Izrael | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Izrael. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
lis

Istota:

Czy Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki izraelskiej w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: pdop) w Polsce (tzw. podatkiem u źródła)?

Fragment:

Oznacza to, że co do zasady zyski Spółki izraelskiej podlegają opodatkowaniu w Izraelu . Umowa PL-I może jednak przewidywać odrębne zasady opodatkowania dla niektórych rodzajów dochodów/przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 1. i 2 Umowy PL-I należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (np. w Izraelu), mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstaje i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca należności jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć: 5% kwoty brutto tych należności płaconych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; 10% kwoty brutto należności licencyjnych w pozostałych przypadkach. Art. 12 ust. 3 Umowy PL-I zawiera definicję należności licencyjnych „należności licencyjne użyte W niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin i nagrań wideo oraz filmów i taśm dla nagrań radiowych lub telewizyjnych, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej”.

2011
1
sie

Istota:

Czy istnieje obowiązek rozliczenia stypendium post-doktoranckiego otrzymanego ze środków izraelsko-amerykańskiej fundacji Centrum Studiów Zaawansowanych (Matematycznych)?

Fragment:

(...) Państwie (Izraelu) z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych, jeżeli okres pobytu tej osoby nie przekracza dwu lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu. W myśl natomiast postanowień art. 23 ust. 2 lit. a) powołanej umowy – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Izraelu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień litery b), taki dochód od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosuje tę stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania. Z powyższego wynika, iż dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce lub osoby, która czasowo przebywa w Izraelu w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej bądź innej placówce oświatowej, podlega zwolnieniu od opodatkowania w Izraelu przez okres pierwszych dwóch lat, natomiast podlega opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
lip

Istota:

1.Czy Teatr, legitymujący się Certyfikatem Rejestracji Stowarzyszenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela, działający zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach Hatasam z roku 1980, wypełnia definicję osoby zawartą w art. 3 ust. 1 lit. d) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 22 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124)?
2.Czy w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty nie przypada temu artyście, lecz innej osobie oraz czy dochód taki – bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 umowy – musi być opodatkowany w Polsce?
3.Jeśli w zakresie ustaleń pkt 1 i 2 będzie istniał obowiązek stosowania art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w rozumieniu takim, że przychód mimo przedłożenia certyfikatu rezydencji przez Teatr z Izraela musi być opodatkowany w Polsce (państwie źródła), to czy przychód ten podlegać będzie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodów?
4.Czy w rozumieniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w pojęciu przychodów „z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej” mieścić się również będzie kwota 7.500,- wypłacona Wykonawcy jako refundacja (na podstawie wystawionej przez niego faktury) zwrotu kosztów przelotu Wykonawcy na trasie T. - W. - T.?

Fragment:

Z ustaleń roboczych poczynionych pomiędzy stronami wynika, że Wykonawca został zarejestrowany w Registratorze Stowarzyszeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela jako stowarzyszenie i jako rezydent Izraela, w rozumieniu przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Izraelem i Polską jest podatnikiem podatku dochodowego. Jednocześnie Wykonawca nie będzie reprezentowany za pośrednictwem osób fizycznych lub prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią, działalności w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych. Wnioskodawca i Teatr z Izraela nie są objęci programem wymiany kulturalnej, wykonywanym w ramach uzgodnionego między umawiającymi się Państwami Izraela i Polski. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Teatr, legitymujący się Certyfikatem Rejestracji Stowarzyszenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela, działający zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach Hatasam z roku 1980, wypełnia definicję osoby zawartą w art. 3 ust. 1 lit. d) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 22 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124)... Czy w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty nie przypada temu artyście, lecz innej osobie oraz czy dochód taki – bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 umowy – musi być opodatkowany w Polsce...

2011
1
lip

Istota:

Czy opisane wyżej działanie polskiej spółki było prawidłowe? Czy pomimo rozliczenia przez spółkę zagraniczną w Izraelu w całości podatku należnego od uzyskanego przychodu polska spółka winna rozliczyć w Polsce także część podatku należnego od przychodu uzyskanego przez Izraelską spółkę, tj. 5% naliczonego podatku od wypłaconych odsetek?

Fragment:

Czy pomimo rozliczenia przez spółkę zagraniczną w Izraelu w całości podatku należnego od uzyskanego przychodu polska spółka winna rozliczyć w Polsce także część podatku należnego od przychodu uzyskanego przez Izraelską spółkę, tj. 5% naliczonego podatku od wypłaconych odsetek... W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym polska spółka nie powinna rozliczać części podatku należnego od przychodu uzyskanego przez zagraniczna spółkę. Z uwagi na to, iż zagraniczna spółka rozliczyła w Izraelu w całości podatek należny od uzyskanego przychodu przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby w istocie do podwójnego opodatkowania uzyskanego przychodu - zarówno w Izraelu jak i w Polsce, co doprowadziłoby do oczywistej sprzeczności z założeniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP i Państwem Izrael z dnia 22.05.1991 roku odsetki powstające w umawiającym się państwie (Polska) i wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibą w drugim umawiającym się państwie Izrael mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (Izrael). W ocenie wnioskodawcy powyższy przepis uchyla ewentualne podwójne opodatkowanie należności powstających z tytułu odsetek, pozwalając je opodatkować tylko w jednym z umawiających się państw.