Jednoosobowa działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w 2017 r. przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w trybie określonym w art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.). Planowana firma spółki brzmi: „ P. ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowania siedziba spółki to: .... Na obecnym etapie, wnioskodawca przygotowuje plan przekształcenia, który będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy. W dalszej kolejności, planowane jest podpisanie oświadczenia o przekształceniu oraz aktu założycielskiego spółki z o.o., a także powołanie jej organów, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2017
12
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 14 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w 2017 r. przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w trybie określonym w art. 584 1 -584 13 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.; dalej „ K.s.h. ”). Planowana firma spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowania siedziba spółki to... . Na obecnym etapie Wnioskodawca przygotowuje plan przekształcenia, który będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy zysk osi1gniety i opodatkowany przez Wnioskodawce w trakcie prowadzenia jednoosobowej dzia3alnooci gospodarczej, który zostanie przeznaczony na agio/kapita3 zapasowy spó3ki w zwi1zku z przekszta3ceniem jednoosobowej dzia3alnooci gospodarczej w spó3ke z o.o., bedzie stanowi3 dochód Wnioskodawcy z udzia3u w zyskach osób prawnych opodatkowany w momencie przekszta3cenia spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1
Fragment:
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), która to w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b stanowi, ?e osobowa spó3ka handlowa powsta3a w wyniku przekszta3cenia spó3ki kapita3owej wstepuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowi1zki przekszta3canej spó3ki. Wskazana sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie praw i obowi1zków, które mieli wspólnicy spó3ki kapita3owej, a które nie funkcjonuj1 w spó3kach osobowych. W przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajduj1 równie? przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy osoby fizyczne, je?eli maj1 miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj1 obowi1zkowi podatkowemu od ca3ooci swoich dochodów (przychodów) bez wzgledu na miejsce po3o?enia Yróde3 przychodów. Art. 9 ustawy wskazuje, ?e opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 11 ustawy definiuje natomiast pojecie przychodu - przychodami, z zastrze?eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s1 otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni1dze i wartooci pienie?ne oraz wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen.
2017
19
sty

Istota:
W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy – w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową – nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż objęcie udziałów w spółce kapitałowej w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako powodujące powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m. in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu spółek handlowych). W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać, że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art. 584 1 -584 2 Kodeksu spółek handlowych).
2017
4
sty

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez jej poprzednika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.
Fragment:
W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że po przekształceniu przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., dokona podziału spółki z o.o. przez wydzielenie z niej do odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Działu Nieruchomości. Po dokonaniu podziału spółki z o.o., obie spółki z o.o. zostaną przekształcone w spółki komandytowe. Na moment przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. majątek przedsiębiorstwa zostanie przeniesiony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy spółki z o.o. Natomiast w momencie przekształcenia spółek z o.o. w spółki komandytowe opodatkowane zostaną tzw. zyski niepodzielone wypracowane przez spółki z o.o. w okresie prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy wyłącznie obowiązku opodatkowania, w momencie przekształcenia spółek z o.o. w spółki komandytowe, kwoty kapitału zapasowego każdej ze spółek, w części w jakiej kapitał ten pochodzi z zysków wypracowanych w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Na podstawie tak przedstawionego zdarzenia należy stwierdzić, że zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, na moment przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowe nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
2016
3
gru

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem za aport akcji lub udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w przyszłości przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną) w trybie określonym w art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.) . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem za aport akcji lub udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności w związku z objęciem za aport akcji lub udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca nie uzyska przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
cze

Istota:
W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy – w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) – nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż objęcie udziałów w spółce kapitałowej w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako powodujące powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m. in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu spółek handlowych). W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać, że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art. 584 1 -584 2 Kodeksu spółek handlowych).
2016
21
lut

Istota:
Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie przychodu (i dochodu) podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wykonywaną we własnym imieniu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzą m.in. składniki majątkowe w postaci majątku trwałego oraz składniki majątku obrotowego (w tym zapasy materiałów, należności od kontrahentów, środki pieniężne). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Wnioskodawczyni ciążą zobowiązania wobec dostawców oraz bieżące zobowiązania z tytułu podatków, ZUS. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości, w ramach restrukturyzacji majątku, Wnioskodawczyni planuje przekształcenie prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie przychodu (i dochodu) podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
2015
18
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
4
lis

Istota:
W zakresie: ustalenia czy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na podstawie art. 551 § 5 KSH, na dzień przekształcenia powstaje przychód do opodatkowania
Fragment:
W najbliższej przyszłości Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). Zgodnie z treścią Rozdziału 6 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą w dacie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz jednocześnie sąd rejestrowy przesyła informację o tym fakcie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu wykreślenia z niej jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przekształcanego, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się udziałowcem spółki z o.o. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie jest tożsame z wniesieniem przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej, nie jest również żadną formą darowizny majątku wytworzonego lub nabytego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przekazywanej spółce kapitałowej w dniu przekształcenia. Zgodnie z treścią art. 93a Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształconego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
2015
9
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.