Jazda miejscowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jazda miejscowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
3
gru

Istota:

Czy biorąc pod uwagę art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty miesięcznego ryczałtu samochodowego wypłacanego pracownikom socjalnym za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowejw Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura - 01 lutego 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania ryczałtu wypłacanego pracownikom socjalnym w związku z jazdami lokalnymi – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 lutego 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania ryczałtu wypłaconego z tytułu używania przez pracowników socjalnych do celów służbowych pojazdów stanowiących ich własność.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 23 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania ryczałtu wypłacanego z tytułu używania przez pracowników socjalnych do celów służbowych pojazdów stanowiących ich własność - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lip

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych (pytanie oznaczone we wniosku Ad. 2 pkt 1

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 4 maja 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych (pytanie oznaczone we wniosku Ad. 2 pkt 1) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2008r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie kwot stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tyt. używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy kwoty wypłacane pracownikom z tytułu użytkowania własnych samochodów do przewozu towarów na trasach lokalnych na rzecz pracodawcy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia prowadząc działalność handlową, do zaopatrywania sklepów zamierza wykorzystywać samochody osobowe będące własnością pracowników. Za przewóz wypłacany byłby ekwiwalent zgodnie z przepisami o podróżach służbowych na terenie kraju dla pracownika, który użył własnego samochodu osobowego do przewozu zakupionego towaru. Z opinii wyrażonej w piśmie z dnia 29.06.2005 roku upełniającym wniosek wynika, że zdaniem Handlowo-Usługowej Spółdzielni "S." dochody pracownika uzyskiwane z tego tytułu powinny być wolne od podatku dochodowego. W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zwanej dalej "updof" za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy z mocy przepisu art 21 ust 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegaja zwolnieniu od podatku nalezności wypłacane pracownikowi z tytułu ryczałtu za jazdy lokalne w zamian za ponoszone koszty eksploatacji samochodu prywatnego dla celów służbowych?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14 października 2005r. znak PD/415-11/2005 wydane w trybie art. 14a § 4 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 15 września 2005r. jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisu art. 21 ust 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz 176 z późn.zm.) w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego ryczałtu za jazdy lokalne wypłacanego pracownikowi w zamian za ponoszone koszty eksploatacji samochodu prywatnego dla celów służbowych, przedkładając jednocześnie umowę cywilnoprawną zawartą w dniu 9 czerwca (...)

2011
1
mar

Istota:

Pracownik jednostki będąc właścicielem samochodu osobowego, użytkuje go na potrzeby jednostki w jazdach lokalnych, na podstawie zawartej umowy. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od opodatkowania podatkiem są zwroty kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu użytkowania pojazdu.

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) -Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14 października 2005r. znak PD/415-11/2005 wydane w trybie art. 14a § 4 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 15 września 2005r. jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisu art. 21 ust 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz 176 z późn.zm.) w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego ryczałtu za jazdy lokalne wypłacanego pracownikowi w zamian za ponoszone koszty eksploatacji samochodu prywatnego dla celów służbowych, przedkładając jednocześnie umowę cywilnoprawną zawartą w dniu 9 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zwrot kosztów poniesionych przez pracowników Izby Celnej z tytułu używania pojazdów stanowiących ich własność, dla potrzeb zakładu pracy, do celów służbowych w jazdach lokalnych podlega opodatkowaniu ?

Fragment:

(...) Dla rozwiązania podniesionej kwestii maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.): W stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2003 r. obowiązywał przepis art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego były kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy: a/ w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) -do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden km przebiegu pojazdu, b/ w jazdach lokalnych do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu, -określonych w odrębnych przepisach wydawanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 16.06.2004 r. (znak: II US I PB-415/38/04) udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w następujący sposób: Ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) uchyliła art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który określał, iż wolne od podatku są kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy: w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu, w jazdach lokalnych – do (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wypłata pracownikom używającym samochodów prywatnych dla celów służbowych na podstawie umowy zawartej ze firmą, gdzie zwrot kosztów następuje według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury może korzystać ze zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 23b) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20.04.2004 r. zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w Krośnie, w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania wypłacanych pracownikom kwot z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Spółka w ww. piśmie przedstawia ,iż pracownicy używają samochodów prywatnych dla celów służbowych na podstawie umowy zawartej ze spółką, a zwrot kosztów następuje wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli niebędących własnością pracodawcy. Uwzględniając przepisy ustawowe obowiązujące w 2004 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu (...)