Jednoosobowa działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie stosowania stawki VAT 8% dla świadczonych usług wstępu.

Fragment:

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że zamierza, jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, organizować tzw. „ Kolację z gwiazdą ”. Będzie to polegać na wynajęciu sali, przygotowaniu nagłośnienia, cateringu dostarczanego przez firmę zewnętrzną oraz występu zespołu muzycznego lub wokalisty. Na imprezę tą Wnioskodawca będzie sprzedawał bilety, obejmujące całkowity koszt dla jednej osoby. Bilety będzie sprzedawać firma zewnętrzna. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania stawką 8% biletów wstępu na ww. imprezę. Wnioskodawca we wniosku wyraźnie wskazał, że na organizowaną imprezę „ Kolacja z gwiazdą ” będzie sprzedawał bilety obejmujące całkowity koszt dla jednej osoby. Zatem Wnioskodawca oferuje kompleksową usługę obejmującą wstęp na imprezę „ Kolacja z gwiazdą ”. Opodatkowaniu obniżoną stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z pozycją 182 pkt 1 załącznika nr 3 ustawy, podlegają, bez względu na symbol PKWiU, usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe. W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „ kultura ”, „ rozrywka ” i „ widowisko artystyczne ”.

2018
29
mar

Istota:

Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o - neutralne podatkowo

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy przekształcenie jego jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. na podstawie i w trybie przepisów KSH nie jest źródłem powstania przychodu,o którym mowa jest w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret drugie Ustawy o CIT. W związku z przekształceniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej na podstawie przepisów KSH, z chwilą przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałejw wyniku przekształcenia. W wyniku tego przekształcenia majątek jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie ulegnie jakiejkolwiek zmianie, w tym nie ulegnie zwiększeniu (majątek jednoosobowej działalności gospodarczej przekształconej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wyższy od majątku przedsiębiorstwa istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia). Zatem przekształcenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w Spółkę nie spowoduje powstania dochodu, Wnioskodawca nie uzyska bowiem żadnego przysporzenia, żadnego zwiększenia swojego majątku. Przekształcenie będzie również neutralne dla samej Spółki powstałej w wyniku przekształcenia.

2018
29
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia?

Fragment:

(...) jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 584 1 i nast. KSH, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 584 1 i nast. KSH, ewentualny zwrot kaucji gwarancyjnej dokonany przez kontrahenta Wnioskodawcy do Spółki (już po przekształceniu) będzie dla Spółki neutralny w podatku CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kwotę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż planowane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie 584 1 i nast.

2018
29
mar

Istota:

Wydatki (koszty) poniesione w celu przeprowadzenia przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie art. 5841 i nast. KSH, będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu w podatku CIT dla Spółki, w tym koszty doradztwa prawno-podatkowego związanego z planowanym przekształceniem.

Fragment:

(...) jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 584 1 i nast. KSH, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 584 1 i nast. KSH, ewentualny zwrot kaucji gwarancyjnej dokonany przez kontrahenta Wnioskodawcy do Spółki (już po przekształceniu) będzie dla Spółki neutralny w podatku CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kwotę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż planowane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie 584 1 i nast.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

W analizowanym przypadku, nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową tj. art. 584(1)-584(13) Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 791 ze zm. ), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu Spółek Handlowych). W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art 584(1) 584(2) Kodeksu Spółek Handlowych) oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która przekształca się w spółkę kapitałową nie zbywa majątku i tym samym nie uzyskuje przychodu z tego tytułu, o którym mowa w art. 19 ustawy o PIT. Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz uwzględniając dodatkowo fakt, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową nie zostało wymienione w ustawie o PIT jako zdarzenie podlegające opodatkowaniu, zdaniem Wnioskodawcy przedstawione zdarzenie przyszłe nie wiąże się z powstaniem przychodu na gruncie ustawy o PIT.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

(...) jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 584 1 i nast. KSH, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 584 1 i nast. KSH, ewentualny zwrot kaucji gwarancyjnej dokonany przez kontrahenta Wnioskodawcy do Spółki (już po przekształceniu) będzie dla Spółki neutralny w podatku CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kwotę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż planowane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie art. 584 1 i nast.

2018
14
mar

Istota:

Powstanie przychodu podatkowego w związku z wypłatą środków przez spółkę z o.o. na rzecz udziałowca

Fragment:

Obecnie nie prowadzi już jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż jak wskazał we wniosku, przekształcił ją w jednoosobową spółę z ograniczoną odpowiedzialnością. Skutkiem przekształcenia jest zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 584 1 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Zgodnie z art. 584 2 § 3 osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 (przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą), staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Przed przekształceniem z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawca był opodatkowany podatkiem liniowym, tj. na zasadach określonych w art. 30c w zw. z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazana we wniosku spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma siedzibę w Polsce w miejscowości ... Wypłacona kwota będzie stanowiła tylko i wyłącznie zyski jakie Wnioskodawca wypracował w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczonąodpowiedzialnością

Fragment:

(...) jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, ewentualny zwrot kaucji gwarancyjnej dokonany przez kontrahenta Wnioskodawcy do Spółki (już po przekształceniu) będzie dla Spółki neutralny w podatku CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kwotę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż planowane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie 5841 i nast.

2018
18
sty

Istota:

Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem akcji w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2017 r. (data wpływu 4 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w 2017 r. lub 2018 r. przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną) w trybie określonym w art. 584 1 - 584 13 Kodeksu spółek handlowych. Planowana firma spółki brzmi: L. Spółka Akcyjna. Planowania siedziba spółki to: L. (kod pocztowy: xx-xxx) ul. G. .... Na obecnym etapie Wnioskodawca przygotowuje plan przekształcenia, który będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejonowy.

2018
6
sty

Istota:

Czy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2017 r. (data wpływu 14 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w 2017 roku lub w 2018 roku przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w trybie określonym w art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.). Planowana firma spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowania siedziba spółki to: ... . Na obecnym etapie Wnioskodawca przygotowuje plan przekształcenia, który będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejonowy. W dalszej kolejności planowane jest podpisanie oświadczenia o przekształceniu oraz aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także powołanie jej organów, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.