Jazda | Interpretacje podatkowe

Jazda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jazda. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- określenie stawki podatku od towarów i usług dla wynajmu toru gokartowego wraz z udostępnieniem pojazdu (gokarta) celem odbycia jazdy oraz celem odbycia szkolenia w zakresie jazdy gokartem dla dzieci lub dorosłych obejmująca również odpłatny wynajem sprzętu sportowego umożliwiającego ww. jazdy lub szkolenia, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0,
- określenie stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy,
- określenie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu sportowego przeznaczonego do jazdy gokartem prowadzonej w sklepie mieszczącym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy,
Fragment:
(...) jazdy oraz celem odbycia szkolenia w zakresie jazdy gokartem dla dzieci lub dorosłych obejmująca również odpłatny wynajem sprzętu sportowego umożliwiającego ww. jazdy lub szkolenia, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0, określenia stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy, określenia stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu sportowego przeznaczonego do jazdy gokartem prowadzonej w sklepie mieszczącym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy, - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: określenia stawki podatku od towarów i usług dla wynajmu toru gokartowego wraz z udostępnieniem pojazdu (gokarta) celem odbycia jazdy oraz celem odbycia szkolenia w zakresie jazdy gokartem dla dzieci lub dorosłych obejmująca również odpłatny wynajem sprzętu sportowego umożliwiającego ww. jazdy lub szkolenia, określenia stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy, określenia stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu sportowego przeznaczonego do jazdy gokartem prowadzonej w sklepie mieszczącym się na terenie hali wyposażonej w tor gokartowy.
2016
27
lis

Istota:
Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania ryczałtu wypłacanego pracownikowi socjalnemu w związku z jazdami lokalnymi
Fragment:
We wniosku wskazano przy tym, iż odbywane jazdy mają charakter jazd lokalnych. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeżeli jazdy lokalne odbywane przez Wnioskodawczynię, w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem interpretacji indywidualnej, są w istocie jazdami lokalnymi, to przysługujący Jej z tego tytułu ryczałt jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy regulującej ten podatek. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
21
cze

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług nauki jazdy kategorii T.
Fragment:
W ramach działalności świadczy usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D, E i T uwzględniając wszystkie wymagane warunki do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty. Uzyskała wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. Przedmiotowe usługi wykonuje na podstawie tego wpisu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T są usługami kształcenia zawodowego. Szkolenia są ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Po powołaniu treści art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wskazała, że usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.
2012
24
sty

Istota:
Czy ryczałt na jazdy lokalne (związane z wykonywaniem czynności zawodowych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy jest od tego podatku zwolniony?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe unormowania prawne należy uznać, iż przejazdy pracowników socjalnych mają charakter jazd lokalnych, ponieważ pracownicy socjalni świadczą pracę na terenie gminy, w związku z czym wypełniają dyspozycje art. 21 ust. 1 pkr 23b ustawy podatkowej. Dodatkowo należy wskazać, iż na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 ze zm.), zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. Natomiast § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.
2011
1
cze

Istota:
Czy z tytułu wypłacanych pracownikom, na podstawie art. 121 ust. 3 c ustawy o pomocy społecznej, ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
Fragment:
Rozważenia wymaga określenie co należy rozumieć przez jazdę lokalną, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje tego pojęcia. Jego zdefiniowanie należy poprzedzić przytoczeniem definicji podróży służbowej określonej w art. 77 kodeksu pracy. Wynika z niej, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Jeżeli zatem miejscem pracy pracownika socjalnego jest praca w środowisku (poza siedzibą pracodawcy) określonym właściwością miejscową zakładu pracy jako organu administracji samorządowej, to wyjazdy wykonywane przez niego w ramach czynności zawodowych mają charakter jazd lokalnych. W związku z powyższym zwrot kosztów przejazdów pracownikowi socjalnemu z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych w formie ryczałtu jest wolny od podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia od podatku wypłaconego ryczałtu jest ograniczona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr .27 poz. 271). Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Jazda
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.