzonego lub nabytego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przekazywanej spółce kapitałowej w dniu przekształcenia.

Zgodnie z treścią art. 93a Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształconego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Po przekształceniu mogą wystąpić sytuacje, w których towar lub usługi zostaną zamówione przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną), ich dostawa lub wykonanie nastąpią przed przekształceniem a fakturę otrzyma już podmiot przekształcony. W takiej sytuacji faktura będzie wystawioną na rzecz podatnika VAT przed przekształceniem. Zapłata zaś zostanie dokonana już przez spółkę z o.o.

Inna możliwa sytuacja to zamówienie towaru przed przekształceniem, a dostawa po przekształceniu. Wówczas dostawca wystawi fakturę na podmiot zamawiający, czyli formalnie nieistniejący w dacie dostawy.

Może również wystąpić sytuacja, w której spółka z o.o. będzie zmuszona wystawić faktury korygujące (zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowanie podatkiem VAT) do faktur wystawionych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na podstawie art. 551 § 5 KSH, na dzień przekształcenia powstaje przychód do opodatkowania... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie przychód do opodatkowania w spółce kapitałowej.

W wyniku przekształcenia powstaje spółka kapitałowa, która przejmuje aktywa stanowiące uprzednio majątek wytworzony lub nabyty w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Na moment przekształcenia nie powstanie jednak przychód podlegający opodatkowaniu w spółce kapitałowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ust 4 pkt 4 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Zgodnie z art. 5842 § 3 KSH, osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Na gruncie prawa podatkowego prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613). W przepisach tych ustawodawca określił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Stosownie do treści art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Mając na uwadze art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, należy stwierdzić, że z ograniczeniami wynikającymi z zastosowania art. 93e tej ustawy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształconej osoby fizycznej.

Wskazać należy, że od wskazanej wyżej zasady ogólnej mogą zachodzić pewne odstępstwa. Wynika to z przepisu art. 93e Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym ww. przepis art. 93a Ordynacji podatkowej stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Powyższe oznacza, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych oraz ustalić jakie przepisy w konkretnej sytuacji mogą znaleźć zastosowanie. „Odrębne ustawy”, o których mówi powyższy przepis, to każdy akt prawny rangi ustawowej, zarówno z zakresu prawa podatkowego, jak i pozapodatkowy.

Istotą przekształcenia jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje dany podmiot. Podmiot przekształcany nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, gdyż prowadzona przez niego działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku, będzie kontynuowana w innej formie prawnej. Skutkiem przekształcenia jest wstąpienie we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi podmiot może rozporządzać jak właściciel.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 updop, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Art. 12 ust. 4 pkt 4 updop opisuje sytuację szczególną, jaką jest otrzymanie określonych wartości majątkowych i niemajątkowych na pokrycie kapitału zakładowego. Więc zarówno wpłaty gotówkowe, jak i wkłady niepieniężne otrzymane przez spółkę kapitałową na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, nie stanowią przychodu. Mają one odrębny charakter z uwagi na cel, któremu służą - zapewnienie zgromadzenia środków niezbędnych dla jej funkcjonowania.

Należy wskazać, że w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, zmianie ulegnie jedynie forma prawna działania podmiotu. W związku z tym sam moment zmiany formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralny dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności przekształcenie takie nie doprowadzi do konieczności rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania Nr 1, zgodnie z którym na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na dzień przekształcenia nie powstaje w tej spółce przychód do opodatkowania należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 2,3,4 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednoosobowa działalność gospodarcza
IPPB1/4511-199/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

osoby fizyczne
DD3/033/346/OBQ/14/RD-113109/14 | Interpretacja indywidualna

przychód
IBPB-1-2/4510-223/15/KP | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB1/415-1273/14/KW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.