Japonia | Interpretacje podatkowe

Japonia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Japonia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kiedy na podstawie art. 26 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w związku z art. 20 ust. 1 ustawy CIT Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego od osób prawnych podatek u źródła pobrany od zaliczek wypłaconych przez Licencjobiorcę?
Fragment:
Na tej podstawie należności wypłacane na podstawie Umowy mogą być kwalifikowane jako należności licencyjne w świetle umowy z Japonią i tym samym mieszczą się one w zakresie zastosowania umowy z Japonią. Art. 12 ust. 1 umowy z Japonią stanowi, iż należności licencyjne powstałe w jednym umawiającym się państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie będą opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie. Z kolei ust. 2 tego samego artykułu wskazuje, że takie należności mogą być opodatkowane także w tym państwie, w którym powstały i zgodnie z prawem tego państwa, ale podatek w ten sposób pobrany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto. Art. 23 umowy z Japonią wprowadza zwolnienie od podwójnego opodatkowania poprzez metodę zaliczenia (zwaną także metodą kredytu podatkowego) i stanowi, że zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków zapłaconych w Japonii. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się zatem kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Japonii. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Japonii.
2015
29
maj

Istota:
1) Czy na osobach mających miejsce zamieszkania oraz rezydencję podatkową w Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii spoczywa obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, a tym samym czy Fundacja obowiązana jest do pobrania zaliczek na ten podatek?2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i uznaniu, że występuje kolizja pomiędzy obowiązkiem podatkowym w Polsce i w Japonii, czy na podstawie zaświadczenia o opodatkowaniu za zeszły rok, Fundacja może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za wykonanie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami mającymi miejsce zamieszkania oraz rezydencję podatkową w Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii, zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Fragment:
(...) Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii, zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, na osobach mających rezydencję podatkową w Japonii, zatrudnionych przez Fundację i wykonujących czynności na rzecz Fundacji wyłącznie na terytorium Japonii nie spoczywa obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, a tym samym Fundacja nie jest obowiązana do pobrania zaliczek na ten podatek. Ponadto, nawet gdyby uznać, że w opisanym przypadku znajdowałaby zastosowanie umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, to w ocenie Fundacji, zaświadczenie o opodatkowaniu za zeszły rok wydane przez właściwe organy skarbowe w Japonii jest dokumentem wystarczającym do stwierdzenia rezydencji podatkowej w Japonii, a tym samym zgodnie z postanowieniami ww. umowy dochody uzyskiwane z pracy wykonywanej na terenie Japonii podlegają opodatkowaniu w Japonii, a Fundacja nie ma obowiązku dokonywania potrąceń zaliczek na ten podatek. Uzasadnienie: Przepis art. 3 u.p.d.o.f. reguluje kwestię podlegania w Polsce obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
15
kwi

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, opłacone bezpośrednio przez Wnioskodawcę usługi noclegowe, gastronomiczne, przejazdy taksówką oraz bilety lotnicze, poniesione celem reprezentowania Wnioskodawcy, stanowią dla oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz naczelnikowi właściwego miejscowo urzędu skarbowego, zgodnie z zapisem art. 42a ww. ustawy, informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów PIT-8C?
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem japońskim, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Japonii – a Wnioskodawcą, spółka japońska oddelegowała do pracy u Wnioskodawcy pracownika. Zgodnie z zapisem art. 3 - 6 umowy łączącej strony, w okresie oddelegowania pracownik zatrudniony jest w spółce japońskiej. Spółka japońska dokonuje pracownikowi bezpośrednich płatności wynagrodzenia oraz innych kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w spółce japońskiej. Wnioskodawca ponosi na rzecz spółki japońskiej uzgodnione koszty oddelegowania i nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek świadczeń na rzecz oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika. W opisanym stanie faktycznym nie istnieje zatem żaden formalny i bezpośredni stosunek cywilnoprawny (w tym stosunek pracy) pomiędzy Wnioskodawcą a japońskim pracownikiem oddelegowanym przez spółkę japońską do pracy u Wnioskodawcy. Przy użyciu systemu płatności AMEX pracownik oddelegowany przez spółkę japońską ponosi wydatki na rzecz Wnioskodawcy podczas reprezentowania Wnioskodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem. Wnioskodawca uregulował wydatki dokonane przez oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika zgodnie z przedłożonymi fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy oraz zaakceptowanymi przez dyrektora zakładu.
2012
29
wrz

Istota:
Czy dochody z pracy naukowej wykonywanej w Japonii podlegaja opodatkowania w Polsce według metody wyłączenia z progresją?
Fragment:
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią z dnia o dnia 20 lutego 1980 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Dz. U. z 1983 r., Nr 12, poz. 60), Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania w Polsce wynagrodzenia otrzymanego w Japonii, z tytułu pracy naukowej. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, Pani X w 2005 r. pracowała przez niecałe 4 miesiące w Japonii jako "visiting profesor" w "Między-uniwersyteckim Instytucie Badawczym ...", w T. Od wynagrodzenia otrzymanego przez Podatniczkę pracodawca japoński nie pobrał podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma - wynikająca z umowy - "metoda wyłączenia z progresją". W tej sytuacji, otrzymane w Japonii wynagrodzenie winno być wykazane w PIT-36, jako "dochody, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej". Według, Podatniczki, postępując zgodnie z PIT-36 nie płaci ona podatku od dochodu uzyskanego w Japonii. Ponadto, Pani X uważa, że do uzyskanych w Japonii przychodów zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodów. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Japonia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.