Jazda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jazda. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
lis

Istota:

- określenie stawki podatku od towarów i usług dla wynajmu toru gokartowego wraz z udostępnieniem pojazdu (gokarta) celem odbycia jazdy oraz celem odbycia szkolenia w zakresie jazdy gokartem dla dzieci lub dorosłych obejmująca również odpłatny wynajem sprzętu sportowego umożliwiającego ww. jazdy lub szkolenia, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0,
- określenie stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy,
- określenie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu sportowego przeznaczonego do jazdy gokartem prowadzonej w sklepie mieszczącym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy,

Fragment:

(...) jazdy oraz celem odbycia szkolenia w zakresie jazdy gokartem dla dzieci lub dorosłych obejmująca również odpłatny wynajem sprzętu sportowego umożliwiającego ww. jazdy lub szkolenia, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0, określenia stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy, określenia stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu sportowego przeznaczonego do jazdy gokartem prowadzonej w sklepie mieszczącym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy, - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: określenia stawki podatku od towarów i usług dla wynajmu toru gokartowego wraz z udostępnieniem pojazdu (gokarta) celem odbycia jazdy oraz celem odbycia szkolenia w zakresie jazdy gokartem dla dzieci lub dorosłych obejmująca również odpłatny wynajem sprzętu sportowego umożliwiającego ww. jazdy lub szkolenia, określenia stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy, określenia stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu sportowego przeznaczonego do jazdy gokartem prowadzonej w sklepie mieszczącym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy.

2013
21
cze

Istota:

Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania ryczałtu wypłacanego pracownikowi socjalnemu w związku z jazdami lokalnymi

Fragment:

We wniosku wskazano przy tym, iż odbywane jazdy mają charakter jazd lokalnych. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeżeli jazdy lokalne odbywane przez Wnioskodawczynię, w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem interpretacji indywidualnej, są w istocie jazdami lokalnymi, to przysługujący Jej z tego tytułu ryczałt jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy regulującej ten podatek. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
24
sty

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług nauki jazdy kategorii T.

Fragment:

W ramach działalności świadczy usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D, E i T uwzględniając wszystkie wymagane warunki do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty. Uzyskała wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. Przedmiotowe usługi wykonuje na podstawie tego wpisu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T są usługami kształcenia zawodowego. Szkolenia są ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Po powołaniu treści art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wskazała, że usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
cze

Istota:

Czy ryczałt na jazdy lokalne (związane z wykonywaniem czynności zawodowych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy jest od tego podatku zwolniony?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe unormowania prawne należy uznać, iż przejazdy pracowników socjalnych mają charakter jazd lokalnych, ponieważ pracownicy socjalni świadczą pracę na terenie gminy, w związku z czym wypełniają dyspozycje art. 21 ust. 1 pkr 23b ustawy podatkowej. Dodatkowo należy wskazać, iż na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 ze zm.), zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. Natomiast § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy z tytułu wypłacanych pracownikom, na podstawie art. 121 ust. 3 c ustawy o pomocy społecznej, ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

Rozważenia wymaga określenie co należy rozumieć przez jazdę lokalną, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje tego pojęcia. Jego zdefiniowanie należy poprzedzić przytoczeniem definicji podróży służbowej określonej w art. 77 kodeksu pracy. Wynika z niej, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Jeżeli zatem miejscem pracy pracownika socjalnego jest praca w środowisku (poza siedzibą pracodawcy) określonym właściwością miejscową zakładu pracy jako organu administracji samorządowej, to wyjazdy wykonywane przez niego w ramach czynności zawodowych mają charakter jazd lokalnych. W związku z powyższym zwrot kosztów przejazdów pracownikowi socjalnemu z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych w formie ryczałtu jest wolny od podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia od podatku wypłaconego ryczałtu jest ograniczona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr .27 poz. 271). Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.