Jednoosobowa działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy – w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową – nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż objęcie udziałów w spółce kapitałowej w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako powodujące powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m. in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu spółek handlowych). W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać, że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art. 584 1 -584 2 Kodeksu spółek handlowych).
2017
4
sty

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez jej poprzednika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.
Fragment:
W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że po przekształceniu przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., dokona podziału spółki z o.o. przez wydzielenie z niej do odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Działu Nieruchomości. Po dokonaniu podziału spółki z o.o., obie spółki z o.o. zostaną przekształcone w spółki komandytowe. Na moment przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. majątek przedsiębiorstwa zostanie przeniesiony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy spółki z o.o. Natomiast w momencie przekształcenia spółek z o.o. w spółki komandytowe opodatkowane zostaną tzw. zyski niepodzielone wypracowane przez spółki z o.o. w okresie prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy wyłącznie obowiązku opodatkowania, w momencie przekształcenia spółek z o.o. w spółki komandytowe, kwoty kapitału zapasowego każdej ze spółek, w części w jakiej kapitał ten pochodzi z zysków wypracowanych w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Na podstawie tak przedstawionego zdarzenia należy stwierdzić, że zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, na moment przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowe nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
2016
3
gru

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem za aport akcji lub udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w przyszłości przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną) w trybie określonym w art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.) . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem za aport akcji lub udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem za aport akcji lub udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca nie uzyska przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
cze

Istota:
W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy – w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) – nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż objęcie udziałów w spółce kapitałowej w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako powodujące powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m. in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu spółek handlowych). W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać, że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art. 584 1 -584 2 Kodeksu spółek handlowych).
2016
21
lut

Istota:
Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie przychodu (i dochodu) podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wykonywaną we własnym imieniu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzą m.in. składniki majątkowe w postaci majątku trwałego oraz składniki majątku obrotowego (w tym zapasy materiałów, należności od kontrahentów, środki pieniężne). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Wnioskodawczyni ciążą zobowiązania wobec dostawców oraz bieżące zobowiązania z tytułu podatków, ZUS. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości, w ramach restrukturyzacji majątku, Wnioskodawczyni planuje przekształcenie prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie przychodu (i dochodu) podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
2015
18
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
4
lis

Istota:
W zakresie: ustalenia czy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na podstawie art. 551 § 5 KSH, na dzień przekształcenia powstaje przychód do opodatkowania
Fragment:
W najbliższej przyszłości Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). Zgodnie z treścią Rozdziału 6 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą w dacie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz jednocześnie sąd rejestrowy przesyła informację o tym fakcie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu wykreślenia z niej jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przekształcanego, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się udziałowcem spółki z o.o. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie jest tożsame z wniesieniem przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej, nie jest również żadną formą darowizny majątku wytworzonego lub nabytego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przekazywanej spółce kapitałowej w dniu przekształcenia. Zgodnie z treścią art. 93a Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształconego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
2015
9
paź

Istota:
Czy w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
3
wrz

Istota:
Przekształcenie prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości, w ramach restrukturyzacji majątku, planuje przekształcenie prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie przychodu i dochodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) samo w sobie nie spowoduje powstania przychodu, a w konsekwencji czynność dokonania opisanego przekształcenia będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2014
11
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
Fragment:
Wnioskodawca jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza się w Polsce na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Swoją pracę wykonuje na terenie Polski i Niemiec. Wnioskodawca w Niemczech płaci podatek budowlany w wysokości 15%. W Polsce opłaca ZUS oraz podatek dochodowy PPE. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakim państwie Wnioskodawca rzeczywiście podlega obowiązkowi płacenia podatku dochodowego, jeżeli: siedziba firmy znajduje się w Polsce - zarejestrowana działalność gospodarcza, w Niemczech świadczy usługi na podstawie rocznej umowy o dzieło, w ciągu dwunastomiesięcznego okresu nie przebywa poza granicami Polski 183 dni, rachunki w ramach tej umowy dotyczą usług budowlanych, faktyczny okres wykonywania usług widnieje na rachunkach, w Niemczech nie jest zameldowany, nie ma swojej filii, ani reprezentanta w Niemczech, nie prowadzi działalności na terytorium Niemiec za pośrednictwem położonego tam zakładu... Pytanie doprecyzowano w uzupełnieniu wniosku o pkt 8. Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązkowi płacenia podatku dochodowego podlega w Polsce. Własne stanowisko wynika z uzupełnienia wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2013
22
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.