0114-KDIP3-1.4011.25.2018.2.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2018 r. (data wpływu 18 stycznia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 lutego 2018 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.25.2018.1.MJ o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie drukowania czasopism, książek itp., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu ograniczenia ryzyka prawnego przygotowania sukcesji działalności i innymi przyczynami natury prawnej, Wnioskodawca działając na podstawie art. 584(1)-584(13) Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 791 ze zm.) planuje dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka). Spółka ta będzie kontynuować działalność gospodarczą Wnioskodawcy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili przekształcenia, Wnioskodawca zostanie udziałowcem spółki i zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na moment przekształcenia w księgach przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej) Wnioskodawcy, w pozycji kapitału własnego (kapitał podstawowy oraz zysk netto) ujęty będzie zysk osiągnięty przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przed przekształceniem. Zysk ten, był na zasadach właściwych dla dochodu z działalności gospodarczej opodatkowany PIT, co do zasady w miesiącu jego osiągnięcia. W ramach przekształcenia, całość bądź część tego zysku może zostać przeniesiona na kapitał zapasowy spółki (agio).

Po utworzeniu spółki Wnioskodawca dokona przeniesienia części udziałów na rzecz członka najbliższej rodziny w formie darowizny.

Po dokonaniu darowizny spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm. - dalej jako: "ustawa o PIT")?
  2. Czy przekazanie przez Wnioskodawcę członkowi rodziny w formie darowizny części udziałów w spółce spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie ustawy o PIT?
  3. Czy zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, który może zostać przeznaczony na agio spółki w związku z przekształceniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę, będzie stanowił dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowany w momencie przekształcenia spółki w spółkę komandytową?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Odpowiedź w zakresie pozostałych pytań udzielona zostanie odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu na gruncie ustawy o PIT.

Przepisy ustawy o PIT, nie wskazują, że w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, dochodzi do powstania przychodu podatkowego. Biorąc pod uwagę, że punktem wyjścia interpretacji prawa podatkowego powinna być treść aktu prawnego, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym przypadku nie może dochodzić do powstania przychodu. Należy zauważyć, że za przychód podatkowy uznaje się jedynie definitywne przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej w stanie faktycznym sytuacji, nie dochodzi do powstania przysporzenia bowiem Wnioskodawca równocześnie z otrzymaniem udziałów w spółce pozbawiony zostanie ekwiwalentnego majątku (w postaci prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa) i zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak powstania po jego stronie jakiegokolwiek przysporzenia w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, nie dojdzie do powstania przychodu podatkowego.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż objęcie udziałów w spółce kapitałowej w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako powodujące powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m.in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku, nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową tj. art. 584(1)-584(13) Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 791 ze zm. ), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu Spółek Handlowych).

W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art 584(1) 584(2) Kodeksu Spółek Handlowych) oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która przekształca się w spółkę kapitałową nie zbywa majątku i tym samym nie uzyskuje przychodu z tego tytułu, o którym mowa w art. 19 ustawy o PIT.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz uwzględniając dodatkowo fakt, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową nie zostało wymienione w ustawie o PIT jako zdarzenie podlegające opodatkowaniu, zdaniem Wnioskodawcy przedstawione zdarzenie przyszłe nie wiąże się z powstaniem przychodu na gruncie ustawy o PIT. Dla potwierdzenia powyższego, Wnioskodawca wskazuje, że analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn IBPBI/1/415-424/12/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577. dalej „k.s.h”), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Jak stanowi art. 584² § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. (art. 584² § 2 k.s.h.).

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 584² § 3 k.s.h.). Jednocześnie, art. 5844 k.s.h. precyzuje, że do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Jak to zostało zaznaczone powyżej, jednoosobowej spółce kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego.

W myśl art. 93a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Analizując konsekwencje podatkowe w odniesieniu do przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, należy wskazać , że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Jednakże po stronie Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wystąpi przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na podmiot inny. Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca przekształcany nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanego) nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi do majątku osobistego, lecz jest majątkiem przekształconej jednoosobowej spółki kapitałowej.

Podkreślić jednakże trzeba, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który przekształca się w jednoosobową spółkę kapitałową będzie miał – na dzień przekształcenia – obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy, zgodnie z art. 24 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że po stronie Wnioskodawcy – w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową – nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.