Japonia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Japonia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z podjęciem współpracy z artystą zagranicznym – przedsiębiorcą z Japonii.

Fragment:

Ww. osoba nie będzie osiągała dochodów na terenie Polski poprzez zakład w rozumieniu art. 5 umowy z dnia 20 lutego 1980 r. między Polską Rzeczpospolitą Ludową, a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. 1983 Nr 12, poz. 60), zwaną dalej Umową polsko-japońską. Nadto, dzieła muzyczne wykonywane przez nią nie będą wykonywane w ramach programu wymiany kulturalnej, uzgodnionym między Rządami obu umawiających się państw (Polską a Japonią), zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 zdanie drugie Umowy polsko-japońskiej. W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że Wnioskodawca zawrze umowę z artystą zagranicznym jako przedsiębiorcą na występ sceniczny, który należy rozumieć jako usługi w zakresie działalności widowiskowej lub rozrywkowej. Artysta zagraniczny – przedsiębiorca z Japonii prowadzący działalność gospodarczą o profilu artystycznym – z którym Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę na występ sceniczny jest osobą fizyczną i jest traktowany w Japonii jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. (zwanej dalej (...)

2015
29
maj

Istota:

Kiedy na podstawie art. 26 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w związku z art. 20 ust. 1 ustawy CIT Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego od osób prawnych podatek u źródła pobrany od zaliczek wypłaconych przez Licencjobiorcę?

Fragment:

Na tej podstawie należności wypłacane na podstawie Umowy mogą być kwalifikowane jako należności licencyjne w świetle umowy z Japonią i tym samym mieszczą się one w zakresie zastosowania umowy z Japonią. Art. 12 ust. 1 umowy z Japonią stanowi, iż należności licencyjne powstałe w jednym umawiającym się państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie będą opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie. Z kolei ust. 2 tego samego artykułu wskazuje, że takie należności mogą być opodatkowane także w tym państwie, w którym powstały i zgodnie z prawem tego państwa, ale podatek w ten sposób pobrany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto. Art. 23 umowy z Japonią wprowadza zwolnienie od podwójnego opodatkowania poprzez metodę zaliczenia (zwaną także metodą kredytu podatkowego) i stanowi, że zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków zapłaconych w Japonii. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się zatem kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Japonii. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Japonii.

2015
15
kwi

Istota:

1) Czy na osobach mających miejsce zamieszkania oraz rezydencję podatkową w Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii spoczywa obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, a tym samym czy Fundacja obowiązana jest do pobrania zaliczek na ten podatek?2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i uznaniu, że występuje kolizja pomiędzy obowiązkiem podatkowym w Polsce i w Japonii, czy na podstawie zaświadczenia o opodatkowaniu za zeszły rok, Fundacja może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za wykonanie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami mającymi miejsce zamieszkania oraz rezydencję podatkową w Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii, zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Fragment:

(...) Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii, zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, na osobach mających rezydencję podatkową w Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii nie spoczywa obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, a tym samym Fundacja nie jest obowiązana do pobrania zaliczek na ten podatek. Ponadto, nawet gdyby uznać, że w opisanym przypadku znajdowałaby zastosowanie umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, to w ocenie Fundacji, zaświadczenie o opodatkowaniu za zeszły rok wydane przez właściwe organy skarbowe w Japonii jest dokumentem wystarczającym do stwierdzenia rezydencji podatkowej w Japonii, a tym samym zgodnie z postanowieniami ww. umowy dochody uzyskiwane z pracy wykonywanej na terenie Japonii podlegają opodatkowaniu w Japonii, a Fundacja nie ma obowiązku dokonywania potrąceń zaliczek na ten podatek. Uzasadnienie: Przepis art. 3 u.p.d.o.f. reguluje kwestię podlegania w Polsce obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
29
wrz

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym, opłacone bezpośrednio przez Wnioskodawcę usługi noclegowe, gastronomiczne, przejazdy taksówką oraz bilety lotnicze, poniesione celem reprezentowania Wnioskodawcy, stanowią dla oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz naczelnikowi właściwego miejscowo urzędu skarbowego, zgodnie z zapisem art. 42a ww. ustawy, informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów PIT-8C?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem japońskim, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Japonii – a Wnioskodawcą, spółka japońska oddelegowała do pracy u Wnioskodawcy pracownika. Zgodnie z zapisem art. 3 - 6 umowy łączącej strony, w okresie oddelegowania pracownik zatrudniony jest w spółce japońskiej. Spółka japońska dokonuje pracownikowi bezpośrednich płatności wynagrodzenia oraz innych kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w spółce japońskiej. Wnioskodawca ponosi na rzecz spółki japońskiej uzgodnione koszty oddelegowania i nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek świadczeń na rzecz oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika. W opisanym stanie faktycznym nie istnieje zatem żaden formalny i bezpośredni stosunek cywilnoprawny (w tym stosunek pracy) pomiędzy Wnioskodawcą a japońskim pracownikiem oddelegowanym przez spółkę japońską do pracy u Wnioskodawcy. Przy użyciu systemu płatności AMEX pracownik oddelegowany przez spółkę japońską ponosi wydatki na rzecz Wnioskodawcy podczas reprezentowania Wnioskodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem. Wnioskodawca uregulował wydatki dokonane przez oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika zgodnie z przedłożonymi fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy oraz zaakceptowanymi przez dyrektora zakładu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody z pracy naukowej wykonywanej w Japonii podlegaja opodatkowania w Polsce według metody wyłączenia z progresją?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią z dnia o dnia 20 lutego 1980 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Dz. U. z 1983 r., Nr 12, poz. 60), Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania w Polsce wynagrodzenia otrzymanego w Japonii, z tytułu pracy naukowej. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, Pani X w 2005 r. pracowała przez niecałe 4 miesiące w Japonii jako "visiting profesor" w "Między-uniwersyteckim Instytucie Badawczym ...", w T. Od wynagrodzenia otrzymanego przez Podatniczkę pracodawca japoński nie pobrał podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma - wynikająca z umowy - "metoda wyłączenia z progresją". W tej sytuacji, otrzymane w Japonii wynagrodzenie winno być wykazane w PIT-36, jako "dochody, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej". Według, Podatniczki, postępując zgodnie z PIT-36 nie płaci ona podatku od dochodu uzyskanego w Japonii. Ponadto, Pani X uważa, że do uzyskanych w Japonii przychodów zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodów. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje.